SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวตในสังคม
                    ิ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                สถานการณ์ที่ 1
      บทนา
    สถานการณ์        กฎหมายคุ้มครองเด็ก

   แหล่งความรู้
  ความรู้จากโลกว้าง
                                        สถานการณ์ที่ 2
     ผู้จัดทา
                                        กฎหมายการศึกษา
          กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์     กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
   สถานการณ์ที่ 4
                               สถานการณ์ที่ 3
กฎหมายคุ้มครองเด็ก
                                     สถานการณ์ที่ 1
  แหล่งความรู้
                  1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าพร้อมอธิบายเหตุผล
 ภารกิจที่ 1 นักกฎหมายตัวน้อย
                  ประกอบ
 1. กฎหมายคุ้มครองเด็กคืออะไร      1.ภาพเด็กๆ กาลังวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น
                     2.ภาพพ่อ แม่ พาลูกไปเดินเล่น หรือทากิจกรรม
 2. กฎหมายคุ้มครองเด็กคืออะไร   ร่วมกัน
                     3.ภาพเด็กเร่ร่อนถูกตารวจจับภาพเด็กทางานใน
 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก    โรงงานที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
 และการสงเคราะห์เด็กที่ได้รับคือ     4.ภาพเด็กแสดงละคร หรือร้องเพลง
          1                    3
                  2                         4
กฎหมาย
                                       สถานการณ์ที่
 การศึกษา
 แหล่งความรู้                                   2
                      1.  ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์พร้อม
 ภารกิจที่ 2 นักกฎหมายตัว
       น้อย                อธิบายเหตุผลประกอบ
1.สิทธิใดที่ ด.ช. โต จะได้รับ             ด.ช.โต อายุ 9 ขวบ ด้วยฐานะทางบ้าน
                        ยากจน ห่างไกลโรงเรียน เขาจึงขาดการ
2.แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ        เรียนบ่อยครั้ง ในทีสุดเขาก็ตัดสินใจออกจาก
                                  ่
                        โรงเรียนในที่สุด
3.สิทธิการศึกษาคืออะไร มีความสาคัญ
อย่างไรจงอธิบาย
4.นักเรียนคิดว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันมี
ข้อดีข้อเสียอย่างไร
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
                                                       สถานการณ์ที่ 3
  แหล่งความรู้
                   แม่พาต้อยไปตลาดใกล้บ้านเพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้สาหรับสมาชิกในครอบครัว
  ภารกิจที่ 3 นักกฎหมายตัวน้อย    คุณแม่ : ลูกจะใช้แชมพูยี่ห้ออะไรล่ะ
                   ต้อย : หนูขออ่านสรรพคุณของแชมพูยี่ห้อต่างๆ ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ หนูอยากได้แชมพูชนิดที่
 1.การกระทาใดแสดงถึงสิทธิในการ    ทาให้เส้นผมนุ่ม
                   คุณแม่:ก็ดีเหมือนกัน เพราะแชมพูแต่ละประเภทนั้นมีสรรพคุณแตกต่างกัน
 รับข่าวสาร รวมทั้งคาพรรณนา     ต้อย:หนูเลือกแชมพูได้แล้ว คุณแม่จะซื้ออะไรในร้านนี้อีกคะ
 คุณภาพที่ถูกต้อง และสิทธิดังกล่าว  คุณแม่:แม่จะซื้อสบู่และยาสีฟัน ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนใช้สบู่และยาสีฟันชนิดใหม่ ปัจจุบันนี้มีให้เลือก
                   หลายชนิด หลายยี่ห้อ การที่ผู้ผลิตหลายแห่งแข่งขันกันนั้นทาให้เรามีโอกาสเลือกชนิดที่มีคุณภาพ
 มีผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร      ตามที่เราต้องการ
                   ต้อย:หนูเห็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงมุมถนนติดประกาศลดราคาสินค้าทุกประเภท และรับ
  2. การกระทาในข้อใดแสดงถึงสิทธิ   เปลี่ยนสินค้าที่ชารุดหรือมีปัญหาภายในเวลา 7 วันด้วย
  ของผู้บริโภคในการเลือกหาสินค้า  คุณแม่:เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในสินค้าของตน
                   และถ้าสินค้าชารุดเขาก็ต้องเปลี่ยนให้หรือให้ค่าชดเชยความเสียหาย
        และบริการ       คุณแม่:เราไปซื้ออาหารแห้ง เช่น ปลากระป๋อง น้าปลา ซอส น้ามันพืชก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปใน
                   ตลาดสด เพื่อซื้อหมูและผักสด
 3. การกระทาใดที่แสดงว่า ผู้บริโภค  ต้อย:หนูอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานนี้ที่มีคนไปร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวว่า ปลากระป๋อง
                   ยี่ห้อหนึ่งมีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการบริโภค
   มีสิทธิได้รับการพิจารณาและ    คุณแม่:เรื่องนี้จะต้องไปแจ้งต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค คือ สานักงาน
   ชดเชยความเสียหาย         คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
                   ต้อย:อาหารแห้งที่คุณแม่จะซื้อ เช่น น้าปลา น้ามัน นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
                   สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกันใช่ไหมคะ
                   คุณแม่:ถูกต้องลูก เราซื้อของเสร็จแล้วรีบกลับบ้านกันนะ เพราะคุณพ่อจะไปเยี่ยมคุณปู่ที่เชียงใหม่
                   แม่จะฝากของไปให้คุณปู่ด้วย
กฎหมายคุ้มครอง
                                          สถานการณ์ที่
สิทธิ์ งความรู้
  แหล่                                        4
  ภารกิจที่ 4 นักกฎหมายตัว
        น้อย                       เรื่อง ใครผิด
1. กล้าและก้อนทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ใน         เด็กชายกล้าและเด็กชายก้อนไปรับจ้างขายของที่
                       ตลาด มีนายหาญเป็นผู้นาสินค้าประเภทต่างๆ จาก
   งานประเภทใด               นายทุนที่ผลิตมาให้เด็กทั้งสองขายโดยให้ค่าจ้างขายวัน
                       ละ 250 บาท ของที่นามาให้ขาย ได้แก่ ซีดีเพลงลูกทุ่ง
2. ผู้กระทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในเรื่องนี้   เพลงลูกกรุง เพลงไทยเดิม ซีดีภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์
นอกจากกล้าและก้อนแล้วยังมีใครบ้าง       อินเดีย ภาพยนตร์เกาหลี หนังสือการ์ตูน และภาพ
                       จิตรกรรมฝาผนัง กล้าและก้อนมีรายได้ดีกว่าไปรับจ้าง
และเขาทาผิดอย่างไร              ขายของประเภทอื่น ต่อมาวันหนึ่งตารวจไปจับกล้าและ
                       ก้อนโดยแจ้งข้อหาจาหน่ายสิ่งของที่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
3. การที่กฎหมายลิขสิทธิ์มีบทลงโทษ       และอธิบายว่าสิ่งของทั้งหมดที่พวกเขาขายนั้นเป็นของ
ผู้กระทาผิดตั้งแต่ขั้นปรับถึงจาคุกนั้น มี   ผิดกฎหมายทั้งสิ้น
ผลดีอย่างไร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                                                กฎหมายคุ้มครอง
                                                           เด็ก
          สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด          ประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัติ
      สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาส่งเสริม      ยอมรับนับถืออานาจปกครองของบิดามารดาและ
      สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง      หลักการที่ว่าเด็กย่อมเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกับบิดามารดา
      สิทธิที่จะมีส่วนร่วม            ผู้ให้กาเนิดเพื่อคงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว
                            แทรกแซงอานาจปกครองของบิดามารดาโดยอานาจรัฐ


