Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Handouts bij de workshop toll net

2,036 views

Published on

16/5/2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

Handouts bij de workshop toll net

 1. 1. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/20131Handouts bij de workshop“Digitale didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013(bron afbeelding: Alec Couros @courosa)Bram Bruggemanhttp://bramvuur.be bruggeman.bram@gmail.comInhoudsopgave1 Inleiding............................................................................................................................................ 22 Context doelgroep............................................................................................................................ 33 Digitale didactiek.............................................................................................................................. 43.1 Kwaliteiten van de lesgever...................................................................................................... 43.2 Stappenplan............................................................................................................................. 53.3 Tips bij evaluatie ...................................................................................................................... 64 Insluiten van objecten in de elektronische leeromgeving ............................................................... 105 Voorbeelden van ‘tools’ die we kunnen insluiten............................................................................ 115.1 Screenr .................................................................................................................................. 115.2 Thinglink................................................................................................................................. 135.3 Filmpjes Youtube - Vimeo etc ................................................................................................ 13
 2. 2. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/201325.4 Animaties zoals Explania.com................................................................................................ 145.5 Oefeningen Educaplay........................................................................................................... 155.6 Integratie van GoogleDocs..................................................................................................... 156 Knovio............................................................................................................................................ 181 InleidingTechnologie verandert het onderwijs. Steeds meer leerlingen,studenten en cursisten hebben toegang tot een computer. Eris niet alleen sprake van een onvoorstelbare toename vaninformatie, maar ook van een onvoorstelbare toename van detoegankelijkheid daarvan via informatie- encommunicatietechnologie. Dit treft het onderwijs in de kern. Ofdie kern nu bestaat uit kennis, opdrachten, de docent, delerende, de organisatie of de cultuur.Nog niet beseft elke leraar dat door deze technologie alles inhet onderwijs aan het schuiven gaat. Niet alleen hoe ergeleerd wordt, maar ook wat er wordt geleerd. Niet alleen deprogramma’s gaan schuiven, ook de leerlingen en studenten.Niet alleen de docenten en de leiding, ook de organisatie diewe school noemen of universiteit. En wie gaan ook schuiven zijn de uitgevers van schoolboeken, deontwerpers van cursussen, de begeleiders van scholen, de lerarenopleiders, de beleidsmakers. ICTdwingt hen te bedenken wat ze eigenlijk ‘in de kern’ aan het doen zijn.Je eigen visie op ICT en onderwijs vormen is dus essentieel. Want alle onderzoek wijst in de volgenderichting: de sleutel ligt in handen van de leerkracht. Het is de leerkracht die ICT effectief maakt, en nietomgekeerd.Elke school beschikt tegenwoordig over een elektronische leeromgeving. Er zijn heel wat systemen opde markt, al of niet betalend. De omgeving Smartschool is aan een opmars bezig, maar ook de open-source systemen zoals Dokeos, Moodle of Chamilo hebben hun aanhangers.In beide gevallen worden de leeromgevingen nog steeds te veel als communicatieplatform enDocumententool gebruikt. Communicatie naar de leerlingen toe, en bestanden distribueren zijnuiteraard belangrijke mogelijkheden maar de elektronische leeromgeving biedt meer! Opdrachtenindienen, Oefeningen aanmaken, leerpaden opstellen etcetera.In deze workshop leggen we het accent op het implementeren van andere leermiddelen, “tools” in deelektronische leeromgeving. We gebruiken de leeromgeving als centrale “container” om andere tools te
 3. 3. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/20133integreren. Zodoende leren we ook verschillende andere tools kennen en leren we die integreren in deleeromgeving.Een belangrijke techniek daarbij is het insluiten van online objecten (zie hoofdstuk 4).2 Context doelgroepDe context van het volwassenenonderwijs en specifieke doelgroepen zoals senioren vragen om eengerichte aanpak.Welke zijn de specifieke kenmerken van deze doelgroepen?Noteer in deze woordspin welke specifieke kenmerken deze doelgroepen eigen maken. Je kan meteenook enkele tips formuleren over aanpak van deze doelgroepen.
