Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leonora šomková

763 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leonora šomková

  1. 1. ELEONORA ŠOMKOVÁVZTAH S KARLEM HYNKEM MÁCHOUSEMINÁRNÍ PRÁCE DO PŘEDMĚTU KURZ PRÁCE S INFORMACEMI MASARYKOVA UNIVERZITA Radek Brázdil, 413721 29. 12. 2012Akademický rok: 2012/2013 1. ročník, 1. semestr
  2. 2. ArgumentaceCílem tohoto textu je obeznámení s fakty o vztahu Leonory Šomkové s významnýmčeským básníkem, Karlem Hynkem Máchou. Jakožto student oboru Český jazyka literatura na Filozofické fakultě pokládám téma práce za adekvátní, a to vzhledemk mému zaměření. Téma práce bylo určeno na základě brainstormingu, k názvu prácejsem došel pomocí myšlenkové mapy. Název práce je zřetelný, je rozdělen na nadpis,který označuje stěžejní téma práce a na podnadpis, který označuje konkrétnějšízaměření.AnotacePráce se zabývá popisem vztahu Leonory Šomkové a Karla Hynka Máchy. Text obsahujezákladní informace o původu a životě Leonory Šomkové, ukazuje náročnost vztahu. Textmá především ukázat skutečnou stránku L. Šomkové a vymýtit tak zažité a nesprávnénázory, které se o ní tradují. Cílem textu je uvést osobnost Leonory Šomkové na pravoumíru a představit její skutečný obraz. Autorem práce je Radek Brázdil, studentFilozofické fakulty Masarykovy univerzity a oboru Český jazyk a literatura.Klíčová slovaKarel Hynek Mácha, Eleonora Šomková, vztah, partnerství, život, dílo
  3. 3. 1) ÚvodEleonora Šomková patří jednoznačně k nejznámějším a nejvýznamnějším manželkámčeských úměrů. Je tak učiněno právě díky významu Karla Hynka Máchy v české literárnítvorbě, nýbrž i kvůli osobnosti Máchy samotného. Vztah L. Šomková a K. H. Máchy bylnatolik komplikovaný, že stojí za samostatné přiblížení a vysvětlení. Je důležité říci,že Eleonora Šomková byl značně atypickou manželkou umělce tehdejší doby, o to je jejívýznamnost podstatnější.2) Rodina Eleonory ŠomkovéNarodila se v roce 1786 do rodiny Marie a Josefa Šomkových. Otec Josef, ačkoliv bylvyučeným knihařem, zabýval se výrobou krabiček pro firmu Sellier-Bellot, a to z důvodu,že se stal vojenským invalidou. Leonora měla celkem pět sourozenců, veřejně známouje Antonie Šomková, která se stala matkou Marie Bittnerové – herečny Národního divadla.3) Obecný názor na LeonoruLeonora Šomková, prostá dívka z obyčejné rodiny, která pracovala společně s otcemna výrobě krabiček nebudí v dnešní společnosti velký obdiv. Jediné, co o této osobnostimnoho lidí ví je fakt, že byla manželkou Karla Hynka Máchy. Mnozí neví ani to. Připrůzkumu znalostí o Leonoře jsem zaslech celou řadu názorů, že byla jen prostou,nevýraznou slečnou bez vlastního názoru, která se jen stala prostředkem pro vykonánífyziologických potřeb Máchy. Tento názor panuje ve společnosti pravděpodobně z důvodupovědomí o dešifrovaných osobních denících Karla Hynka Mácha, ve kterých se zmiňujeo soukromém milostném životě s Eleonorou.4) Tajné deníky Karla Hynka MáchyMácha si vedl deníky řadu let, veřejně známým se stal intimní deník to roku 1835, kterýbyl zašifrovaný. Rozluštěn byl až v roce 1884 Jakubem Arbese, ten se však rozhodlnezveřejnit jej právě pro šokovaný obsah. Vydán byl až o mnoho let později a pod tíhoucenzury byl zakázaný. Šifrovaný deník obsahuje velmi intimní detaily z milostného života,nelze jej však pokládat za umělecky hodnotný, připomíná spíše obecné informativnízápisky, které měly sloužit jen autorovi samotnému. O korektnosti či nekorektnosti faktu,že byly osobní deníky Máchy vydány, proběhly již mnohé debaty.5) Vlastnosti a chování K. H. MáchyZa velmi důležité považuji zmínit vlastnosti, rysy a dobové názory na Karla Hynka Máchu.Na první pohled fascinovat svým zjevem, nejeden historický pramen popisuje Máchu jakoosobu s aristokratickým obličejem, s černými vlasy, vousy, zarostou bradou, což v té doběnebylo obvyklé. Nosil nekonvenční oblečení – černou vestu, černý šátek, červenou čepicia plášť. Zatímco v módě bylo nosit vestu rozepnutou, on jej nosil zapnutou. Jeho oděv bylna tehdejší dobu vskutku výstřední a kuriózní. Jeho chování, vystupování a právěi oblékání mnohé urážely. Mácha byl opravdu náladový, na jedné straně byl milý, zdvořilýa příjemný, z ničeho nic se však začal mračit, křičet, byl velmi pánovitý. Lidé si mysleli, žebyl blázen. Pravděpodobně byl rozpolcenou osobností, která se měnila velmi často, jednoubyl skrovný, druhý den však utrácel za zbytečnosti nemalé sumy peněz, dle nálady.S takovým mužem se seznámila Leonora Šomková.