            สิทธิพื้นฐาน                        หลักการและ
            สาหรับเด็ก                        แนวคิดเกี่ยวกับ
                                        สิทธิเด็กใน พ.ร.บ.
                                          คุ้มครองเด็ก
                          ความรู้
                        เกี่ยวกับสิทธิ                    เด็กที่ถูกทารุณกรรม
                                              เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
       เด็กที่พึงได้รับ             เด็ก
                                              เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาเป็นต้อง
       การคุ้มครอง                                  ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
       สวัสดิภาพ                                   บทบัญญัติของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                              กฎหมายคุ้มครอง
                                         กฎหมาย
                                         การศึกษา
                                         เด็ก
     การปฏิบัตต่อเด็ก
           ิ
      การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญและ
     ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การกระทาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
     เด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางที่
     กาหนดในกฎกระทรวง
       ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูในความ
                                        ่
     ปกครองดูแล ของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ง
     ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานขันต่าตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและต้อง
                          ้
     คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะ
     เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                               กฎหมายคุ้มครอง
                                          เด็ก
      ผู้ปกครองต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
      1. ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก
     หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน
      2. ละทิ้งไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่
     เหมาะสม
      3. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จาเป็นแก่การดารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิด
     อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
      4. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
      5. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                              กฎหมายคุ้มครอง
                                         เด็ก
     ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
     1. กระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
     2. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจาเป็นแก่การดารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ใน
     ความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
     3. บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทาให้เด็กมี
     ความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาผิด
     4. โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อรับเด็กหรือให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติ
     ของเด็ก เว้นแต่ เป็นการกระทาของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
     5. บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทาด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็ก
     เร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทาผิด หรือกระทาด้วยประการใดอัน
     เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                                                 กฎหมาย
                                   1เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
                                   ประชาชน                   การศึกษา
               การจัดการศึกษาต้อง       2ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่       3การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
     สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา         ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
     ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
     วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
                                    หลักการจัด
     ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
                                    การศึกษา

