Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ликовно

613 views

Published on

Годишно планирање по ликовно образование за V одд

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ликовно

  1. 1. ОУ „Коста Рацин“ Брвеница V2 одделение 2016/2017 година Одделенски раководител Бране Аризановски Годишен глобален план по Ликовно образование за V2 одд. за учебната 2016/2017 год. 2 часа неделнп – 72 часа гпдишнп Ред.б р. Ликовни подрачја Фонд на часови Часови за обработка на нова содржина Часови за повторување, утврдување, вежби Време на реализација 1. Цртање 10 6 4 IX - VI 2. Сликање 30 20 10 IX - V 3. Обликување на просторот, моделирање 12 5 7 IX - VI 4. Графика 10 5 5 IX , X, XI, XII, III, IV, V, VI 5. Дизајн и визуелни комуникации. 10 5 5 IX , X, XI, XII, II, IV, V, VI Вкупно 72 41 31 IX - VI
  2. 2. ОУ „Коста Рацин“ Брвеница V2 одделение 2016/2017 година Одделенски раководител Бране Аризановски ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД ВО V ОДДЕЛЕНИЕ: Ученикпт / ученичката :  да развива ппгплема визуелна сппспбнпст;  да се заппзнава сп нпви ликпвни техники и да кпмбинира ликпвни техники;  да заппзнава нпви термини кпи се кпристат вп наставните спдржини;  да искажува љубппитствп и интерес за ликпвна рабпта и твпреое;  да развива сппспбнпсти за примена на разни материјали и техники за цртаое, сликаое, мпделираое, градеое и визуелни кпмуникации вп ликпвнптп изразуваое;  да ги знае и да ги разликува пспбенпстите на ликпвните материјали, ппстапки за рабпта и правилна упптреба на ппмагалата и алатпт вп ликпвнп - твпречката рабпта;  да гп пткрива и кпристи ликпвнипт јазик - ликпвните елементи: линија, бпја, фпрма, текстура, плпштина, прпстпр и дру гп и нивната упптреба вп ликпвнптп твпрештвп;  да ја пспзнава функцијата на бпјата вп секпјдневнипт живпт;  да ги знае и пбјаснува пснпвните ппими и ликпвните термини;  да ги искажува сампстпјнп и слпбпднп свпите спзнанија, дпжи вуваоа и впечатпци, мисли и фантазија сп ппмпш на ликпвнипт јазик и твпрештвп;  да ги кпристи елементите пд нарпднипт фплклпр вп дизајнираое на предмети;  да твпри сампстпјнп, тандемски, групнп и кплективнп;  да умее да направи избпр на идеја, активнпст и средства и да спстави ликпвна твпрба;  да развива сппспбнпсти за набљудуваое, вербалнп пбјаснуваое и естетскп прпценуваое;  да развива сппспбнпст за разликуваое на уметнички дела пд различни ликпвни ппдрачја (цртеж, слика, скулптура, архитектура);  да развива свест за уметничка култура;  да ги кпристи креативнп сите искуства и твпречки пптенцијали;  да ги искажува критичнп, мислеоетп, емпциите и впечатпците пд набљудувани уметнички дела;  да умее вербалнп да ја пбјасни ликпвната твпрба;  да умее да ја кпристи кпмпјутерската техника за ликпвнптп твпрештвп;  да развива културнп-хигиенптехнички и рабптни навики. Оценување на постигањата на учениците Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постигањата на учениците, се прибираат показатели за нивните активности, мотивираноста за ликовно творење, колективната соработка и сл. (формативно оценување). Оваа компонента е составен дел на планирањето на наставникот за наставата и учењето. • Описно оценување: » опсервација на детето-ученик; » разговор како начин на изразување; » вербално опишување на сопствениот цртеж; » степен на совладување на ликовните техники; » индивидуални креативни способности; » учество и изведба на ликовна творба; » воочување и препознавање на разни предмети од непосредната околина и применување во ликовното творештво; » презентација на ликовните ученички творби; » креативно изразување и творење во ликовните техники; » препознавање на ликовните техники и материјали; » активно учество во тимската работа и др. Соработка на родители Рпдителите треба да се заппзнаени преку цела гпдина за ппстигнуваоата на нивните деца. Ги имаат на увид фпрмативните следеоа пд наставникпт, микрпсумативнптп и на крајпт сумативнптп пд веќе ппзнатите критериуми за пценуваое израбптени пп теми.
