Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengajian Malaysia: Cp c 240613 101940

858 views

Published on

  • Be the first to comment

Pengajian Malaysia: Cp c 240613 101940

  1. 1. MPW 2133 / MPW 1133 (DISTANCE) PENGAJIAN MALAYSIA Course Code/ Course Title : MPW 2133 (IJAZAH) / MPW 1133 (DIPLOMA) PENGAJIAN MALAYSIA Semester : JUN 2013 Course Leader : SHARLIANA CHE ANI Office Location : Center For Languages & General Studies, UNITAR International University Level 8, Block B-1, Leisure Commerce Square No.09, Jalan PJS 08/09, 46150 Petaling Jaya, Selangor Consultation Hours : Jumaat: 9.00 pagi-12.30 tengahari Telephone : 03-7627 7490 E-mail : sharliana@unitar.my Tutor Telephone E-mail Consultation Hours : : : : Dr.Khairul Hamimah Mohd. Jodi 03-7627 7306 hamimahm@unitar.my Isnin, 2.00 petang-4.00 petang SINOPSIS KURSUS Kursus Pengajian Malaysia adalah satu kursus WAJIB untuk semua pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di Malaysia. Kursus ini dikawalselia Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) di mana skop dan sukatan pelajaran adalah mengikut piawaian yang ditetapkan oleh MQA. Kursus ini juga dikenali sebagai Kenegaraan Malaysia. Matlamat utama kursus Pengajian Malaysia ialah untuk melahirkan warganegara yang setia dan cinta kepada negara, berwawasan, bangga sebagai rakyat Malaysia, mampu menghadapi cabaran ke arah mencapai kesejahteraan hidup serta dapat menghayati peranan Malaysia di arena antarabangsa. Selain itu, liputan kuliah turut melibatkan perbincangan mengenai 14 topik, antaranya adalah zaman prasejarah Malaysia, zaman kemerdekaan, pembentukan Malaysia, sistem dan struktur pentadbiran negara, sistem demokrasi di Malaysia, perlembagaan, dasar-dasar utama dan juga isu-isu semasa sosial dan politik di Malaysia. Hubungan Malaysia dengan negaranegara luar serta cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh Malaysia turut mendapat liputan di dalam kursus ini. OBJEKTIF KURSUS • • • • Memahami sejarah bangsa dan negara serta perkembangan masyarakat dari aspek sosio-budaya, politik dan ekonomi. Mempertingkatkan kesedaran, kepakaran dan semangat ingin melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan undang-undang dan menyumbang ke arah pembangunan negara. Menghargai usaha dan sumbangan tokoh yang terlibat dalam memperjuangkan kedaulatan negara kita Malaysia. Menghargai keperibadian bangsa dan berbangga menjadi rakyat Malaysia CADANGAN BAHAN BACAAN/ RUJUKAN UTAMA CADANGAN BUKU TEKS: Mardiana Noordin & Hasnah Hussiin. Pengajian Malaysia. (2009). Oxford Fajar. RUJUKAN TAMBAHAN 1. 2. Mohd. Syariefudin Abdullah, Mohamad Kamal Kamaruddin & Ahmad Sohaimi Lazim. (2009). Kenegaraan dan Ketamadunan. Oxford Fajar Sdn.Bhd. Nik Anuar Nik Mahmud. 2009. Konfrontasi Malaysia Indonesia. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.