          ความมุ่ง
                                                1.การศึกษาในระบบ
           หมาย
                         กฎหมาย                2.การศึกษานอกระบบ
                                            3.การศึกษาตามอัธยาศัย
                         การศึกษา
       รูปแบบการ
       จัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                                     กฎหมาย
                                             การศึกษา
     6. ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทางานหรือกระทาการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
     มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
     7. บังคับ ขูเ่ ข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทาการใดๆ เพื่อ
     แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
     ของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
     8. ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด หรือเข้าไปในสถานทีเ่ ล่นการพนัน
     สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
     9. บังคับ ขูเ่ ข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทาการอันมีลักษณะ
     ลามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
     10. จาหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                                   กฎหมาย
                                            การศึกษา
     ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูล
     เกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคณ
                                                  ุ
     หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
     ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และพัฒนาเด็ก
     ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ปกครองกระทาการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือ
     ขัดขวางต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุ
     จาเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือป้องกันมิให้เด็ก
     ได้รับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการให้การ
     สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                              กฎหมายคุ้มครอง
                                         เด็ก
     การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
     ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
     ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
     การจัดการศึกษา ทังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
                ้
     ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
     ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
     ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
         ้
     สังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
     การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
                               ้
     เรื่อง การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     อย่างสมดุลยั่งยืน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวตในสังคม
                    ิ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                                 กฎหมายคุ้มครองเด็ก
      การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังต่อไปนี้
      จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียน โดยคานึงถึง
      ความแตกต่างระหว่างบุคคล
      ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
      เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
      จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
      รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
      จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
      ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
      ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย
      ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
      หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การ
      สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                                 กฎหมาย
                                         การศึกษา
      รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่
      ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น
      อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
      ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ
      การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
      การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
      (ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการ
      ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย)
      ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน เพื่อ
                                           ้
      ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
                      ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                              2. สิทธิที่จะมี       กฎหมาย
                                       อิสระในการ          การศึกษา
                                       เลือกหาสินค้า
        1. สิทธิที่จะ                         หรือบริการ
        ได้รับข่าวสาร
        รวมทั้งคา
        พรรณนา
        คุณภาพที่             สิทธิของ
        ถูกต้องและ           ผู้บริโภคที่ได้รับ
        เพียงพอกับ           ความคุ้มครอง
        สินค้าหรือบริการ

               3. สิทธิที่จะ         4. สิทธิที่จะ           5. สิทธิที่จะ
               ได้รับความ           ได้รับความ            ได้รับการ
               ปลอดภัย            เป็นธรรมใน            พิจารณาและ
               จากการใช้           การทา               ชดเชยความ
               สินค้าหรือ           สัญญา               เสียหาย
               บริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                             กฎหมาย
                                     ผู้บริโภค
             การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา

           การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
      หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่า
      ข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ
      หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการ
      ใช้สินค้าหรือบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                              กฎหมาย
                                      ผู้บริโภค
         ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
     หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
         ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
         ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ
         บริการไม่ว่าจะกระทาโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติหรือสิ่งใด
         สิ่งหนึ่ง อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
         ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิด
         กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
         ข้อความที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
         ประชาชน
         ข้อความอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                              กฎหมาย
                                       ผู้บริโภค
           การโฆษณาจะต้องไม่กระทาด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่
     กาหนดในกฎกระทรวง
     ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่า สินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่
     ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุม
     ฉลากตามกฎหมายให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่ง
     ดังต่อไปนี้
        กาหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทาไปพร้อมกับคาแนะนาหรือคาเตือน
        เกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
        กาหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะกาหนดเงื่อนไขให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                            กฎหมาย
                                    ผู้บริโภค
          การกระทาแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หาก
     ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์
     และไม่กระทบกระเทือนของสิทธิ อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิน
     สมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   แหล่งความรู้                       กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์

     การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามข้อความข้างต้น ถือว่าเป็น
     การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
      วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
      ใช้ประโยชน์ของตน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว
       ญาติสนิท
      ติชม วิจารณ์ หรือแนะนาผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
      เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
     ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
     ของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการ
     พิจารณาดังกล่าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 แหล่งความรู้โลกกว้าง                   กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์

       ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ใน
       การสอนของตนอันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
       ทาซ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทาบทสรุปโดยผู้สอน
       หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจาหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือใน
       สถาบันศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกระทาเพื่อหากาไร
       นางานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ความรู้จากโลกว้าง
        แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
        1. พระราชบัญญัตคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
                ิ
        2. พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
                   ิ
          2545
        3. พระราชบัญญัตคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
                 ิ
        4. พระราชบัญญัตลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
                  ิ
        5. http://kc.hri.tu.ac.th
        6. http://www.pchit.ago.go.th/
        7. http://www.seal2thai.org
        8. http://www.nubkk.nu.ac.th/acad
        9. http://www.ryt9.com
        10. http://www.oic.go.th
        11. http://forum.oranj-pla.net
        12. http://www.tmd.go.th/documents/copyright.pdf
นางสาวณัฐธิยา แก้วพิภพ
รหัส 525050430-7
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
รายวิชา 212733 INTRODUCTION
DESIGN OF CONSTRUCTIVIST
LEARNING ENVIRONMENT

More Related Content

Similar to Nattiya

สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนThawankoRn Yenglam
 
เด็ก
เด็กเด็ก
เด็กyungpuy
 
ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3
ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3
ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3Luvvy Sugar
 
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนssuserd18196
 
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนssuserd18196
 
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6Pukkawin Ngamdee
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอมNan Taratip
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1Panuwat Beforetwo
 
2สอนเสริมแพ่ง 2 ภาคสองปีการศึกษา2560 กฎหมายลักษณะละเมิด.pdf
2สอนเสริมแพ่ง 2 ภาคสองปีการศึกษา2560 กฎหมายลักษณะละเมิด.pdf2สอนเสริมแพ่ง 2 ภาคสองปีการศึกษา2560 กฎหมายลักษณะละเมิด.pdf
2สอนเสริมแพ่ง 2 ภาคสองปีการศึกษา2560 กฎหมายลักษณะละเมิด.pdfssuser04a0ab
 
5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็กkrupornpana55
 

Similar to Nattiya (20)

สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน
 
เด็ก
เด็กเด็ก
เด็ก
 
บทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ ชัยภูมิ ณ 15 สค 53
บทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ ชัยภูมิ ณ 15 สค 53บทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ ชัยภูมิ ณ 15 สค 53
บทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ ชัยภูมิ ณ 15 สค 53
 
บทบาทหน้าที่กรรมการสงเคราะห์และเครือข่าย
บทบาทหน้าที่กรรมการสงเคราะห์และเครือข่ายบทบาทหน้าที่กรรมการสงเคราะห์และเครือข่าย
บทบาทหน้าที่กรรมการสงเคราะห์และเครือข่าย
 
Utq2125
Utq2125Utq2125
Utq2125
 
ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3
ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3
ใบงาน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3
 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถานพินิจชัยภูมิ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถานพินิจชัยภูมิกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถานพินิจชัยภูมิ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถานพินิจชัยภูมิ
 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถานพินิจชัยภูมิ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถานพินิจชัยภูมิกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถานพินิจชัยภูมิ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถานพินิจชัยภูมิ
 
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
 
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
 
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๑๐
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๑๐แผนการจัดการเรียนรู้ที่๑๐
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๑๐
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1
 
