W7 - presentatie food & feed - 15 mei

926 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

W7 - presentatie food & feed - 15 mei

 1. 1. Brainport 2020:maak werk van technisch talentDeelsessie: Werkgevers aan zetFood & Feed Noordoost-Brabant15-05-2013
 2. 2. •Food & Feed Noordoost-Brabant•Speerpuntactiviteiten 2013-2015•BOL-opleiding procestechniek•DiscussieProgramma
 3. 3. Om de toekomstige behoefte aanpersoneel in te vullen moet hetbedrijfsleven leidend zijn enonderwijs en overheid faciliterend
 4. 4. Aantrekken en behoud van werkgelegenheid voor devoedingsmiddelen- en diervoederindustrie in de regioNoordoost-Brabant:• Regionaal en branchegericht arbeidsmarktbeleid• Imagoverbetering• Afstemming onderwijs en bedrijfsleven• NetwerkvormingFood & Feed Noordoost-Brabant
 5. 5. “Op weg naar een toekomstbestendige(agro)foodsector in Noordoost-Brabant”Te downloaden via:http://www.food-feed.nl/nieuws/op-weg-na
 6. 6. Feiten en cijfers:• Nederland verzorgt 7,5% van de totale wereldexport van Agro en Food producten enis na de VS de tweede exporteur ter wereld• De productiviteit in Nederlandse agrarische bedrijven is 5x zo hoog als het Europesegemiddelde en is de hoogste ter wereld;• Nederland heeft de 6epositie van Europa in omzet en toegevoegde waarde in delevensmiddelenindustrie• De Agro en Foodsector levert een toegevoegde waarde van € 48 miljard per jaar (10%van het Bruto Binnenlands Product) en biedt plaats aan 10% van de Nederlandsewerkgelegenheid• Circa 35% van de werkgelegenheid, toegevoegde waarde en export in de Food-sector,vindt plaats vanuit Zuid- Nederland (Zeeland, Brabant, Limburg)• Bedrijven in de provincie Noord-Brabant zijn goed voor 20% van de NederlandsefoodproductieEconomisch belang(agro)foodsector
 7. 7. Twee van de door het Rijk benoemde Topsectoren zijnAgro&Food en Tuinbouw&UitgangsmaterialenStimulerend Rijksbeleid (agro)foodsector
 8. 8. Naast Agrofood zijn o.a. ook Biobased Economy, Logistiek, en Maintenanceals topclusters benoemd voor de Brabantse economieStimulerend provincaal beleid (agro)foodsector
 9. 9. Focus op Agro&Food in Noordoost-BrabantStimulerend regionaal beleid (agro)foodsector
 10. 10. Arbeidsmarktbeleid 5*Noordoost-Brabant
 11. 11. • De basis op orde en op weg naar de top• Beleid veelal gericht op innovatie: nieuweproducten, ontwikkelingen ensamenwerkingsvormen• Geen innovatie zonder voldoende en goedopgeleid personeel: vergrijzing, imago,opleidingenEconomisch beleid (agro)foodsector
 12. 12. 5 speerpunten voor de nabijetoekomst (2013-2015)1.) Opzet van de dagopleiding procestechniek2.) Profilering en imagoverbetering3.) Vitaliteit en duurzaamheid4.) Werven en binden van talent5.) Mobiliteit / arbeidspool
 13. 13. 2. Profilering en imagoverbeteringDiverse programmalijnen, o.a.:• Kinderen laten kennismaken met de sector• Afstemming met onderwijs overarbeidsmarktrelevante opleidingen, stage- enafstudeeropdrachten• Profilering van de sector tbv (zij-)instroom
 14. 14. 3. Vitaliteit enduurzame inzetbaarheidAanleiding:• Vergrijzing• Gemiddelde leeftijd in veel productiebedrijven is 50 jaarDoelstelling:Oudere medewerkers gezond en vitaal blijvend inzetbaar houden, zodatmeerwaarde behouden blijft en werk fysiek en mentaal uitvoerbaar blijftStand van zaken:• Afstudeeropdracht UvA: 0-situatie• Vervolgacties op basis van uitkomsten
 15. 15. 4. Werven en binden van jong talentAanleiding:• Toenemende vraag naar hoogopgeleid (HBO/WO) talent• Gemiddelde leeftijd in veel (productie)bedrijven is 50 jaar• Talenten weten de regio en de branche onvoldoende te vindenDoelstelling: werving en behoud van talentMogelijkheden:• Afstudeeropdrachten• Inrichting van een minor Food• Binden van talent• Talent Programm gericht op net afgestudeerden HBO/WO
 16. 16. 5. Mobiliteit/arbeidspoolAanleiding:• Richting toekomst sterke vervangingsvraag door vergrijzing• Veel overeenkomstige functies (techniek, productie, logistiek, specialistisch)• Personeel is onderling uitwisselbaar• Opvang pieken en dalen in productieDoelstelling: op elk moment voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaarAanpak:• Inrichting mobiliteitsportaal• Inrichting arbeidspool(s) op basis van behoefte en functie• Opleiden, bijscholen en beschikbaar hebben en houden van personeelStand van zaken:• Digitaal mobiliteitsportaal in voorbereiding
 17. 17. 1. Dagopleiding procestechniek