  3. 3. ОУ „Коста Рацин“ Брвеница V2 одделение 2016/2017 година Одделенски раководител Бране Аризановски ТЕМАТСКО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСТАВНИОТ МАТЕРИЈАЛ ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА V2 ОДД. ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОД. ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ 1: ЦРТAЊE 10 ( 6 + 4 ) часа Цели и задачи Ученикот/ученичката: • да се оспособува да забележува во природата видик и видикова линија; • да воочува и применува видови ритам; • да стекне елементарно знаење за точката како ликовен елемент; • да комбинира точки, линии и плоштини и да црта текстура; • да воочува и да споредува целина и детаљ; • да создава со детали композиција; • да воочува во природата статика и ди намика (објекти кои се движат и не се движат); • да се воведува во нова техника (тушеви во боја); • да се оспособи да црта и лавира со тушеви во боја; • да ја претставува сенката на предметите со сенчење; • да забележува и применува разновидни линии и црта контра • да црта контраст на линии со различен интензитет • да го открива и да коментира за богатството на линии, ритам, текстура, статика-динамика на цреж на познати уметници, мотив, техника…; • да воочува, препознава и именува линии, ритам на цртежи на познати уметници Ред.бр. НАСТАВНИ СОДРЖИНИ Време на реализација месец недела 1. Ликовни елементи, ликовни принципи и поделба на ликовната уметност 8,9 Септември 1 2. Мотив: „Водата во природата“ – фломастер, I. ТЕМА: ВОДА, 9. Изработка на упатства за рационално користење на водата Октомври 2 3. Видови линии (контурна и структурна) и односи меѓу линиите (стр.58, 59, 60) Ноември 1 4. Цртање . Насока- вертикална насока ,, Дрво,, – туш Декември 1 5. Цртачки материјали и техники (стр.63) Јануари 3 6. Цртање. Композиција- хоризонтална композиција ,,Мртва природа,, - лавиран туш ИКТ Феvруари 1 7. Цртање. Контаст -контраст на линии ,,Желка ,, -туш Март 1 8. Цртање. Простор- перспектива со видикова точка ,, Дрворед ,, - сенчање-молив Април 1 9. Цртање. Градација- градација со големина - колаж Мај 1 10. Цртање . Форма - Илузија на тродимензионалност (сенчање, светло-сенка) ,,Мојата соба,, – молив Јуни 1 Средства и услови за работа  разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), дидактички средства и материјали , визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски творби, апликации и сл.), Интернет, образовни софтвери. Методи и форми  метод на набљудување, говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија), илустративен метод,  Фронтална, индивидуална, групна, во парови Корелација  мајчин јазик, математика, англиски јазик,општество , музичко образование, физичко и здравствено образование, интеграција на темите Средсрва и постапки за вреднување  Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки,чек-листи, дневен формулар за следење, наставни ливчиња, листи за проверка, Doma{na rabota Za doma{na rabota }e bidat zadavani zada~i za istra`uva~ka aktivnost,samostojni aktivnosti, izrabotki Vreme na zdavawe: IX, X XI, XII, I, II, III, IV, V, VI Celi: Usvojuvawe, uve`buvawe na novi znaewa Tip na doma{na :individualna , vo sotabotka so roditeli
  4. 4. ОУ „Коста Рацин“ Брвеница V2 одделение 2016/2017 година Одделенски раководител Бране Аризановски ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ 2: СЛИКAЊE 30 ( 20 + 10 ) часа Цели и задачи Ученикот/ученичката: • да знае соодветно да ги користи подлогите, приборот и сликарските материјали; • да забележува различни тонови на боја во природата; • да воочува локални бои на предмети и појави во непосредната околина; • да го воочува и користи комплементарниот контраст на бои • да комбинира мали и големи форми и да ги збогатува со сликарска текстура (според карактерот на мотивот); • да покажува поголема осетливост за детали; • да преобразува (трансформира) ахроматска композиција во хроматска; • да умее да нанесува погуст или поредок слој на боја на сликарската подлога; • да применува комбинирани ликовни техники; • да разликува и именува разни мотиви: мртва природа, пејзаж, портрет, композиција; • да ги искажува емоциите, мислењето и впечатоците од набљудувани дела (цртежи, слики, репродукции). Ред.