Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Śniadanie Daje Moc

98 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Śniadanie Daje Moc

 1. 1. n Szkoła Podstawowa nrr 66 ww ŚŚwwiiddnniiccyy 77 lliissttooppaaddaa--DDzziieeńń ZZddrroowweeggoo ŚŚnniiaaddaanniiaa AAkkccjjaa „„ ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee mmoocc”” wwyykkoonnaałłaa kkllaassaa II bb ppoodd kkiieerruunnkkiieemm wwyycchhoowwaawwccyy AAnnnnyy WWoorroobbiieecc
 2. 2. Rozmowa oo zzddrroowwyymm ooddżżyywwiiaanniiuu • UUcczznniioowwiiee nnaa lleekkccjjii zzaappoozznnaallii ssiięę zz cceelleemm aakkccjjii „„ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee mmoocc””.. WWyykkoonnaallii ppllaakkaattyy ii wwiieellee pprraacc ppllaassttyycczznnyycchh ddoottyycczząąccyycchh zzddrroowweeggoo ooddżżyywwiiaanniiaa.. RRoozzmmaawwiiaallii oo rroollii śśnniiaaddaanniiaa jjaakkoo nnaajjwwaażżnniieejjsszzeeggoo ppoossiiłłkkuu ww cciiąągguu ddnniiaa.. AAkkccjjaa ttaa mmaa pprrzzyycczzyynniićć ssiięę ddoo zzmmiiaannyy nnaawwyykkóóww żżyywwiieenniioowwyycchh ii wwiięękksszzeejj ddbbaałłoośśccii oo ssppoożżyywwaanniiee śśnniiaaddaanniiaa ww ddoommuu ii ww sszzkkoollee..
 3. 3. PPrrzzyyggoottoowwaanniiee śśnniiaaddaanniiaa • WWssppóóllnnee śśnniiaaddaanniiee ddzziieecckkoo --rrooddzziiccee-- nnaauucczzyycciieell ttoo ŚŚwwiieettnnaa zzaabbaawwaa,, ddzziięękkii kkttóórreejj nnaajjmmłłooddssii uucczząą ssiięę jjaakk wwaażżnnee jjeesstt ccooddzziieennnnee,, zzddrroowwee ooddżżyywwiiaanniiee.. UUcczznniioowwiiee pprrzzyynniieeśśllii ddoo sszzkkoołłyy pprroodduukkttyy nnaa śśnniiaaddaanniiee nnpp:: cciieemmnnyy rraazzoowwyy cchhlleebb,, sseerr bbiiaałłyy ii żżóółłttyy,, uuggoottoowwaannee jjaajjkkaa,, wwęęddlliinnęę,, aa pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm oowwooccee ii wwaarrzzyywwaa ((jjaabbłłkkaa,, ggrruusszzkkii,, wwiinnooggrroonn,, bbaannaannyy,, mmaarrcchheewwkkęę,, ppoommiiddoorryy,, ooggóórreekk,, ppiieettrruusszzkkęę)).. RRooddzziiccee zzaaśś pprrzzyyggoottoowwaallii ddooddaattkkoowwee rrzzeecczzyy :: ddeesseecczzkkęę ddoo kkrroojjeenniiaa,, nnoożżee,, ppaappiieerroowwee sseerrwweettkkii,, kkuubbeecczzkkii,, łłyyżżeecczzkkii,, ttaalleerrzzee.. DDzziieeccii uubbrraałłyy ssiięę ww ttyymm ddnniiuu ww ffaarrttuusszzkkii.. NNaassttęęppnniiee zzaaddbbaałłyy oo ppooddssttaawwoowwee zzaassaaddyy hhiiggiieennyy,, cczzyyllii uummyycciiee rrąąkk pprrzzeedd wwyykkoonnyywwaanniieemm kkaannaappeekk..
 4. 4. Pomoc rrooddzziiccóóww pprrzzyy wwyykkoonnyywwaanniiuu ppoossiiłłkkuu • RRooddzziiccee zz zzaaaannggaażżoowwaanniieemm ppoommaaggaallii ddzziieecciioomm ww pprrzzyyggoottoowwaanniiuu wwssppóóllnneeggoo ppoossiiłłkkuu.. WWrraazz zz wwyycchhoowwaawwccąą kkiieerroowwaallii ii ppoommaaggaallii pprrzzyy rroobbiieenniiuu ssmmaacczznnyycchh kkaannaappeekk.. UUcczznniioowwiiee zz ooggrroommnnąą ppaassjjąą ii zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm ssmmaarroowwaallii cchhlleebb,, ttwwoorrzzyyllii wweeddłłuugg wwłłaassnnyycchh ppoommyyssłłóóww cciieekkaawwee kkoommppoozzyyccjjee śśnniiaaddaanniioowwee zz pprrzzyyggoottoowwaannyycchh wwcczzeeśśnniieejj pprroodduukkttóóww.. RRooddzziiccee wwiiddzząącc ppoommyyssłłyy ddzziieeccii,, ssaammii tteeżż ttwwoorrzzyyllii sswwoojjee ddzziieełłaa śśnniiaaddaanniioowwee..