ชุดที่1
ชุดที่1ชุดที่1
ชุดที่1
 
Kroo1
Kroo1Kroo1
Kroo1
 
ชุดที่1
ชุดที่1ชุดที่1
ชุดที่1
 
2สอนเสริมแพ่ง 2 ภาคสองปีการศึกษา2560 กฎหมายลักษณะละเมิด.pdf
2สอนเสริมแพ่ง 2 ภาคสองปีการศึกษา2560 กฎหมายลักษณะละเมิด.pdf2สอนเสริมแพ่ง 2 ภาคสองปีการศึกษา2560 กฎหมายลักษณะละเมิด.pdf
2สอนเสริมแพ่ง 2 ภาคสองปีการศึกษา2560 กฎหมายลักษณะละเมิด.pdf
 
5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก
 
Social onet
Social onetSocial onet
Social onet
 

Nattiya

 • 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวตในสังคม ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถานการณ์ที่ 1 บทนา สถานการณ์ กฎหมายคุ้มครองเด็ก แหล่งความรู้ ความรู้จากโลกว้าง สถานการณ์ที่ 2 ผู้จัดทา กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ที่ 4 สถานการณ์ที่ 3
 • 2. กฎหมายคุ้มครองเด็ก สถานการณ์ที่ 1 แหล่งความรู้ 1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าพร้อมอธิบายเหตุผล ภารกิจที่ 1 นักกฎหมายตัวน้อย ประกอบ 1. กฎหมายคุ้มครองเด็กคืออะไร 1.ภาพเด็กๆ กาลังวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น 2.ภาพพ่อ แม่ พาลูกไปเดินเล่น หรือทากิจกรรม 2. กฎหมายคุ้มครองเด็กคืออะไร ร่วมกัน 3.ภาพเด็กเร่ร่อนถูกตารวจจับภาพเด็กทางานใน 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โรงงานที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และการสงเคราะห์เด็กที่ได้รับคือ 4.ภาพเด็กแสดงละคร หรือร้องเพลง 1 3 2 4
 • 3. กฎหมาย สถานการณ์ที่ การศึกษา แหล่งความรู้ 2 1. ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์พร้อม ภารกิจที่ 2 นักกฎหมายตัว น้อย อธิบายเหตุผลประกอบ 1.สิทธิใดที่ ด.ช. โต จะได้รับ ด.ช.โต อายุ 9 ขวบ ด้วยฐานะทางบ้าน ยากจน ห่างไกลโรงเรียน เขาจึงขาดการ 2.แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ เรียนบ่อยครั้ง ในทีสุดเขาก็ตัดสินใจออกจาก ่ โรงเรียนในที่สุด 3.สิทธิการศึกษาคืออะไร มีความสาคัญ อย่างไรจงอธิบาย 4.นักเรียนคิดว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันมี ข้อดีข้อเสียอย่างไร
 • 4. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ที่ 3 แหล่งความรู้ แม่พาต้อยไปตลาดใกล้บ้านเพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้สาหรับสมาชิกในครอบครัว ภารกิจที่ 3 นักกฎหมายตัวน้อย คุณแม่ : ลูกจะใช้แชมพูยี่ห้ออะไรล่ะ ต้อย : หนูขออ่านสรรพคุณของแชมพูยี่ห้อต่างๆ ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ หนูอยากได้แชมพูชนิดที่ 1.การกระทาใดแสดงถึงสิทธิในการ ทาให้เส้นผมนุ่ม คุณแม่:ก็ดีเหมือนกัน เพราะแชมพูแต่ละประเภทนั้นมีสรรพคุณแตกต่างกัน รับข่าวสาร รวมทั้งคาพรรณนา ต้อย:หนูเลือกแชมพูได้แล้ว คุณแม่จะซื้ออะไรในร้านนี้อีกคะ คุณภาพที่ถูกต้อง และสิทธิดังกล่าว คุณแม่:แม่จะซื้อสบู่และยาสีฟัน ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนใช้สบู่และยาสีฟันชนิดใหม่ ปัจจุบันนี้มีให้เลือก หลายชนิด หลายยี่ห้อ การที่ผู้ผลิตหลายแห่งแข่งขันกันนั้นทาให้เรามีโอกาสเลือกชนิดที่มีคุณภาพ มีผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร ตามที่เราต้องการ ต้อย:หนูเห็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงมุมถนนติดประกาศลดราคาสินค้าทุกประเภท และรับ 2. การกระทาในข้อใดแสดงถึงสิทธิ เปลี่ยนสินค้าที่ชารุดหรือมีปัญหาภายในเวลา 7 วันด้วย ของผู้บริโภคในการเลือกหาสินค้า คุณแม่:เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในสินค้าของตน และถ้าสินค้าชารุดเขาก็ต้องเปลี่ยนให้หรือให้ค่าชดเชยความเสียหาย และบริการ คุณแม่:เราไปซื้ออาหารแห้ง เช่น ปลากระป๋อง น้าปลา ซอส น้ามันพืชก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปใน ตลาดสด เพื่อซื้อหมูและผักสด 3. การกระทาใดที่แสดงว่า ผู้บริโภค ต้อย:หนูอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานนี้ที่มีคนไปร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวว่า ปลากระป๋อง ยี่ห้อหนึ่งมีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการบริโภค มีสิทธิได้รับการพิจารณาและ คุณแม่:เรื่องนี้จะต้องไปแจ้งต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค คือ สานักงาน ชดเชยความเสียหาย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต้อย:อาหารแห้งที่คุณแม่จะซื้อ เช่น น้าปลา น้ามัน นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกันใช่ไหมคะ คุณแม่:ถูกต้องลูก เราซื้อของเสร็จแล้วรีบกลับบ้านกันนะ เพราะคุณพ่อจะไปเยี่ยมคุณปู่ที่เชียงใหม่ แม่จะฝากของไปให้คุณปู่ด้วย
 • 5. กฎหมายคุ้มครอง สถานการณ์ที่ สิทธิ์ งความรู้ แหล่ 4 ภารกิจที่ 4 นักกฎหมายตัว น้อย  เรื่อง ใครผิด 1. กล้าและก้อนทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ใน  เด็กชายกล้าและเด็กชายก้อนไปรับจ้างขายของที่ ตลาด มีนายหาญเป็นผู้นาสินค้าประเภทต่างๆ จาก งานประเภทใด นายทุนที่ผลิตมาให้เด็กทั้งสองขายโดยให้ค่าจ้างขายวัน ละ 250 บาท ของที่นามาให้ขาย ได้แก่ ซีดีเพลงลูกทุ่ง 2. ผู้กระทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในเรื่องนี้ เพลงลูกกรุง เพลงไทยเดิม ซีดีภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์ นอกจากกล้าและก้อนแล้วยังมีใครบ้าง อินเดีย ภาพยนตร์เกาหลี หนังสือการ์ตูน และภาพ จิตรกรรมฝาผนัง กล้าและก้อนมีรายได้ดีกว่าไปรับจ้าง และเขาทาผิดอย่างไร ขายของประเภทอื่น ต่อมาวันหนึ่งตารวจไปจับกล้าและ ก้อนโดยแจ้งข้อหาจาหน่ายสิ่งของที่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ 3. การที่กฎหมายลิขสิทธิ์มีบทลงโทษ และอธิบายว่าสิ่งของทั้งหมดที่พวกเขาขายนั้นเป็นของ ผู้กระทาผิดตั้งแต่ขั้นปรับถึงจาคุกนั้น มี ผิดกฎหมายทั้งสิ้น ผลดีอย่างไร