 4. 4. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/201343 Digitale didactiek3.1 Kwaliteiten van de lesgeverAls we de vaardigheden van een goede informatica leerkracht, begeleider willen omschrijven, makenwe gebruik van enkele kernwoorden, kernzinnen: Motiverend en uitdagendMotivatie is heel belangrijk, je moet je doelpubliek kunnen motiveren. Zorgen voor uitdaging isook heel belangrijk. Geduldig. Leren is niet alleen 1 richtingsverkeer!De begeleider leert de “lerende” het onbekende te verkennen(ideaal is via onderwijsleergesprek -> Socratische manier van vragen stellen) Begeleider – coachZeer belangrijk dat je goed kunt begeleiden, coachen wanneer mensen zelf aan het werk gaanmet oefeningen DifferentiatieEen goede variatie in inhoud en oefeningen is belangrijk. Ook zorgen voor een gedifferentieerdaanbod voor de “mindere” leerder en de “sterkere” leerde is belangrijk. Zorg voor makkelijke enmoeilijke oefeningen. Inzichtelijk toelichtenLicht toe ‘waarom’ een programma zus of zo werkt. Functioneel, niet gericht op programmas, versies maar overschrijdend, gericht op de toekomst RuimdenkendNiet in vakjes denken en alle mogelijkheden/opties open laten Identiteit binnen virtuele wereldInternet en de digitale revolutie vraagt aandacht voor de identiteit van een persoon binnen dezevirtuele wereld (zie maar het spel Simms voor jongeren) Creativiteit: belangrijk om op alle vlakken creatief te proberen zijn.
 5. 5. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/201353.2 StappenplanHanteer volgende stappen:AanknopingProbleemstellingUitleg, uiteenzettingDemonstratieOefeningVastzetting, afsluitingEen functionele aanknoping bij de leefwereld van de cursist is nodig.Zorg voor een duidelijke probleemstelling (eventueel aansluitend bij de aanknoping).Verzorg je tempo bij de uiteenzetting en demonstratie!Zorg voor verschillende oefeningen die telkens variaties zijn op wat je wilt aanleren (cursisten‘verwachten’ soms dat alles er hetzelfde uitziet als in de klas. Wanneer ze de logica van stappen inziengaan ze de software beter onder de knie hebben als bijvoorbeeld een nieuwe versie van Officeverschijnt).Zorg voor een afsluiter: een laatste herhaling van de oefening “hoe jij het zou doen”. Of een overzichtjevan de gemaakte ‘fouten’.In hoofdstuk 4 gaan we ICT technisch aan de slag om de elektronische leeromgeving zo efficiëntmogelijk te gebruiken in onze cursussen volwassenenonderwijs. Om het oefenen in deze workshop zoefficiënt mogelijk te maken, noteer je hier enkele lesideeën, lesconcepten waarvoor je straks ICT toolskunt ontwerpen.
 6. 6. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/20136Module: ……………………………………………Leerplandoelstelling(en): ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….Sleutelvaardigheden: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….Module: ……………………………………………Leerplandoelstelling(en): ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….Sleutelvaardigheden: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….3.3 Tips bij evaluatieDigitale artefacten: gebruik quality rubrics (beoordelingsschema’s).Gebruik een (op voorhand gecommuniceerd) beoordelingsschema dat duidelijk meegeeft wat jeverwacht van het werkstuk.Een voorbeeld:
 7. 7. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/20137Bijlage: Algemeen beoordelingsschema (incl. sleutelvaardigheden en beroepshoudingen)Onvoldoende Novice Professional ExpertInhoud -SyntheseblogpostsJe kan vanuit diversecomponenten, elementen,samenstellende delen geengeheel, geen synthesebepalen.Je kan vanuit geanalyseerdeinformatie tot een oordeel ofsynthese komen, doch nietsystematisch.Je kan op basis van verzameldeinformatie systematisch tot eensobere synthese komenJe formuleert een stevigonderbouwde synthese, op basisvan veelzijdige informatie.Inzet enstiptheidJe taken en opdrachten dienje regelmatig te laat in. Of netop tijd (na aanmaningen).Je stelt uit.Sommige opdrachten dien jete laat in .Grootste deel van deopdrachten realiseer je (net)op tijd. Soms heb je eenaanmaning nodig.Levert zaken op tijd in. Taken zijnstipt op tijd klaar.Het is niet nodig je aan te manen.Je levert taken voor de deadlinesin.Je vat snel taken aan.Je bent uitermate stipt.Samenwerking -communityJe reageert niet op blogpostsvan anderen.Je reageert regelmatig opberichten van anderen.Inhoudelijk reik je weinigoplossingen aan.Goede samenwerking met anderen.Je zet je niet alleen in voor je eigenwerk, maar ook voor de groep. Jereikt anderen meestal inhoudelijkoplossingen aan.Je kan uitstekend op afstandwerken. Je reageert regelmatigen inhoudelijk correct op andereberichten. Je bent stimulerendvoor anderen.
