SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
ARTIKEL    Digital storytelling,                             Inleiding:
                                           wat is digital storytelling?

    de ‘Lou Reed’ onder de                           Mensen hebben al altijd verhalen
                                          verteld, al sinds mensenheugenis
    onderwijsmethodieken?                            doen ze aan ‘storytelling’. Dit voor
                                          diverse doelen, bijv. overlevering
                                          van heldendaden, entertainment, ...
                                          Bij storytelling wordt vaak in eerste
      Deze bijdrage analyseert de onderwijskundige betekenis van       instantie vanuit een mondelinge of
    digital storytelling. Met de bespreking van de methodiek digital      schriftelijke traditie gedacht; er is
    storytelling willen we illustreren hoe twee schijnbare tegengestelden    evenwel een verscheidenheid aan
    - het menselijk verhaal en de ‘aanstormende’ digitale wereld - in het    media om verhalen te vertellen
    onderwijs kunnen samengaan en betekenis krijgen. Meer bepaald        aan te duiden. Reeds duizenden
    gaan we na welke doelen digital storytelling kan ondersteunen en      jaren terug gebruikten mensen aller-
    welk randvoorwaarden we best in acht nemen wanneer we deze         lei materialen (denk maar aan de rots-
    methodiek in een curriculum willen implementeren.              tekeningen van Lascaux) om hun
                                          verhalen te vertellen (Banaszewski,
                                          2005). In de middeleeuwen werd de
                                          schilder- en/of beeldhouwkunst als
                                          techniek gebruikt. Als illustratie
                       hiervan verwijzen we naar de bronzen deuren van het baptisterium in
                       Florence. Deze prachtige sculpturen vertellen het leven van Johannes de
    “In the end, folks, we ain’t     Doper. Een heel confronterende toepassing van storytelling vinden we in
    nothing but a song…a story.”     Yad Vashem Holocaust museum in Jeruzalem. In de Hall of Names worden
    - Joe Lambert            foto’s van slachtoffers van de Holocaust aangevuld met getuigenissen; elk
                       van deze zeer aangrijpende verhalen 1 getuigt van een donkere passage uit
                       onze geschiedenis. Ook hedendaagse performers gebruiken heel vaak
                       beelden. Met de CD-hoes Transformer bijvoorbeeld etaleert Lou Reed een
                       bewust gekozen imago. En Paris Hilton ontwikkelt met zorgvuldig geko-
                       zen beelden een verhaallijn waarmee ze haar producten – parfum, kle-
                       dinglijn – hoopt te verkopen. Tot slot hanteren ook bedrijven storytelling
                       om hun boodschap vlot over te brengen, bijvoorbeeld als lokmiddel voor
                       toekomstige consumenten of bij het presenteren van hun resultaten (op
                       bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering). Daarbij worden dikwijls
                       professionele designers aangetrokken om een overdonderend multimedi-
                       aal verhaal te maken; vaak met als enig doel een overtuigende indruk te
                       maken.
                       Het vertellen van verhalen met behulp van multimedia, is niet langer het
                       alleenrecht van technisch gekwalificeerden. Vandaag hebben we immers
                       een ruim arsenaal aan toegankelijke middelen om onze verhalen te creë-
                       ren. Met behulp van relatief eenvoudig te hanteren software kunnen we
                       thans onze verhalen op digitale wijze opbouwen. Digital storytelling kan
                       dan ook worden omschreven als een moderne manifestatie van de ‘oude
                       kunst’ om verhalen te vertellen (zie onder meer Rule, 2004; Barrett, 2005).                       Digital storytelling in het onderwijs?
   AUTEUR(S)
         Jean Claude Callens,
                       We definiëren digital storytelling - wanneer gebruikt in het onderwijs -
         KU Leuven & KATHO
                       als ‘een methodiek waarbij de student wordt uitgedaagd om m.b.v. multimedia een
         Jan Elen,
                       kort autobiografisch verhaal te vertellen waarbij de student een eigen standpunt
         KU Leuven, Centrum voor   inneemt’. Zoals blijkt uit de omschrijving wordt door verschillende auteurs
         Instructiepsychologie en –  het belang van een persoonlijke stellingname bij de opbouw van een ver-
         technologie         haal beklemtoond (Banaszewski, 2005; Marcuss, 2003; Barrett, 2006).
                       Barrett (2006) waarschuwt voor het onwenselijke resultaat dat een digitaal
                       verhaal tot een soort door steroïden opgefokte powerpoint wordt herleid.
                       Wanneer een student een serie van beelden importeert om z’n trip naar
                       Disneyland te illustreren en zich daarbij bijvoorbeeld beperkt tot een chro-
                       nologische weergave, dan is hier nauwelijks sprake van digital storytelling
22
                       (Banaszewski, 2005). De student is er immers niet in geslaagd om duidelijk
                       te maken wat het reisje voor hem betekende. Dit is ook het geval wanneer
de student z’n digitaal verhaal beperkt tot het combi-   Hierdoor verkrijgt het verhaal een kennistheoretische
neren van een aantal verbluffende filmpjes - eventu-    of epistemologische betekenis.
eel van het Web gedownload - zonder daarbij een dui-
delijk positie in te nemen. Balabanovic, Chu en Wolff
(2000) maken een onderscheid tussen ‘foto-gestuurd’     Ondersteuning van het ePortfolio
en ‘verhaal-gestuurd’, waarbij het eerste verwijst naar   Het schrijven van een persoonlijk verhaal kan daar-
een opeenvolging van foto’s voorzien van kort com-     naast deel uitmaken van een ePortfolio. Welke beteke-
mentaar: “Dit is mijn vriendin…mijn ouders thuis,….” .   nis digital storytelling in functie van een ePortfolio
Bij verhaal-gestuurd heeft de student vanuit een      kan krijgen, kunnen we illustreren met de ePortfolio-
eigen welgekozen standpunt een duidelijke verhaal-     aanpak van de Curtin University of Technology
lijn voor ogen en zoekt daarbij de passende beelden.    Department of Education, Australia. Volgens Lina
De meerwaarde van een verhaal-gestuurde presenta-      Pelliccione (eigen notities, AACE-congres, 4 maart
tie is dat studenten hierdoor tot reflecteren kunnen    2008) gebruiken studenten daar een ‘multimediale
worden aangezet. Daarnaast kan het verhaal ook de      powerpoint-presentatie’ om een ePortfolio in te vul-
opbouw van een ePortfolio ondersteunen. We bespre-     len. In dit ePortfolio presenteren ze hun leerervaring
ken beide.                         m.b.v. een persoonlijk verhaal. Hierdoor krijgt het
                              ePortfolio een persoonlijke look. Dit sluit aan bij de
                              ideeën van Barrett (2006) en Marcuss (2003), waar de
Ondersteuning van reflectie                 integratie van storytelling in ePortfolio’s als een kans
Sinds de jaren tachtig is reflecteren een belangrijk    wordt gezien om ePortfolio’s een persoonlijker toets
begrip in het onderwijs (zie onder meer James, 2007;    te geven.
Korthagen, Koster, Melief & Tigchelaar, 2002). In het    Verder vermeldt Barrett (2006) nog twee bijkomende
Reflect Project (2007) worden twee invalshoeken       doelen om digital storytelling in een ePortfolio te
vooropgesteld om reflecteren te ondersteunen.        integreren. Zij ziet digital storytelling als middel om
Ten eerste een invalshoek waar de nadruk ligt op de     bewijsmateriaal in een ePortfolio aan te reiken.
‘meditatieve’ kant van reflecteren en ten tweede een    De student kan immers verhalend het ingebrachte
invalshoek die de nadruk legt op ‘veranderingen-in-     bewijsmateriaal situeren. Het verhalend omschrijven
actie’. Een voorbeeld hiervan is het ALACT-model      van een gebeurtenis, kan ook worden gebruikt wan-
(Action, Looking back, Awereness of essential aspects,   neer geen feitelijk bewijsmateriaal voor handen is.
Creating alternative methods of action and Trial) van    Wanneer het gebruiksdoel van een ePortfolio assess-
Korthagen en Vasalos (2002). Het ALACT-model zet      ment of learning is, is het aanleveren van bewijsmate-
de student ertoe aan om systematisch een reflectie-     riaal over voorbije leerervaringen immers een belang-
proces te doorlopen.                    rijk onderdeel van een ePortfolio (Callens & Elen,
Wanneer de nadruk bij het reflecteren eerder medita-    2007). Tot slot, ondersteunt digital storytelling de
tief is, wordt een meer beschouwend proces voorop-     reflecties in een ePortfolio. Digital storytelling biedt
gesteld. In het Reflect Project (2007) gaat het dan om:   hierbij de kans om reflecties in een ePortfolio met
