Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 life business process

587 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 life business process

 1. 1. กระบวนการความคิด/กิจกรรม ธุรกิจ 4Life<br />เสนอโดย<br />สุทธิพงษ์ ภิบาลกุล<br />bravo381@gmail.comwww.suthiphong.comwww.facebook.com/suthiphong<br />
 2. 2. สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน<br />ภาพรวม <br />อัตราการเติบโตน้อยเกินไป<br />ยอดธุรกิจยังมีขนาดเล็ก<br />นักธุรกิจเติบโตถึง QD แล้วเริ่มอืด ไปต่อไม่ได้<br />บรรยากาศธุรกิจขาดความตื่นเต้น ต่อเนื่อง<br />สภาพแวดล้อม<br />ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เริ่มทีหลังโตเร็วกว่า<br />กระแสแรงเหวี่ยงธุรกิจ 4Life ไม่ค่อยมี หรือ มีน้อยมาก<br />การทำงานแยกออกเป็นกิจกรรมแต่ละทีม – ขาดเอกภาพ<br />ผู้นำ เป็นผู้นำของทีมตนเอง ยังไม่เป็นผู้นำของ 4Life<br />มีวิธีคิดและวิธีการหลากหลาย ต่างกันในแต่ละทีม<br />
 3. 3. บทบาทหน้าที่ของบริษัท<br />ให้บริการลูกค้าและสมาชิก ในฐานะหุ้นส่วนหลัก<br />สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์สำนักงาน/การประชุม/การนำเสนอ<br />ดำเนินการปฐมนิเทศน์/ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์/ทัศนคติ/พัฒนาผู้นำ<br />สนับสนุนสื่อ/ข้อมูล เพื่อการส่งเสริมการตลาด/การขาย/การเรียนรู้<br />ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ นักธุรกิจฯ 4ไล้ฟ์ ทั้งในและนอกสถานที่<br />ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์<br />คะแนนจากนักธุรกิจฯ 4ไล้ฟ์<br />
 4. 4. จาก ตระหนักรู้ สู่ การซื้อต่อเนื่อง<br />ความเสี่ยง<br />ศต. 21<br />เขื้อดื้อยา<br />พอใจสินค้า/พอใจผลลัพธ์<br />มีปัญหาสุขภาพ<br />โรคระบาด<br />สนใจสินค้า<br />พอใจ/ใช้ต่อ<br />PA$$IVE<br />ซื้อต่อเนื่อง<br />ตระหนักรู้<br />พอใจ/แนะนำ<br />INCOME<br />สนใจธุรกิจ<br />โรคเรื้อรัง<br />พอใจสินค้า/<br />มั่นใจแผนฯ<br />ใส่ใจสุขภาพ<br />ไม่อยากป่วย<br />ระบบภูมิคุ้มกัน<br />ปัญหาคุณภาพชีวิต<br />
 5. 5. ภาพรวมระบบภูมิคุ้มกัน<br />โปรตีน<br />RECOGNIZE<br />แยกแยะ<br />วิตามิน<br />เกลือแร่<br />สมุนไพร<br />RESPONSE<br />ตอบโต้<br />บทบาท หน้าที่<br />อาหาร และอาหารเสริม<br />ให้”พลังงาน”แก่<br />Immune Cell<br />REMEMBER<br />จดจำ<br />Immune<br />System<br />ให้”ความรู้”แก่<br />Immune Cell<br />IgA +73%<br />(ข้างนอก)<br />Transfer Factor<br />ประเภท<br />NK Cell +437%<br />(ข้างใน)<br />นมแรกแม่วัว<br />ไข่แดงของไก่<br />น้ำนมแรก<br />แม่ สู่ ลูก<br />
 6. 6. Why 4Life TF Products<br /><ul><li> มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันผลลัพธ์
 7. 7. ผ่านการทดสอบจนแน่ใจก่อนวางตลาด
 8. 8. ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นกลาง</li></ul>SAFE<br />ปลอดภัย<br /><ul><li> มีผลการทดสอบทางวิยาศาตร์ ยืนยันประสิทธิภาพ