  2. 2. MPW1133/MPW2133 – PENGAJIAN MALAYSIA (Distance) 3. 4. 5. __________________. 2009. Malaysia 2009. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia: Kuala Lumpur. ___________. 2009. Perlembagaan Persekutuan. Edisi Keempatbelas. MDC Publishers Sdn.Bhd. Zaid Ahmad, Ho Hui Ling, Sarjit Singh Gill, Ahmad Tarmizi Talib, Ku Halim Ku Arifin, Lee Yok Fee, Nazri Muslim & Ruslan Zainuddin. 2009. Hubungan Etnik di Malaysia. Oxford Fajar Sdn.Bhd. PENILAIAN KURSUS PENGLIBATAN AKTIVITI KELAS (4 aktiviti) TUGASAN BERKUMPULAN (1 aktiviti) : : 5% 20% 25% PEPERIKSAAN AKHIR : 50% TOTAL: 100% Markah keseluruhan kerja kursus 50% POLISI KURSUS Sepanjang tempoh perkuliahan berlangsung, pelajar adalah dinasihatkan untuk mengikuti kehendak-kehendak kursus sebagaimana penerangan di bawah: 1. PENGLIBATAN (5%) Pelajar dikehendaki menghadiri dan menyertai setiap aktiviti perbincangan di dalam kelas secara aktif. Pelajar juga bukan sahaja dikehendaki bersedia sebelum kelas bermula tetapi haruslah berupaya memberi pandangan/ idea/ pendapat tentang apa sahaja yang berkaitan dengan topik perbincangan. Pelajar DIWAJIBKAN menghadiri sesi pembelajaran sebagaimana yang telah ditetapkan. PERHATIAN : Pelajar yang gagal menghadiri kelas akan dikenakan tindakan dan tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir. (Academic Barring) 2. AKTIVITI KELAS (20%) Pelajar akan diberikan EMPAT (4) aktiviti berkaitan dengan silibus yang akan dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pelajar dikehendaki memberi komitmen dan kerjasama semasa aktiviti ini berlangsung melalui penglibatan aktif di dalam kumpulan. 3. TUGASAN BERKUMPULAN (25%) Tugasan ini harus dilakukan secara berkumpulan. Jumlah ahli kumpulan 4-5 orang. Hasil tugasan yang telah siap haruslah dihantar kepada pensyarah secara ‘hardcopy’. (Penerangan terperinci mengenai pilihan tajuk tugasan, tarikh penghantaran dan lain-lain boleh dirujuk kepada pensyarah berkenaan ). Pelajar yang didapati tidak memberi komitmen dalam usaha menghasilkan tugasan ini boleh ditolak markahnya atau tidak diberikan sebarang markah. 4. PEPERIKSAAN AKHIR (50%) Tahap penguasaan pengetahuan dan pemahaman pelajar akan diuji pada tahap ini. Format peperiksaan adalah berbentuk objektif dan esei. Format peperiksaan adalah tidak tetap dan mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada keputusan fakulti. Sebarang perubahan akan dimaklumkan. Peperiksaan ini adalah komprehensif meliputi semua topik perkuliahan sepanjang semester berlangsung. CP Jun 2013MPW1133/2133 | Course Leader Sharliana Che Ani 7 7
  3. 3. MPW1133/MPW2133 – PENGAJIAN MALAYSIA (Distance) • POLISI KURSUS • Academic Dishonesty is required of all members of a learning community. Hence, university will not tolerate cheating or plagiarism on tests, examinations, papers or other course assignments. Students who engage in such dishonesty may be given failing grades or expelled from university. • Sekiranya pelajar gagal atau tidak berupaya menghadirkan diri semasa peperiksaan atas sebab kesihatan atau lain-lain, maka perlulah dirujuk segera kepada Faculty Executive. Attendance policy- Pelajar haruslah menghadirkan diri di dalam setiap sesi perkuliahan sepanjang semester dan melibatkan diri secara aktif di dalam perbincangan kelas. • In accordance with clause 5 [5.4 (i)] Academic Regulation: Qualification to sit Final Examination & Attendance, all students are eligible to sit for Final Examination for all courses he has been registered, unless he has failed to meet the attendance requirement of the course. The minimum attendance of a course is 70% for conventional