Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qtct4

211 views

Published on

Qtct4

Published in: Engineering
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Qtct4

  1. 1. B¶ng 6.14 Søc nÐn §êng kÝnh ngoµi cña mòi khoan (mm) ®¬n vÞ φ 150 φ 130 φ 110 φ 91 φ 75 cÇn thiÕt §é réng cña miÖng níc so víi chu vi trung b×nh cña mòi khoan kG / cm2 1 / 5 1 / 4 1 / 3 1 / 5 1 / 4 1 / 3 1 / 5 1 / 4 1 / 3 1 / 5 1 / 4 1 / 3 1 / 5 1 / 4 1 / 3 20 700 660 580 600 560 500 500 480 420 380 340 320 300 280 240 25 875 825 725 750 700 625 625 600 525 484 425 400 375 350 300 30 1050 990 870 900 840 750 750 720 630 570 570 480 450 420 360 35 1225 1155 1015 1050 980 875 875 840 735 665 595 560 525 490 420 40 1400 1320 1160 1200 1120 1000 1000 960 840 760 680 640 600 560 480 50 1750 1650 1450 1500 1400 1250 1250 1200 1050 950 850 800 750 700 600 70 2450 2310 2030 2100 1960 1750 1750 1680 1470 1330 1190 1120 1050 900 840 89
  2. 2. Phô lôc 19 Quy c¸ch vµ c«ng dông c¸c lo¹i mòi khoan hîp kim cã ng¹nh th«ng dông Lo¹i §êng kÝnh mòi khoan (mm) Hîp kim Sè Sè r¨ng hîp kim §é nh« (mm) §Þa tÇng mòi khoa n Ngoµi Trong Ngoµi n¬i cã ng¹nh D¹ng M· hiÖu ng¹nh Trªn vµnh mòi Trªn ng¹nh Ra ngoµi Vµo trong Xuèn g díi thÝch hîp KP - 1 150 vµ 130 110 vµ 91 136 vµ 116 96 vµ 77 Lín h¬n ® êng kÝnh vµnh mòi khoan tõ 10 ®Õn 15 mm . §êng kÝnh mòi khoan lín th× ng¹nh lín. Γ- 517 (4x4x10) BK- 8 4 3 4 3 4 3 1 1,5 3 §Êt ®¸ mÒm tõ cÊp I ®Õn cÊp IV, kh«ng lÉn cuéi sái hoÆc ®¸ t¶ng cã ®é cøng lín h¬n. KP - 2 150 vµ 130 110 vµ 91 136 vµ 116 96 va 77 - nh trªn - Γ- 53 (H×nh 8 c¹nh Φ5, h.10 mm) BK- 8 4 3 6 4 8 6 1 1 2 §Êt ®¸ mÒm tõ cÊp II ®Õn cÊp IV lÉn cuéi, sái, ®¸ t¶ng, cã ®é cøng lín h¬n. KP - 3 150 vµ 136 vµ 116 - nh trªn - Γ- 515 BK- 8 4 4 4 1,5 1,5 3 §Þa tÇng t¬ng 90
  3. 3. 130 110 vµ 91 96 vµ 77 (4x10x14 ) 3 3 3 tù nh KP - 2 nh- ng mòi khoan chÞu t¶i trong ®Ëp tèt h¬n . Phô lôc 20 Quy c¸ch vµ c«ng dông cña c¸c lo¹i mòi khoan hîp kim r¨ng nhá th«ng dông Lo¹i §êng kÝnh mòi khoan (mm) Sè h¹t hîp kim §é nh« ra khái mÆt n»m mòi khoan cña h¹t hîp kim §é nh« ra khái mÆt ®Çu mòi khoan cña h¹t hîp kim Lo¹i hîp kim §Þa tÇng thÝch hîp mòi khoan Ngoµi Trong Vßng ngoµi Vßng gi÷a Vßng trong Ra ngoµi (mm) Vµo trong (mm) Vßng ngoµi (mm) Vßng gi÷a (mm) Vßng trong (mm) D¹ng vµ kÝch th íc M· hiÖu CM - 1 75- 91- 110 130 - 190 61- 77- 96 116 - 136 3 4 3 4 3 4 1 1 1,5 1,5 4 4 3,5 3,5 2,5 2,5 Γ - 517 (4x4x1 0) BK - §¸ tõ cÊp V ®Ðn cÊp VII, tÝnh mµi mßn kÐm. CM - 2 45- 58- 75 91- 110- 130 156 32- 45- 61 77- 96- 116 136 4 6 8 4 6 8 4 6 8 0,5 1 1 0,5 1 1 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 Γ - 518 (3x5x8) BK- 6 §¸ tõ cÊp V ®Õn cÊp VII, mµi mßn cao vµ cøng h¬n lo¹i trªn, lìi khoan chÞu t¶i ®éng däc trôc lín h¬n, khoan víi tèc ®é vµ tiÕn ®é nhanh h¬n lo¹i C.M- 1 91
  4. 4. MP - 2 75 - 91 110 - 130 61 - 77 96 - 116 3 4 3 4 3 4 0,5 1,0 1 1 2 2 4 4 3 3 §¸ tõ cÊp V ®Õn VII, tÝnh mµi mßn kÐm vµ kh«ng ®ång nhÊt, c¸c líp cã ®é cøng kh¸c nhau xen kÏ. CT - 1 45 - 58 - 75 91 - 110 130 - 150 38 - 45 - 61 77 - 96 116 - 136 3 4 6 - - - 3 4 6 0,5 1 1 0,5 1 1 2,5 2,5 2,5 - - - 2,5 2,5 2,5 Γ - 53 H×nh 8, mÆt Φ.5mm h=10m m BK- 8 §¸ tõ cÊp IV ®Õn VI bÞ nøt nÎ hoÆc kh«ng ®ång nhÊt 92

×