Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน

โครงร่ างเพือเสนอขอทําโครงงานคอมพิวเตอร์
่
( Computer Project)

ชื่อโครงงาน
หนังสื อการ์ ตูนอิเ...
1. ชื่อโครงงาน
หนังสื อการ์ ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องประวัติพระนางจามเทวี
2. ผู้รับผิดชอบ
2.1 นาย วชิรวิทย์ บุญโชติ ชั้น ม...
8. วิธีดําเนินการ
8.1ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่
26 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2556ถึงวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
8.2 ขั้น...
8.3ผู้ รับผิดชอบ
8.1 นาย วชิรวิทย์ บุญโชติ ชั้น ม. 5/5 เลขที่ 16
8.2 น.ส. ณัฐธิ ดา เค้ามูล ชั้น ม. 5/5
เลขที่ 27
8.3 น.ส.พ...
1. บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี
6/01/57
7/01/57
9/01/57

หลักฐานการดําเนินงาน
รายการปฏิบัติงาน
รวมกลุ่มกําหนดหัวเรื่ อ...
2. แบบประเมิน
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคอม

176 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงงานคอม

  1. 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน โครงร่ างเพือเสนอขอทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ่ ( Computer Project) ชื่อโครงงาน หนังสื อการ์ ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพระนางจามเทวี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สํ านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  2. 2. 1. ชื่อโครงงาน หนังสื อการ์ ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องประวัติพระนางจามเทวี 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นาย วชิรวิทย์ บุญโชติ ชั้น ม. 5/5 เลขที่ 16 2.2 น.ส. ณัฐธิ ดา เค้ามูล ชั้น ม. 5/5 เลขที่ 27 2.3 น.ส.พรชนก จอมพิจิตร ชั้น ม.5/5 เลขที่ 42 3. ครูทปรึกษา ี่ อาจารย์ สิ รัชชา วงค์คม 4. ทีมาและความสํ าคัญ ่ พระนางจามเทวีเป็ นลูกของเศรษฐีชาวมอญ เป็ นบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของชาวลําพูนเพราะเป็ น กษัตริ ยของชาวลําพูน และเป็ นวีรสตรี คนแรกที่ได้เป็ นเจ้าเมืองในสมัยนั้น ์ ปัจจุบนการนําเสนอผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้เยาวชนสนใจ และการนําเสนอในรู ปแบบหนังสื อ ั อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-book หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่ วนช่วยให้มีการเผยแพร่ ขอมูลได้อย่างดี นอกจากนี้ ้ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบของหนังสื อการ์ ตูนออนไลน์ยงเป็ นที่นิยมในกลุ่มของเยาวชน ั ดังนั้นกลุ่มผูจดทําจึงได้จดทําหนังสื อการ์ ตูนอิเล็กทรอนิกส์ข้ ึนเพื่อเป็ นสื่ อให้ความรู ้เกี่ยวกับชีวประวัติของ ้ั ั พระนางจามเทวีแก่กลุ่มเยาวชน 5. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างหนังสื อการ์ ตูนอิเล็กทรอนิกส์เรื่ องประวัติพระนางจามเทวี 2. เพื่อเผยแพร่ หนังสื อการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผที่ตองการจะศึกษา ู้ ้ 6. สมมติฐาน รู ้และสามารถบอกเล่าเรื่ องราวชีวประวัติของพระนางจามเทวีได้ 7. ขอบเขตของการทําโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย - นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน จํานวน 43 คน 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา - ชีวประวัติของพระนางจามเทวี - เจอฤาษีวาสุ เทพ - พระนางจามเทวีเดินทางเข้าเมือง - พระนางจามเทวีได้เป็ นกษัตริ ย ์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  3. 3. 8. วิธีดําเนินการ 8.1ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2556ถึงวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วัน เดือน ปี 26/11/56 การดําเนินการ รวมกลุ่มกําหนดหัวเรื่ องโครงงานที่ตองการ ้ ศึกษา ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค หนังสื อการ์ ตูน อิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องประวัติพระ นางจามเทวี 12/12/56 ศึกษาข้อมูลที่ตองการจะศึกษา ้ 9/01/57 ออกแบบโครงงาน กําหนดลักษณะของ โครงงาน ลงมือทําโครงงาน สรุ ปโครงงาน ได้ขอมูลที่เกี่ยวกับ ้ ประวัติพระนาง จามเทวี เรี ยบเรี ยงข้อมูล เสร็ จ - - กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  4. 4. 8.3ผู้ รับผิดชอบ 8.1 นาย วชิรวิทย์ บุญโชติ ชั้น ม. 5/5 เลขที่ 16 8.2 น.ส. ณัฐธิ ดา เค้ามูล ชั้น ม. 5/5 เลขที่ 27 8.3 น.ส.พรชนก จอมพิจิตร ชั้น ม.5/5 เลขที่ 42 ( และรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ) 9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ ่ 9.1 ได้ความรู ้เกี่ยวกับชีวประวัติของพระนางจามเทวีบุคคลสําคัญของจังหวัดลําพูน 9.2 ได้รู้เรื่ องของพระนางจามเทวีบุคคลสําคัญของจังหวัดลําพูนมากขึ้น 10. ปัญหาและแนวทางแก้ ไข ................................................................................................................................................................. ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  5. 5. 1. บันทึกการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี 6/01/57 7/01/57 9/01/57 หลักฐานการดําเนินงาน รายการปฏิบัติงาน รวมกลุ่มกําหนดหัวเรื่ องโครงงานที่ตองการ ้ ศึกษา ศึกษาข้อมูลที่ตองการจะศึกษา ้ ออกแบบโครงงาน กําหนดลักษณะของ โครงงาน ลายมือชื่อผู้บันทึก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  6. 6. 2. แบบประเมิน ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………… คําชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว ํ รายการประเมิน เกณฑ์ การประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทําโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทําโครงงาน ั 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดําเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กน รับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทําโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทําโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดําเนินงาน ผลการ ดําเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทํา โครงงาน รายละเอียดการดําเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดําเนินงาน ความสําเร็ จ สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ํ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดําเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ่ ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน ⃞ ไม่ผาน ลงชื่อ …………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคําบรรยาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

×