Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

март 2017

842 views

Published on

Dnevni planiranja za petto oddelenie

Published in: Education
 • Login to see the comments

март 2017

 1. 1. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 01.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Читање, литература и лектира Наставна единица: Писменоодговарање на прашањаод текстот,,Чистотатае половиназдравје ,, Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ја запознаат, восприемат и доживеат содржината на текстот; да се запознаат со темата на текстот; воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; да развиваат правилен однос кон книгата функционални: - да воочуваат и идентификуваат: наслов, содржина, автор и илустрација; да ја откријат темата на текстот (без теоретско име нување на тема); ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Разговараме за влијанието на храната врз здравјето - Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Уметничка интерпретација на текстот 2. Поставување прашања во врска со содржината на текстот 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Изразување на непосредното доживување од содржината на текстот: - какви чувства буди содржината на текстот 2. Писмено одговарање на поставените прашања 3. Разговор за содржината преку систем од прашања и одговори СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Разговараме за правилно писмено одговарање на прашања СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Постави и писменоодговори на пет прашања во врска со содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да поставува и одговара на прашања
 2. 2. Наставен предмет: Општество Дата: 1.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Личноста во групата и во општеството Наставна единица: Повторување задевијациии девијантнооднесување - изработкана пано Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да го запознава значењето на поимотдевијација; - да се запознава со девијантните однесувања на одделни личности во групата; воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност; да се осознава себеси како дел од групата, со свои можности,идеи,потреби,желби; функционални: да сфати дека заедничките напори даваатуспех; да се запознава со одделни фактори на социјализацијата и да ја сфати нивната улога ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер географска карта глобус ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5` - Повторување за Девијацијаидевијантнооднесување наличноставо групата - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30` Активности на наставникот: 1. Дрогата убива –документарен филм 2. План за изработка на пано 5. Поттикнување и насочување на дискусијата 6. Следење на работата, давање сугестии и водење забелешки Активности на учениците: 1. Гледање на документарен филм –Дрогата убива 2. Изработка на пано од фотографии, текстови и други илустрации при што ќе се класифицираат разните девијантни појави СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Листа за самоценувње - КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5` Презентација на групната активност; задолженија за понатамошните активности СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши една девијантна појава Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 3. 3. Наставен предмет: Ликовно образование Дата: 01.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Обликување во просторот, моделирање Наставна единица: Обликување вопросторот- моделирање .,,Мајка со дете,,- глина ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и прошират стекнатите знаења за различните геометриски и негеометриски форми: аглести, валчести, испапчени, вдлабнати, перфорирани; воспитни: создавање на хигиенски навики при работа со ликовните материјали, правилно и штедливо користење на материјалите за работа функционални: кај учениците да се развие осетливоста за перцепција на волуменот; учениците да идентификуваат различни волумени: испапчени, вдлабнати, - создадени од природата и човекот ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. тесто подлога нож ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Дискусија: моделирање - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Насочување на разговорот: 2. Демонстрирање на начинот на обработка на глина 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Дискусија - воочување на моделирани предмети 2. Работа во групи: се формираат три групи кои изработуваат 3.Работа на учениците; моделирање .,,Мајка со дете,,- глина СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Презентација и анализа на изработените творби, проценка на изработените творби -лична и од другарчињата. Давање напатствија за наредниот час СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 4. 4. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Наставен предмет: Физичко образование Дата: 1.