 • 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมายคุ้มครอง เด็ก สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาส่งเสริม ยอมรับนับถืออานาจปกครองของบิดามารดาและ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง หลักการที่ว่าเด็กย่อมเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกับบิดามารดา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม ผู้ให้กาเนิดเพื่อคงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว แทรกแซงอานาจปกครองของบิดามารดาโดยอานาจรัฐ สิทธิพื้นฐาน หลักการและ สาหรับเด็ก แนวคิดเกี่ยวกับ สิทธิเด็กใน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิ เด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด เด็กที่พึงได้รับ เด็ก เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาเป็นต้อง การคุ้มครอง ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตาม สวัสดิภาพ บทบัญญัติของกฎหมาย
 • 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมายคุ้มครอง กฎหมาย การศึกษา เด็ก การปฏิบัตต่อเด็ก ิ  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญและ ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การกระทาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ เด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางที่ กาหนดในกฎกระทรวง  ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูในความ ่ ปกครองดูแล ของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ง ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานขันต่าตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและต้อง ้ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะ เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
 • 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมายคุ้มครอง เด็ก  ผู้ปกครองต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้ 1. ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน 2. ละทิ้งไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่ เหมาะสม 3. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จาเป็นแก่การดารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิด อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 4. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 5. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
 • 9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมายคุ้มครอง เด็ก ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้ 1. กระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 2. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจาเป็นแก่การดารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ใน ความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 3. บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทาให้เด็กมี ความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาผิด 4. โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อรับเด็กหรือให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติ ของเด็ก เว้นแต่ เป็นการกระทาของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 5. บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทาด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็ก เร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทาผิด หรือกระทาด้วยประการใดอัน เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
 • 10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมาย 1เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ ประชาชน การศึกษา การจัดการศึกษาต้อง 2ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ 3การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ หลักการจัด ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การศึกษา ความมุ่ง 1.การศึกษาในระบบ หมาย กฎหมาย 2.การศึกษานอกระบบ 3.การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา รูปแบบการ จัดการศึกษา
 • 11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมาย การศึกษา 6. ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทางานหรือกระทาการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก 7. บังคับ ขูเ่ ข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทาการใดๆ เพื่อ แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ ของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 8. ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด หรือเข้าไปในสถานทีเ่ ล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า 9. บังคับ ขูเ่ ข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทาการอันมีลักษณะ ลามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด 10. จาหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์
 • 12. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมาย การศึกษา ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูล เกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคณ ุ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และพัฒนาเด็ก ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ปกครองกระทาการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือ ขัดขวางต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุ จาเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือป้องกันมิให้เด็ก ได้รับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการให้การ สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้