het schrijven van een dagboek, verhalen vertellen en    behulp van beelden concreter te maken. Dit - zo
een autobiografie schrijven. Digital storytelling ressor-  veronderstelt Barrett- werkt motiverend. Reflecteren
teren we onder een meditatieve invalshoek.         wordt als belangrijk vormkenmerk van een ePortfolio
Dat het narratieve – het schrijven van verhalen - een    aangeduid wanneer het gebruiksdoel assessment for
aanzet kan zijn tot een reflecterend handelen, werd     learning en/of levenslang leren is (Callens & Elen,
reeds door Schön (1988) besproken. Hij omschrijft      2007).
verhalen als producten van reflectie, maar stipt daar-
bij aan dat we onze verhalen meestal niet lang genoeg
bijhouden om hen tot objecten van reflectie te maken.     Digital storytelling kan als een
Hij pleit er dan ook voor om de verhalen te registre-     methodiek voor een aantal hoog-
                                                            TIJDSCHRIFT VOOR LERARENOPLEIDERS - 30(2) 2009
ren, zodat we ernaar kunnen terugkijken en betekenis      staande onderwijsdoelen worden
aan geven. Paulson en Paulson (1991) zien hierbij de      aangeduid. We denken hierbij vooral
volgende toepassing in het onderwijs: naast het regi-     aan de uitdaging om vanuit een per-
streren van ervaringen, kunnen met behulp van sto-       soonlijk verhaal tot reflectie te komen
rytelling vooronderstellingen worden bevraagd en        en om van daaruit de eigen leererva-
kunnen studenten reflecteren over wat ze al weten.       ringen en/of vooronderstellingen te
We illustreren dit met de suggestie - genoteerd door      bevragen.
het Pottruck Technology Resource Center van het
Simmons college 2 - om studenten doorheen een
cyclisch proces van revisie van verhalen, hun eigen
cognitieve ontwikkelingen in kaart te laten brengen.    Implementeren van digital storytelling
Deze verhalen kunnen docenten gebruiken om de
voortgang van studenten ten opzichte van de voorop-     In deze paragraaf bespreken we enkele suggesties
gestelde leerdoelen te volgen. Bij het reflecteren van   om digital storytelling in een curriculum te integre-
studenten over de eigen vooronderstellingen verwij-     ren. Vertrekkend vanuit de vooropgestelde definitie
zen Coia en Taylor (2001) naar het socratisch gesprek.   stellen we bij de bespreking de accenten ‘persoonlijk
Het autobiografisch verhaal bevraagt immers niet      verhaal’ en ‘gebruik van multimedia’ centraal.
alleen de eigen vooronderstellingen, maar spoort de     Bell van de University of Nevada, USA geeft enkele
student ook aan om de eigen ervaring t.o.v. wat nor-    technische richtlijnen om een digitaal verhaal in het   23
maliter als kennis wordt aangenomen, te situeren.      onderwijs te gebruiken (eigen notities, AACE-congres 3,
5 maart 2008). Bell adviseert om een verhaal tot        bij het schrijven van een digitaal verhaal. Deze
                                  twee minuten te beperken, maximaal 15 beelden op te      elementen ondersteunen de in deze bijdrage gehan-
                                  nemen en tussen ieder beeld voldoende lang pauze te      teerde definitie van digital storytelling, meer bepaald
                                  laten zodat ‘het verhaal’ rustig kan binnenrollen over     het samengaan van multimedia met een persoonlijk
                                  het scherm. Net door deze rustige opbouw - zo         verhaal.
                                  motiveert Bell - is meer impact op de kijker mogelijk.
                                  Volgens Banaszewski (2005) vereist digital storytelling    De elementen van Lambert zijn:
                                  dat studenten voldoende ‘geletterd’ zijn. Banaszewski     • Perspectief verwijst enerzijds naar het aanduiden van
                                  schrijft dat het in functie van een digital storyproject   een onderliggend thema, de reden m.a.w. om het digi-
                                  belangrijk is dat studenten voldoende visuele en       taal verhaal te vertellen n anderzijds naar het aandui-
                                  mediale geletterdheid hebben ontwikkeld zoals kriti-     den van het publiek voor wie het verhaal is bedoeld.
                                  sche kennis over massamedia en de technieken om        • De rode draad richt zich naar een vraag die doorheen
                                  die te gebruiken. Bij voldoende mediale geletterdheid     het verhaal wordt beantwoord, bijvoorbeeld ‘Will the
                                  kunnen studenten ook eigen multimediaproducten        boy get the girl?’ in een roman, of ‘Hoe verliep het eerste
                                                                       contact met de mentor? Hoe verliep een stageop-
                                                                       dracht?....’ in een stageverslag.
                                                                       • De emotionele inhoud is gericht op het
                                      Zeven elementen van een digitaal verhaal              persoonlijke standpunt dat de student
                                                                       inneemt. Het is een uitdaging voor de stu-
                                      Tijdens het schrijven     Tijdens de constructie       dent om geen opeenstapeling van louter
                                      1. Perspectief         4. Opbouw van het verhaal      feiten te geven maar wel om positie in te
                                                                       nemen door de eigen emotie of visie in
                                      2. Rode draad         5. Eigen stem
                                                                       het verhaal te brengen.
                                      3. Emotionele inhoud      6. Soundtrack            • De opbouw van het verhaal, verwijst naar
                                                     7. Hoofdzaak            de spanningsboog van het verhaal. Een
                                                                       klassieke opbouw is: inleiding, opbouw
                                                                       naar spanning, climax, afronden. Zoals
                                                                       reeds aangegeven is het zonder meer
                                     Figuur 1: De zeven elementen van een digitaal verhaal
                                                                       belangrijk dat een digital story-project
                                           (Lambert, 2003)
                                                                       tot een persoonlijk verhaal leidt.
                                                                       • Met eigen stem wordt verwezen naar
                                                                       de mogelijkheid om door opname van
                                  maken, zeker nu er een ruim arsenaal aan software       de eigen stem het verhaal persoonlijk te maken.
                                  beschikbaar die als ondersteuning bij digital storytel-    • Het opnemen van de eigen stem sluit deels aan bij
                                  ling kan worden gebruikt. Visuele geletterdheid ver-     soundtrack, waarmee door het inbrengen van passende
                                  wijst naar het begrijpen (lezen) én gebruiken (schrij-    muziek een bepaalde sfeer kan worden meegegeven.
                                  ven) van beelden. Het verwijst naar het vermogen om      Hiermee kan het persoonlijke standpunt nog scherper
                                  met behulp van beelden te kunnen denken en leren.       worden geïllustreerd.
                                  Banaszewski (2005) raadt aan om bij start van een       • Met hoofdzaak wijst Lambert op het belang van het
                                  digital storytelling-project een pre-assessment door te    bewaren van de essentie van het verhaal en het
                                  voeren. Daarmee wordt nagegaan of studenten bij het      niet te overladen met beelden, taal enz.
                                  schrijven van een digitaal verhaal voldoende zelf aan
                                  de slag kunnen en hun verhaal zelf kunnen vervolle-      Wat betreft de beoordeling van het digitale verhaal
Digital Storyteling: de ‘Lou Reed’ onder de onderwijsmethodieken?
                                  digen. Op basis hiervan kan eventueel bijkomende       zal, volgens Banaszewski (2005), de klemtoon afhan-
                                  ondersteuning worden geboden, zoals een training       gen van de doelen die werden vooropgesteld om een
                                  computervaardigheden.                     digital storytelling-project op te starten. Ons inziens
                                  Naast het peilen van de voorkennis over multimedia      staat bij het opstarten van een digital storytelling-pro-
                                  is het volgens Banaszewski belangrijk om na te gaan      ject vooral het proces centraal; we situeren digital