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Основи на спортски игри кошарка, ракомет, одбојка, фудбал Наставна единица: Држење на топката во кошарката Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да ги увежбува и совладува елементите од кошарката воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност,одважност; развивање и јакнење на вољата, дисциплината функционални: да применува термини од гимнастиката и ритмиката ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, струнача, предмети од училницата ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 10’ Изведување на вежби со: - постројување ( во една и две редици) - одење ( на прсти на петици на внатрешен и надворешен дел од стапало) - трчање и потскокнување ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 25’ Активности на наставникот: 1. Демонстрирање на вежбите за оформување на телото 2. Демонстрирање и давање насоки за изведување на Држење на топката во кошарката 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците:- 10’ 1. Изведување на вежбите за оформување на телото Активности на учениците: - 15’ 1. Совладување на техниката на изведување Држење на топката во кошарката 2. Изведување на Држење на топката во кошарката СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Игра по избор на учениците Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 5. 5. П О Д Г О Т О В К А за реализација на Дополнителна настава за петто одделение Ден Дата Предмет Наставна содржина Цел на жасот Наставни форми Наставни методи Средства и материјали Активности за реализација на содржината Забелешка Присутни ученици Среда 1.03.2017 Македонски јазик Повторување за реченици Да се оспособида разликва различниреченици Фронтална,групна,индивидуална, индивидуализирана Метод на разговор, самостојнаработа,метод на демонстацијаи набљудување Текст,тетратка,моливгума,слики Прекуразговорповторуваме за реченициспоред содржина и форма и изведуваме вежби со составување на реченициприштоја следам активностана учениците и доколкуимапотребаим помагам
 6. 6. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 02.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Читање, литература и лектира Наставна единица: Драматизација на текстот ,, Чистотата е половина здравје ,, Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ја запознаат, восприемат и доживеат содржината на текстот; да се запознаат со темата на текстот; воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; да развиваат правилен однос кон книгата функционални: - да воочуваат и идентификуваат: наслов, содржина, автор и илустрација; да ја откријат темата на текстот (без теоретско име нување на тема); ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Разговараме за влијанието на храната врз здравјето - Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Уметничка интерпретација на текстот 2. Драматизација на текстот 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Изразување на непосредното доживување од содржината на текстот: - какви чувства буди содржината на текстот 2. Драматизација на текстот 3. Разговор за содржината преку систем од прашања и одговори СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Разговараме за правилно изведување на драматизација СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши еден лик од текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува ликови
 7. 7. Наставен предмет: Музичко образование Дата: 2.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Музичка граматика Наставна единица: Поим за фраза ( двотакт) Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и утврдат стекнатите знаења за поимот фраза и двотакт воспитни: кај учениците да се создаде чувство за ритам; позитивни карактерни особини: упорност, истрајност, доследност функционални: да воочуваат и идентификуваат стапало, степен, тетракорд кај тонската скала; да ги забележуваат тоновите од тонската скала со ноти на петолиние и истите мелодиски да ги читаат ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер снимено ЦД ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - повторување на изучените тонови - нивното место во петолинието; симултано пеење на тонската скала - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Запознавање со поимот фраза (двотакт) 2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. фраза - 2. Пеење на фраза (двотакт) СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Пеење и свирење на тонската скала во групи и индивидуално СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 8. 8. Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 2 .03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Комуникација и интернет Наставна единица: Вчитување и меморирање на Интернет страница Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да се запознае и да ги почитува правилата за работа со Интернет; да знае како се вчитува Интернет страница и да ја (меморира )запишува адресата воспитни: развивање на позитивни карактерни особини, одговорност упорност, истрајност, доследност; развивање чувство на љубов кон работата со компјутер функционални: - да се оспособи правилно да го употребува образовниот софтвер ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Компјутер, образовен софтвер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ 1. Како да вчитаме интернетстраница? 2. Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на вчитување и меморирање интернет страница 2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Конектирање на интернет 2. вчитување и меморирање на интернет страница СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Заклучоци за правилно користење на интернет пребарувачот СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши ги чувствата кои ти ги буди содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 9. 9. П О Д Г О Т О В К А за реализација на Дополнителна настава за петто одделение Ден Дата Предмет Наставна содржина Цел на жасот Наставни форми Наставни методи Средства и материјали Активности за реализација на содржината Забелешка Присутни ученици Петок 3.03.2017 Македонски јазик Вежби со видови реченици според состав Да се оспособида разикува реченициспоредсостав Фронтална,групна,индивидуална, индивидуализирана Метод на разговор, самостојнаработа,метод на демонстацијаи набљудување Текст,тетратка,моливгума,слики Прекуразговорповторуваме за реченициспоред состав а потоаво даден текстги определуваме речениците споредсостав пришто ја следам активностана учениците и доколкуимапотребаим помагам