mode and 50% for distance learning mode. • Lateness- Semua pelajar adalah bertanggungjawab untuk hadir awal semasa sesi perkuliahan berlangsung. Optional: Missed exams, missed assignments, make-up assignments, make-up exams, grading, support services, extra credit and disability statement GRED SKOR PEPERIKSAAN RANGE MARK GRADE QUALITY POINT EQUIVALENT LEVEL OF ACHIEVEMENT 90 – 100 80 – 89 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 A+ A AB+ B BC+ 4.00 4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 Distinction Distinction Distinction Merit Merit Merit Satisfactory 50 - 54 C 2.25 Satisfactory 35 - 49 0 - 34 E F 1.00 0.00 Fail Fail PERHATIAN : Bagi pelajar Distance Learning, jika ada sebarang masalah sila hubungi Course Leader : Sharliana Che Ani, Tel : 03-7627 7490 atau e-mail : sharliana@unitar.my Bagi pelajar Conventional , jika ada sebarang masalah sila hubungi pensyarah yang berkaitan. CP Jun 2013MPW1133/2133 | Course Leader Sharliana Che Ani 7 Markah LULUS 50/100 GRED C 7
  4. 4. MPW 1133/ 2133 – PENGAJIAN MALAYSIA SILIBUS KURSUS: MINGGU TOPIK 1. PENERANGAN MODUL A : SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN Subtopik 1: Kerajaan Melayu Tradisional • Struktur pemerintahan dan sosio-ekonomi Melayu tradisional Subtopik 2: Zaman Penjajahan • Faktor pendorong penjajahan Kedudukan strategik Kekayaan negara • Reaksi awal tempatan • Kesan penjajahan HASIL PEMBELAJARAN    Menerangkan bagaimana proses penjajahan berlaku di negara ini oleh beberapa buah kuasa asing secara silih berganti Menganalisis faktor dan kaedah perjuangan pendudukan Tanah Melayu ke arah kemerdekaan Mengetahui sebab-sebab mengapa Malaysia dibentuk dan reaksi negaranegara anggota Subtopik 3: Perjuangan Kemerdekaan • Kebangkitan semangat nasionalisme • Gerakan berorganisasi menentang penjajahan • Malayan Union • Persekutuan Tanah Melayu • Rundingan kemerdekaan • Pembentukan Malaysia 2. MODUL B: SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN NEGARA  Membincangkan proses pembentukan sistem dan struktur pentadbiran negara Subtopik 4: Komponen Utama Sistem Kerajaan Malaysia • Badan Eksekutif • Badan Legislatif • Badan Judisiari • Majlis Raja-raja Subtopik 5: Jentera Pentadbiran • Sistem Kabinet dan Kementerian • Badan Berkanun • Suruhanjaya 7 7 3. MODUL C: PERLEMBAGAAN DAN PROSES POLITIK Subtopik 6: Perlembagaan Malaysia • Sejarah penggubalan Perlembagaan dari Malayan Union ke Persekutuan Malaysia   Subtopik 7: Peruntukan Utama Perlembagaan • Demokrasi Berparlimen • Raja Berperlembagaan Subtopik 8: Peruntukan Istimewa Perlembagaan • Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan/Kedudukan Bahasa lain • Kedudukan istimewa Melayu dan Bumiputera • Hak Asasi • Islam sebagai agama Persekutuan • Kewarganegaraan • Peruntukan Tambahan Sabah/ Sarawak CP Jun 2013MPW1133/2133 | Course Leader Sharliana Che Ani Menerangkan latar belakang dan kandungan peruntukan Perlembagaan Malaysia Menghuraikan maksud demokrasi serta sistem dan perjalanan pilihanraya
  5. 5. MPW 1133/ 2133 – PENGAJIAN MALAYSIA Subtopik 9: Demokrasi Berparlimen dan Proses Pilihan Raya • • Suruhanjaya Pilihanraya dan Perjalanan Pilihan Raya Penyertaan di dalam pilihanraya (calon dan pengundi) 4. MODUL D: PEMBINAAN NEGARA BANGSA  Menilai konsep perpaduan dan integrasi pelbagai kaum  Mengenalpasti dasar-dasar utama dan dasar luar negara Subtopik 10: Masyarakat Majmuk • Proses pembentukan masyarakat majmuk • Impak ke atas hubungan etnik Subtopik 11: Integrasi dan Perpaduan Nasional • Asas integrasi dan perpaduan nasional • Pendekatan integrasi di Malaysia • Cabaran pembinaan negara bangsa 5. MODUL E : DASAR UTAMA Subtopik 12: Dasar Pembangunan Ekonomi • Dasar Ekonomi Baru • Dasar Pembangunan Nasional • Dasar Wawasan Negara Subtopik 13 : Dasar Pembangunan Sosial • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Dasar Kebudayaan Kebangsaan • Dasar Wanita Negara • Dasar Belia Negara • Pelan Integriti Nasional Subtopik 14 : Dasar Luar Negara • Penggubalan Dasar Luar Negara • Kerjasama serantau • Malaysia dan pertubuhan antarabangsa JUMLAH = 7 24 CP Jun 2013MPW1133/2133 | Course Leader Sharliana Che Ani 7
