โครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว

10,911 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว

 1. 1. โครงการศึกษาการทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว จังหวัด นครนายก “ให้ศึกษาทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหาดิน เปรี้ยวทั้งวิธทางธรรมชาติและการใช้ปูน ี มาร์ล และน้าน้้าจากภายนอกมาแก้ไขดิน เปรี้ยวได้”
 2. 2. พระราชดาริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีพระกระแสให้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจาก ท่านผู้หญิงยศวดี อัมพรไพศาลไว้เป็นที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาและทรงพระราชทานพระราชด้าริโดยสรุปว่า “ ให้ศึกษาทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวทั้งวิธีทางธรรมชาติและการใช้ปูนมาร์ล และน้าน้้าจากภายนอกมาแก้ไขดินเปรี้ยวได้ ”นอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชด้าริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียง เพิ่มเติมเพื่อใช้ ในการศึกษาทดลองดั ง กล่ า วข้ า งต้ น รวมทั้ ง ศึ กษาทดลองการเพาะปลูก ในพื้ น ที่ ดิ นเปรี้ยว เพื่อการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรต่อไป
 3. 3. ความเป็นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด้าริให้ศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่หมู่บ้านหนองคันจาม ต้าบลบ้านพริก อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สรุปประเด็นส้าคัญได้ดังนี้ “ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา แปลงที่ 1 ให้ศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยใช้วิธีทางธรรมชาติ ส่วนในแปลงที่ 2 ให้พิจารณาใช้ระบบน้้า และใช้ปูนแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ นอกจากนั้นให้พิจารณาพัฒนาปรับปรุงดินและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย และส้าหรับแปลงที่3 ให้จัดท้าศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตร”
 4. 4. วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดลองวิธีการพัฒนาปรับปรุงสภาพดินและน้้าเปรี้ยวเพื่อการเพาะปลูกเพื่ อ ศึ ก ษาทดลองและสาธิ ต การท้ า การเกษตรกรรมตามแนวพระราชด้าริ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้วเพื่อศึกษาทดลองและสาธิตการปลูกพันธุ์ไม้ป่าบึงน้้าจืดในที่ดินเปรี้ยว
 5. 5. แผนการดาเนินงานสนองพระราชดาริส้านักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตรและจังหวัดนครนายก ได้ประสานด้าเนินงาน โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้•แปลงที่ 1 (พื้นที่ 50 ไร่เศษ) ด้าเนินการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธีธรรมชาติ กล่าวคือใช้น้าฝนแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเพียง อย่างเดียวและท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้้าระดับน้้าใต้ดินปริมาณน้้าฝนเป็นระยะๆ
 6. 6. •แปลงที่ 2 (พื้นที่ 31 ไร่เศษ) ด้าเนินการแก้ไขดินเปรี้ยวโดยใช้ระบบน้้าจากภายนอกพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งใช้หินปูนและปูนมาร์ลเข้าช่วย แก้ไขปัญหาดินเปรียว รวมทั้ง ้ทดลองปลูกพืชน้้าและพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นี้ด้วย •แปลงที่ 3 (พื้นที่ 47 ไร่เศษ) ด้าเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและศาลาวิชาการ เพื่อการศึกษาทดลองและส่งเสริมอาชีพให้กับ เกษตรกรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดินเปรี้ยว