                                  welke vaardigheden studenten bezitten om een script      storytelling dan ook vooral ten opzichte van een for-
                                  te schrijven. Ackerman en Maslin-Ostrowski (1995)       matieve evaluatie (cf. assessment for learning). Digital
                                  geven op basis van hun onderzoek aan dat niet alle      storytelling als methodiek gebruiken bij een summa-
                                  studenten het evident vinden een verhaallijn te selec-    tieve evaluatie lijkt minder aangewezen. Het is niet
                                  teren en uit te schrijven (zie ook Rule, 2004). Modeling   eenvoudig om indicatoren aan te duiden die als objec-
                                  kan in functie van digital storytelling effectief zijn om   tieve norm kunnen worden gebruikt om een digitaal
                                  studenten te engageren, maar is –volgens Banaszew-      verhaal als ‘product’ te evalueren. En daarbij dreigt
                                  ski (2005) - niet voldoende. Studenten krijgen met het    ook de essentie van het gebeuren - een persoonlijke
                                  voorhouden van voorbeelden een globaal inzicht over      stellingname - weggedrukt te worden.
                                  wat met digital storytelling wordt beoogd; maar dit
                                  geeft hen nog geen duidelijke richtlijnen om de zaken
                                  aan te pakken en garandeert te weinig dat studenten
                                                                 Tot slot
                                  de nodige vaardigheden ontwikkelen om een digitaal
                                  verhaal te vertellen (Banaszewski, 2005). Een mogelijk    Eerder werd vermeld dat digital storytelling kan
                                  antwoord vinden we in de ‘zeven elementen’ van        worden gebruikt ter ondersteuniing van het bewijs-
                                  Lambert (zie Figuur 1). In z’n Cookbook for digital      materiaal in een ePortfolio. Zonder meer biedt digital
 24                                storytelling vermeldt Lambert (2003) zeven aandachts-     storytelling hierbij kansen, maar er schuilt ook een
                                  punten, die als kapstokken kunnen worden gebruikt       gevaar in. Het aanleveren van bewijsmateriaal met
behulp van een ePortfolio wordt vaak gebruikt bij         Balabanovic, M., Chu, L. & Wolff, G. (2000). Storytelling
een summatief assessment. Net hier knelt het spreek-         with digital photographs, proceedings CHI conference
woordelijk schoentje. Door het aandikken van bewijs-         on human factors in computing systems, Den Haag,
materiaal met een eigen verhaal, wordt het wellicht          Nederland.
minder voor de assessor om feiten van fictie te onder-       Banaszewski, T. (2005). Digital storytelling, supporting digital
scheiden.                               literacy in grades 4-12. A thesis presented to the academic
                                   Faculty, Georgia Institute of Technology. Verkregen op
                                   februari 3, 2006, http://techszewski.blogs.com/techszew-
                                   ski/files/TB_thesis_2006_edits.doc.
Besluit
                                  Callens, J.C. & Elen, J. (2007). Doel en vormkenmerken van
In deze bijdrage wilden we nagaan welke betekenis           een ePortfolio’un ménage à trois’? Velon Tijdschrift voor
digital storytelling in het onderwijs kan hebben.           lerarenopleiders, jaargang 2007, editie 1, p. 1-16.
We duiden in deze bijdrage digital storytelling als een      Coia, L. & Taylor, M. (2001) Future perfect: reflecting though
methodiek aan voor een aantal hoogstaande onder-           personal narrative. Paper presented at the annual mee-
wijsdoelen. We denken hierbij vooral aan de uitda-          ting of the united kingdom reading association, England,
ging om vanuit een persoonlijk verhaal tot reflectie         july 6-8.
te komen en om van daaruit de eigen leerervaringen         Grant, S. & Grant A. (2006). Ethical portfolios: supporting
en/of vooronderstellingen te bevragen. Studenten           identities and values. Proceedings ePortfolio 2006 confe-
worden – zo loopt de redenering -met behulp van de          rence, Oxford, 11-13 oktober. Verkregen op juni 6, 2008,
methodiek digital storytelling bevraagd om aspecten          http://www.simongrant.org/pubs/ep2006/index.html.
van zichzelf te illustreren en mede hierdoor zichzelf       James, A. (2007). Reflection revisited: perceptions of reflec-
te bevragen. Hierdoor wordt de student aangezet om          tive practice in fashion learning and teaching. Art, Design
vanuit een metaniveau naar zichzelf te kijken.            & Communication in Higher Eduction. Volume 5, number 3.
Met een knipoog kan hierbij - zoals reeds gezegd -
                                  Korthagen, F., Koster, B., Melief, K. & Tigchelaar, A. (2002).
naar Lou Reed worden verwezen; deze performer
                                   Docenten leren reflecteren. Systematische reflectie in de
wil immers ook een deel van z’n persoonlijkheid beel-         opleiding en begeleiding van leraren.Uitgeverij Nelissen,
dend illustreren (cf. CD-hoes Transformer).              Soest.
Tot slot, hoewel conceptueel perfect kan onderbouwd
worden dat digital storytelling reflecteren onder-         Korthagen, F. & Vasalos,A. (2002). Niveaus in Reflectie: naar
                                   maatwerk in begeleiding. Velon tijdschrift voor leraren-
steunt, blijft het onduidelijk in welke mate verschil is
                                   opleiders. jrg 23 (1).
met een aanpak die de nadruk legt op veranderingen-
in-actie (cf. ALACT-model). We zien hier dan ook kan-       Lambert, J. (2003). Digital storytelling cookbook and travel-
sen tot verder onderzoek; meer bepaald lijkt het ons         ling companion, version 4.0. Digital diner press. Verkre-
interessant na te gaan welke aanpak het meest aanzet         gen op maart 17, 2006, http://www.storycenter.org/cook-
                                   book.pdf.
tot reflecteren (cf. het gemaakte onderscheid in een
invalshoek die meer gericht is op veranderingen-in-        Marcuss, M. (2003). Digital storytelling, as a community
actie of een invalshoek waar de nadruk ligt op het          development strategy. Communities & Banking, Federal
meditatieve).                             Reserve Bank of Boston. Verkregen op maart 17, http://
                                   www.bos.frb.org/commdev/c&b/2003/fall/fall03.pdf .
                                  Paulson, P. & Paulson, L. (1991). Portfolios: Stories of
                                   knowing. Paper presented at the annual meeting of the
NOTEN                                 Claremont Reading Conference. Verkregen op februari 3,
1
  Meer info over ‘the Hall of Names’ in het Yad Vashem       2006, http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/
  Holocaust Museum in Jeruzalem op http://www1.yad-         ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/13/79/
  vashem.org/new_museum/Galleries/gal10Hall.html.          09.pdf.
2  Simmons, Boston Massachusetts, Pottruck Technology       Reflect Project (2007) Reflect project, Reflective practice     TIJDSCHRIFT VOOR LERARENOPLEIDERS - 30(2) 2009
  Resource Center , Papers en presentations. Digital Storytel-    and Vocational Education and training: A state of the Art
  ling, Overview and Webography. Verkregen op maart 17,       Review. Leonardo da Vinci Programme. Verkregen op
  2006, http://my.simmons.edu/services/technology/ptrc/pdf/     september 11, 2008, http://www.reflect-project.net/
  digital_storytelling.pdf.                     Reflect/Allegati/StateoftheArtReview.pdf.
3
  AACE-SITE Congres, Las Vegas, Nevada, USA,3-7 maart
  2008, meer info op http://site.aace.org .           Rule, L., Ed. (2004). The art, Skill, Craft, and Magic of Digital
                                   Storytelling: a How-come, How-to guide. KQED and the
                                   digital storytelling initiative. Verkregen op December 19,
REFERENTIES                              2006, http://dsi.kqed.org/index.php/workshops/about/
                                   C66/.
Ackerman, R., & Maslin-Ostrowski P. (April, 1995). Develo-
  ping case stories, an analysis of the case method of      Schön, D. (1988). Coaching reflective teaching in P. Grimmett
  instruction and storytelling in teaching educational admi-     & G. Erickson (1988). Reflection in Teacher Education
  nistration. Paper presented at the annual meeting of the      (pp.19-29). New York: College Press.
  American educational research association, San Fran-
  cisco, april, 18-22.
Barrett, H. (2005). Frequently asked questions about digital
  storytelling. Verkregen op december 19, 2006, http://
  electronicportfolios.com/digistory/faq.html.
Barret, H. (2006). Digital stories in ePortfolios: multiple
  purposes and tools. Verkregen op maart 3, 2007, http://                                       25
  electronicportfolios.com/digistory/purposesmac.html.

