Metody prace v 3 s

1,452 views

Published on

Slides k predmetu Metódy práce v trešťom sektore. Určené pre 3. ročník Bc. odbor Andragogika

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metody prace v 3 s

 1. 1. Metódy práce v tre ť om sektore PhDr. Branislav Frk, PhD.
 2. 2. Obsah (témy prednášok) <ul><li>Vzťah tretieho sektora a ostatných sektorov, Modely fungovanie tretieho sektora </li></ul><ul><li>Metódy práce v treťom sektore: špecifické metódy, modifikácia klasických metód, inovácie </li></ul><ul><li>Sociálny marketing v rozvojových krajinách </li></ul><ul><li>Občiansky aktivizmus </li></ul><ul><li>Lobbing </li></ul><ul><li>Extrémne a špekulatívne techniky </li></ul>
 3. 3. Tri sektory Štát Business 3 sektor Ob č ianska spolo č nosť
 4. 4. Vz ť ahy medzi sektormi Štát Business 3 sektor peniaze image spolupráca neutralita (nepriateľstvo)
 5. 5. Modely fungovanie tretieho sektora <ul><li>Liberálny model </li></ul><ul><li>Dominantný privátny, komerčný sektor) </li></ul><ul><li>Neziskovky (menej kvalitné služby+motivovaný dobrovoľníci) </li></ul><ul><li>Štát (všetko, čo prepadne sitom) </li></ul><ul><li>Konzervatívno - korpooratívny model </li></ul><ul><li>-podobne ako 1. ale situácia občanov je podporená systémom povinného soc. poistenia. t.z. silne dotovanie služieb zo strany štátu. Neziskovky majú ťažkú situáciu a musia byť mimoriadne profesionálne, inovatívne a pod. veľmi sa podobajú na komerčné firmy. </li></ul>
 6. 6. Modely fungovanie tretieho sektora <ul><li>Sociálnodemokratický model - služby poskytuje predovšetkým štát, ale je možnosť &quot;kúpiť&quot; si lepšie a drahšie služby u komerčných subjektov. Úloha neziskoviek je minimálna, presadzuje sa iba vo vysoko špecializovaných sférach, alebo sa presúva do sféry advokacie, kontroly a kritiky (konštruktívnej!) výkonu štát. inštitúcií. </li></ul><ul><li>Kresťanský model - Dôraz je kladený na rodinné zväzky, cirkevné inštitúcie, a neformálne občianske servisné organizácie . Štát zasahuje iba ak tieto organizácie zlyhajú alebo nie sú schopné ich poskytovať na želanej úrovni. Toto umožňuje plný rozvoj tretieho sektora avšak iba časti úzko prepojenej s cirkvou. Jednoznačný je aj akcent evanjelizácie pri poskytovaní služieb, čo nemusí vyhovovať všetkým. </li></ul>
 7. 7. Modely fungovanie tretieho sektora <ul><li>Štátno-socialistický model - štát je úplne dominantný, a komerčné služby prakticky neexistujú. Tretí sektor sa potýka s kontrolou a obmedzovaním štátu a je iba tolerovaný. Často môže byť zneužívaný. </li></ul>
 8. 8. Modely fungovanie tretieho sektora Ako je to u nás? Ktorý model funguje u nás? Liberálny, Konzervatívny, Sociálno-demokratický, Kresťanský, Štátno-socialistický model?