 8. 8. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/20138Creativiteit eninspiratieInspiratie is er niet.Je combineert geen ideeën, jebootst vooral na.Je gaat op zoek naarinspiratie, maar niet te ver(medestudenten, collega’s).Je maakt variaties op degegeven voorbeelden.Je bekijkt, vergelijkt veel. Vanuitandere invalshoeken kan je ideeëncombineren.Je geeft veranderingen een kans.Nieuwigheden zijn voor jouunieke kansen om bij te leren.Je denkt graag breed na overoplossingen.Je zoekt ook inspiratie in anderecontexten.ZelfstandigwerkenJe kan moeilijk zelfstandigwerken.Zelfstandig werken lukt jealleen door strikt de deadlinesen opgegeven structuur tevolgen.Je kan zelfstandig werken. Degegeven structuur heb je na verloopvan tijd niet meer nodig.Je hebt voldoende “drive” om aanzelfstudie te doen.Je vraagt spontaan naarsuggesties en integreert dezespontaan in je leerproces.Algemene opmerkingen bij het werkstuk:………………………………………………………Ander voorbeeld (Engelstalig):
 9. 9. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/20139
 10. 10. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013104 Insluiten van objecten in de elektronische leeromgevingHet kunnen insluiten van online objecten op een eigen site/blog, of in een leerplatform is een heelhandige manier om online inhoud gericht te gebruiken.Dit insluiten of "embedden" gebeurt telkens op een zelfde manier. Is het nu een Youtube filmpje inChamilo of Dokeos leerplatform, een Explania animatie of Educaplay oefening in je blog ... Het zijnsteeds de volgende stapjes:1. De insluit code vinden en kopiëren2. Op je doel bestemming de code plakken in html modus. Vooral dit laatste is erg belangrijk,anders plak je de code als "gewone tekst".Bekijk dit filmpje: http://www.screenr.com/MsYsTestomgeving online http://campus.dokeos.comRegistreer je, of meld aan met BramB paswoord slo123(als je je nieuw registreert, kies dan voor Create Course > zo kan je zelf eigen test- enoefenklassen maken)Startpagina / Ad-valvas van de cursusGebruik je startpagina van de cursus als Ad-valvas. Werk deze startpagina regelmatig bij, plaats hierfilmpjes die op dat moment van de cursus gebruikt worden, plaats aankondigingen over nieuwebestanden, leg een link naar een GoogleDoc die je agenda bevat, gebruik afbeeldingen etcetera.
