Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

“โครงการ ช่วยเขา เรารอด”

1,502 views

Published on

“โครงการ ช่วยเขา เรารอด”

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

“โครงการ ช่วยเขา เรารอด”

 1. 1. คุณปิยะชีพ ส . วัชโรบล โครงการวางท่อและสร้างบ่อเก็บน้ำบนภูเขาเพื่อสูบน้ำไปใช้ในในการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี ให้เกษตรกรชาวเขา ภูทับเบิกมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเปลี่ยนการปลูกกะหล่ำ ซึ่งเป็น พืชเชิงเดี่ยวที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง มาเป็นการปลูกไม้ยืนต้นผสมผสาน และไม้ดอกเมือง หนาวตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ “ โครงการ ช่วยเขา เรารอด”
 2. 2. ช่วย เขา เรา รอด โครงการ : ขุดสระเก็บน้ำ วางท่อส่งน้ำระหว่างภูเขาและ สร้างฝาย เพื่อสูบน้ำไปใช้ ในการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี
 3. 3. ด้านนี้สารเคมีลงสู่แม่น้ำโขง ด้านนี้ของถนนสารเคมีลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จุดชมวิวของ ภูทับเบิก คือ ภูเขาป่าต้นน้ำ ๑ A ของแม่น้ำป่าสัก
 4. 5. เพื่อสุขภาพที่ดีของยุวชนรุ่นใหม่ เพื่อการรักษาแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำป่าสัก เพื่อปลูกป่าคืนธรรมชาติ
 5. 7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 6. 10. ปลดหนี้ให้ยุวชน สร้างความมั่นคงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่
 7. 11. กาแฟสดจากไร่ได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดคุณภาพกาแฟทั่วประเทศไทย
 8. 14. สหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง ภูทับเบิก ปลูกพืชผสมผสาน ปลอดสารพิษ ไม่รุกล้ำที่ป่าต้นน้ำ
 9. 15. น้ำคือปัจจัยสำคัญในการเกษตร เราจึงต้องสร้างฝายกักน้ำ
 10. 16. บ่อเก็บน้ำ
 11. 17. เดินท่อข้ามเขาที่สูงชันเป็นลูกๆ
 12. 18. เพื่อให้ได้สระเก็บกักน้ำและเลี้ยงปลาทับทิม ๓ สระ
 13. 19. สร้างคุณภาพชีวิตปลอดสารพิษจาก ภูผา - มหานที เป็นสุขทั้งชาว เขา และชาว เรา
 14. 20. เงินเพียง ๓๖๕ , ๐๐๐ บาท สามารถหยุด การใช้ปุ๋ยเคมี และ เคมีฆ่าแมลงได้อย่างน้อย ๕๔๐ ตัน / ปี หรือ เฉลี่ยวันละ ๑ , ๕๐๐ กิโลกรัม
 15. 21. โครงการ : ช่วยเขา เรารอด รายละเอียดโครงการ : ขุดสระเก็บน้ำ วางท่อส่งน้ำระหว่างภูเขา และสร้างฝาย เพื่อสูบน้ำไปใช้ ในการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี พื้นที่ทำการ : จังหวัดเพชรบูรณ์ - จังหวัดเลย พื้นที่กรมป่าไม้ที่ชาวม้งภูทับเบิกทำ กิน งบประมาณ : ๓๗๕ , ๐๐๐ บาท เป้าหมาย : ๓ อ่างเก็บน้ำ ๕ ฝายกั้นน้ำ และท่อส่งน้ำบนเขาเพื่อใช้ในการเกษตร หวังผล : ให้ชาวเขามีน้ำใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเปลี่ยนการปลูกกะหล่ำซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง มาเป็นการปลูกไม้ยืนต้นผสมผสาน และไม้ดอกเมืองหนาวที่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงชีวภาพ หยุดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเคมีได้ อย่างน้อย ๕๔๐ ตัน ต่อปี
 16. 22. โครงการ : ช่วยเขา เรารอด งบประมาณ : 365,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย : 1. ท่อน้ำ 2. เครื่องสูบน้ำ 3. เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า 4. ค่าสร้างฝาย 5. ค่าขุดสระ 3 สระ รวมงบประมาณโครงการ 365, 000 บาท นายปิยะชีพ ส . วัชโรบล ๐๘๕ ๓๒๕ ๔๗๕๘ ที่ปรึกษา สหกรณ์การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภูทับเบิก
 17. 23. คุณปิยะชีพ ส . วัชโรบล โครงการวางท่อและสร้างบ่อเก็บน้ำบนภูเขาเพื่อสูบน้ำไปใช้ในในการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี ให้เกษตรกรชาวเขา ภูทับเบิกมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเปลี่ยนการปลูกกะหล่ำ ซึ่งเป็น พืชเชิงเดี่ยวที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง มาเป็นการปลูกไม้ยืนต้นผสมผสาน และไม้ดอกเมือง หนาวตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ “ โครงการ ช่วยเขา เรารอด”

×