 9. 9. História 3S u nás v skratke <ul><li>spolková č innos ť </li></ul><ul><li>útlm 1948-1989 </li></ul><ul><li>znovuoživenie 1989-1990 </li></ul><ul><li>č .83/1990 o združovaní ob č anov </li></ul><ul><li>rozvoj 3S za pomoci zahrani č ných donorov </li></ul><ul><li>suplovanie štátu </li></ul><ul><li>odchod donorov </li></ul><ul><li>EÚ </li></ul>
 10. 10. Špecifiká práce v 3S na Slovensku <ul><li>história 3S (tradícia) </li></ul><ul><li>dedi č stvo minulej doby </li></ul><ul><li>profesionalita a skúsenosti </li></ul><ul><li>image “ve č ne kritizujúcich organizácií” </li></ul><ul><li>odchod donorov </li></ul><ul><li>aktivita a záujem ob č anov </li></ul>
 11. 11. Špecifiká metód práce v 3S <ul><li>inovácia a kreativita </li></ul><ul><li>efektivita </li></ul><ul><li>adresnos ť </li></ul><ul><li>spolupráca </li></ul><ul><li>konštruktívna kritika </li></ul><ul><li>zameranie na minority </li></ul><ul><li>aktivita klientov </li></ul>
 12. 12. Inovované metódy <ul><li>Sociálny marketing </li></ul><ul><li>Lobbing, ob č ianska advokácia </li></ul><ul><li>Politické metódy </li></ul>
 13. 13. Modifikované metódy <ul><li>Komunitné vzdelávanie, komunitné poradenstvo </li></ul><ul><li>Sociálna reklama </li></ul><ul><li>Mediácia </li></ul>
 14. 14. Špecifické metódy <ul><li>Ob č iansky aktivizmus </li></ul><ul><li>Extrémne a špekulatívne techniky </li></ul>
 15. 15. Vzdelávanie v 3S <ul><li>nástroj šírenie myšlienok, skúseností, zručností </li></ul><ul><li>záujmové, komunitné a občianske vzdelávanie </li></ul><ul><li>alternatíva </li></ul><ul><li>zameranie na špecifické skupiny </li></ul><ul><li>vzdelávanie v rámci 3S (dobrovoľníci) </li></ul>
 16. 16. SARAR <ul><li>Lyra Srivasan </li></ul><ul><li>zásady práce v komunitách : </li></ul><ul><li>S (self-esteem, sebaúcta) </li></ul><ul><li>A (associative strenghts, spolupráca) </li></ul><ul><li>R (resourcefullness, vynaliezavos ť ) </li></ul><ul><li>A (action planning, ak č né plánovanie) </li></ul><ul><li>R (responsibility, zodpovednos ť ) </li></ul>
 17. 17. SARAR <ul><li>S (self-esteem, sebaúcta) </li></ul><ul><li>- pomocou vynaloženia vlastných síl a schopností komunita nielen rieši vlastné problémy, ale zároveň aj posiluje komunitnú sebaúctu a vieru vo vlastné schopnosti. Sebaúcta je zvlášť pri etnicky odlišných komunitách mimoriadne dôležitým aspektom. </li></ul><ul><li>A (associative strenghts, spolupráca) </li></ul><ul><li>- posilňovanie spolupráce a vzájomnej pomoci medzi členmi komunity s cieľom vytvoriť sieť vzájomnej pomoci a podpory. Zapojenie celej komunity by malo byť jedným z cieľov komunitných aktivít. </li></ul>
 18. 18. SARAR <ul><li>R (resourcefullness, vynaliezavos ť ) </li></ul><ul><li>- použitie akéhokoľvek postupu, ak prináša efekt, je zásadou, ktorá nielen podporuje tvorivý prístup, ale zároveň sa snaží využiť potenciál každého člena komunity. </li></ul><ul><li>A (action planning, ak č né plánovanie) </li></ul><ul><li>- akčné plánovanie znamená priebežné reflektovanie situácie v komunite, zmeny v plánovaní aktivít však podliehajú vôli komunity. </li></ul><ul><li>R (responsibility, zodpovednos ť ) </li></ul><ul><li>- zodpovednosť resp. preberanie zodpovednosti komunity za seba je výsledkom aplikácie predchádzajúcich zásad. Zodpovednosť za aktivity, rozvoj komunity a jej kvalitu života teda nesie samotná komunita a nie napr. komunitný pracovník. </li></ul>