 • 13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมายคุ้มครอง เด็ก การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษา ทังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ้ ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ ้ สังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ้ เรื่อง การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลยั่งยืน
 • 14. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวตในสังคม ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมายคุ้มครองเด็ก การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังต่อไปนี้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียน โดยคานึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การ สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
 • 15. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมาย การศึกษา รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการ ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน เพื่อ ้ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ี
 • 16. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ 2. สิทธิที่จะมี กฎหมาย อิสระในการ การศึกษา เลือกหาสินค้า 1. สิทธิที่จะ หรือบริการ ได้รับข่าวสาร รวมทั้งคา พรรณนา คุณภาพที่ สิทธิของ ถูกต้องและ ผู้บริโภคที่ได้รับ เพียงพอกับ ความคุ้มครอง สินค้าหรือบริการ 3. สิทธิที่จะ 4. สิทธิที่จะ 5. สิทธิที่จะ ได้รับความ ได้รับความ ได้รับการ ปลอดภัย เป็นธรรมใน พิจารณาและ จากการใช้ การทา ชดเชยความ สินค้าหรือ สัญญา เสียหาย บริการ
 • 17. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมาย ผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่า ข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการ ใช้สินค้าหรือบริการ
 • 18. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมาย ผู้บริโภค ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการไม่ว่าจะกระทาโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติหรือสิ่งใด สิ่งหนึ่ง อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิด กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ข้อความที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ ประชาชน ข้อความอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
 • 19. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมาย ผู้บริโภค การโฆษณาจะต้องไม่กระทาด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่า สินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุม ฉลากตามกฎหมายให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่ง ดังต่อไปนี้ กาหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทาไปพร้อมกับคาแนะนาหรือคาเตือน เกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา กาหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะกาหนดเงื่อนไขให้
 • 20. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมาย ผู้บริโภค การกระทาแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หาก ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนของสิทธิ อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิน สมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • 21. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้ กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามข้อความข้างต้น ถือว่าเป็น การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้  วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร  ใช้ประโยชน์ของตน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว ญาติสนิท  ติชม วิจารณ์ หรือแนะนาผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการ พิจารณาดังกล่าว
 • 22. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แหล่งความรู้โลกกว้าง กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ใน การสอนของตนอันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร ทาซ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทาบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจาหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือใน สถาบันศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกระทาเพื่อหากาไร นางานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
 • 23. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความรู้จากโลกว้าง แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 1. พระราชบัญญัตคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ิ 2. พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ิ 2545 3. พระราชบัญญัตคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ิ 4. พระราชบัญญัตลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ิ 5. http://kc.hri.tu.ac.th 6. http://www.pchit.ago.go.th/ 7. http://www.seal2thai.org 8. http://www.nubkk.nu.ac.th/acad 9. http://www.ryt9.com 10. http://www.oic.go.th 11. http://forum.oranj-pla.net 12. http://www.tmd.go.th/documents/copyright.pdf