 5. 5. DDeekkoorraaccjjaa ssttoołłuu • DDzziieeccii ppaammiięęttaałłyy oo kkuullttuurraallnnyymm pprrzzyyggoottoowwaanniiuu wwssppóóllnneeggoo ssttoołłuu ddoo ppoossiiłłkkuu.. PPrrzzyy ppoommooccyy rrooddzziiccóóww nnaakkrryyłłyy ssttoołłyy bbiiaałłyymmii oobbrruussaammii,, nnaassttęęppnniiee wwyyddzziieelleennii ddyyżżuurrnnii rroozzddaallii kkaażżddeemmuu ppaappiieerroowwee ttaalleerrzzyykkii,, uułłoożżyyllii ppllaassttiikkoowwee sszzttuuććccee.. NNaa ppaatteerraacchh ppoorroozzkkłłaaddaallii pprrzzyynniieessiioonnee pprrzzeezz ssiieebbiiee oowwooccee ,, aa nnaa ddooddaattkkoowwyycchh ttaalleerrzzyykkaacchh iinnnnee pprroodduukkttyy żżyywwnnoośścciioowwee.. KKoołłoo kkaażżddeeggoo ttaalleerrzzyykkaa uucczznniioowwiiee uułłoożżyyllii ww ffaannttaazzyyjjnnyy ssppoossóóbb ppaappiieerroowwee sseerrwweettkkii.. DDzziieeccii nniiee zzaappoommnniiaałłyy tteeżż oo śścciieerreecczzkkaacchh ii ppaappiieerroowwyycchh rręęcczznniikkaacchh ddoo wwyyttaarrcciiaa rrąąkk cczzyy łłaawweekk..
 6. 6. PPoommyyssłł nnaa cciieekkaawwąą kkaannaappkkęę • DDzziieeccii wwyykkaazzaałłyy ssiięę bbooggaattąą wwyyoobbrraaźźnniiąą.. ZZ pprrzzyynniieessiioonnyycchh pprroodduukkttóóww ppoowwssttaawwaałłyy kkoolloorroowwee,, wweessoołłee kkaannaappkkii.. ZZ jjeeddnneeggoo ttaalleerrzzyykkaa uuśśmmiieecchhaałł ssiięę wweessoołłyy ppaajjaaccyykk,, zz ddrruuggiieeggoo śślliicczznnaa ddzziieewwcczzyynnkkaa ,, aa zz iinnnneeggoo zziieelloonnyy ssttwwóórr.. TTaakk wwyykkoonnaannee ii pprrzzyyoozzddoobbiioonnee kkaannaappkkii wweeddłłuugg rróóżżnnyycchh ppoommyyssłłóóww ddzziieeccii,, uuaattrraakkccyyjjnniiaałłyy iicchh pprraaccęę ii wwzzmmaaggaałłyy aappeettyytt..
 7. 7. KKuullttuurraallnnyy ppoocczzęęssttuunneekk • DDzziieeccii rraazzeemm zzaassiiaaddłłyy ddoo ssttoołłuu,, ddoo ssppoożżyywwaanniiaa wwssppóóllnniiee pprrzzyyggoottoowwaanneeggoo śśnniiaaddaanniiaa.. RRoozzppoocczzęęłłyy ppoossiiłłeekk oodd ssłłóóww „„SSmmaacczznneeggoo!!!””.. WW kkuullttuurraallnnyy ssppoossóóbb ssppoożżyywwaałłyy zzrroobbiioonnee pprrzzeezz ssiieebbiiee kkaannaappkkii,, nniieekkttóórree zz nniicchh pprróóbboowwaałłyy nnaawweett nnoowwyycchh ssmmaakkóóww.. DDzziieelliiłłyy ssiięę zz iinnnnyymmii kkaannaappkkaammii wwyykkoonnaannyymmii pprrzzeezz ssiieebbiiee.. RRoozzmmaawwiiaałłyy mmiięęddzzyy ssoobbąą oo ttyymm,, ccoo lluubbiiąą jjeeśśćć nnaa śśnniiaaddaanniiee,, ccoo iimm ddzziissiiaajj ssmmaakkoowwaałłoo ii ccoo bbęęddąą cchhcciiaałłyy zzmmiieenniićć ww ddoottyycchhcczzaassoowwyymm ssppoożżyywwaanniiuu ppoossiiłłkkuu..
