Skrivguiden upphovsrätt

522 views

Published on

I projektet www.skrivguiden.se ingår ett avsnitt om upphovsrätt som Anna Stockman från BTH sammanställt.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skrivguiden upphovsrätt

 1. 1. Upphovsrätt ©
 2. 2. Vad är upphovsrätt? Här kommer en förklaring till vad som menas med upphovsrätt. Texten tar upp vad som menas med ensamrätt och vad det innebär med ekonomisk och ideell rätt, samt vad som menas med ett verk är och vad som därmed är upphovsrättskyddat.• Upphovsrätt innebär i stort sett att personen som har skapat ett verk har ensamrätt till sitt verk och får bestämma hur det ska användas. Upphovsmannen har därmed rätt att lämna tillåtelse för andra att använda verket i specifika sammanhang, men upphovsmannen har även rätt till att hindra andra från att använda verket.• Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt, dvs rätt att få ekonomisk ersättning om verket trycks (mångfaldigande) och rätten till att göra verket tillgängligt för allmänheten.• Ensamrätten kan även innebära en ideell rätt vilket innebär att skaparen av ett verk har rätt till att bli omnämnd som upphovsman om verkat användas och att man inte får missbruka verket så att det kränker upphovsmannens namn.• De ideella rättigheterna kan inte överlåtas eller licensieras men upphovsmannen kan ingå ett avtal om att avstå från dem. De ekonomiska rättigheterna kan däremot överlåtas eller licensieras till annan.• Ett verk kan vara av litterär eller konstnärlig art. Vetenskapliga skrifter räknas som litterärt verk och det gör även sammanfattningar, abstracts och liknande. Det är inte bar text som är upphovsrättskyddat utan även bilder och kartor och annat som man hittar på nätet.
 3. 3. Skyddet som upphovsrätten innebär varar i Sverige som huvudregel under upphovsmannenslivstid och 70 år efter dödsåret. Efter att skyddstiden utgått är verket fritt att använda, vilket bland annat gör det möjligt att skapa en zombieversion av Jane Austens Stolthet och fördom. Psst! Att skyddet har gått ut innebär alltså att du får använda dig av verket och till exempel göra en bearbetning av det, det betyder inte att man kan ignorera de ideella rättigheterna. Stolthet och fördom är skriven av Jane Austen, vilket hon ska få credd för även om det var längesedan hon dog.
 4. 4. Lagen och bakgrund Här tas olika lagar upp som reglerar upphovsrätten. Lagarna som tas upp är den svenska upphovsrättslagen från 1960, Bernkonventionen som tillkom 1886, samt en FN-deklaration från 1996. Texten kompletteras med länkar till respektive lag/konvention/deklaration.• I Sverige regleras upphovsrätten i Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) 1960:729 som är anpassad till olika internationella överenskommelser. Länk: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM• Den internationella upphovsrätten har vuxit fram ur två olika rättstraditioner. Den kontinentaleuropeiska innefattar ära och heder samt ekonomisk rätt medan de anglosaxiska handlar om ekonomi.• Bernkonvention tillkom 1886 och är ett skydd för litterära och konstnärliga verk. Sverige tillträdde konventionen 1905 och har förbundit sig att följa bestämmelserna som består av tre kriterier. Medlemmarna skall se till att upphovsmän från andra medlemsländer erhåller samma skydd som de inom landet, att de nationella reglerna uppnår ett visst minimiskydd och att det inte ställs några krav på formen för att skyddet ska gälla.• Länk till Bernkonventionen: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html• 1996 års FN-deklaration om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter innebär att rätten för en person att åtnjuta det skydd för moraliska och materiella intressen som härrör från all vetenskaplig, litterär eller konstnärlig produktion till vilken denne är upphovsman.• Länk till FN: http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d3947 55c60/Konventionen%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%E4ttigheter.pdf
 5. 5. Rättspolitisk bakgrundHär kommer en förklaring till undanliggandesyfte med upphovsrätt.En rättspolitisk bakgrund till upphovsrätten är attden stimulerar det andliga skapandet genom attge rättighetshavaren ensamrätt till att bestämmaöver sitt verk och prestationer. Genom att dessarättigheter finns uppmuntras rättighetshavarentill att publicera sina alster eftersom att de vet attde inte kommer förlora kontrollen övervidareanvändningen.
 6. 6. Upphovsrätt och yttrandefrihet Upphovsrätten kan inte ses som ett hinder för yttrande- och informationsfriheten. Upphovsrätten skyddar endast den form som upphovsmannen har uttryckt sitt verk i och ger inte något skydd för fakta och idéer som finns i verket. Dvs, det är med andra ord inte fakta eller idéer som skyddas utan upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något.