бр НАСТАВНИ СОДРЖИНИ Време на реализација месец недела 1. Сликање. Боја- -примарни бои ,, Мојот одмор на море,, - акварел Септември 2 2. Сликање. Боја- -секундарни бои ,, Зеленчук ,, - темпера ИКТ 3 3. сликање. Боја-спектар на бои ,, Виножито ,,- темпера 14 3 4. Сликање. Локална боја ,, јаболко, банана, јагода,, - акварел ИКТ 4 5. Сликање.Боја- комплементарен контраст ,, градина со црвени пиперки(зелена-црвена ), градина со темјанушки (жол- виол.), зајдисонце( сина-порт.)- темпера 16 17 Октомври 1 6. Сликање. Боја -Топли и ладни бои ,, - акварел 3 7. Сликање. Тон- хроматска тонска скала – темпера 4 8. Сликање. Тон- ахроматска тонска скала – темпера 4 9. Сликање. Простор –отворен надворешен простор ,, Есенски пејзаж,, - темпера ИКТ Ноември 2 10. Сликање. Текстура- текстура со прскање на боја – акварел 68 4 11. Сликање. Насока- без насока ,, Мозаик,, - акварел 4 12. Сликање. Контраст – контраст на топли и ладни бои - колаж декември 1 13. Сликање. Форма - статични форми ,, 2 14. Сликање. Форма - перфорирани форми ,, Синџир,, – туш и перце 3 15. Сликање. Форма - отворени форми ,, Чаша и бокал на маса,, -акварел 4 16. Сликање. Контраст – контраст на светли и темни бои - темпера Јануарi 3 17. Сликање. Простор – реален простор ,, Зима ,,- акварел ИКТ 4 18. Сликање. Градација- градација со тон ,, Огниште ,, – темпера ИКТ Феvруарi 1 19. Сликање. Големина- контраст на големини,, геометриски форми,,- акварел 2 20. Сликање. Градација- градација со текстура – фломастер 3 21. Сликање. Композиција- отворена композиција –темпера 4 22. Сликање . Хармонија- хармонија со тон - гваж март 2 23. Сликање. Рамнотежа- симетрија,, Роршахова дамка ,, - туш и перце ИКТ 3 24. Сликање. Рамнотежа- асиметрија ,, Деца кои играат,, - темпера 3 25. Сликање. Композиција- вертикална композиција ,, Портрет,,- лавиран туш 44, 45 4 26. Сликање. Ритам- ритам на форма и боја,, Народен вез,, фломастер32 33 Април 4 27. Сликање . Ритам – алтернативен ритам ,, Колан ,,- темпера ИКТ 4
  5. 5. ОУ „Коста Рацин“ Брвеница V2 одделение 2016/2017 година Одделенски раководител Бране Аризановски 28. Сликање. Пропорција ,, Музички инструмент ,,- колаж ИКТ Мај 1 29. Сликање. Единство- единство со форма и големина,, Листови,, - акварел 2 30. Естетско проценување и вреднување на ликовните творби 3 Средства и услови за работа  разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), дидактички средства и материјали , визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски творби, апликации и сл.), Интернет, образовни софтвери. Методи и форми  метод на набљудување, говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија), илустративен метод,  Фронтална, индивидуална, групна, во парови Корелација  мајчин јазик, математика, англиски јазик,општество , музичко образование, физичко и здравствено образование, интеграција на темите Средсрва и постапки за вреднување  Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки,чек-листи, дневен формулар за следење, наставни ливчиња, листи за проверка, Doma{na rabota Za doma{na rabota }e bidat zadavani zada~i za istra`uva~ka aktivnost,samostojni aktivnosti, izrabotki Vreme na zdavawe: IX, X XI, XII, I, II, III, IV, V, VI Celi: Usvojuvawe, uve`buvawe na novi znaewa Tip na doma{na :individualna , vo sotabotka so roditeli