More Related Content

Viewers also liked

Workshop gedifferentieerd werken met leerpaden
Workshop gedifferentieerd werken met leerpadenWorkshop gedifferentieerd werken met leerpaden
Workshop gedifferentieerd werken met leerpadenArtevelde - VUB
 
Lezing ivv 14 10-13 - zonder filmpjes
Lezing ivv 14 10-13 - zonder filmpjesLezing ivv 14 10-13 - zonder filmpjes
Lezing ivv 14 10-13 - zonder filmpjesArtevelde - VUB
 
Presentatie korte ted coltd
Presentatie korte ted coltdPresentatie korte ted coltd
Presentatie korte ted coltdArtevelde - VUB
 
Verslag ped dag 2015 wg portfolio
Verslag ped dag 2015 wg portfolioVerslag ped dag 2015 wg portfolio
Verslag ped dag 2015 wg portfolioArtevelde - VUB
 
Presentatie digitale uitdagingen GO Sessie 1 4/12/2014
Presentatie digitale uitdagingen GO Sessie 1 4/12/2014Presentatie digitale uitdagingen GO Sessie 1 4/12/2014
Presentatie digitale uitdagingen GO Sessie 1 4/12/2014Artevelde - VUB
 
PIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyond
PIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyondPIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyond
PIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyondArtevelde - VUB
 
Creatieve wisselwerking Studiedag
Creatieve wisselwerking StudiedagCreatieve wisselwerking Studiedag
Creatieve wisselwerking StudiedagArtevelde - VUB
 
Ws 2 gedifferentieerd werken met leerpaden
Ws 2  gedifferentieerd werken met leerpadenWs 2  gedifferentieerd werken met leerpaden
Ws 2 gedifferentieerd werken met leerpadenArtevelde - VUB
 
Handouts bij de workshop
Handouts bij de workshopHandouts bij de workshop
Handouts bij de workshopArtevelde - VUB
 
Sociale media coltd zonder filmpjes
Sociale media coltd  zonder filmpjesSociale media coltd  zonder filmpjes
Sociale media coltd zonder filmpjesArtevelde - VUB
 
Onderwijzen in the pICTture
Onderwijzen in the pICTtureOnderwijzen in the pICTture
Onderwijzen in the pICTtureArtevelde - VUB
 
Google Apps for Education 101
Google Apps for Education 101Google Apps for Education 101
Google Apps for Education 101classtechie
 
Google Apps for Education (GAFE): Giving Students an eLearning Space
Google Apps for Education (GAFE): Giving Students an eLearning SpaceGoogle Apps for Education (GAFE): Giving Students an eLearning Space
Google Apps for Education (GAFE): Giving Students an eLearning SpaceIain Doherty
 

Viewers also liked (15)

Workshop gedifferentieerd werken met leerpaden
Workshop gedifferentieerd werken met leerpadenWorkshop gedifferentieerd werken met leerpaden
Workshop gedifferentieerd werken met leerpaden
 
Lezing ivv 14 10-13 - zonder filmpjes
Lezing ivv 14 10-13 - zonder filmpjesLezing ivv 14 10-13 - zonder filmpjes
Lezing ivv 14 10-13 - zonder filmpjes
 
Presentatie korte ted coltd
Presentatie korte ted coltdPresentatie korte ted coltd
Presentatie korte ted coltd
 
Verslag ped dag 2015 wg portfolio
Verslag ped dag 2015 wg portfolioVerslag ped dag 2015 wg portfolio
Verslag ped dag 2015 wg portfolio
 
Workshop coltd
Workshop coltdWorkshop coltd
Workshop coltd
 
Presentatie digitale uitdagingen GO Sessie 1 4/12/2014
Presentatie digitale uitdagingen GO Sessie 1 4/12/2014Presentatie digitale uitdagingen GO Sessie 1 4/12/2014
Presentatie digitale uitdagingen GO Sessie 1 4/12/2014
 
Ws 1 werken met video
Ws 1  werken met videoWs 1  werken met video
Ws 1 werken met video
 
PIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyond
PIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyondPIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyond
PIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyond
 
Creatieve wisselwerking Studiedag
Creatieve wisselwerking StudiedagCreatieve wisselwerking Studiedag
Creatieve wisselwerking Studiedag
 
Ws 2 gedifferentieerd werken met leerpaden
Ws 2  gedifferentieerd werken met leerpadenWs 2  gedifferentieerd werken met leerpaden
Ws 2 gedifferentieerd werken met leerpaden
 
Handouts bij de workshop
Handouts bij de workshopHandouts bij de workshop
Handouts bij de workshop
 
Sociale media coltd zonder filmpjes
Sociale media coltd  zonder filmpjesSociale media coltd  zonder filmpjes
Sociale media coltd zonder filmpjes
 
Onderwijzen in the pICTture
Onderwijzen in the pICTtureOnderwijzen in the pICTture
Onderwijzen in the pICTture
 
Google Apps for Education 101
Google Apps for Education 101Google Apps for Education 101
Google Apps for Education 101
 
Google Apps for Education (GAFE): Giving Students an eLearning Space
Google Apps for Education (GAFE): Giving Students an eLearning SpaceGoogle Apps for Education (GAFE): Giving Students an eLearning Space
Google Apps for Education (GAFE): Giving Students an eLearning Space
 

Similar to Digitalstorytelling

Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil
Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De NilPresentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil
Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De NilFARO
 
Brochure beeldgeletterdheid - Departement Onderwijs
Brochure beeldgeletterdheid - Departement OnderwijsBrochure beeldgeletterdheid - Departement Onderwijs
Brochure beeldgeletterdheid - Departement Onderwijsgrundvig
 
Storytelling workshop - den13042017
Storytelling workshop - den13042017Storytelling workshop - den13042017
Storytelling workshop - den13042017Erfgoed 2.0
 
Cultuur, media en samenleving
Cultuur, media en samenlevingCultuur, media en samenleving
Cultuur, media en samenlevingpostgraduaatMC
 
Literatuurpresentatie
LiteratuurpresentatieLiteratuurpresentatie
LiteratuurpresentatieM.Onderstal
 
Onderzoeksartikel memory lane
Onderzoeksartikel memory laneOnderzoeksartikel memory lane
Onderzoeksartikel memory laneBen Meulemans
 
Cultuurspreiding: uitdagingen en evoluties
Cultuurspreiding: uitdagingen en evolutiesCultuurspreiding: uitdagingen en evoluties
Cultuurspreiding: uitdagingen en evolutiesEvi Gillard
 
Onderzoeksconferentie 2017 - Jeanet Bus, Christiaan Coenraads en Anouk Wezend...
Onderzoeksconferentie 2017 - Jeanet Bus, Christiaan Coenraads en Anouk Wezend...Onderzoeksconferentie 2017 - Jeanet Bus, Christiaan Coenraads en Anouk Wezend...
Onderzoeksconferentie 2017 - Jeanet Bus, Christiaan Coenraads en Anouk Wezend...Kennisnet
 
Update presentatie Ben Meulemans, Lawrence Casier
Update presentatie Ben Meulemans, Lawrence CasierUpdate presentatie Ben Meulemans, Lawrence Casier
Update presentatie Ben Meulemans, Lawrence CasierLawrence Casier
 
Gastles kunsteducatie digitalecultuur
Gastles kunsteducatie digitalecultuurGastles kunsteducatie digitalecultuur
Gastles kunsteducatie digitalecultuurOlgaKai
 
talkie walkie congres - kris rutten en ronald soetaert
talkie walkie congres - kris rutten en ronald soetaerttalkie walkie congres - kris rutten en ronald soetaert
talkie walkie congres - kris rutten en ronald soetaertladda
 
Cultuurdating (master thesis C-MD, 2007)
Cultuurdating (master thesis C-MD, 2007)Cultuurdating (master thesis C-MD, 2007)
Cultuurdating (master thesis C-MD, 2007)Bram Vanderhaeghe
 
Roel Daenen en Tijl Vereenooghe - Voor u, met u en door u
Roel Daenen en Tijl Vereenooghe - Voor u, met u en door uRoel Daenen en Tijl Vereenooghe - Voor u, met u en door u
Roel Daenen en Tijl Vereenooghe - Voor u, met u en door uErfgoedland
 
141114_Paola de Bruijn_Verhalen van meedoen in beeld_Masterthesis
141114_Paola de Bruijn_Verhalen van meedoen in beeld_Masterthesis141114_Paola de Bruijn_Verhalen van meedoen in beeld_Masterthesis
141114_Paola de Bruijn_Verhalen van meedoen in beeld_MasterthesisPaola de Bruijn
 
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1Patrick Berghe
 
Webinar 21st century skills
Webinar 21st century skillsWebinar 21st century skills
Webinar 21st century skillsKennisnet
 
Presentatie New Media
Presentatie New MediaPresentatie New Media
Presentatie New MediaBen Meulemans
 

Similar to Digitalstorytelling (20)

Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil
Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De NilPresentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil
Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil
 
Brochure beeldgeletterdheid - Departement Onderwijs
Brochure beeldgeletterdheid - Departement OnderwijsBrochure beeldgeletterdheid - Departement Onderwijs
Brochure beeldgeletterdheid - Departement Onderwijs
 
