Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Book1

752 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Book1

  1. 1. หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1เรี ย นรู ้ ก ารใช้ Word ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ ข้ า ใ จ ห ลั ก ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word 2007 สาระการเรี ย นรู ้ การเริ่ ม ต้ น ใช้ ง าน Microsoft Word 2007 การบันทึกข้อมูล การปิ ด โปรแกรม Microsoft Word 2007 ทบทวนการพิมพ์อักขระต่างๆ ความโดดเด่ น ของ Microsoft Word 2007
  2. 2. เรียนรู้การใช้ Microsoft Word 2007การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Word 2007 1.คลิกปุ่ม 2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ 3. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ Microsoft Office 4. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปคลิกที่ลั ก ษณะของโปรแกรม Microsoft Office Word2007 Microsoft Word เป็นโปรแกรมทางด้านการประมวลคำา (Word Processing) ที่มีขีดความสามารถสูงแต่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถใช้ Word ในการสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตามจินตนาการไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นข้อความธรรมดา รายงาน แผ่นพับ จดหมายเวียน ป้ายโฆษณา หรือเอกสารที่ซับซ้อน มีตารางหรือรูปภาพประกอบ รวมทั้งยังใช้ในการดูและสร้างเอกสารบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยมีอะไรใหม่ๆ ใน Microsoft Office Word 2007 1. การสนับสนุนสำาหรับเอกสาร XML เพื่อให้สามารถ แยกเนื้อหาของเอกสารออกจากขอบเขตของรูปแบบ ไบนารี (.doc) ของเอกสาร
  3. 3. 2.ความสามารถในการอ่านที่พัฒนาขึ้น ทำาให้อ่าน เอกสารบนคอมพิวเตอร์ได้ง่ายกว่าขึ้น เนื่องจากมี การปรับขนาดและความละเอียดของการแสดงบน หน้าจอของคุณให้เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะมุมมอง เค้าร่าง3.สามารถใช้ปากกาแทบแล็ตเพื่อใช้ความได้เปรียบใน การเขียนด้วยลายมือ4.การป้องกันเอกสารที่พัฒนาขึ้น เช่น สามารถเลือกที่ จะอนุญาตบุคคลบางคนให้แก้ไขส่วนของเอกสารที่ เจาะจงได้ จำากัดทางลัดและแป้นพิมพ์ในการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสาร5.การเปรียบเทียบเอกสารเคียงข้างกัน สามารถเลื่อนดู ผ่านเอกสารทั้งสองฉบับได้พร้อมกันเพื่อระบุข้อแตก ต่างระหว่างเอกสารทั้งสอง6.พื้นที่ทำางานเอกสาร สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง ไปยังพื้นที่ทำางานเอกสารได้ ณ ที่นั้นสำาเนาจะมีให้ พร้อมใช้งานสำาหรับบุคคลอื่นๆ เพื่อรวมลงในสำาเนา เอกสาร7.การจัดการสิทธิ์ของข้อมูล ผู้ใช้ที่ได้รับเนื้อหาที่มี สิทธิ์แบบจำากัดจะสามารถเปิดเอกสาร สมุดงานหรือ งานนำาเสนอได้ง่ายดาย8.คุณลักษณะระหว่างประเทศที่พัฒนาขึ้น สำาหรับการ สร้างเอกสารภาษาต่างประเทศ และสำาหรับการใช้ เอกสารในการตั้งค่าเป็นหลายภาษา เช่น มีการให้
  4. 4. เลือกคำาทักทายและลงท้ายในจดหมายเวียนภาษา ต่างประเทศ 9.คุณลักษณะใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ 9.1มีรูปลักษณ์ใหม่ที่เปิดกว้างและมีพลัง 9.2สามารถป้อนการเขียนด้วยลายมือของคุณเอง โดยตรงลงในเอกสารเช่นเดียวกับการใช้ปากกา 9.3บานหน้าต่างงาน ค้นหา แบบใหม่เสนอข้อความ อ้างอิงให้มีความหลากหลายที่กว้างขึ้น และเชื่อม โยงการค้นหาข้อมูลแบบออนไลน์ได้ 9.4 Microsoft Office ออนไลน์ 9.5การพัฒนาคุณสมบัตของลูกค้า ิการบันทึกแฟ้มข้อมูล 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม เลือกคำาสั่ง บันทึกเป็น... หรือคลิก ที่เครื่องมือ (บันทึก) 2. คลิกเพื่อเปลี่ยนจาก My Documents เป็น DATA (D:) 3.ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ชื่อห้องของตัวเอง 4.พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลลงในช่องชื่อแฟ้ม 5.คลิกที่ปุ่ม
  5. 5. การปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม เลือกคำาสั่ง ปิด หรือคลิกที่ปุ่ม Close 2. ในกรณีที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเครื่องจะถามก่อน ถ้า ไม่ต้องการบันทึกให้คลิกที่ปุ่ม ไม่ใช่สื่อการสอนวิชา Microsoft Word ขันสูง ้ ครูชินกร เพ็งอุ่น โรงเรียนวัดบางนำ้าผึ้งนอก

×