 10. 10. Наставен предмет: Ликовно образование Дата: 3.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Сликање Наставна единица: Сликање .Хармонија- хармонијасотон- гваж ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да се запознаат со поимот примарни и секундарни бои и начинот на добивање воспитни: создавање на хигиенски навики при работа со ликовните материјали, правилно и штедливо користење на материјалите за работа функционални: кај учениците да се развие осетливост за перцепција на бојата и различни бои во природата; ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Блок молив гума темперни бои четка чаша за вода ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Воочување на хармонија со тонови - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: Демонстрација на хармонијасо тон 2. задавање задачи 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Дискусија: што се случува со отворенакомпозиција 2. Работа на учениците: сликање хармонијасо тон- гваж СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Презентација и анализа на изработените творби, проценка на изработените творби -лична и од другарчињата. Давање напатствија за наредниот час СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 11. 11. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 3.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Изразување и творење Наставна единица: Писменораскажување на текстот,,Чистотатае половиназдравје ,, подаден план Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да научат да прераскажуваат воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност функционални: учениците самостојно и успешно да прераскажуваат текст создавајќи логичка прозна целина ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор,демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средстваучебник, слики, тетраткакомпјутермолив гума ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Разговор за одржување на здравјето - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Поттикнување на учениците да ги споделат своите чувства со своите другарчиња 2. Следење на искажувањата, поттикнување и насочување на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Составување на краток план за писмено прераскажување: 2. Пишување на писмен состав: самостојна работа на учениците СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Читање на составите од страна на учениците - коментари, критики, пофалби СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши еден лик од текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 12. 12. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Наставен предмет: Физичко образование Дата: 3.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Основи на спортски игри кошарка, ракомет, одбојка, фудбал Наставна единица: Слободно водење и шутирање во цел (обрач, корпа) Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да ги увежбува и совладува елементите од кошарката воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност,одважност; развивање и јакнење на вољата, дисциплината функционални: да применува термини од гимнастиката и ритмиката ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, струнача, предмети од училницата ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 10’ Изведување на вежби со: - постројување ( во една и две редици) - одење ( на прсти на петици на внатрешен и надворешен дел од стапало) - трчање и потскокнување ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 25’ Активности на наставникот: 1. Демонстрирање на вежбите за оформување на телото 2. Демонстрирање и давање насоки за изведување на Слободно водење и шутирање во цел (обрач, корпа) 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците:- 10’ 1. Изведување на вежбите за оформување на телото Активности на учениците: - 15’ 1. Совладување на техниката на изведување Слободно водење и шутирање во цел (обрач, корпа) 2. Изведување на Слободно водење и шутирање во цел (обрач, корпа) СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Игра по избор на учениците Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 13. 13. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 06.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Читање, литература и лектира Наставна единица: Обработка на текстот ” Чија мајка е најголема ,, стр.110 Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ја запознаат, восприемат и доживеат содржината на текстот; да се запознаат со темата на текстот; воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; да развиваат правилен однос кон книгата функционални: - да воочуваат и идентификуваат: наслов, содржина, автор и илустрација; да ја откријат темата на текстот (без теоретско име нување на тема); ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Каде и што работи твојата мајка - Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Уметничка интерпретација на текстот 2. Поттикнување и насочување на дискусија за содржината на расказот - 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Изразување на непосредното доживување од содржината на текстот: - какви чувства буди содржината на текстот 2. Читање на текстот 3. Разговор за содржината преку систем од прашања и одговори СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Дискусија: Што мислиш за храброста на мајката? СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Одговори на прашањата на страна 111од учебникот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да одговара на прашања