 11. 11. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013115 Voorbeelden van ‘tools’ die we kunnen insluiten5.1 ScreenrEen screencast is een digitale opname van computerbeeldscherm door gebruik temaken van software die vastlegt wat er op het beeldscherm gebeurt. Vaak zijndeze screencasts voorzien van commentaar van de maker.Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ScreencastDit is een heel handig hulpmiddel in een krachtige leeromgeving! Je geeft aanschouwelijk uitleg, los van het klaslokaal. Via een website (bvb embedden op jeblog) of je elektronische leeromgeving (ook embedden). Anytime, anyplace, anywhere ... Het is heel visueel, en bevordert zo het leren (Beeldslim, visueel-ruimtelijke intelligentie). Het is heel helder, soms is het moeilijk om alles mooi op papier neer te schrijven hoe je ietsdoet. De screencast toont hoe het moet en geeft mondeling extra uitleg. Je kan het gebruiken om feedback te geven op werkstukken, taken, etc. In plaats van alles uitte tikken, spreek je het in.Zie je nog meer mogelijkheden? ...…Hoe een screencast maken?Er zijn verschillende mogelijkheden om een screencast te maken.De eenvoudigste zijn: Screenr en Screencast-o-matic.Deze zijn volledig web-gebaseerd, werken dus in de browser.Wat heeft de browser nodig?Java . Dat is normaalgezien geïnstalleerd, of de browser zal daar om"vragen".Beperking? Weinig extra mogelijkheden of bewerking, enkel opnemen. En beperkt in de tijd: Screenr: 5minuten , Screencast-o-matic: 15 minuten.Hoe werkt Screenr (trailer van hun site):http://www.screenr.com/
 12. 12. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/201312Opmerking:Screencasts zijn een essentieel onderdeel in het didactische principe “Flipping the classroom”.‘Een klaslokaal kan soms een onnatuurlijke leeromgeving zijn. Je zet een groep leerlingen bij elkaar,neemt klassikaal de lesstof door en hoopt dat leerlingen geconcentreerd naar je luisteren.’ Dit zijn dewoorden van Jelmer Evers, een docent geschiedenis die er ongeveer een jaar geleden voor heeftgekozen het roer letterlijk om te gooien. Vrijwel geen klassikale instructies meer, maar YouTube-colleges. Flipping the classroom heet het concept, ofwel het omdraaien van de les.’Leerlingen luisteren en kijken thuis naar de uitleg van de lesstof, waardoor er in de les tijd vrijkomt voordingen die normaal als huiswerk worden opgegeven: opdrachten maken, met digitaal lesmateriaalwerken, onderzoek doen, in groepjes werken, etc. Vandaar de term ‘flipping the classroom’. Het idee isafkomstig van de Khan Academy.Bron: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/flipping-the-classroom/Opgelet: Flipping the classroom is eigenlijk een vorm van demonstreren.Chris Dede: ‘I think that the flipped classroom is an interesting idea if you want to do learning that islargely based on presentation. You use presentation outside of the classroom.’No more, no less.http://usergeneratededucation.wordpress.com/2011/11/20/flipped-classroom-full-picture-an-example-lesson/
 13. 13. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013135.2 ThinglinkVia de website http://thinglink.com kan je afbeeldingen interactief maken.Je kan een afbeelding opladen en dan “klik” opties toevoegen. Zo kan je hyperlinks, audio of YouTubefilmpjes toevoegen aan een afbeelding.Hoe? Registreer op thinglink.com en log in Laad een afbeelding op Klik op de afbeelding waar je hotspots wilt toevoegen Voeg een hyperlink toe (bvb ook de rechtstreekse link naar een YouTube filmpje) Je kan het icoontje nog wijzigen afhankelijk van het type object Bewaar de afbeelding.Eens je de interactieve Thinglink afbeelding hebt, kan je via het knopje Share aan de “embed” code.> En dan is het terug de zelfde techniek om de interactieve afbeelding op andere plaatsen zoalsleerpaden, je eigen blog of GoogleSite te gaan gebruiken.5.3 Filmpjes Youtube - Vimeo etcEmbed een YouTube filmpje in een leerpad.Een leerpad is een opeenvolging van leerstappen waarbij ofwel een aantal hoofdstukken moetendoorlopen worden ofwel een aantal opdrachten moeten uitgevoerd worden. Op die manier is hetprogramma dat doorlopen wordt om zo bepaalde kennis onder de knie te krijgen.Aan de linkerkant van het leerpad zijn de opeenvolgende stappen van het leerpad te zien, rechts wordttelkens de inhoud van één van de stappen volledig weergegeven.U kunt door het leerpad navigeren door op de links in de inhoudstabel te klikken of met de pijltjes. Het ismogelijk om op een willekeurige plaats in het leerpad te stoppen en de volgende sessie vanaf daarverder te gaan.Stap 1: de Embed code vinden en kopiërenJe zoekt het stukje “embed” code op bij het filmpje (bvb YouTube > Delen -> Insluiten)Kopieer het stukje code (rechtermuisknop - kopiëren)