 7. 7. ผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริ •แปลงที่ 1 เป็นการสนองพระราชด้าริ เพื่อการศึกษาเก็บข้อมูลการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยวิธีธรรมชาติกล่าวคือ ใช้น้าฝนเพียงอย่างเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวกรมพัฒนาที่ดิน ได้ด้าเนินการศึกษาเก็บข้อมูลน้้าฝน ระดับน้้าในสระ ระดับน้้าใต้ดินรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้้าและ ดินเป็นระยะ ๆ ปรากฎว่าค่า pH ยังต่้าอยู่ คือประมาณ 3 – 4 ทั้งนี้เนื่องจาก ปริมาณน้้าที่เก็บกักให้เต็มทัง 2 สระ โดยอาศัยน้้าฝน ้ที่ตกลงมาอย่างเดียว คาดว่ามีปริมาณไม่พอเพียงที่จะเก็บกักให้เต็มทั้ง 2 สระในขณะที่น้าผิวดินรอบโครงการจะไหลลงท่อที่ฝังไว้ เพื่อลงสระก็มีปริมาณน้อยมากเพราะ ในระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา แทบจะไม่มีน้าขังในพื้นที่แปลงที่ 1 เลยผนวกกับในฤดูแล้ง น้้าในสระทั้ง 2 จะระเหยมาก ท้าให้ปริมาณน้้าลดลงอีกเป็นจ้านวนมาก เมื่อมีปริมาณน้้าน้อย โอกาสที่จะถ่ายน้้าเปรี้ยวจากสระ 2 ไปยังสระ 1 ก็มีได้น้อย ท้าให้การชะล้างน้้าเปรี้ยว โดยน้้าฝนของสระ 2 ด้วย การถ่ายน้้าจากสระ 2ไปเก็บไว้สระ 1ไม่ประสบผลตามที่คาดหมาย
 8. 8. •แปลงที่ 2 เป็นการสนองพระราชด้าริเพื่อการศึกษาเก็บข้อมูลการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยใช้น้าจากภายนอกพื้นที่โครงการ (จากคลองล้าชวด) ชะล้างความเปรี้ยว ใช้หินปูนและปูนมาร์ลในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว •แปลงที่ 3 เป็นการสนองพระราชด้าริ ด้าเนินการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สนใจกรมชลประทาน ด้าเนินการส้ารวจระดับ รังวัดวางผังการใช้พื้นที่แล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและขอความเห็นชอบจากกรมชลประทาน ซึ่งจะพร้อมลงมือก่อสร้างทันที เมื่อกรมชลประทานอนุมัติแบบและส้านักงาน กปร.อนุมัติงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ขุดสระขนาดใหญ่ 2 สระ เพื่อเก็บกักน้้าส้าหรับใช้ในแปลง ท้าคันดินรอบแปลง ถมที่ส้าหรับก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และเรือนเพาะช้า ยกร่องแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ ระบบส่งน้้าและระบบระบายน้้าภายในแปลง
 9. 9. กรมชลประทาน ด้าเนินการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้- ก่อสร้างระบบชักน้้าจากคลองล้าชวดเข้าพื้นที่- ก่อสร้างอาคารสูบน้้า และติดตั้งเครื่องสูบน้้า- ก่อสร้างระบบน้้าภายในแปลง
 10. 10. กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ า เนิ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพน้้ า ภายในแปลง โดยมี ก ารตรวจสอบคุณภาพน้้าบริหารจัดการน้้าที่มาจากคลองล้าชวดเข้ามาในแปล§áละระบายน้้าออก จากแปลงลงสู่คลอง 32กรมวิชาการเกษตร ด้าเนินการศึกษาทดลองการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งไม้ผลได้เติบโตขึ้นเป็นล้าดับ ส่วนนาข้าวได้ ปลูกข้าวนาปี (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) พื้นที่ 5.4 ไร่ และเก็บเกี่ยวได้ผลผลิต1,248 กิโลกรัม ส้าหรับผักสวนครัวนั้นสามารถน้าผลผลิตไปบริโภคได้โดย ตลอดปัจจุบันได้ด้าเนินการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในแปลงนา เพื่อเป็นพืชหมุนเวียนและเป็นการบ้ารุงดิน นอกจากนี้ยังได้มีการทดลองปลูกข้าวโพด เปรียบเทียบระหว่างใส่ปูนมาร์ลและไม่ใส่ ซึ่งจะมีการติดตามเก็บข้อมูลเป็นระยะ ๆ
 11. 11. ที่ตั้งโครงการหมู่ที่ 1 บ้านหนองคันจาม ต้าบลบ้านพริก อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกหน่วยงานที่รับผิดชอบส้านักงานป่าไม้จังหวัดนครนายก
 12. 12. จัดทำโดย นางสาว จุฑาพร เล็กวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 เลขที่ 42โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

×