Knowledge sharing kfc case study ( learning from failure)

1,453 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Knowledge sharing kfc case study ( learning from failure)

 1. 1. MMTh’s KNOWLEDGE SHARING Vol.1 Sep.2012 : Learning from Failure Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 2. 2. ผมเชื่อว่า ทุกท่าน คงไม่มีใครที่ไม่ร้ ูจก KFC ไก่ ั ทอดแฟรนไชส์ชื่อดัง ที่ขายในระดับราคา 3 ชิ ้นร้ อย (1 ชิ ้น สามารถซื ้อน ้ามันโซฮอล์ E20 เติมรถผมได้ 1 ลิตร!!) แต่จะ มีสกกี่คน ที่ร้ ูวา “ฮาร์ แลนด์ ดี แซนเดอร์ ส” หรื อที่ ั ่ เรารู้จกกันในนาม ผู้พนแซนเดอร์ ส (ทังๆที่อีตานี่ไม่ได้ เป็ น ั ั ้ ผู้พง ผู้พนอะไรกับเค้ าเลย แม้ แต่นายสิบก็ยงไม่เฉียด) ผู้ให้ ั ั กาเนิด KFC จะเป็ นผู้ที่ ล้ มเหลว!!!! มาทังชีวิต ้ ว่าแล้ ว เราลองมาติดตามกันดูวา ทาไม คนที่ล้มเหลว แม้ แต่การคิดฆ่าตัวตาย ่อย่างแซนเดอร์ ถึงกลับกลายมาเป็ นผู้ให้ กาเนิดไก่ทอดที่โด่งดังที่สดในโลกจนเป็ น ุตานานถึงทุกวันนี ้ วันนี ้ผมจะพาทุกท่านไปเปิ ดความลับของ ชายที่ได้ ชื่อว่า ไม่เคยทาอะไรสาเร็จมาก่อนในชีวิต นอกจาก “ทอดไก่ ” Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 3. 3. ฮาร์แลนด์ ดี แซนเดอร์ส เกิดทีเมืองคอร์บน มลรัฐเคนตักกี้ ทีมาของ ่ ิ ๊ ่ไก่ทอดชือก้องโลก KFC หรือ kentucky fried chicken นันเอง ่ ่แซนเดอร์ ส ลืมตามโผล่ออกมาดูไลกได้ เพียง 5 ปี พ่อบังเกิดเกล้ าของเขาก็เสียชีวิต ทิ ้งให้ เขาอยู่กบแม่เพียงลาพังสองคน ทางานหาเช้ ากินค่า ัใช้ ชีวิตอย่างยากลาบาก จนตัวเขาเองต้ องออกจากโรงเรี ยนเมื่ออายุได้16 ปี เพื่อหางานทาเลี ้ยงชีพ “ถัดจากนันเพียง 1 ปี เขาก็เริ่มสร้างสถิติโลกด้านความล้มเหลว โดยเริ่มจากอาชีพลูกจ้าง ้ เมื่อเขาสามารถสร้างสถิติใหม่โดยการตกงานถึง 4 ครัง ภายในระยะเวลาแค่ 1 ปี !!!!!!” ้ ความจริ ง แซนเดอร์ ส น่าจะประสบความสาเร็จในการสร้ าง ทายาท เพราะเพียงแค่อายุ 19 ปี เขาก็กลายเป็ นพ่อคนเต็ม ตัว!!! หากแต่ ถัดจากนันอีกเพียง 1 ปี เมียสุดที่รักก็หอบ ้ ผ้ า หอบผ่ อนพร้ อมลูกน้ อย หนีออกจากบ้ านไป ก็แหงล่ะ ใครมันจะทนใช้ ชีวิตร่วมกับคนไม่เอาไหนแบบนี ้ไหว Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 4. 4. ในเมือไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว แถมสมองก็ไม่ดี มีแต่แรงงาน เอาละวะ ่ เขาจึงตัดสินใจ “สมัครทหาร” เป็ นทหารได้ ไม่นาน ก็ตามฟอร์ ม คนมันจะเห่ยอะไรก็หยุดไม่อยู่ ใส่ยนิฟอร์ ม ู ทหารได้ ไม่กี่ปี เขาก็ถก “อัปเปหิ” ออกจากกองทัพ ูเมื่อเอาดีด้านแรงงานไม่ได้ เขาจึงได้ คิดว่า ควรหาปริ ญญา มาประดับความรู้ จึงได้ ตดสินใจครังสาคัญด้ วยการสมัครเข้ าเรี ยน “โรงเรียนกฏหมาย” ั ้ ผลก็แน่นอนตามฟอร์ ม โรงเรี ยนปฏิเสธใบสมัครของเขาอย่างไม่ใยดี ชนิดไม่แลตามองด้ วยซ ้า แซนเดอร์ส จึงต้องไปทางานเป็ นพนักงานขายประกัน ซึ่งผลก็เป็ นไปตามคาดหมาย..... เขาไม่พลาดที่จะล้มเหลวกับงานนี้ เหมือนเดิม Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 5. 5. แต่ข้อดีของแซนเดอร์ส คือ เขาเป็ นคนมองโลกในแง่ดี แม้จะผ่านความล้มเหลวมาตลอดชีวิต แต่เขายังเชือว่าเขามีดี ่ พอ และสิงทีเ่ ขาเชือว่าทาได้ดี คือการทาอาหาร เพราะต้องทาอาหารช่วยแม่เลี้ยงน้ องมาตลอด ทาให้เขาตัดสินใจ ่ ่ สมัครเป็ น พ่อครัวและคนล้างจานในร้าน ซึงไม่ใช่งานทีมีเกียรติหรือน่ ายินดีอะไรมากมายในความคิดของเขา ่ ่ “แม้แซนเดอร์ส จะไม่ได้คิดว่านี คือชีวิตที ่ ่ ทรงคุณค่าอะไรมากมาย แต่เขาก็ยงคง ั ทางานเป็ นพ่อครัวและคนล้างจานทีร้าน ่ กาแฟแห่งนัน”้ เมือคนเราเริมมีงานทา ก็เริมคิดถึง ครอบครัว เขาจึงตัดสินใจงอนง้อ ่ ่ ่ ภรรยาสุดทีเ่ ลิฟ เพือขอคืนดี แน่นอน เขาได้รบการปฏิเสธ จึงเปลียน ่ ั ่ เป้าหมายใหม่ ไม่ได้เมีย ก็ขอลูกคืน ก็ยงดี ั แน่นอน เขาถูกปฏิ เสธ ด้วยเหตุผลทีว่า “ฐานะไม่ ดีพอที่จะดูแลเด็ก” พูดภาษาบ้าน ่ เราก็ประมาณว่า ไม่มีปัญญาเลียงดูลูกว่างันเถอะ ้ ้ Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 6. 6. เมือไม่ได้ลกคืน แซนเดอร์ส จึงได้คิดการใหญ่อีกครัง โดยการวางแผน “ลักพาตัว” ่ ู ้ ลูกอันเป็ นทีรก กลับมาอยู่ภายในอ้อมอกอันอบอุ่นของตัวเอง ่ัแซนเดอร์สทุ่มเทเวลาในการวางแผนทุกขันตอน ละเอียดยิบ นับตังแต่เวลาลงมือ ้ ้ ทางหนี ทีไล่ แม้แต่จานวนก้าวทีจะต้องวิง เพือเข้าไปลักพาตัวลูกกลับมาให้ได้ ่ ่ ่เมือได้เวลา เขาสู้อตส่าห์ซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ หน้ าบ้านภรรยาครึงค่อนวัน เพือรอเวลาที ่ ่ ุ ่ ่ ลูกสาวออกมาเดินเล่น จะได้ลงมืออุ้มได้ตามแผน แต่เหมือนโชคชะตาฟ้ ากลันแกล้ง ่ วันนันลูกสาวเขาไม่ได้ออกจากบ้านมาเดินเล่น !!!!! ้ อนิจจา แซนเดอร์ ส ผู้น่าสงสาร แม้ แต่ จะลงมือก่ ออาชญากรรม ยังประสบความล้ มเหลว +_+!! อย่างไรก็ดี ไม่รวาใช้คารมอีทาไหน แซนเดอร์ส สามารถโน้มน้าวให้ภรรยา ู้ ่ ่ของเขากลับมาใช้ชวตร่วมกันได้สาเร็จอีกครัง และนันเป็ นแรงบันดาลใจให้เขาตังหน้า ีิ ้ ่ ้ตังตาทางาน จนกระทังเกษียณอายุในวัย 65 ปี ้ ่ Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 7. 