 9. 9. ประสิทธิภาพสูงที่สุดในวงการ</li></ul>EFFECTIVE<br />ประสิทธิภาพสูง /ได้ผล<br /><ul><li> วิถีชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 (Deficiency+Toxicity)
 10. 10. เชื้อดื้อยาเพิ่มจำนวนขึ้น / ยาปฏิชีวนะเริ่มไร้ผล
 11. 11. โรคระบาดชนิดใหม่ๆ / โรคร้ายแรงเกิดมากขึ้น</li></ul>Timing/Trend<br />จังหวะเวลา<br /><ul><li> ประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างน้อย 6 เท่า ในราคาเท่ากัน
 12. 12. ต้นทุนต่อวันอยู่ในวิสัยที่คนส่วนใหญ่รับได้
 13. 13. ช่วยให้อาหารเสริมอื่นๆ ทำงานได้ดีขึ้น - คุ้มค่า</li></ul>Reasonable<br />ราคาสมเหตุสมผล<br />
 14. 14. กว่าจะเป็นหุ้นส่วน<br />Empower<br />Educate<br />หุ้นส่วน<br />(Partner)<br />ร่วมอุดมการณ์<br />Present<br />ต้องการผลลัพธ์<br />ลูกค้า<br />(Customer)<br />Qualify/Invite<br />สนใจ<br />อย่างเจาะจง<br />ผู้มุ่งหวัง<br />(Prospect)<br />Greet<br />ผู้ต้องสงสัย<br />(Suspect)<br />สงสัย<br />ไม่ได้ใส่ใจ<br />ไม่รู้<br />ประชากร<br />(Population)<br />
 15. 15. ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ (Invite-Present-Train)<br />Greet<br />Qualify/Invite<br />Present<br />Educate<br />Empower<br />บททักทาย/ทาบทาม<br /><ul><li> สร้างความเชื่อมโยง
 16. 16. สร้างพื้นสัมพันธ์</li></ul>บททาบทาม<br />-หา Niche<br />-ขอReferral<br />บริบท/เจตนารมณ์<br />-ไม่ขาย ไม่ชวน<br />-แค่แนะนำตัว<br />-สร้างการรับรู้<br />ค้นหา/ประเมิน<br /><ul><li> หาความต้องการ
 17. 17. สุขภาพ
 18. 18. รายได้
 19. 19. เวลา
 20. 20. 4ไลฟ์แก้ได้หรือไม่
 21. 21. 4ไลฟ์แก้ได้อย่างไร
 22. 22. ถ้าใช่ ไปต่อ
 23. 23. ถ้าไม่ใช่
 24. 24. หยุด
 25. 25. เปลี่ยนเรื่อง
 26. 26. สร้างเพื่อน
 27. 27. ขอ Referral</li></ul>บริบท/เจตนารมณ์<br /><ul><li>หาผลลัพธ์ที่ต้องการ
 28. 28. Optimal Life
 29. 29. Financial
 30. 30. Time
 31. 31. Health
 32. 32. ขาดอะไร</li></ul>นำเสนอ แนวคิดปูพื้น<br />-ทำไมป่วย แก่ โรค<br />-เงินสี่ด้าน<br />-วิธีสร้างธุรกิจ<br />-ทำไมต้องเครือข่าย<br />บริบท/เจตนารมณ์<br />-สร้างความเร่งด่วน<br />-Create Urgency<br />นำเสนอความเป็นไปได้<br />-Immune System<br />-4Life Immune SS<br />-Testimonies<br />-4Life แก้ปัญาคุณได้<br />-Show The Money<br />กลยุทธ์ FBI<br />-Features คุณสมบัติ<br />-Benefits ประโยชน์<br />-Incentives ผลลัพธ์<br />ส่งต่อความรู้/ทักษะ<br />วิธีคิด<br />-ทำไมต้องทำธุรกิจ<br />-ทำไมต้องเครือข่าย<br />-แนวคิดยิ่งให้ ยิ่งได้<br />-Be-Do-Have<br />ความรู้<br />-Health Big Picture<br />-Immune System<br />-Why 4Life<br />-How TF Works<br />-TF Applications<br />วิธีการ<br />-การทาบทาม<br />-การประเมิน<br />-การเชิญ<br />-การนำเสนอ<br />-การตอบข้อโต้แย้ง<br />-การติดตามผล<br />กลยุทธ์<br />Teach Once Learn Twice<br />ส่งต่อผลลัพธ์<br />Re-Dedicate<br />Re-Align<br />Re-Energize<br />Touch 100<br />รู้จักคนใหม่ 100 คน ทุกๆ เดือน/สัปดาห์/วัน<br />90 Days of Power<br />Team<br />Goals<br />Motivation<br />Touch 100<br />Support<br />Events<br />Communication<br />Welcome<br />Follow up<br />ส่งต่อความเป็นเจ้าของ<br />-สร้างผลลัพธ์<br />-สอนให้ส่งต่อผลลัพธ์<br />-ส่งต่อ Ownership<br />
 33. 33. ช่องทางการเริ่มต้น และที่มาของรายได้<br />ซื้อสินค้าราคาสมาชิก<br />ลูกค้า<br />กำไร 20-40%<br />PLPP <br />ขายสินค้า<br />Rapid Reward<br />รายได้จาก<br />4Life<br />Leader 4Life<br />100 LP<br />ขยายธุรกิจ<br />Power Pool<br />Generation Bonus<br />Diamond4Life<br />400LP<br />Premiere Pool <br />Platinum Pool<br />
 34. 34. QD ใน 90 วัน<br />เดือนที่ 1<br />รายได้ เดือนที่ 1 (ไม่รวมกำไรขายปลีก)<br />Rapid Reward @ 3,000 บาท<br />PLP 100<br />P/E 3/3<br />GLP 400 <br />Rank Leader<br />L<br />L<br />L<br />รายได้ เดือนที่ 2 (ไม่รวมกำไรขายปลีก)<br />Rapid Reward @ 3,000 บาท<br />Power Pool @ 3,600 บาท<br />Gen. Bonus @ 2,000 บาท<br />รวมรายได้ ประมาณ 8,600 บาท<br />เดือนที่ 2<br />PLP 100<br />P/E 6/6<br />GLP 1600<br />Rank Leader<br />เดือนที่ 3<br />รายได้ เดือนที่ 3 (ไม่รวมกำไรขายปลีก)<br />Rapid Reward @ 3,000 บาท<br />Power Pool @ 3,600 บาท<br />Gen. Bonus @ 16,200 บาท<br />รวมรายได้ ประมาณ 22,800 บาท<br />PLP 100<br />P/E 9/9<br />GLP 5500<br />Rank QD<br />
 35. 35. สนใจข้อมูล ติดต่อ สุทธิพงษ์<br />083-436-6640<br />bravo381@gmail.com<br />www.immune-4life.com<br />www.suthiphong.com<br />www.agent4life.org<br />
 36. 36. สิ่งที่ร้องขอเพิ่มเติมจากบริษัท<br />ทบทวนสื่อ วิดีโอทั้งหมด ให้ ทันสมัย<br />แปลเป็นภาษาไทย / เสียงบรรยายไทย /อักษรบรรยายไทย<br />ทบทวน/จัดกลุ่ม เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่มีอยู่ – ลด/เพิ่ม<br />ทบทวนภาษา / คำ / ตัวสะกด / ภาพประกอบต่างๆ<br />คำแนะนำในการใช้ คำ/วลี/ประโยค เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ใช้ภาษาง่ายๆ เข้าใจง่าย ใช้ง่าย ไม่ต้องเป็นศัพท์เทคนิค – ป4 เข้าใจได้)<br />พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร เช่น<br />จดหมายข่าว Electronic ฯลฯ<br />ส่งเป็น e-mail ให้สมาชิก และลูกค้า ที่ใช้ e-mail<br />ประกาศในหน้า 4Life Society ในFacebook<br />เน้นการรักษารูปแบบและเนื้อหาที่เป็นมืออาชีพ (คำที่ใช้/ภาษาที่ใช้/ตัวสะกด/ไวยากรณ์)<br />SMS Alert Service <br />4Life pays - SMSDD.net etc.<br />Distributor Pay - MTSP<br />
 37. 37. คำถามสุดท้าย<br />เมื่อผมสร้างหนึ่งอำเภอ หนึ่ง QD ได้ทุกอำเภอสำเร็จ (925QD)<br />4Life จะจัดหาพาหนะเดินทางดูแลทีมงานของผมแบบนี้ได้หรือไม่<br />

×