 18. 18. Aanleiding• Forse vervangingsvraag de komende jaren doorvergrijzing/uitstroom personeel• Behoefte aan instroom van jong, technischpersoneel• Geen enkele instroom in de opleiding in de regiolaatste 3 jaar• Geen/negatief imago bedrijven• Toenemende automatisering• Beschikbaarheid van mensen met een technischeachtergrond
 19. 19. Doelstelling• Per jaar tenminste 20 jongeren op MBO-2/3 niveauopleiden in een dag (BOL)-opleiding• Samenwerking bedrijven en onderwijsinstelling(en)• Start per schooljaar 2013-2014• Richting toekomst: groei in deelname bedrijven,instroom leerlingen, participatieonderwijsinstellingen en diversiteit in opleidingen enopleidingsniveaus
 20. 20. Aanpak: behoefte• Behoeftepeiling bedrijven• Betrekken regionale MBO-onderwijsinstelling• Commitment bedrijven en onderwijsinstelling• Bedrijven zijn leidend, onderwijsinstellingfaciliteert
 21. 21. Aanpak: propositie• Baangarantie• Vergoeding lesgeld• Vergoeding lesmaterialen• Stages, opdrachten, gastlessen doordeelnemende bedrijven• Opleiding en werken bij toekomstbestendige,gerenommeerde bedrijven in de regio
 22. 22. Aanpak: werving leerlingen• Open Dagen en avonden VMBO/MBO• Informeren decanen VMBO• Pers• Openstelling bedrijven• Facebook
 23. 23. Aanpak: selectie leerlingen• Inschrijving bij ROC de Leijgraaf• Inschrijving controleren op toelatingseisen/-niveau• Toetsen (rekenen en taal) door onderwijsinstelling• Motivatiegesprekken door onderwijsinstelling enbedrijven• Selectie kandidaten: keuze bedrijfsleven isdoorslaggevend ivm afgifte baangarantie (alleaangemelde leerlingen worden opgeleid)
 24. 24. Aanpak: invulling opleiding• Afstemming onderwijs en bedrijfsleven:opleidingscoördinatoren bedrijven zijn nauw betrokkenbij de inrichting en samenstelling van de opleiding• Verplichte elementen worden aangevuld met wensenvanuit de bedrijven• Theorie aangepast aan werkproces en stage (VCA)• Integratie van bedrijfsopdrachten• Praktijk zoveel mogelijk bij de bedrijven en anders inpraktijkleercentrum• Gastlessen door personen vanuit het bedrijfsleven
 25. 25. BeroepshoudingProcestechniek:processchema’s, opslaan, vaten, afsluiters, kleppen, logistiek,transporteren, pompen, koelen, verwarmen, chemie,doseren, mengen, scheidenProcesbeheersing:meetinstrumenten, regelkleppen, regelaars, pneumatischebesturing, elektrische besturing, plc’sVeiligheidAlgemeen:Wis- en natuurkunde, chemie, Nederlands, Engels, lerenloopbaan en burgerschapInvulling opleiding: vakken
 26. 26. Invulling opleiding niveau 3• 1ejaar: X factory, procesinstallatieexcursies, gastlessen5 weken deeltijdstage6 weken full time stage• 2ejaar: X factory, procesinstallatieopdrachten en bedrijfsbezoeken18 weken full time stageeventuele uitstroom niveau 2• 3ejaar: X factory, geïntegreerde opdrachtenveel bedrijfsbezoeken12 weken full time stage
 27. 27. Aanpak: organisatie• 2-4 wekelijkse bijeenkomst projectgroep• 1x per 2-3 maanden bijeenkomst stuurgroep• Food & Feed Noordoost-Brabant begeleidt hettraject vanuit een intermediaire rol
 28. 28. Stand van zaken medio mei• Bijna 40 aanmeldingen met serieuze interesse in dedagopleiding• 20 leerlingen geselecteerd voor opleiding op niveau-3 en baangarantie vanuit Mars/DMV• Gesprekken met 4 andere bedrijven voor afgiftebaangarantie zijn in een vergevorderd stadium• Alle leerlingen zullen worden opgeleid• Veel belangstelling van leerlingen, bedrijven enonderwijsinstellingen• Start opleiding in augustus
 29. 29. Doorkijk naar de toekomstVoorzien in de vervangingsvraag van bedrijven,door:•Mogelijkheden creëren in een groter gebied•Groei aantal leerlingen•Groei in deelnemende bedrijven•Groei in deelnemende onderwijsinstellingen•Diversiteit in opleidingen en opleidingsniveaus
 30. 30. Wat is uniek?Eigenlijk niets…maar:•Samenwerking bedrijven en onderwijsinstelling•Vraag van het bedrijfsleven is leidend, onderwijs isfaciliterend•Intermediaire rol om partijen bij elkaar te brengen ente houden•Openstelling bedrijven•BOL in plaats van BBL-opleiding•Baangarantie en lesgeldvergoeding
 31. 31. Volg ons ons via @FoodenFeed
 32. 32. Stelling 1Om de toekomstige behoefte aanpersoneel in te vullen moet hetbedrijfsleven leidend zijn enonderwijs en overheid faciliterend
 33. 33. Stelling 2Arbeidsmarktrelevant opleiden isnoodzakelijk: opleidingen zoudenbeter afgestemd moeten worden opde behoefte van het (regionale)bedrijfsleven
 34. 34. Stelling 3Het aanbieden van eenbaangarantie en/oflesgeldvergoeding is een verkeerdetrigger om leerlingen te werven
 35. 35. Stelling 4Werkgevers moeten zich regionaalen branchegericht organiseren,zodat zij een volwaardige sparringpartner voor het onderwijs worden

×