 14. 14. Наставен предмет: Општество Дата: 6.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Личноста во групата и во општеството Наставна единица: Правилана однесување восрединатаи исполнување надолжности Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да ги почитува донесените правила на однесување во средината; воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност; да се осознава себеси како дел од групата, со свои можности,идеи,потреби,желби; функционални: да сфати дека заедничките напори даваатуспех; да се запознава со одделни фактори на социјализацијата и да ја сфати нивната улога ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер географска карта глобус ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5` - Повторување за Девијацијаидевијантнооднесување наличноставо групата - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30` Активности на наставникот: 3. Правила 4. Должности 3. Поттикнување и насочување на дискусијата 4. Следење на работата, давање сугестии и водење забелешки Активности на учениците: 3. Запознавање со правилата на однесување 4. Запознавање со потребата од исполнување на должностите 5. Самостојна активност: Должности (размисли и предложи) СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Листа за самоценувње - КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5` Презентација на активност; задолженија за понатамошните активности СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Одговори ги прашањата на страна 60 од учебникот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да одговара на прашања
 15. 15. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Наставен предмет: Физичко образование Дата: 6.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Основи на спортски игри кошарка, ракомет, одбојка, фудбал Наставна единица: Кошаркарско додавање и прифаќање со две раце Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да ги увежбува и совладува елементите од кошарката воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност,одважност; развивање и јакнење на вољата, дисциплината функционални: да применува термини од гимнастиката и ритмиката ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, струнача, предмети од училницата ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 10’ Изведување на вежби со: - постројување ( во една и две редици) - одење ( на прсти на петици на внатрешен и надворешен дел од стапало) - трчање и потскокнување ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 25’ Активности на наставникот: 1. Демонстрирање на вежбите за оформување на телото 2. Демонстрирање и давање насоки за изведување на Кошаркарско додавање и прифаќање со две раце 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците:- 10’ 1. Изведување на вежбите за оформување на телото Активности на учениците: - 15’ 1. Совладување на техниката на изведување Кошаркарско додавање и прифаќање со две раце 2. Изведување на Кошаркарско додавање и прифаќање со две раце СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Игра по избор на учениците Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 16. 16. Содржина II–10: Разрешување конфликти se o~ekuva u~enikot/u~eni~kata da: » ги знае изворите на конликтите; ги знае различните видови реакции во конфликтна ситуација; знае кои се базичните потреби на луѓето и како може да предизвикаат конфликтЧ ги знае правилата на јас обраќање; може да ги разликува конфликтите;може да се воздржи од спротивставување и умее да процени кога треба да избегнува за да обезбеди услови за ефикасна комуникација; умее да користи јас обраќање. Rabotilnica II–10.2: Konfliktite se skalila materijali: raboten list za nastavnikot/nastavni~kata: Konfliktite se skalila – 1, raboten list za nastavnikot/nastavni~kata: Konfliktite se skalila – 2, kreda i tabla, selotejp,baloni. Glavna aktivnost 1 Se baraat trojca dobrovolci. Sekoj dobiva po eden balon, so zada~a da go duva dodeka ne pukne. Diskusija 1 1. Dali u`ivavte vo igrata, aktivnosta?2. Dali se pla{evte od ne{to?3. Kako vi be{e na vas {to gledavte? Dali se pla{evte?4. Dali lu|eto nekoga{ se odnesuvaat kako balonite? Kako izgleda toa?5. Dali pri toa im e ubavo? Zaklu~ok Ponekoga{ lu|eto se odnesuvaat kako balonite.Se raspravaat, im raste lutinata i vo edenmoment mo`e da „eksplodiraat”, a toa da imalo{i posledici po niv ili po drugite so koi se raspravaat. Glavna aktivnost 2 Na tabla so kreda se crtaat najednostavni skali so devet skalila koi se dovolno {iroki za da mo`e da se zalepicrte` na sekoe od niv oddelno. Nastavni~kata objasnuva deka po skali mo`e da se odi nagore, no i nadolu; vo situacijana konflikt, po skali mo`e da se odi nagore kon podobruvawe ili nadolu kon vlo{uvawe na situacijata.Potoa, taa ja ~ita prikaznata od rabotniot list „Konfliktite se skalila – 1” pridru`uvaj}i ja so pomo{ na crte`i,pri {to sekoj nareden kako {to se pojavuva, taka go zalepuva na tablata za edno skalilo pogore od onoj prethodniot. Diskusija 2 1. [to se slu~i najprvo?Pa potoa? (So pomo{ nacrte`ite se povtoruvaatnajva`nite elementi odprikaznata uka`uvaj}ina naizmeni~nitereakcii na dvete strani.)2. [to se slu~i na krajot?3. Kako na krajot se ~uvstvuva Jana, a kako Semir?4. Dali tie se odnesuvaaprijatelski ili neprijatelski me|u sebe?Zo{to?5. Koj e odgovoren za toa{to se slu~i?6. Dali otkako Semir iJana po~naa da sedat vorazli~ni klupi se re{ikonfliktot pome|u niv? Zaklu~ok