 7. 7. Copyright Här förklaras att upphovsskyddet är automatiskt och vilket syfte © - symbolen har.• Upphovsrättsskyddet är automatiskt, vilket innebär att man inte behöver registrera eller anmäla sitt verk till någon myndighet eller organisation.• Den copyrightsymbol som syns i böcker: © har inte någon rättsverkan i Sverige utan tjänar bara som en påminnelse om att upphovsrättskydd kan finnas.• Upphovsmannen behöver inte ange sitt namn, även anonyma verk är skyddade.
 8. 8. Tillgängliggörande och spridning Osäker på om detta ska med! Texten handlar om vad lagen säger om hur man gör ett verk offentliggjort (spridning och överförening) samt tar upp när det sker olovligen (dvs piratkopiering). Är det intressant/relevant för studenterna?• Som en del av den ekonomiska rättigheten innebär att upphovsmannen har rätt till att göra verket tillgängligt för allmänheten. Det finns olika sätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, bla:• Genom att sprida exemplar av verket till allmänheten• Genom överföring till allmänheten• Den första punkten, spridning, förknippas med tryckta alster. För att möjliggöra spridningen krävs att det finns fysiska exemplar som går att sprida, spridning syftar alltså inte på digitala exemplar. Spridning kan tex ske genom försäljning, byte, gåva och utlåning och behöver alltså inte vara förknippat med att upphovsmannen får någon ersättning.• Den andra punkten, överföring av verk till allmänheten, är ett begrepp som inte är kopplat till någon teknik, men som bland annat avser digitalt tillgängliggörande. Avsikten med begreppet är att den ska omfatta verk som överförs på distans och där användarna själva bestämmer när och hur de tar del av verket.• Överföringsrätten omfattar endast överföring till allmänheten, till exempel genom att göra sitt verk tillgängligt via en webbplats på Internet. Vissa rättsliga konsekvenser inträder när ett verk gjorts tillgängligt för allmänheten (se A:4:5 Vad får man använda – citaträtten).• Enligt 8 § upphovsrättslagen anses ett verk offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Ett verk anses utgivet när ett exemplar med upphovsmannens samtycke förts ii handeln eller på annat sätt blivit spridda till allmänheten. Om någon förfogar över ett verk utan samtycke från upphovsmannen, är alltså inte verket offentliggjort enligt upphovsrättslagen. Att publicera någon annans verk på Internet innebär att en överföring har skett och att verket är tillgängliggjort till allmänheten, men det har däremot inte offentliggjorts.
 9. 9. Vad får man använda? Citaträtten En inskränkning i upphovsrätten är rätten till att citera. Här tas lagen upp, samt förklarar ”god sed” och ”omfattning som motiveras av ändamålet”.• Ett undantag från upphovsrättens ensamrätt är rätten till att citera någon annans verk. Regler om citaträtten finns i 22 § upphovsrättslagen. Huvudregeln lyder: ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelser med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.” S. 234. För att citatet ska vara lagligt har regeln två förutsättningar som måste uppfyllas, nämligen syftet och omfattningen.• Gällande syftet så innebär det att citatet skall ske med ”god sed”. Partier ur andras verk får återges som hjälpmedel inom ramen för ett eget litterärt arbete. Man får alltså citera ur andras verk för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet. Däremot får man inte ta in de bästa delarna ur ett annat verk endast i syfte att vidarebefordra dessa och kanske göra den egna produkten mer läsvärd. S.235.• Omfattningen av ett citat får inte göras för långt, bestämmelsen föreskriver att citat får göras ”i den omfattning som motiveras av ändamålet”. S.236. Detta innebär att citaträtten inte skiljer sig åt i olika fall, i en vetenskaplig eller kritisk framställning kan omfattande partier av någon annans verk återges.• Tänk på att ange upphovsmannen till vad som citeras!• Mer om citat! Länk till A:1:1 Exempel på citat
 10. 10. Vad får man använda? LänkningOm rättigheter till länkning• Rättsläget kring länkning är oklart. Ur upphovsrättslig synvinkel är det kontroversiella huruvida länkningen ska anses vara upphovsrättsligt förfogande eftersom den som lägger ut länken gör det tillgängligt för allmänheten. Egentligen kräver ett sådant förfogande upphovsmannens tillstånd, men det skulle skapa många onödiga problem vid internetanvändning.• Eftersom länkning binder samman en stor del material på Internet är det onödigt och omöjligt att förbjuda det generellt.
 11. 11. Vad får man använda? Verk som saknar skyddKanske ta bort det här stycket? Förvirrande!?• Dokument som är upprättade av en myndighet, dvs vissa allmänna handlingar är i regel fria att använda:• Författningar• Beslut av myndigheter• Yttranden av svenska myndigheter• Officiella översättningar av dessa handlingar
 12. 12. Öppna licenser• Text om Creative Commons och öppna licenser kommer senare…

×