Flevoland
Flevoland Flevoland
Flevoland
 
Storytelling workshop - den13042017
Storytelling workshop - den13042017Storytelling workshop - den13042017
Storytelling workshop - den13042017
 
Cultuur, media en samenleving
Cultuur, media en samenlevingCultuur, media en samenleving
Cultuur, media en samenleving
 
Literatuurpresentatie
LiteratuurpresentatieLiteratuurpresentatie
Literatuurpresentatie
 
Onderzoeksartikel memory lane
Onderzoeksartikel memory laneOnderzoeksartikel memory lane
Onderzoeksartikel memory lane
 
Cultuurspreiding: uitdagingen en evoluties
Cultuurspreiding: uitdagingen en evolutiesCultuurspreiding: uitdagingen en evoluties
Cultuurspreiding: uitdagingen en evoluties
 
Onderzoeksconferentie 2017 - Jeanet Bus, Christiaan Coenraads en Anouk Wezend...
Onderzoeksconferentie 2017 - Jeanet Bus, Christiaan Coenraads en Anouk Wezend...Onderzoeksconferentie 2017 - Jeanet Bus, Christiaan Coenraads en Anouk Wezend...
Onderzoeksconferentie 2017 - Jeanet Bus, Christiaan Coenraads en Anouk Wezend...
 
Update presentatie Ben Meulemans, Lawrence Casier
Update presentatie Ben Meulemans, Lawrence CasierUpdate presentatie Ben Meulemans, Lawrence Casier
Update presentatie Ben Meulemans, Lawrence Casier
 
Presentatie3
Presentatie3Presentatie3
Presentatie3
 
Streefkerk
StreefkerkStreefkerk
Streefkerk
 
Gastles kunsteducatie digitalecultuur
Gastles kunsteducatie digitalecultuurGastles kunsteducatie digitalecultuur
Gastles kunsteducatie digitalecultuur
 
talkie walkie congres - kris rutten en ronald soetaert
talkie walkie congres - kris rutten en ronald soetaerttalkie walkie congres - kris rutten en ronald soetaert
talkie walkie congres - kris rutten en ronald soetaert
 
Cultuurdating (master thesis C-MD, 2007)
Cultuurdating (master thesis C-MD, 2007)Cultuurdating (master thesis C-MD, 2007)
Cultuurdating (master thesis C-MD, 2007)
 
Roel Daenen en Tijl Vereenooghe - Voor u, met u en door u
Roel Daenen en Tijl Vereenooghe - Voor u, met u en door uRoel Daenen en Tijl Vereenooghe - Voor u, met u en door u
Roel Daenen en Tijl Vereenooghe - Voor u, met u en door u
 
141114_Paola de Bruijn_Verhalen van meedoen in beeld_Masterthesis
141114_Paola de Bruijn_Verhalen van meedoen in beeld_Masterthesis141114_Paola de Bruijn_Verhalen van meedoen in beeld_Masterthesis
141114_Paola de Bruijn_Verhalen van meedoen in beeld_Masterthesis
 
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1
 
Webinar 21st century skills
Webinar 21st century skillsWebinar 21st century skills
Webinar 21st century skills
 
Presentatie New Media
Presentatie New MediaPresentatie New Media
Presentatie New Media
 

More from Artevelde - VUB

Enhancing creativity and innovation in Adult education epale
Enhancing creativity and innovation in Adult education epaleEnhancing creativity and innovation in Adult education epale
Enhancing creativity and innovation in Adult education epaleArtevelde - VUB
 
Afsluitende sessie Tollnet traject
Afsluitende sessie Tollnet trajectAfsluitende sessie Tollnet traject
Afsluitende sessie Tollnet trajectArtevelde - VUB
 
Mijn leraarschap veerkracht SLO Het Perspectief
Mijn leraarschap veerkracht SLO Het PerspectiefMijn leraarschap veerkracht SLO Het Perspectief
Mijn leraarschap veerkracht SLO Het PerspectiefArtevelde - VUB
 
Mijn Leraarschap Veerkracht Breinbeleid
Mijn Leraarschap Veerkracht BreinbeleidMijn Leraarschap Veerkracht Breinbeleid
Mijn Leraarschap Veerkracht BreinbeleidArtevelde - VUB
 
Sessie talenten SLO Het Perspectief
Sessie talenten SLO Het PerspectiefSessie talenten SLO Het Perspectief
Sessie talenten SLO Het PerspectiefArtevelde - VUB
 
Sessie 2 Tollnet traject 10/3/2017
Sessie 2 Tollnet traject 10/3/2017Sessie 2 Tollnet traject 10/3/2017
Sessie 2 Tollnet traject 10/3/2017Artevelde - VUB
 
Perspectief van de online lerende
Perspectief van de online lerendePerspectief van de online lerende
Perspectief van de online lerendeArtevelde - VUB
 
Start Toll-net traject voorjaar 2017
Start Toll-net traject voorjaar 2017Start Toll-net traject voorjaar 2017
Start Toll-net traject voorjaar 2017Artevelde - VUB
 
De paradox en het onderwijskundig ontwerp
De paradox en het onderwijskundig ontwerpDe paradox en het onderwijskundig ontwerp
De paradox en het onderwijskundig ontwerpArtevelde - VUB
 
Ict weten-waarom-waartoe
Ict weten-waarom-waartoeIct weten-waarom-waartoe
Ict weten-waarom-waartoeArtevelde - VUB
 
Session resilience NQT's
Session resilience NQT'sSession resilience NQT's
Session resilience NQT'sArtevelde - VUB
 
Sociale media op studiedag Tollnet
Sociale media op studiedag TollnetSociale media op studiedag Tollnet
Sociale media op studiedag TollnetArtevelde - VUB
 
Infosessie PCVO scheldeland
Infosessie PCVO scheldelandInfosessie PCVO scheldeland
Infosessie PCVO scheldelandArtevelde - VUB
 
Psol UDL: hype of blijver?
Psol UDL: hype of blijver?Psol UDL: hype of blijver?
Psol UDL: hype of blijver?Artevelde - VUB
 
Twitteralsleer netwerk-zonderfilmpjes2-140211080521-phpapp01
Twitteralsleer netwerk-zonderfilmpjes2-140211080521-phpapp01Twitteralsleer netwerk-zonderfilmpjes2-140211080521-phpapp01
Twitteralsleer netwerk-zonderfilmpjes2-140211080521-phpapp01Artevelde - VUB
 
Lezing ‘rhizo meets pov’ zonder filmpjes
Lezing ‘rhizo meets pov’  zonder filmpjesLezing ‘rhizo meets pov’  zonder filmpjes
Lezing ‘rhizo meets pov’ zonder filmpjesArtevelde - VUB
 
De paradox en het onderwijskundig ontwerp 27/1/16
De paradox en het onderwijskundig ontwerp 27/1/16De paradox en het onderwijskundig ontwerp 27/1/16
De paradox en het onderwijskundig ontwerp 27/1/16Artevelde - VUB
 
Bramvuur netwerkvoormiddag smartphones en onderwijs
Bramvuur netwerkvoormiddag smartphones en onderwijsBramvuur netwerkvoormiddag smartphones en onderwijs
Bramvuur netwerkvoormiddag smartphones en onderwijsArtevelde - VUB
 

More from Artevelde - VUB (20)

Enhancing creativity and innovation in Adult education epale
Enhancing creativity and innovation in Adult education epaleEnhancing creativity and innovation in Adult education epale
Enhancing creativity and innovation in Adult education epale
 
Afsluitende sessie Tollnet traject
Afsluitende sessie Tollnet trajectAfsluitende sessie Tollnet traject
Afsluitende sessie Tollnet traject
 
Mijn leraarschap veerkracht SLO Het Perspectief
Mijn leraarschap veerkracht SLO Het PerspectiefMijn leraarschap veerkracht SLO Het Perspectief
Mijn leraarschap veerkracht SLO Het Perspectief
 
Mijn Leraarschap Veerkracht Breinbeleid
Mijn Leraarschap Veerkracht BreinbeleidMijn Leraarschap Veerkracht Breinbeleid
Mijn Leraarschap Veerkracht Breinbeleid
 
Sessie talenten SLO Het Perspectief
Sessie talenten SLO Het PerspectiefSessie talenten SLO Het Perspectief
Sessie talenten SLO Het Perspectief
 
Sessie 2 Tollnet traject 10/3/2017
Sessie 2 Tollnet traject 10/3/2017Sessie 2 Tollnet traject 10/3/2017
Sessie 2 Tollnet traject 10/3/2017
 