  6. 6. MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK 1 24/6-30/6 FTF PENERANGAN TARIKH PENGHANTARAN SESI PENERANGAN • Penerangan PENGAJIAN MALAYSIA MPW 1133/ 2133 –berkaitan dengan subjek meliputi penilaian kursus, tugasan, peperiksaan dan sebagainya. • • • MODUL A: SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN • • • Zaman Pendudukan Jepun Kemerdekaan Tanah Melayu Semangat nasionalisme dalam kalangan Melayu, Cina dan India Malayan Union Persekutuan Tanah Melayu Kemerdekaan Tanah Melayu Subtopik 1: Zaman Penjajahan –Jepun Subtopik 2: Kemerdekaan Tanah Melayu 2 1/7-7/7 FTF MODUL A: SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN MODUL B: SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN NEGARA Subtopik 3: Pembentukan Malaysia Subtopik 4: Komponen Utama Sistem Kerajaan Malaysia 3 8/7-14/7 • • • • • • • • Pembentukan Malaysia Reaksi negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Malaysia Badan Eksekutif Badan Legislatif Badan Judisiari Sistem Kabinet Kementerian Suruhanjaya Aktiviti FTF MODUL B: SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN NEGARA • • MODUL C: PERLEMBAGAAN DAN PROSES POLITIK • • • Dewan rakyat dan Dewan Negara Sejarah Penggubalan Perlembagaan dari Malayan Union hinggalah ke Persekutuan Malaysia Peruntukan Utama Perlembagaan Raja Berperlembagaan Peruntukan Istimewa Perlembagaan Aktiviti Subtopik 5: Jentera Pentadbiran Subtopik 6: Perlembagaan Malaysia 4 15/7-21/7 7 FTF MODUL C: PERLEMBAGAAN DAN PROSES POLITIK • • • Aktiviti Subtopik 7: Peruntukan Utama Perlembagaan Subtopik 8: Peruntukan Istimewa 5 22/7-28/7 7 Peruntukan Utama Perlembagaan Raja Berperlembagaan Peruntukan Istimewa Perlembagaan FTF MODUL C: PERLEMBAGAAN DAN PROSES POLITIK MODUL D : PEMBINAAN NEGARA BANGSA • • • • • • • Amalan Demokrasi Di Malaysia Suruhanjaya Pilihanraya dan perjalanan pilihanraya di Malaysia Masyarakat Majmuk di Malaysia Asas perpaduan dan Integrasi Nasional Pendekatan Integrasi di Malaysia Cabaran Pembinaan Negara Bangsa Rukun Negara Subtopik 9 : Sistem Demokrasi Berparlimen Subtopik 10 : CP Jun 2013MPW1133/2133 | Course Leader Sharliana Che Ani Masyarakat Majmuk Subtopik 11 : Perpaduan MODUL E: dan Integrasi Nasional DASAR LUAR NEGARA Aktiviti Penghantaran kertas kerja lengkap (25%) berdasarkan jadual kelas
  7. 7. STUDENT STS LEARNING TIME (SLT) Zaman Penjajahan 4. Perjuangan Kemerdekaan 6. Pembentukan Malaysia 8. Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara 10. Perlembagaan & Peruntukan Utama 12. Sistem Demokrasi Berparlimen 14. Masyarakat Majmuk 16. Perpaduan dan Integrasi Nasional 18. Dasar Utama 20. Dasar Luar TOTAL HOURS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Total SLT (Hours) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Assignment Exam 2. Library Search Course Contents Self-study Forum Lecture MPW 1133/ 2133 – PENGAJIAN MALAYSIA 11 12 11 13 12 12 13 12 12 12 120 JADUAL PEPERIKSAAN Peperiksaan Akhir akan diadakan pada: 19 OGOS 2013 ISNIN 9.00 PAGI- 12.00 TENGAHARI. 7 7 CP Jun 2013MPW1133/2133 | Course Leader Sharliana Che Ani

×