 19. 19. Sociálny marketing
 20. 20. Sociálny marketing <ul><li>je jedna z možností, ako dostať myšlienky a zručnosti ku komunitám. </li></ul><ul><li>dôležité je však, že sociálny marketing v podstate ponúka návody, možnosti riešení, ale na samotnej komunite spočíva rozhodnutie, či využijú niektorú z ponúkaných možností. </li></ul><ul><li>sociálny marketing však môže výrazne napomôcť vzájomnému pochopeniu a akceptovaniu rozdielov medzi etnicky odlišnou komunitou a majoritou. </li></ul><ul><li>sociálnym marketingom môžeme ovplyvniť nielen situáciu v rizikových komunitách, ale aj zlepšovať vzajomné vzťahy medzi minoritami a majoritou. </li></ul>
 21. 21. Sociálny marketing <ul><li>a) dôraz na masovokomunikačné prostriedky </li></ul><ul><li>b) oslovenie súrodej skupiny obyvateľstva (viac na segmenty, ako na celú verejnosť) </li></ul><ul><li>c) výskum cieľových skupín, predovšetkým miera ich informovanosti a názorov na daný problém </li></ul><ul><li>d) predbežné overovanie účinnosti názorných a textových pomôcok </li></ul><ul><li>e) zisťovanie účinnosti na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva </li></ul><ul><li>f) podrobné vyhodnotenie priebehu aj výsledkov aktivity (spätná väzba) </li></ul>
 22. 22. Extrémne a špekulatívne techniky
 23. 23. Extrémne a špekulatívne techniky <ul><li>radikálna sociálna práca </li></ul><ul><li>ľavicovo orientovaní aktivisti </li></ul><ul><li>odborové hnutia, hnutia za práva menšín </li></ul><ul><li>sociálne hnutia </li></ul>
 24. 24. Extrémne a špekulatívne techniky <ul><li>Ob č ianske nepokoje </li></ul><ul><li>Protesty, nátlakové akcie </li></ul><ul><li>Kampane </li></ul><ul><li>Bojkot, ob č ianska neposlušnosť </li></ul>
 25. 25. Ob č ianske nepokoje <ul><li>Sociálny mier </li></ul><ul><li>Problémové štvrte </li></ul><ul><li>Prisťahovalectvo a problémová integrácia </li></ul><ul><li>Demonštrácie, pochody... </li></ul><ul><li>Riziká: násilie, kontraproduktívnosť akcie ... </li></ul>
 26. 26. Protesty, nátlak <ul><li>Petície, hromadné dopisy (maily) </li></ul><ul><li>Propagácia prostredníctvom známej osoby </li></ul><ul><li>Verejné stretnutia (míting) </li></ul><ul><li>Letáky, plagáty </li></ul><ul><li>Diskusné fóra </li></ul>
 27. 27. Kampane <ul><li>cieľ: zapojenie verejnosti </li></ul><ul><li>vytvorenie tlaku </li></ul><ul><li>medializácia, publikovanie problémov </li></ul><ul><li>public relations </li></ul>
 28. 28. Bojkot, ob č ianska neposlušnos ť <ul><li>ekologické problémy </li></ul><ul><li>občianske práva a slobody </li></ul>
 29. 29. Vzdelávacie kampane
 30. 30. Vzdelávacie kampane <ul><li>zameranie na rozvoj komunity a jej č lenov </li></ul><ul><li>rešpektovanie tradícií, zvykov, kultúry </li></ul><ul><li>informácie, zru č nosti, skúsenosti </li></ul><ul><li>experti, lídri </li></ul><ul><li>názornosť, praktické uplatnenie, </li></ul>
 31. 31. Vzdelávacie kampane <ul><li>Ako zaujať? </li></ul><ul><li>Ako vzbudiť záujem? </li></ul><ul><li>Ako vyvolať akciu/aktivitu? </li></ul><ul><li>Ako udržať pozornosť/záujem? </li></ul>