 8. 8. WWssppóóllnnee ssppoożżyywwaanniiee ppoossiiłłkkuu • UUcczznniioowwiiee zzaapprroossiillii ddoo wwssppóóllnneeggoo ssppoożżyywwaanniiaa ppoossiiłłkkuu wwyycchhoowwaawwccęę,, rrooddzziiccóóww ,, kkttóórrzzyy iimm ppoommaaggaallii pprrzzyy pprrzzyyggoottoowwaanniiuu śśnniiaaddaanniiaa.. UUrroozzmmaaiiccoonnee kkoolloorroowwyymmii wwaarrzzyywwaammii ii oowwooccaammii ppoossiiłłkkii zzaacchhęęccaałłyy ddoo wwssppóóllnneeggoo ssppoożżyywwaanniiaa śśnniiaaddaanniiaa.. DDzziieeccii zzaacchhęęccoonnee sswwooiimm ddzziiaałłaanniieemm ppoocczzęęssttoowwaałłyy wwyykkoonnaannyymmii pprrzzeezz ssiieebbiiee kkaannaappkkaammii ssttaarrsszzyycchh kkoolleeggóóww zz iinnnnyycchh kkllaass oorraazz iinnnnyycchh pprraaccoowwnniikkóóww sszzkkoołłyy.. ZZaaśś ttoo,, ccoo zzoossttaałłoo nniiee zzjjeeddzzoonnee,, ddzziieeccii ppoouukkłłaaddaałłyy nnaa ttaalleerrzzyykkii ,, aabbyy zzjjeeśśćć ppóóźźnniieejj,, pprrzzeedd iinnnnyymmii zzaajjęęcciiaammii tteeggoo ddnniiaa..
 9. 9. KKoonnkkuurrss nnaa oowwooccoowwee bbuuddoowwllee • JJeeddnnyymm zz ddzziiaałłaańń ppooddcczzaass wwssppóóllnneeggoo śśnniiaaddaanniiaa bbyyłł kkoonnkkuurrss nnaa uułłoożżeenniiee zz wwyybbrraannyycchh oowwooccóóww nnaajjcciieekkaawwsszzyycchh bbuuddoowwllii.. DDzziieeccii ttwwoorrzzyyłłyy wwyyssppyy oowwooccoowwee,, mmoossttyy,, ddrrzzeewwaa ii wwiieellee iinnnnyycchh cciieekkaawwyycchh rrzzeecczzyy.. NNaassttęęppnniiee zz aappeettyytteemm zzjjaaddaałłyy ttee mmiieesszzaannkkii oowwooccoowwee jjaakkoo wwssppaanniiaallee ddeesseerryy.. ZZrroozzuummiiaałłyy ,,żżee zzjjeeddzzoonnee pprrzzeezz nniicchh pprroodduukkttyy zzaappeewwnniiąą iimm eenneerrggiięę ddoo wwssppóóllnneejj zzaabbaawwyy pprrzzeezz ccaałłyy ddzziieeńń..
 10. 10. PPooddssuummoowwaanniiee aakkccjjii ,,,, ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee mmoocc”” PPoo zzaakkoońńcczzoonnyymm ppoossiiłłkkuu ddzziieeccii nnaarryyssoowwaałłyy wwssppóóllnnee śśnniiaaddaanniiee ––ccoo iimm nnaajjbbaarrddzziieejj ssiięę ppooddoobbaałłoo,, ccoo ssoobbiiee wwyybbrraałłyy nnaa wwssppóóllnnee śśnniiaaddaanniiee.. PPoowwssttaałłaa zz tteeggoo wwyyssttaawwaa,, kkttóórraa pprrzzyyppoommiinnaa ddzziieecciioomm oo nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh cceellaacchh aakkccjjii „„ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee mmoocc””.. UUcczznniioowwiiee zzrroozzuummiieellii,, żżee pprraawwiiddłłoowwee żżyywwiieenniiee jjeesstt jjeeddnnyymm zz cczzyynnnniikkóóww mmaajjąąccyycchh wwppłłyyww nnaa wwzzrroosstt,, rroozzwwóójj ii zzddrroowwiiee ddzziieecckkaa.. OOddppoowwiieeddnniiaa ddiieettaa zzaappeewwnnii iimm hhaarrmmoonniijjnnyy wwzzrroosstt,, ddoojjrrzzeewwaanniiee,, sspprraawwnnoośśćć ffiizzyycczznnąą oorraazz zzddoollnnoośśćć ddoo nnaauukkii,, cchhrroonnii tteeżż pprrzzeedd nniieeddoobboorraammii ppookkaarrmmoowwyymmii ii pprrzzeedd rroozzwwoojjeemm cchhoorróóbb ppoowwssttaajjąąccyycchh nnaa ttllee wwaaddlliiwweeggoo żżyywwiieenniiaa..

×