Perspectief van de online lerende
Perspectief van de online lerendePerspectief van de online lerende
Perspectief van de online lerende
 
Start Toll-net traject voorjaar 2017
Start Toll-net traject voorjaar 2017Start Toll-net traject voorjaar 2017
Start Toll-net traject voorjaar 2017
 
De paradox en het onderwijskundig ontwerp
De paradox en het onderwijskundig ontwerpDe paradox en het onderwijskundig ontwerp
De paradox en het onderwijskundig ontwerp
 
Ict weten-waarom-waartoe
Ict weten-waarom-waartoeIct weten-waarom-waartoe
Ict weten-waarom-waartoe
 
Session resilience NQT's
Session resilience NQT'sSession resilience NQT's
Session resilience NQT's
 
Sociale media op studiedag Tollnet
Sociale media op studiedag TollnetSociale media op studiedag Tollnet
Sociale media op studiedag Tollnet
 
Infosessie PCVO scheldeland
Infosessie PCVO scheldelandInfosessie PCVO scheldeland
Infosessie PCVO scheldeland
 
Symposium 1
Symposium 1Symposium 1
Symposium 1
 
Psol UDL: hype of blijver?
Psol UDL: hype of blijver?Psol UDL: hype of blijver?
Psol UDL: hype of blijver?
 
Onderwijscafé 2016
Onderwijscafé 2016Onderwijscafé 2016
Onderwijscafé 2016
 
Twitteralsleer netwerk-zonderfilmpjes2-140211080521-phpapp01
Twitteralsleer netwerk-zonderfilmpjes2-140211080521-phpapp01Twitteralsleer netwerk-zonderfilmpjes2-140211080521-phpapp01
Twitteralsleer netwerk-zonderfilmpjes2-140211080521-phpapp01
 
Lezing ‘rhizo meets pov’ zonder filmpjes
Lezing ‘rhizo meets pov’  zonder filmpjesLezing ‘rhizo meets pov’  zonder filmpjes
Lezing ‘rhizo meets pov’ zonder filmpjes
 
De paradox en het onderwijskundig ontwerp 27/1/16
De paradox en het onderwijskundig ontwerp 27/1/16De paradox en het onderwijskundig ontwerp 27/1/16
De paradox en het onderwijskundig ontwerp 27/1/16
 
Bramvuur netwerkvoormiddag smartphones en onderwijs
Bramvuur netwerkvoormiddag smartphones en onderwijsBramvuur netwerkvoormiddag smartphones en onderwijs
Bramvuur netwerkvoormiddag smartphones en onderwijs
 