 32. 32. Vybrané metódy <ul><li>Participatívne metódy - tréning, výcvik, modelovanie, prípadové štúdie </li></ul><ul><li>Praktické metódy - nácvik, praktická ukážka </li></ul><ul><li>Workshop - zdie ľ anie skúseností, skupinová práca </li></ul>
 33. 37. Komunitné vzdelávanie
 34. 38. Komunitné vzdelávanie <ul><li>vzdelávanie pre “obecný” život </li></ul><ul><li>- pre rozvoj spolupatri č nosti komunity </li></ul><ul><li>- k identifikácii s kultúrou </li></ul><ul><li>- k zlepšovaniu kvality života </li></ul><ul><li>- k ob č ianstvu </li></ul><ul><li>- k č inorodému lokálpatriotizmu </li></ul>
 35. 39. Komunitné vzdelávanie <ul><li>miestne (obecné) školstvo /obecná osveta / </li></ul><ul><li>- otvorená škola </li></ul><ul><li>- rozšírenie pôsobnosti miestnych škôl </li></ul><ul><li>- škola ako komunitné kultúrne a vzdelávacie </li></ul><ul><li>centrum </li></ul>
 36. 40. Komunitné vzdelávanie <ul><li>špeciálne vzdelávacie programy </li></ul><ul><li>- špecifické vzdelávacie potreby </li></ul><ul><li>- gramotnos ť , rekvalifikácie at ď </li></ul>
 37. 42. Komunitné vzdelávanie <ul><li>Vzdelávanie v bežných komunitách </li></ul><ul><li>Záujmové vzdelávanie </li></ul><ul><li>Ob č ianske vzdelávanie </li></ul><ul><li>Dopl ň ujúce vzdelávanie </li></ul><ul><li>Kultúrne, športové, spolo č enské aktivity </li></ul>
 38. 43. Komunitné centrá <ul><li>strediská spolo č enských, kultúrnych, vzdelávacích, záujmových a vo ľ no č asových aktivít </li></ul><ul><li>“otvorená” škola, knižnica, kultúrny dom, rádio, kluby, spolky </li></ul>
 39. 44. Komunitné poradenstvo <ul><li>“opak” klasického poradenstva </li></ul><ul><li>priamo v komunite </li></ul><ul><li>sú č as ť komunity (integrovanos ť) </li></ul><ul><li>svojpomoc </li></ul>
 40. 45. Prístupy v poradenstve <ul><li>aktívny prístup </li></ul><ul><li>ponuka </li></ul><ul><li>informovanie </li></ul><ul><li>prezentácia problémov, prednášky ... </li></ul>
 41. 46. Prístupy v poradenstve <ul><li>rozširovanie okruhu klientov </li></ul><ul><li>aktívne vyhľadávanie </li></ul><ul><li>problém profesionálneho sebaobrazu </li></ul><ul><li>aktivita => dôvera, záujem </li></ul>
 42. 47. Prístupy v poradenstve <ul><li>Poradenstvo pre ostatných profesionálov </li></ul><ul><li>lekári, u č itelia, policajti, sociálny pracovníci ... </li></ul><ul><li>spolupráca, výmena skúseností, informácií </li></ul>
 43. 48. Prístupy v poradenstve <ul><li>Laické poradenstvo </li></ul><ul><li>núdzová alternatíva </li></ul>
 44. 49. Komunitné organizovanie
 45. 50. Komunitné organizovanie <ul><li>rozdiel oproti komunitnej sociálnej práci: </li></ul><ul><li>veci verejné </li></ul><ul><li>participácia ob č anov </li></ul><ul><li>politická “pachu ť ” </li></ul><ul><li>obrana a obhajoba ob č ianskych práv a slobôd </li></ul>
 46. 51. Komunitné organizovanie <ul><li>Základné kroky organizovania ob č anov: </li></ul><ul><li>Osobné rozhovory s ľ u ď mi </li></ul><ul><li>•  Zistenie osobných záujmov </li></ul><ul><li>•  Vytvorenie, budovanie a udržovanie dôvery </li></ul><ul><li>a osobných vzťahov </li></ul><ul><li>•  Získanie cenných informácií </li></ul><ul><li>•  Zistiť priority členov komunity </li></ul><ul><li>•  Motivovať a informovať ľudí o možných aktivitách </li></ul><ul><li>•  Identifikovať potenciálnych vodcov komunity </li></ul>