 14. 14. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/201314Stap 2: Demonstratie van de opbouw van een leerpad in Dokeos: Ga naar Leerpaden Maak een nieuw leerpad aan In het leerpad ga je “stapjes” , leerpadonderdelen moeten aanmaken. Een soort pagina’s dus. Je kan in het leerpad ook andere elementen opnemen zoals bestanden uit je Documentenrubriek, Oefeningen.Aangezien we met een ingesloten filmpje werken maken we een Nieuw Document (HTMLpagina).Voeg je tekst in en kopieer het stukje <iframe> code van de YouTube of Vimeo site. Voeg het document toe aan je leerpad.5.4 Animaties zoals Explania.comExplania.com bevat prachtige animaties die je in je lessen kunt gebruiken.De animaties voorzien ook een “Embed” Code. Klik op Embedden Kies een formaat, bijvoorbeeld ‘Klein’ Kopieer de code. Ga naar je Leerpad of Ad-valvas bericht in je Elo Bewerk een pagina, of maak een nieuw bericht aan Toon in HTML modus! (knopje HTML of ‘Code’) Plaats de cursor ergens tussen de <p> </p> tags van een lege paragraaf. Plak de code.
 15. 15. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013155.5 Oefeningen EducaplayDe website http://en.educaplay.com is een online alternatief voor Hot Potatoes.Het is Flash gebaseerde oefen-software waarmee je kruiswoordraadsels, matching oefeningen,invulteksten etc. kunt maken.Er is een goede handleiding online te vinden als je zoekt in Google op “Artevelde educaplay”. GeertKraeye van de Artevelde Hogeschool heeft deze handleiding geschreven. Je kan ze downloaden alspdf.Manier van werken: Inloggen Klik meteen op “New Activity” (via My educaplay kan je aan bestaande oefeningen) Kies je type oefening, taal Dutch , geef titel en beschrijving op, plus de leeftijd. Klik op Next Doorloop de stapjes: bijvoorbeeld aanmaken van de opties in het kruiswoordraadsel“Add word” Geef je oefening nog wat trefwoorden mee (Labels) Klik op “Create another” (beetje slecht vertaald) Kopieer de Embed code (rechtsboven , naast de oefening), en je kan de oefening insluiten inleerpaden, blogs of googlesites.5.6 Integratie van GoogleDocsWat?Google Docs is een handige oplossing om online aan documenten te werken, samente werken met anderen of documenten eenvoudig te delen met anderen.Documenten hoeven niet meer heen en weer gemaild te worden tussenbelanghebbenden. Met de online software Google Docs kan je online vijf soortendocumenten aanmaken die in zelfgekozen mappen geplaatst kunnen wordenDus: maak en deel documenten op internet en open deze documenten vanaf iedere computer ofsmartphone met internetverbinding.Dit kunnen zijn:
 16. 16. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/201316Algemene kenmerken: Bestanden online opslaan: overal toegang tot je documenten (een computer of Mac metinternetverbinding) Direct delen en samenwerken: nodig mensen uit om uw GoogleDocumenten te bewerken ensamen met u te gebruiken Geen USB stick of backup meer nodig, enkel de internetverbinding is een dwingendevoorwaarde.Lees er meer over op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_DocsAan de slag1. Aanmelden Om GoogleDocs te gebruiken heb je een Google Account nodig. Surf naar http://google.be en meld je aan met je Google Account Heb je nog geen Google Account? Maak dan een nieuwe Gmail aan, via Aanmelden.Of:Ga naar http://accounts.google.com/newaccount?hl=en om een Google Account te maken metje bestaande Hotmail, Telenet … Ga via de knop Meer > naar Documenten, of DriveOpmerking:Google heeft een update van hun GoogleDocs systeem gedaan namelijk GoogleDrive. De basis vanhet werken met GoogleDocs blijft hetzelfde. GoogleDrive doet echter meer …Met Google Drive kunt u uw bestanden overal opslaan en openen: op het web, op uw vaste schijf ofonderweg. Het werkt als volgt:1. Ga naar Google Drive op het web op het adres drive.google.com.2. Installeer Google Drive op uw computer of mobiele apparaat.3. Sleep uw bestanden of mappen naar Google Drive. Dit is eenvoudig toegankelijk op uwapparaat.Uw bestanden gaan nu overal met u mee. Als u een bestand op het web, uw computer of mobieleapparaat wijzigt, wordt het bijgewerkt op elk apparaat waarop u Google Drive heeft geïnstalleerd. U kuntdelen, samenwerken of alleen werken: u bepaalt het zelf voor uw bestanden.4. De eerste 5 GB van uw materiaal kunt u gratis opslaan.
