Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Panahon ng kastila

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Pananakop ng kastila
Pananakop ng kastila
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Panahon ng kastila (20)

Advertisement

Panahon ng kastila

 1. 1. PanahonngKastila<br />
 2. 2. AngunangpananahananngmgaKastila ay nagsimulasapagtatayongunangbayanniGobernadorHeneral Miguel Lopez de Legaspinoong 1565 kung saansiyaangnagingkauna-unahangkastilangnaginggobernadorheneral. Ditonatinpasisimulanngtinginangkasaysayanngpanitikanngpanahongitonasumasaklawsatatlongdaangtaon.<br />
 3. 3. Angpinakamahalagangpangyayaringpangkasaysayansaloobngpanahongnabanggitnadapatmagingbatayanngatingpag-aaralngpanitikang Filipino ay angmgasumusunod :<br /> a. PangunahinghangadngmgaKastilaangpagpapalaganapngrelihiyongKatolikoApostolika Romano, pagpapalawakngkanilanghanapbuhaynapambansa at ngkanilangnasasakupanglupain.<br />
 4. 4. b. MahigitnaisangdaangpagbabangonlabansakapangyarihanngKastilaangginawangmga Pilipino. Angmgapagbabangon ay nabigosapagkathindi pa tayonakakakilalangpagkakaisa at nasyonalismo.<br />c. Maramingnagtangkanglumusob at umagawsaPilipinastuladngIntsik, Hapon, Olandesngunitang Ingles lamangangnakapasoknoong 1762-1764.<br />
 5. 5. d. Binigyangkasiglahanangsining at siyensyagayon din angkagalingangpanlipunannoongpanahonniGobernadorHeneral Jose Basco (1778).<br />e. Angmgapamilyang Pilipino ay nabigyanngapelyidongKastilanoongpoanahonniGobernadorHeneralNarcisoClaveria (1849). Malinaw ding nakikitaangimpluwensyangsapananamit, sining, musika, panitikan at kaugaliangpanlipunan. Nagingmasiglarinangmgagawaingpanlipunan at paggalangsakababaihan. <br />
 6. 6. f. Sa mgahulingbahagingpanahongitoumunladanghanapbuhayngmgataodahilsapakikipagkalakansaEspanya at Europa. Angpagyamangitongilan ay nagbigay-daansapagkakaroonngtinatawagna “may-kaya” salipunan. Sila ay ang may mgalupain at ari-arian. Kayasila ay nagingmgaabugado, doktor, maetro at empleyadosapamahalaan.<br />
 7. 7. DahilsanapakatagalnapagkakasakopsaatinngmgaKastila ay malakiangnaidulotnaimpluwensyanitosaPanitikang Filipino.<br />1. Napalitanngalpabetong Romano angAlibata.<br />2. NagingsaligannggawaingpanrelihiyonangDoctrina Cristiana.<br />3. MaramingsalitangKastilaangnagingbahagingwikang Filipino.<br />4. Nagingbahagingpanitikang Filipino angalamatngEuropa at tradisyongEuropeotuladngawit, kurido, moro-moro, atbp.<br />
 8. 8. 5. Pagkakalathalangiba’tibangaklatpambalarilasawikang Filipino.<br />6. Pagkakaroonngmakarelihiyonghimigngmgalathalainsapanahongito.<br />7. Pagkakaroonngmataasnauringedukasyon.<br />
 9. 9. Ayonkay Frank Laubachsakanyangpananaliksik, angmgapaaralangitinayongEspanyasaPilipinas ay lalongmagalingkaysaitinayosaAmerika at saEspanyasapanahongiyon. Ang ma nananatili pa hanggangngayon ay:<br />University of Santo Tomas (1611)<br />Colegio San Juan deLetran (1620)<br />Colegio de Santa Isabel (1632)<br />BeateriodelaCompania (1640)<br />Beaterio de Santa Catalina (1696)<br />Colegio de Santa Rosa (1750)<br />La Concordia College (1869)<br />
 10. 10. KatangianngPanitikansaPanahonngKastila:<br />gagad/gaya<br />halaw<br />saling-wika<br />akdangpanrelihiyon<br />akdang pang wika<br />
 11. 11. AnyongPanitikansaPanahonngKastila<br />patula<br />tuluyan<br />PaksangNapabantogsaPanahonngKastila<br />panrelihiyon<br />pang kagandahang-asal<br />

×