Digitalstorytelling

 • 1. ARTIKEL Digital storytelling, Inleiding: wat is digital storytelling? de ‘Lou Reed’ onder de Mensen hebben al altijd verhalen verteld, al sinds mensenheugenis onderwijsmethodieken? doen ze aan ‘storytelling’. Dit voor diverse doelen, bijv. overlevering van heldendaden, entertainment, ... Bij storytelling wordt vaak in eerste Deze bijdrage analyseert de onderwijskundige betekenis van instantie vanuit een mondelinge of digital storytelling. Met de bespreking van de methodiek digital schriftelijke traditie gedacht; er is storytelling willen we illustreren hoe twee schijnbare tegengestelden evenwel een verscheidenheid aan - het menselijk verhaal en de ‘aanstormende’ digitale wereld - in het media om verhalen te vertellen onderwijs kunnen samengaan en betekenis krijgen. Meer bepaald aan te duiden. Reeds duizenden gaan we na welke doelen digital storytelling kan ondersteunen en jaren terug gebruikten mensen aller- welk randvoorwaarden we best in acht nemen wanneer we deze lei materialen (denk maar aan de rots- methodiek in een curriculum willen implementeren. tekeningen van Lascaux) om hun verhalen te vertellen (Banaszewski, 2005). In de middeleeuwen werd de schilder- en/of beeldhouwkunst als techniek gebruikt. Als illustratie hiervan verwijzen we naar de bronzen deuren van het baptisterium in Florence. Deze prachtige sculpturen vertellen het leven van Johannes de “In the end, folks, we ain’t Doper. Een heel confronterende toepassing van storytelling vinden we in nothing but a song…a story.” Yad Vashem Holocaust museum in Jeruzalem. In de Hall of Names worden - Joe Lambert foto’s van slachtoffers van de Holocaust aangevuld met getuigenissen; elk van deze zeer aangrijpende verhalen 1 getuigt van een donkere passage uit onze geschiedenis. Ook hedendaagse performers gebruiken heel vaak beelden. Met de CD-hoes Transformer bijvoorbeeld etaleert Lou Reed een bewust gekozen imago. En Paris Hilton ontwikkelt met zorgvuldig geko- zen beelden een verhaallijn waarmee ze haar producten – parfum, kle- dinglijn – hoopt te verkopen. Tot slot hanteren ook bedrijven storytelling om hun boodschap vlot over te brengen, bijvoorbeeld als lokmiddel voor toekomstige consumenten of bij het presenteren van hun resultaten (op bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering). Daarbij worden dikwijls professionele designers aangetrokken om een overdonderend multimedi- aal verhaal te maken; vaak met als enig doel een overtuigende indruk te maken. Het vertellen van verhalen met behulp van multimedia, is niet langer het alleenrecht van technisch gekwalificeerden. Vandaag hebben we immers een ruim arsenaal aan toegankelijke middelen om onze verhalen te creë- ren. Met behulp van relatief eenvoudig te hanteren software kunnen we thans onze verhalen op digitale wijze opbouwen. Digital storytelling kan dan ook worden omschreven als een moderne manifestatie van de ‘oude kunst’ om verhalen te vertellen (zie onder meer Rule, 2004; Barrett, 2005). Digital storytelling in het onderwijs? AUTEUR(S) Jean Claude Callens, We definiëren digital storytelling - wanneer gebruikt in het onderwijs - KU Leuven & KATHO als ‘een methodiek waarbij de student wordt uitgedaagd om m.b.v. multimedia een Jan Elen, kort autobiografisch verhaal te vertellen waarbij de student een eigen standpunt KU Leuven, Centrum voor inneemt’. Zoals blijkt uit de omschrijving wordt door verschillende auteurs Instructiepsychologie en – het belang van een persoonlijke stellingname bij de opbouw van een ver- technologie haal beklemtoond (Banaszewski, 2005; Marcuss, 2003; Barrett, 2006). Barrett (2006) waarschuwt voor het onwenselijke resultaat dat een digitaal verhaal tot een soort door steroïden opgefokte powerpoint wordt herleid. Wanneer een student een serie van beelden importeert om z’n trip naar Disneyland te illustreren en zich daarbij bijvoorbeeld beperkt tot een chro- nologische weergave, dan is hier nauwelijks sprake van digital storytelling 22 (Banaszewski, 2005). De student is er immers niet in geslaagd om duidelijk te maken wat het reisje voor hem betekende. Dit is ook het geval wanneer
 • 2. de student z’n digitaal verhaal beperkt tot het combi- Hierdoor verkrijgt het verhaal een kennistheoretische neren van een aantal verbluffende filmpjes - eventu- of epistemologische betekenis. eel van het Web gedownload - zonder daarbij een dui- delijk positie in te nemen. Balabanovic, Chu en Wolff (2000) maken een onderscheid tussen ‘foto-gestuurd’ Ondersteuning van het ePortfolio en ‘verhaal-gestuurd’, waarbij het eerste verwijst naar Het schrijven van een persoonlijk verhaal kan daar- een opeenvolging van foto’s voorzien van kort com- naast deel uitmaken van een ePortfolio. Welke beteke- mentaar: “Dit is mijn vriendin…mijn ouders thuis,….” . nis digital storytelling in functie van een ePortfolio Bij verhaal-gestuurd heeft de student vanuit een kan krijgen, kunnen we illustreren met de ePortfolio- eigen welgekozen standpunt een duidelijke verhaal- aanpak van de Curtin University of Technology lijn voor ogen en zoekt daarbij de passende beelden. Department of Education, Australia. Volgens Lina De meerwaarde van een verhaal-gestuurde presenta- Pelliccione (eigen notities, AACE-congres, 4 maart tie is dat studenten hierdoor tot reflecteren kunnen 2008) gebruiken studenten daar een ‘multimediale worden aangezet. Daarnaast kan het verhaal ook de powerpoint-presentatie’ om een ePortfolio in te vul- opbouw van een ePortfolio ondersteunen. We bespre- len. In dit ePortfolio presenteren ze hun leerervaring ken beide. m.b.v. een persoonlijk verhaal. Hierdoor krijgt het ePortfolio een persoonlijke look. Dit sluit aan bij de ideeën van Barrett (2006) en Marcuss (2003), waar de Ondersteuning van reflectie integratie van storytelling in ePortfolio’s als een kans Sinds de jaren tachtig is reflecteren een belangrijk wordt gezien om ePortfolio’s een persoonlijker toets begrip in het onderwijs (zie onder meer James, 2007; te geven. Korthagen, Koster, Melief & Tigchelaar, 2002). In het Verder vermeldt Barrett (2006) nog twee bijkomende Reflect Project (2007) worden twee invalshoeken doelen om digital storytelling in een ePortfolio te vooropgesteld om reflecteren te ondersteunen. integreren. Zij ziet digital storytelling als middel om Ten eerste een invalshoek waar de nadruk ligt op de bewijsmateriaal in een ePortfolio aan te reiken. ‘meditatieve’ kant van reflecteren en ten tweede een De student kan immers verhalend het ingebrachte invalshoek die de nadruk legt op ‘veranderingen-in- bewijsmateriaal situeren. Het verhalend omschrijven actie’. Een voorbeeld hiervan is het ALACT-model van een gebeurtenis, kan ook worden gebruikt wan- (Action, Looking back, Awereness of essential aspects, neer geen feitelijk bewijsmateriaal voor handen is. Creating alternative methods of action and Trial) van Wanneer het gebruiksdoel van een ePortfolio assess- Korthagen en Vasalos (2002). Het ALACT-model zet ment of learning is, is het aanleveren van bewijsmate- de student ertoe aan om systematisch een reflectie- riaal over voorbije leerervaringen immers een belang- proces te doorlopen. rijk onderdeel van een ePortfolio (Callens & Elen, Wanneer de nadruk bij het reflecteren eerder medita- 2007). Tot slot, ondersteunt digital storytelling de tief is, wordt een meer beschouwend proces voorop- reflecties in een ePortfolio. Digital storytelling biedt gesteld. In het Reflect Project (2007) gaat het dan om: hierbij de kans om reflecties in een ePortfolio met het schrijven van een dagboek, verhalen vertellen en behulp van beelden concreter te maken. Dit - zo een autobiografie schrijven. Digital storytelling ressor- veronderstelt Barrett- werkt motiverend. Reflecteren teren we onder een meditatieve invalshoek. wordt als belangrijk vormkenmerk van een ePortfolio Dat het narratieve – het schrijven van verhalen - een aangeduid wanneer het gebruiksdoel assessment for aanzet kan zijn tot een reflecterend handelen, werd learning en/of levenslang leren is (Callens & Elen, reeds door Schön (1988) besproken. Hij omschrijft 2007). verhalen als producten van reflectie, maar stipt daar- bij aan dat we onze verhalen meestal niet lang genoeg bijhouden om hen tot objecten van reflectie te maken. Digital storytelling kan als een Hij pleit er dan ook voor om de verhalen te registre- methodiek voor een aantal hoog- TIJDSCHRIFT VOOR LERARENOPLEIDERS - 30(2) 2009 ren, zodat we ernaar kunnen terugkijken en betekenis staande onderwijsdoelen worden aan geven. Paulson en Paulson (1991) zien hierbij de aangeduid. We denken hierbij vooral volgende toepassing in het onderwijs: naast het regi- aan de uitdaging om vanuit een per- streren van ervaringen, kunnen met behulp van sto- soonlijk verhaal tot reflectie te komen rytelling vooronderstellingen worden bevraagd en en om van daaruit de eigen leererva- kunnen studenten reflecteren over wat ze al weten. ringen en/of vooronderstellingen te We illustreren dit met de suggestie - genoteerd door bevragen. het Pottruck Technology Resource Center van het Simmons college 2 - om studenten doorheen een cyclisch proces van revisie van verhalen, hun eigen cognitieve ontwikkelingen in kaart te laten brengen. Implementeren van digital storytelling Deze verhalen kunnen docenten gebruiken om de voortgang van studenten ten opzichte van de voorop- In deze paragraaf bespreken we enkele suggesties gestelde leerdoelen te volgen. Bij het reflecteren van om digital storytelling in een curriculum te integre- studenten over de eigen vooronderstellingen verwij- ren. Vertrekkend vanuit de vooropgestelde definitie zen Coia en Taylor (2001) naar het socratisch gesprek. stellen we bij de bespreking de accenten ‘persoonlijk Het autobiografisch verhaal bevraagt immers niet verhaal’ en ‘gebruik van multimedia’ centraal. alleen de eigen vooronderstellingen, maar spoort de Bell van de University of Nevada, USA geeft enkele student ook aan om de eigen ervaring t.o.v. wat nor- technische richtlijnen om een digitaal verhaal in het 23 maliter als kennis wordt aangenomen, te situeren. onderwijs te gebruiken (eigen notities, AACE-congres 3,