  6. 6. ОУ „Коста Рацин“ Брвеница V2 одделение 2016/2017 година Одделенски раководител Бране Аризановски ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ 3: ОБЛИКУВAЊE ВО ПРОСТОРОТ, МОДEЛИРAЊE 12 ( 5 + 7 ) часа Цели и задачи Ученикот/ученичката: • да ја усовршува мануелната способност и различните постапки за работа; • да воочува и опишува волумен (аглест-валчест, испапчен -вдлабнат); • да компонира две или повеќе фигури во една целина; • да воочува разлики (вид) на релјеф (висок-низок) и да моделира низок релјеф; • да изработи макета на населбата, плоштад, улица, парк и на неа да престави просторно решение; • да се запознае со карактеристиките на стиропорот и со постапката на работа; • да го применува стиропорот во моделирање; • да го искажува своето мислење за тридимензионалните форми; • да препознава полна пластика, статуа, релјеф, биста Ред.бр НАСТАВНИ СОДРЖИНИ Време на реализација месец недела 1. Обликување во просторот, моделирање . Форма- перфорирана форма ,, решето,,- хартија септември 2 2. Обликување во просторот, моделирање . Контраст на волумен-аглест и валчест - глина ИКТ Октомври 1 3. Обликување во просторот- моделирање . Волумен- испакнат ,, Диносаурус,,- тесто 79 ИКТ Ноември 1 4. Обликување во просторот- моделирање . Волумен-вдлабнат ,, чаша,,- тесто Декември 2 5. Обликување во просторот, моделирање . Форма- затворена форма ,, Коцка,,- хартија ИКТ Јануарi 4 6. Обликување во просторот- моделирање .Висок релјеф ,, овошје,,- глина Феvруарi 3 7. Обликување во просторот- моделирање . ,, Мајка со дете,,- глина ИКТ Март 1 8. Естетско проценување и вреднување на ликовните творби ИКТ 4 9. Обликување во просторот- моделирање . Форма- затворена форма ,, Споменик,,- глина ИКТ Април 2 10. Обликување во просторот, моделирање .Длабок релјеф ,,Портрет на историска личност ,,- глина 2 11. Обликување во просторот , моделирање .Склуптура од камен- камен Мај 3 12. Обликување во просторот,моделирање.Склуптура-тродимензионалност ,, Необична машина,,- амбалажа јуни 2 Средства и услови за работа  разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), дидактички средства и материјали , визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски творби, апликации и сл.), Интернет, образовни софтвери. Методи и форми  метод на набљудување, говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија), илустративен метод,  Фронтална, индивидуална, групна, во парови Корелација  мајчин јазик, математика, англиски јазик,општество , музичко образование, физичко и здравствено образование, интеграција на темите Средсрва и постапки за вреднување  Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки,чек-листи, дневен формулар за следење, наставни ливчиња, листи за проверка, Doma{na rabota Za doma{na rabota }e bidat zadavani zada~i za istra`uva~ka aktivnost,samostojni aktivnosti, izrabotki Vreme na zdavawe: IX, X XI, XII, I, II, III, IV, V, VI Celi: Usvojuvawe, uve`buvawe na novi znaewa Tip na doma{na :individualna , vo sotabotka so roditeli
  7. 7. ОУ „Коста Рацин“ Брвеница V2 одделение 2016/2017 година Одделенски раководител Бране Аризановски ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ 4: ДИЗAЈН И ВИЗУEЛНИ КОМУНИКAЦИИ 10 ( 5 + 5 ) часа Цели и задачи Ученикот/ученичката: • да воочува видови композиција; • да развива умешност за изработка на плакат; • да употребува геометриски и природни форми во изработка на фриз, орнамент… • да користи елементи од народ ниот фолклор во дизајнирањето на предметите; • да направат оригами според демонстрирано упатство; • да го користи компјутерот за изработка на дизајн Ред.бр. НАСТАВНИ СОДРЖИНИ Време на реализација месец недела 1. Дизајн и визуелни комуникации. Хармонија на бои,, Дизајнирање на знаме на РМ,, акварел ИКТ септември 1 2. Дизајн и визуелни комуникации. Композиција –вертикална композиција,, Манекени манекенки, дизајнирана облека,, - колаж Октомври 2 3. Дизајн и визуелни комуникации. Линија – видови линии ,,Изработка на корица за проект по општество - paint ИКТ Ноември 2 4. Дизајн и визуелни комуникации. Форма затворена форма ,, Новогодишни украси ,, - акварел ИКТ Декември 4 5. Дизајн и визуелни комуникации. Боја- хроматски бои,, Осмомартовска честитка,, -колаж ИКТ Март 2 6. Дизајн и