 17. 17. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/201317> Zodoende is GoogleDrive een combinatie van Dropbox (online USB stick) met de GoogleDocsfunctionaliteit geworden.Een aanrader … !2. Overzicht van de basisbewerkingen:Bekijk volgend filmpje: http://www.screenr.com/D76s3. Samenwerken met anderen: Met GoogleDocs kan je makkelijk samenwerken aan documenten. Daarvoor moet je hetdocument delen met anderen (via e-mailadres, of het document publiek openbaar stellen).Bekijk volgend filmpje: http://www.screenr.com/HH6sExtra:4. GoogleSpreadsheet maken met invulformulierBekijk volgend filmpje: http://www.screenr.com/XH6sDidactisch gebruik van GoogleDocs: Directe interactie met studenten: laat een huiswerk of taak maken in GoogleDocs en laatmeteen delen met jou -> Zo kan je sneller feedback geven. Werk verlichten: laat studenten zelf organiseren: maak een GoogleDoc voor een planningbijvoorbeeld en deel dat met de studenten. Kijk eens hier:http://bit.ly/udu1KD Aanspreken op individuele verantwoordelijkheid: Remediëringsmogelijkheden: maak oefeningen met GoogleSpreadsheet formulieren Verzamelen van data, bijvoorbeeld een vragenlijst over je cursus. Of Gebruik Google Tekeningen om online mindmaps te maken, leerlingen logos te latenontwerpen of als whiteboard Zie je zelf nog andere didactische mogelijkheden?Er zijn er ongetwijfeld nog……
 18. 18. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013186 KnovioEn zo kan je deze Embed techniek nog voor heel wat andere tools gebruiken.Er rijzen elke dag nieuwe tools op, maar op deze manier kan je ze handig integreren in je eigenelektronische leeromgeving. Dat zorgt voor stabiliteit en uniformiteit naar de student toe.Bijvoorbeeld: http://knovio.com  Maak snel en eenvoudig van je PowerPoints een video presentatie. Login op de site(tip: maak een aparte Hotmail of outlook.com aan voor registratie op al deze Web 2.0 sites, opden duur krijg je te veel reclame mails op je belangrijkste mail account.)Klik links op Upload slides Klik rechtsbeneden op “Next step: record video”Sta je Webcam toe Start recording Stop je recording en Publiceer het filmpje Je hebt een filmpje van je PPT slides met opname Webcam en jebent klaar om de Embed code te gebruiken in je Elo.
 19. 19. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/201319Nog meer interessante tools: geschiedenis: http://timerime.com/nl/ Maak interactieve tijdlijnen Meograph http://www.meograph.com/education Maak multimedia verhalen Popcorn Webmaker https://popcorn.webmaker.org/ Maak video’s van geluid en afbeeldingen,en mix met tekst en hyperlinks van het web. ….Gebruik telkens de Embed code om deze tools te integreren in je elektronische leeromgeving:Documenten, leerpaden, Ad valvas berichten.Een handige manier om creatief aan de slag te gaan en tóch het overzicht en de duidelijkheid tebehouden voor de cursist.Veel succes

×