7. หลังจากเกษียณอายุ แซนเดอร์ส พบว่าเขามีเงินหลังเกษียณ จากประกันสังคมจานวน 105 เหรียญ เท่ากับว่าตลอดชีวตที่ ิ ทางานมี เขามีเงินเหลือเพียงแค่ 105 เหรียญ และชีวตต่อจากนี้เป็ นต้นไป ิ เขาจะต้องยังชีพด้วยเงินสวัสดิการของรัฐบาล!! แม้น่ี จะไม่ใช่ความล้มเหลวครังแรกในชีวตของเขา แต่เป็ นครังแรกทีแซน ้ ิ ้ ่เดอร์สรูสกท้อแท้และหมดกาลังใจ มันคงไม่มอะไรน่าอายมากไปกว่าการที่ ้ ึ ี ไม่สามารถดูแลชีวตตัวเองได้ ต้องพึงพารัฐบาลให้ดแล อย่ากระนันเลยใน ิ ่ ู ้ เมือชีวตมันน่ารันทดเช่นนี้ ก็อย่าอยูมนต่อไปเลย เขาจึงตัดสินใจ ่ ิ ่ ั “ฆ่าตัวตาย!!!” Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 8. 8. เมือตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว ่ เขาจึงนังลงใต้ตนไม้ ในสวนหลังบ้าน เพือเขียนจดหมายลาตาย ่ ้ ่และพินยกรรม ตามสไตล์อเมริกน เขาเขียนสิงทีเขา “ควรจะเป็ น” และสิงทีเขา “ควรจะมี” ใน ั ั ่ ่ ่ ่ ชีวต รวมไปถึงสิงทีเขาปราถนาก่อนทีเขาจะตาย แต่เขาก็ได้คนพบความจริงทีน่าเศร้ายิงว่า ิ ่ ่ ่ ้ ่ ่ ตลอดชีวตทีผานมา ิ ่ ่ “เขาไม่เคยทาอะไรสาเร็จเป็ นช้ ิ นเป็ นอันเลย” ต่อให้ ผิดหวังหรื อท้ อแท้ สกเพียงใด แซนเดอร์ ส ก็ยงคง ั ั “ยกย่ องตัวเอง” เสมอ สิงหนึงที่เขาเชื่อว่าตัวเองทา ่ ่ ได้ ดี และไม่มีทางที่จะมีใครทาได้ ดีเท่า นันคือ ่ “เขารู้ วธีปรุ งอาหาร” ิ Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 9. 9. ชีวตของแซนเดอร์ส เปลียนไป ิ ่ หลังจากทีเขียนกระดาษแผ่นนันเสร็จ ่ ้ เขาเลือกทีจะมีชวตอยูต่อและตัดสินใจอย่างแน่วแน่วา ่ ีิ ่ ่ หากจะตายก็ขอให้ตายโดยที่ “ได้พยายาม” ทาอะไรสักอย่างทีมความหมายต่อชีวต ่ ี ิ ั ้ ้ ั ่ ่ ้ คิดได้ดงนัน เขาจึงลุกขึนจากสนามหญ้า ปดฝุนทีกน และเดินเข้าไปทีธนาคารเพือขอยืมเงินล่วงหน้าจานวน 87 เหรียญ ่ ่จากเงินประกันสังคม พร้อมทังซือกล่องเปล่าและไก่จานวนหนึ่งกลับบ้าน ้ ้ Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 10. 10. เมื่อกลับถึงบ้ าน แซนเดอร์ ส ลงมือทอดไก่ที่ซื ้อมาด้ วยสูตรพิเศษที่คิดค้ นขึ ้นระหว่างที่เขาทางานที่ร้านกาแฟเป็ นระยะเวลาหลายปี !! Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)
 11. 11. จะมีสกกี่คนที่ร้ว่า นี่ คือที่มาและจุดเริ่มต้นของไก่ทอดที่เป็ น “ตานาน” ั ู ที่เริ่มจากคนแก่วย 65 ปี ั เรื่องราวของคนที่ล้มเหลวมาตลอดชีวิตคนนี้ อาจจะเป็ นแรงบันดาลใจ ให้ใครอีกหลายๆคนที่กาลังท้อแท้ ได้ลองคิดดูสกนิดว่า ั “เราเองก็น่าจะมีดีอะไรสักอย่าง” เหมือนแซนเดอร์ส ผู้ที่สร้างตานานและชื่อเสียงให้แก่รฐเคนตักกี้ จนผู้ว่า ั ๊ การรัฐแต่งตังให้เขาเป็ น “ผูพนแซนเดอร์ส” เพื่อเป็ นเกียรติประวัติ ้ ้ ั และเป็ นที่ร้จกของพวกเราในทุกวันนี้ ู ัCredit :-Google-Oknation.com-www.thaihumancap.igetweb.com Editor: U. PHICHAI ext.9104 ( 27 Sept 12)

×