Minimum dvajca se potrebni za konflikt. I dvete strani so svoeto odnesuvawe vlijaatvrz konfliktnata situacija, obi~no nadovrzuvaj}i se eden na drug vo reakciite.Neprijatelskoto odnesuvawe od ednata strana (obvinuvawe, navreduvawe, zakanuvawe,tepawe...) obi~no predizvikuva sli~no takvo odnesuvawe i od drugata strana za{to sepojavuva tendencija „da se pobedi drugiot”.Dokolku ne se razre{i konfliktot, toa } e pretstavuva zakana za dobrite odnosi me|ulu|eto i neguvaweto na me|usebni pozitivni ~uvstva. Vo slu~ajot so Semir i Jana,toa bi zna~elo deka mo`e da se o~ekuva ovie deca da ne sakaat ni{to da delat me|usebe, da ne odat na mesta kade {to odi drugiot, da ne zastanat eden do drug koga e toapotrebno, da ne sakaat da igraat igri kade {to ve}e igra drugiot, da si podmetnuvaat,da ne igraat so drugari koi se dru`at i so drugiot...Nasproti toa, prijatelskoto odnesuvawe pri konflikt dava mo`nost toj da se re{i taka{to dvete strani }e porazgovaraa miroqubivo i }e se ~uvstvuvaat prijatno za{to ne ime celta „da go pobedat drugiot”, tuku da se re{i problemot. Vo primerot od prikaznatatoa bi zna~elo razgovor pome|u Jana i Semir vo koj }e se objasni {to se slu~ilo, nemada ima navredi, zakani i sli~no, bi imalo sogleduvawe na sopstvenata odgovornost i izvinuvawe i eventualno sanirawe na direktnite posledici od konfliktot, dokolkue toa mo`no (pomagawe da se is~istat damkite od bluzata, sobirawe na isturenatavoda od crte`ot, pomo{ vo crtawe ili boewe na drug crte` dokolku prethodniot nemo`e da se spasi...). Glavna aktivnost 3 Decata se delat vo parovi. Sekoj par glumi situacija kade se razre{uva konfliktot
 17. 17. pome|u Semir i Jana na nekojod prethodno spomnatite na~ini. Potoa, nekolku parovi – dobrovolci go prezentiraat svoeto re{enie pred ostanatitedeca. Refleksija 1. [to pravevme denes?2. Kako se ~uvstvuvavte?3. [to nau~ivme?4. Kako mo`e nau~enoto da go koristime vo sekojdnevniot `ivot? Дата: 7.03.2017 Одделенски наставник, Бране Аризановски
 18. 18. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 7.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Изразување и творење Наставна единица: Усно прераскажување натекстот,,Чијамајка е најголема,, Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да научат да прераскажуваат воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност функционални: учениците самостојно и успешно да прераскажуваат текст создавајќи логичка прозна целина ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор,демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средстваучебник, слики, тетраткакомпјутермолив гума ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Разговор за работата на нашите мајки - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Поттикнување на учениците да ги споделат своите чувства со своите другарчиња 2. Следење на искажувањата, поттикнување и насочување на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Составување на краток план за усно прераскажување: 2. Усно изразување: самостојна работа на учениците СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Разговор за усното изразување - коментари, критики, пофалби СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Писмено прераскажи го текстот „чија мајка енајголема“ Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да прераскажува
 19. 19. Наставен предмет: Музичко образование Дата: 7.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Музичка граматика Наставна единица: Утврдување на музичките целини мотив и фраза Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и утврдат стекнатите знаења за поимот фраза и двотакт воспитни: кај учениците да се создаде чувство за ритам; позитивни карактерни особини: упорност, истрајност, доследност функционални: да воочуваат и идентификуваат стапало, степен, тетракорд кај тонската скала; да ги забележуваат тоновите од тонската скала со ноти на петолиние и истите мелодиски да ги читаат ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер снимено ЦД ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - повторување на фраза (двотакт) - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Запознавање со музичките целини мотив и фраза 2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Определување на музичките целини мотив и фраза - 2. Изведување на музичките целини мотив и фраза СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Пеење и свирење на тонската скала во групи и индивидуално СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 20. 20. Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 7.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Комуникација и интернет Наставна единица: Вежби - Отворање и читање на Интернет страни Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да се запознае и да ги почитува правилата за работа со Интернет; да знае како се вчитува Интернет страница и да ја (меморира )запишува адресата воспитни: развивање на позитивни карактерни особини, одговорност упорност, истрајност, доследност; развивање чувство на љубов кон работата со компјутер функционални: - да се оспособи правилно да го употребува образовниот софтвер ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Компјутер, образовен софтвер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ 1. Како да вчитаме интернетстраница? 2. Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на вчитување и меморирање интернет страница 2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Конектирање на интернет 2. вчитување и меморирање на интернет страница СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Заклучоци за правилно користење на интернет пребарувачот СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши ги чувствата кои ти ги буди содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 21. 21. П О Д Г О Т О В К А за реализација на Дополнителна настава за петто одделение Ден Дата Предмет Наставна содржина Цел на жасот Наставни форми Наставни методи Средства и материјали Активности за реализација на содржината Забелешка Присутни ученици Среда 8.03.2017 Математика Вежби во удвојување на броеви Да се оспособида удвоува броеви Фронтална,групна,индивидуална, индивидуализирана Метод на разговор, самостојнаработа,метод на демонстацијаи набљудување Бројнинизи, табели,коцки,картицисо броеви Учениците се обидуваатда решаваатзадачи со удвојување наброевите приштоја следамнивната активности доколкуимапотребаим помагам