 47. 52. Komunitné organizovanie <ul><li>Vedúce osobnosti (autority, lídri) </li></ul><ul><li>•  Získavať následníkov </li></ul><ul><li>•  Schopnosť viesť, organizovať a inšpirovať </li></ul><ul><li>•  Byť kreatívny, podnikavý </li></ul><ul><li>•  Schopnosť improvizácie </li></ul><ul><li>•  Hlboký záujem o ľudí </li></ul>
 48. 53. Komunitné organizovanie <ul><li>Výber konkrétneho problému </li></ul><ul><li>1) Môžu sa ľudia mobilizovať na základe tohto problému? </li></ul><ul><li>2) Je tento problém dostatočne konkrétny? </li></ul><ul><li>3) Je možné a reálne riešiť tento problém úplne alebo aspoň </li></ul><ul><li>čiastočne? </li></ul><ul><li>•  Problém je špecifický konkrétny </li></ul><ul><li>•  Je vyriešiteľný a časovo nenáročný </li></ul><ul><li>•  Ľudia problém pociťujú a majú eminentný záujem na jeho riešení </li></ul><ul><li>•  Existuje cieľová osoba, ktorá má moc, kompetenciu problém </li></ul><ul><li>vyriešiť </li></ul>
 49. 54. Komunitné organizovanie <ul><li>Organizovanie stretnutí s lídrami </li></ul><ul><li>•  Nástroj plánovania pre vedúce osobnosti a organizátorov </li></ul><ul><li>•  Nástroj rozvoja vedúcich osobností </li></ul><ul><li>•  Nástroj zapojenia ľudí do práce a ocenenia ľudí, ktorí sú aktívni </li></ul>
 50. 55. Komunitné organizovanie <ul><li>Identifikácia cieľovej osoby/osôb, stratégia, taktika a č asový plán </li></ul><ul><li>Cieľové osoby - ??? </li></ul><ul><li>Stratégia </li></ul><ul><li>•  Čo chce komunita dosiahnuť? </li></ul><ul><li>•  Kto bude na aktivite participovať? </li></ul><ul><li>•  Kedy sa to uskutoční? </li></ul><ul><li>•  Ako sa dosiahne cieľ? </li></ul>
 51. 56. Komunitné organizovanie <ul><li>Taktika </li></ul><ul><li>•  Je nevhodné používať taktiku, ktorej aktivisti nerozumejú, nesúhlasia </li></ul><ul><li>s ňou alebo sa obávajú jej použitia </li></ul><ul><li>•  Efektívne býva použitie takých taktík, na ktoré nie sú cieľové osoby </li></ul><ul><li>zvyknuté či pripravené </li></ul><ul><li>•  Taktika, ktorá sa používa často sa po čase stane neúčinnou, preto je </li></ul><ul><li>vhodné taktiky striedať </li></ul><ul><li>•  Taktika má vždy vyprovokovať cieľovú osobu k reakcii </li></ul><ul><li>•  Tlak je potrebné udržovať a organizovať stále nové a nové akcie </li></ul><ul><li>•  Korektné je vypracovanie konštruktívnej alternatívy t.z. mať pripravené </li></ul><ul><li>vlastné návrhy riešení </li></ul><ul><li>• Informovať média a tak vyvíjať sekundárny tlak. </li></ul>
 52. 57. Komunitné organizovanie <ul><li>Mobilizácia verejnosti na podporu </li></ul><ul><li>Príprava a uskuto č nenie akcie </li></ul><ul><li>Vyhodnotenie </li></ul>
 53. 58. Komunitné organizovanie <ul><li>rozvoj komunít </li></ul><ul><li>aktivita a spolupráca občanov (veci verejné) </li></ul><ul><li>ob č ianská advokácia </li></ul><ul><li>Metódy spolupráce - partnerstvo, návrhy, lobbing, diskusie, verejné stretnutia, kampane </li></ul><ul><li>Metódy nátlaku - petície, protesty, bojkot, demonštrácie, </li></ul>
 54. 59. Rozvojové vzdelávanie <ul><li>to be continued </li></ul>

×