визуелни комуникации . Изработка на маска ИКТ Април 1 7. Дизајн и визуелни комуникации. Дизајнирање на велигденско јајце- акварел 3 8. Дизајн и визуелни комуникации. Ритам на форма ,, Народна носија,, - paint Мај 2 9. Дизајн и визуелни комуникации. Хармонични бои ,,Изработка на еколошки беџ,, - темпера 4 10. Естетско проценување и вреднување на ликовните творби јуни 2 Средства и услови за работа  разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), дидактички средства и материјали , визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски творби, апликации и сл.), Интернет, образовни софтвери. Методи и форми  метод на набљудување, говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија), илустративен метод,  Фронтална, индивидуална, групна, во парови Корелација  мајчин јазик, математика, англиски јазик,општество , музичко образование, физичко и здравствено образование, интеграција на темите Средсрва и постапки за вреднување  Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки,чек-листи, дневен формулар за следење, наставни ливчиња, листи за проверка, Doma{na rabota Za doma{na rabota }e bidat zadavani zada~i za istra`uva~ka aktivnost,samostojni aktivnosti, izrabotki Vreme na zdavawe: IX, X XI, XII, III, IV, V, VI Celi: Usvojuvawe, uve`buvawe na novi znaewa Tip na doma{na :individualna , vo sotabotka so roditeli
  8. 8. ОУ „Коста Рацин“ Брвеница V2 одделение 2016/2017 година Одделенски раководител Бране Аризановски ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ 5: ГРAФИКA 10 ( 5 + 5 ) часа Цели и задачи • Да го воочува специфичниот ликовен израз на графиката како ликовно подрачје; • да се запознава со нова техника гипсорез, ги запознава нејзините карактеристики, алати и постапки на работа; • да отпечати самостојно гипсорез • да применува разновидни плошни форми, текстури (од текстил) во картонпечатот; • да изработува и печати едноставен графич ки знак или декоративен елемент; • да стекне основни сознанија за компјутерската графика (визуелните и ликовните карактерис тики). Ред.бр НАСТАВНИ СОДРЖИНИ Време на реализација месец недела 1. Графика. Ритам на боја и форма ,, Шара на тапет,, -компир печат Септември 4 2. Графика. Печатење со помош на природни материјали( листови, кора од дрво, цвеќиња ) Октомври 3 3. Графика. Форма-затворена форма ,, Ѕвездено небо,, -картон печат( изработка на картон печатот) ноември 3 4. Графика. Форма-затворена форма ,, Ѕвездено небо,, -картон печат ( печатење) 3 5. Естетско проценување и вреднување на ликовните творби декември 3 6. Графика. Печатење со помош на вештачки материјали и предмети ( текстил, монети, ) Феvруарi 2 7. Графика. Компјутерска графика- paint ,, Вазна со цвеќе,, ИКТ 4 8. Графика. Компјутерска графика- tool kid ,, Mртва природа,, ИКТ Април 3 9. Графика. Контраст на линии ,, Риба,, - гипсорез ( изработка на матрица) Мај 4 10. Графика. Контраст на линии ,, Риба,, - гипсорез ( печатење) јуни 1 Средства и услови за работа  разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), дидактички средства и материјали , визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски творби, апликации и сл.), Интернет, образовни софтвери. Методи и форми  метод на набљудување, говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија), илустративен метод,  Фронтална, индивидуална, групна, во парови Корелација  мајчин јазик, математика, англиски јазик,општество , музичко образование, физичко и здравствено образование, интеграција на темите Средсрва и постапки за вреднување  Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки,чек-листи, дневен формулар за следење, наставни ливчиња, листи за проверка, Doma{na rabota Za doma{na rabota }e bidat zadavani zada~i za istra`uva~ka aktivnost,samostojni aktivnosti, izrabotki Vreme na zdavawe: IX, X XI, XII, , II, IV, V, VI Celi: Usvojuvawe, uve`buvawe na novi znaewa Tip na doma{na :individualna , vo sotabotka so roditeli

×