  4. 4. 6) SetkáváníMácha se s Leonorou setkával nejčastěji u nich doma. Pravidelně docházel a pomáhal otcilepit krabičky. Tento úkon však byl jen záminkou pro intimní schůzky s Leonorou.Málokdy se dívky postavila na odpor, jak líčí ve svých zápiscích, milovala se s nímna dvoře, v sednici i v dalších místnostech a často riskovala prozrazení. Ve svém deníkuse Mácha vyjadřuje často velmi vulgárně, líčí i často nepříjemné zacházení s Lorisamotnou.7) Lori a manželky jiných umělcůLeonoru Šomkovou nelze považovat za skvěle vypadající ženu, právě pro svůj netradičnívzhled si ji Mácha zvolil. Byla prostá, jednoduchá, o poezii a vědách nevěděla zhola nic.Mácha s ní promlouval německy. Manželky jiných básníků byly obvykle vzdělané,upravené a bohaté, proto i v této oblasti byla Máchova volba v očích ostatních udivující.Zda šlo o skutečnou zamilovanost či jen potřebu odlišit se není snadné zjistit, na jednéstraně na mnoha místech v denících píše, že ji miluje, jinde zase iformuje o tom, že je vztahzaložen jen na sexu a nic víc vlatně nepotřebuje.8) Rok 1836 a dáleZásadním rokem ve vztahu páru se stal rok 1836, kdy Lori čekala potomka. V té době K. H.Mácha dokončil studium práv a nastoupil v Litoměřicích na místo Koncipienta. Máchovise narodil syn Ludvík. Lori zůstala s dítětem v Praze, Macha bydlel v Litoměřicícha pravidelně jí posílal dopisy, stejně tak i rodině a přátelům. Z 15. na 16. října jel Máchado Prahy, jelikož zjistil, že syn ochořel. Ten den byl posledním, kdy se Leonora a Hynekviděli. Karel Hynek Mácha umírá 6. listopadu 1863, jeho pohřeb se konal 8. listopadu1836, tedy v den plánované svatby.9) Průzkum veřejnostiSoučástí mé práce bylo zjištění veřejného mínění o znalosti Leonory Šomkové a znalostío ní. Výsledky jsou celkem znepokojující – 28% tázaných toto jméno v životě neslyšelo,15% si ji spojilo s literární tvorbou, 40% odpovědělo, že byl manželkou K. H. Máchya jen 17% tázaných dokázalo říct podrobnější popis a osobní názor. Celkový počettázaných byl 140. Nikdy jsem o ní neslyšel Má co dočinění s literaturou Byla manželkou K.H.M. Mám na ni svůj názor, znám o ní informace
  5. 5. 10) ZávěrZ celého života Eleonory Šomkové je více než zřejmé, že soužití s Karlem Hynkem Máchounebylo vůbec jednoduché. Eleonora byla tedy nepochybně silnou ženou, která dokázalavychovávat syna a scházet se s labilním, podivínským a veřejností opovrhovanýmbláznem. Cílem textu bylo ukázat, že Eleonora Šomková byla silnou emancipovanoudívkou, která se nebála vstoupit do vztahu s Máchou i přes převažující negativa. Právěz tohoto důvodu je právě Eleonora Šomková pravděpodobně nejznámější partnerkoučeského umělce.Seznam použité literatury:1. Skryté intimnosti z deníku Karla Hynka Máchy. Novinky.cz [online]. 2007 [cit. 2012-12-29]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/styl/214400-skryte- intimnosti-z-deniku-karla-hynka-machy.html2. ŠTĚTINOVÁ, Dagmar. Lori: múza Karla Hynka Máchy. Vyd. 1. Štíty: Veduta, 2008, 190 s. ISBN 978-808-6438-2143. Česká literatura [online]. 2005 [cit. 2012-12-29]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/ceslit/ Hodnocení zdrojů: Ad. 1 • Údaje podloženy citacemi • Renomovaný autor • Aktuální • Obsahuje jen podložené informace, nikoli spekulace • Zaměření na specifickou oblasto Ad. 2 • Kvalitní obsáhlá monografie • Detailní popis života i jednotlivých událostí • Citace • Odkazy na originální dokumenty • Nejpodrobnější zdroj v dané tématice Ad. 3 • Webová stránka uznávaného časopisu • Podrobné bibliografické údaje mnoha prací • Podložené informace o životě umělců • Mnoho fundovaných odborníků • Vysoký důraz na pravdivost obsahu

×