 22. 22. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Наставен предмет: Ликовно образование Дата: 08.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Дизајн и визуелни комуникации Наставна единица: Дизајни визуелникомуникации.Боја- хроматски бои,,Осмомартовскачеститка,, - колаж Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и прошират стекнатите знаења за поимите композиција, дизајн и ликовни елементи во дизајнот (текст, слика, орнамент); воспитни: учениците да ги користат креативно своите искуства и творечки потенцијали; создавање на естетски вкус функционални: учениците да реализираат дизајнерски решенија за корица со користење на компјутерска технологија; да пренесуваат порака преку визуелните елементи на корицата ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ Дискусија: хроматски бои истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на хроматски бои 2. Поттикнување и насочување дискусија за честитка: - елементи на визуелното информирање - ликовни елементи во дизајнот и видови композиција 3. Задавање задача: изработка на Осмомартовскачеститка 4. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1.Дискусија: - кои информации треба да ги содржи корицат за проектот по општество - ликовни елементи кои учениците ќе ги применат при дизајнирањето: текст, слика, орнамент 2. Самостојна работа на учениците Боја- хроматски бои,, Осмомартовскачеститка,, -колаж СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Рефлексија: Презентација, анализа и вреднување на изработените творби Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 23. 23. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 8.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Изразување и творење Наставна единица: Опишување ,, Мојатамајка,, Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да научат да опишуваат лик воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност функционални: учениците самостојно и успешно да опишуваат лик создавајќи логичка прозна целина ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор,демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетраткакомпјутермолив гума ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Разговор за работата на нашите мајки - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Поттикнување на учениците да ги споделат своите чувства со своите другарчиња 2. Следење на искажувањата, поттикнување и насочување на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Составување на краток план за опишување: 2. Усно изразување: опис на мојата мајка СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Разговор за усното изразување - коментари, критики, пофалби СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Писмено опишувањена мајката Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 24. 24. Наставен предмет: Општество Дата: 8.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Личноста во групата и во општеството Наставна единица: Поим за конфликт Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да ги сознава причините за појавата на конфликти во средината; воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност; да се осознава себеси како дел од групата, со свои можности,идеи,потреби,желби; функционални: да сфати дека заедничките напори даваатуспех; да се запознава со одделни фактори на социјализацијата и да ја сфати нивната улога ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер географска карта глобус ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5` - Повторување за Правила на однесување восрединатаи исполнување надолжности - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30` Активности на наставникот: 5. Добро и лошо однесување 6. Поим за конфликт -вербален -со примена на сила 3. Поттикнување и насочување на дискусијата 4. Следење на работата, давање сугестии и водење забелешки Активности на учениците: 6. Запознавање со добро и лошо однесување 7. Запознавање со поимот конфликт и видови конфликт 8. Групна активност: Симулација на конфликт преку играње на улоги СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Листа за самоценувње - КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5` Презентација на активност; задолженија за понатамошните активности СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Како решив еден конфликт? Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да раскажува