 • 3. 5 maart 2008). Bell adviseert om een verhaal tot bij het schrijven van een digitaal verhaal. Deze twee minuten te beperken, maximaal 15 beelden op te elementen ondersteunen de in deze bijdrage gehan- nemen en tussen ieder beeld voldoende lang pauze te teerde definitie van digital storytelling, meer bepaald laten zodat ‘het verhaal’ rustig kan binnenrollen over het samengaan van multimedia met een persoonlijk het scherm. Net door deze rustige opbouw - zo verhaal. motiveert Bell - is meer impact op de kijker mogelijk. Volgens Banaszewski (2005) vereist digital storytelling De elementen van Lambert zijn: dat studenten voldoende ‘geletterd’ zijn. Banaszewski • Perspectief verwijst enerzijds naar het aanduiden van schrijft dat het in functie van een digital storyproject een onderliggend thema, de reden m.a.w. om het digi- belangrijk is dat studenten voldoende visuele en taal verhaal te vertellen n anderzijds naar het aandui- mediale geletterdheid hebben ontwikkeld zoals kriti- den van het publiek voor wie het verhaal is bedoeld. sche kennis over massamedia en de technieken om • De rode draad richt zich naar een vraag die doorheen die te gebruiken. Bij voldoende mediale geletterdheid het verhaal wordt beantwoord, bijvoorbeeld ‘Will the kunnen studenten ook eigen multimediaproducten boy get the girl?’ in een roman, of ‘Hoe verliep het eerste contact met de mentor? Hoe verliep een stageop- dracht?....’ in een stageverslag. • De emotionele inhoud is gericht op het Zeven elementen van een digitaal verhaal persoonlijke standpunt dat de student inneemt. Het is een uitdaging voor de stu- Tijdens het schrijven Tijdens de constructie dent om geen opeenstapeling van louter 1. Perspectief 4. Opbouw van het verhaal feiten te geven maar wel om positie in te nemen door de eigen emotie of visie in 2. Rode draad 5. Eigen stem het verhaal te brengen. 3. Emotionele inhoud 6. Soundtrack • De opbouw van het verhaal, verwijst naar 7. Hoofdzaak de spanningsboog van het verhaal. Een klassieke opbouw is: inleiding, opbouw naar spanning, climax, afronden. Zoals reeds aangegeven is het zonder meer Figuur 1: De zeven elementen van een digitaal verhaal belangrijk dat een digital story-project (Lambert, 2003) tot een persoonlijk verhaal leidt. • Met eigen stem wordt verwezen naar de mogelijkheid om door opname van maken, zeker nu er een ruim arsenaal aan software de eigen stem het verhaal persoonlijk te maken. beschikbaar die als ondersteuning bij digital storytel- • Het opnemen van de eigen stem sluit deels aan bij ling kan worden gebruikt. Visuele geletterdheid ver- soundtrack, waarmee door het inbrengen van passende wijst naar het begrijpen (lezen) én gebruiken (schrij- muziek een bepaalde sfeer kan worden meegegeven. ven) van beelden. Het verwijst naar het vermogen om Hiermee kan het persoonlijke standpunt nog scherper met behulp van beelden te kunnen denken en leren. worden geïllustreerd. Banaszewski (2005) raadt aan om bij start van een • Met hoofdzaak wijst Lambert op het belang van het digital storytelling-project een pre-assessment door te bewaren van de essentie van het verhaal en het voeren. Daarmee wordt nagegaan of studenten bij het niet te overladen met beelden, taal enz. schrijven van een digitaal verhaal voldoende zelf aan de slag kunnen en hun verhaal zelf kunnen vervolle- Wat betreft de beoordeling van het digitale verhaal Digital Storyteling: de ‘Lou Reed’ onder de onderwijsmethodieken? digen. Op basis hiervan kan eventueel bijkomende zal, volgens Banaszewski (2005), de klemtoon afhan- ondersteuning worden geboden, zoals een training gen van de doelen die werden vooropgesteld om een computervaardigheden. digital storytelling-project op te starten. Ons inziens Naast het peilen van de voorkennis over multimedia staat bij het opstarten van een digital storytelling-pro- is het volgens Banaszewski belangrijk om na te gaan ject vooral het proces centraal; we situeren digital welke vaardigheden studenten bezitten om een script storytelling dan ook vooral ten opzichte van een for- te schrijven. Ackerman en Maslin-Ostrowski (1995) matieve evaluatie (cf. assessment for learning). Digital geven op basis van hun onderzoek aan dat niet alle storytelling als methodiek gebruiken bij een summa- studenten het evident vinden een verhaallijn te selec- tieve evaluatie lijkt minder aangewezen. Het is niet teren en uit te schrijven (zie ook Rule, 2004). Modeling eenvoudig om indicatoren aan te duiden die als objec- kan in functie van digital storytelling effectief zijn om tieve norm kunnen worden gebruikt om een digitaal studenten te engageren, maar is –volgens Banaszew- verhaal als ‘product’ te evalueren. En daarbij dreigt ski (2005) - niet voldoende. Studenten krijgen met het ook de essentie van het gebeuren - een persoonlijke voorhouden van voorbeelden een globaal inzicht over stellingname - weggedrukt te worden. wat met digital storytelling wordt beoogd; maar dit geeft hen nog geen duidelijke richtlijnen om de zaken aan te pakken en garandeert te weinig dat studenten Tot slot de nodige vaardigheden ontwikkelen om een digitaal verhaal te vertellen (Banaszewski, 2005). Een mogelijk Eerder werd vermeld dat digital storytelling kan antwoord vinden we in de ‘zeven elementen’ van worden gebruikt ter ondersteuniing van het bewijs- Lambert (zie Figuur 1). In z’n Cookbook for digital materiaal in een ePortfolio. Zonder meer biedt digital 24 storytelling vermeldt Lambert (2003) zeven aandachts- storytelling hierbij kansen, maar er schuilt ook een punten, die als kapstokken kunnen worden gebruikt gevaar in. Het aanleveren van bewijsmateriaal met
 • 4. behulp van een ePortfolio wordt vaak gebruikt bij Balabanovic, M., Chu, L. & Wolff, G. (2000). Storytelling een summatief assessment. Net hier knelt het spreek- with digital photographs, proceedings CHI conference woordelijk schoentje. Door het aandikken van bewijs- on human factors in computing systems, Den Haag, materiaal met een eigen verhaal, wordt het wellicht Nederland. minder voor de assessor om feiten van fictie te onder- Banaszewski, T. (2005). Digital storytelling, supporting digital scheiden. literacy in grades 4-12. A thesis presented to the academic Faculty, Georgia Institute of Technology. Verkregen op februari 3, 2006, http://techszewski.blogs.com/techszew- ski/files/TB_thesis_2006_edits.doc. Besluit Callens, J.C. & Elen, J. (2007). Doel en vormkenmerken van In deze bijdrage wilden we nagaan welke betekenis een ePortfolio’un ménage à trois’? Velon Tijdschrift voor digital storytelling in het onderwijs kan hebben. lerarenopleiders, jaargang 2007, editie 1, p. 1-16. We duiden in deze bijdrage digital storytelling als een Coia, L. & Taylor, M. (2001) Future perfect: reflecting though methodiek aan voor een aantal hoogstaande onder- personal narrative. Paper presented at the annual mee- wijsdoelen. We denken hierbij vooral aan de uitda- ting of the united kingdom reading association, England, ging om vanuit een persoonlijk verhaal tot reflectie july 6-8. te komen en om van daaruit de eigen leerervaringen Grant, S. & Grant A. (2006). Ethical portfolios: supporting en/of vooronderstellingen te bevragen. Studenten identities and values. Proceedings ePortfolio 2006 confe- worden – zo loopt de redenering -met behulp van de rence, Oxford, 11-13 oktober. Verkregen op juni 6, 2008, methodiek digital storytelling bevraagd om aspecten http://www.simongrant.org/pubs/ep2006/index.html. van zichzelf te illustreren en mede hierdoor zichzelf James, A. (2007). Reflection revisited: perceptions of reflec- te bevragen. Hierdoor wordt de student aangezet om tive practice in fashion learning and teaching. Art, Design vanuit een metaniveau naar zichzelf te kijken. & Communication in Higher Eduction. Volume 5, number 3. Met een knipoog kan hierbij - zoals reeds gezegd - Korthagen, F., Koster, B., Melief, K. & Tigchelaar, A. (2002). naar Lou Reed worden verwezen; deze performer Docenten leren reflecteren. Systematische reflectie in de wil immers ook een deel van z’n persoonlijkheid beel- opleiding en begeleiding van leraren.Uitgeverij Nelissen, dend illustreren (cf. CD-hoes Transformer). Soest. Tot slot, hoewel conceptueel perfect kan onderbouwd worden dat digital storytelling reflecteren onder- Korthagen, F. & Vasalos,A. (2002). Niveaus in Reflectie: naar maatwerk in begeleiding. Velon tijdschrift voor leraren- steunt, blijft het onduidelijk in welke mate verschil is opleiders. jrg 23 (1). met een aanpak die de nadruk legt op veranderingen- in-actie (cf. ALACT-model). We zien hier dan ook kan- Lambert, J. (2003). Digital storytelling cookbook and travel- sen tot verder onderzoek; meer bepaald lijkt het ons ling companion, version 4.0. Digital diner press. Verkre- interessant na te gaan welke aanpak het meest aanzet gen op maart 17, 2006, http://www.storycenter.org/cook- book.pdf. tot reflecteren (cf. het gemaakte onderscheid in een invalshoek die meer gericht is op veranderingen-in- Marcuss, M. (2003). Digital storytelling, as a community actie of een invalshoek waar de nadruk ligt op het development strategy. Communities & Banking, Federal meditatieve). Reserve Bank of Boston. Verkregen op maart 17, http:// www.bos.frb.org/commdev/c&b/2003/fall/fall03.pdf . Paulson, P. & Paulson, L. (1991). Portfolios: Stories of knowing. Paper presented at the annual meeting of the NOTEN Claremont Reading Conference. Verkregen op februari 3, 1 Meer info over ‘the Hall of Names’ in het Yad Vashem 2006, http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ Holocaust Museum in Jeruzalem op http://www1.yad- ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/13/79/ vashem.org/new_museum/Galleries/gal10Hall.html. 09.pdf. 2 Simmons, Boston Massachusetts, Pottruck Technology Reflect Project (2007) Reflect project, Reflective practice TIJDSCHRIFT VOOR LERARENOPLEIDERS - 30(2) 2009 Resource Center , Papers en presentations. Digital Storytel- and Vocational Education and training: A state of the Art ling, Overview and Webography. Verkregen op maart 17, Review. Leonardo da Vinci Programme. Verkregen op 2006, http://my.simmons.edu/services/technology/ptrc/pdf/ september 11, 2008, http://www.reflect-project.net/ digital_storytelling.pdf. Reflect/Allegati/StateoftheArtReview.pdf. 3 AACE-SITE Congres, Las Vegas, Nevada, USA,3-7 maart 2008, meer info op http://site.aace.org . Rule, L., Ed. (2004). The art, Skill, Craft, and Magic of Digital Storytelling: a How-come, How-to guide. KQED and the digital storytelling initiative. Verkregen op December 19, REFERENTIES 2006, http://dsi.kqed.org/index.php/workshops/about/ C66/. Ackerman, R., & Maslin-Ostrowski P. (April, 1995). Develo- ping case stories, an analysis of the case method of Schön, D. (1988). Coaching reflective teaching in P. Grimmett instruction and storytelling in teaching educational admi- & G. Erickson (1988). Reflection in Teacher Education nistration. Paper presented at the annual meeting of the (pp.19-29). New York: College Press. American educational research association, San Fran- cisco, april, 18-22. Barrett, H. (2005). Frequently asked questions about digital storytelling. Verkregen op december 19, 2006, http:// electronicportfolios.com/digistory/faq.html. Barret, H. (2006). Digital stories in ePortfolios: multiple purposes and tools. Verkregen op maart 3, 2007, http:// 25 electronicportfolios.com/digistory/purposesmac.html.