 25. 25. КТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Наставен предмет: Физичко образование Дата: 8.03.2017 Одд. V2 Наставна тема: Основи на спортски игри кошарка, ракомет, одбојка, фудбал Наставна единица: Техника на фрлање топка во кош од место Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да ги увежбува и совладува елементите од кошарката воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност,одважност; развивање и јакнење на вољата, дисциплината функционални: да применува термини од гимнастиката и ритмиката ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, струнача, предмети од училницата ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 10’ Изведување на вежби со: - постројување ( во една и две редици) - одење ( на прсти на петици на внатрешен и надворешен дел од стапало) - трчање и потскокнување ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 25’ Активности на наставникот: 1. Демонстрирање на вежбите за оформување на телото 2. Демонстрирање и давање насоки за изведување на Техника на фрлање топка во кош од место 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците:- 10’ 1. Изведување на вежбите за оформување на телото Активности на учениците: - 15’ 1. Совладување на техниката на изведување Техника на фрлање топка во кош од место 2. Изведување на Техника на фрлање топка во кош од место СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Игра по избор на учениците Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 26. 26. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 9.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Јазик Наставна единица: Јазик- Сложенареченицастр102 ИКТ стр 92 Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да стекнат знаења за видови на реченици според составот воспитни: кај учениците да се развиваат позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; чувство на почит и негување на мајчиниот јазик и литература функционални: - учениците да воочуваат и идентификуваат реченици според состав ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Пронаоѓање на на глаголи во реченица - Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Дискусија: откривање на сложена реченица 2. Демонстрирање на начинот на откривање на сложени реченици 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Запознавање со сложена реченица: - Создавање сложени реченици - определување на деловите на сложена реченица СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ составување на сложена реченица и определување на нејзините делови СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Состави пет сложениреченици Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 10 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да составува сложени реченици
 27. 27. Наставен предмет: Музичко образование Дата: 9.023.2017 Одд. V2 Наставна тема: Музичка граматика Наставна единица: Одредување на фразите во композицијата ,, Приспивна песна ,, Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и утврдат стекнатите знаења за поимот фраза и двотакт воспитни: кај учениците да се создаде чувство за ритам; позитивни карактерни особини: упорност, истрајност, доследност функционални: да воочуваат и идентификуваат стапало, степен, тетракорд кај тонската скала; да ги забележуваат тоновите од тонската скала со ноти на петолиние и истите мелодиски да ги читаат ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер снимено ЦД ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - повторување на фраза (двотакт) - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Запознавање со музичките целини мотив и фраза 2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Одредување на фразите во композицијата ,, Приспивна песна ,, СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Пеење и свирење на тонската скала во групи и индивидуално СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 28. 28. Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 9.03.2017 Одд. V 2 Наставна тема: Комуникација и интернет Наставна единица: Пребарување на Интернет- Скопје-некогаш и денес,, (You Tube: Staro Skopje, ) Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да се запознае и да ги почитува правилата за работа со Интернет; да знае како се вчитува Интернет страница и да ја (меморира )запишува адресата:да користи клучни зборови забарање на информација од Интернет воспитни: развивање на позитивни карактерни особини, одговорност упорност, истрајност, доследност; развивање чувство на љубов кон работата со компјутер функционални: - да се оспособи правилно да го употребува образовниот софтвер ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Компјутер, образовен софтвер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ 1. Како да вчитаме интернет страница? 2. Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на Пребарување на Интернет- Скопје-некогаш и денес,, (You Tube: Staro Skopje, )2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Конектирање на интернет 2. Пребарување на Интернет- Скопје-некогаш и денес,, (You Tube: Staro Skopje, ) СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Заклучоци за правилно користење на интернет пребарувачот СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши ги чувствата кои ти ги буди содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 29. 29. Ден Дата Предмет Наставна содржина Цел на жасот Наставни форми Наставни методи Средства и материјали Активности за реализација на содржината Забелешка Присутни ученици Петок 10.03.2017 Математика Множење на децимален со едноцифрен број Да се оспособида множи децималенсо едноцифрен број Фронтална,групна,индивидуална, индивидуализирана Метод на разговор, самостојнаработа,метод на демонстацијаи набљудување Учебник, тетратка,моливгума,картицисо броеви Прекуразговорповторуваме за множење на броевите апотоаучениците решаваатзадачисо множење надецималенсо едноцифренброј пришто ја следамнивната активности доколкуимапотреба им помагам

×