Successfully reported this slideshow.

Blog post

313 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blog post

 1. 1. Ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑαΑ ανθϑϑϑϑϑηϑα ζει ϑϑον αϑϑεϑιϑμϑ ϑϑνανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάϑϑν. Αϑενϑηκοϑϑή εϑÎϑειοϑ ϑηϑ ΑικοϑμενικήϑΑιακήϑϑξηϑ ϑϑν Αικαιϑμάϑϑν ϑοϑΑνÂθϑϑϑοϑ γιοϑϑάϑϑηκε ϑε ϑλο ϑον κϑϑμο μεμια ϑειϑά εκδηλϑϑεϑν, ϑϑοϑϑϑμÂμεϑείϑαν ϑολιϑικοί ηγÎϑεϑ, εκϑϑϑϑϑϑοικϑβεϑνήϑεϑν, διακϑαϑικϑν καιμη κϑÂβεϑνηϑικϑν οϑγανιϑμϑν.Αι εϑεϑειακÎϑ αναϑοϑÎϑ ϑϑην ΑικοϑμενικήΑιακήϑϑξη ϑμϑϑ, δεν ϑϑÎϑει ναμαϑ κάνοϑν να ξεϑνοϑμε ϑϑι, ϑαϑά ϑηναναμϑιϑβήϑηϑη ϑϑϑοδο ϑοϑ ÎϑειϑηÂμειϑθεί, ο ϑεβαϑμϑϑ ϑϑν ανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάϑϑν ϑαϑαμÎνει ζηϑοϑμενοκαι ϑϑι οϑιϑϑική καϑάκϑηϑη. Τα ϑελεϑϑαίαϑϑϑνια ϑαϑαϑηϑήθηκαν μαζικÎϑϑαϑαÂβιάϑειϑ μεϑικϑν αϑϑ ϑα θεμελιϑδÎϑϑεϑαανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα ϑε ϑολλάμÎÂϑη ϑοϑ ϑλανήϑη μαϑ, ακϑμη και ϑϑη γειϑονιάμαϑ.Αϑαϑαίϑηϑη ϑϑοϑϑϑθεϑη για ϑηναϑοϑελεϑμαϑική εϑαϑμογή ϑϑν ανÂθϑϑϑίνϑνδικαιϑμάϑϑν αϑοϑελεί ο ϑεβαϑμϑϑ ϑϑιϑνβαϑικϑν αϑϑϑν.Α ϑϑϑϑη θεμελιϑδηϑ αϑϑή είναι η οικοϑμενικϑϑηϑα ϑϑν ανθϑϑϑίνϑνδικαιϑμάϑϑν, ϑα οϑοία δεν εϑιϑϑÎϑεϑαι νακαϑαϑαϑοϑνϑαι με ϑϑϑϑαϑη ϑονϑεβαϑμϑ ϑϑν εθνικϑν, ϑολιϑιϑμικϑν, θϑηϑκεϑϑικϑν και άλλϑν ιδιαιϑεϑοϑήϑϑν.Α δεϑϑεϑη είναι ο αδιαίϑεϑοϑ ϑαϑακϑήϑαϑ ϑϑνδικαιϑμάϑϑν ϑοϑ ανθϑϑÂϑοϑ.Τϑϑο ϑα αϑομικά ϑϑο και ϑα κοινϑνικά καιϑολιϑικά δικαιϑμαϑα ϑϑÎϑει νααναγνϑϑίζονϑαι και να ϑϑοϑϑαϑεϑονϑαι ϑϑονίδιο βαθμϑ, διϑϑι ο ϑεβαϑμϑϑϑϑν δικαιϑμάϑϑν κάθε μιαϑ αϑϑ ϑιϑκαϑηγοϑίεϑ αϑϑÎϑ αϑοϑελεί ϑϑοϑϑϑθεϑηϑηϑ άϑκηϑηϑ ϑϑν δικαιϑμάϑϑν ϑηϑ άλληϑ.Τϑίϑη βαϑική αϑϑή είναι η κοινϑνική εϑθϑνηϑοϑ ϑοϑÎα ϑϑν δικαιϑÂμάϑϑν,ϑοϑ Îϑει και καθήκονϑα αϑÎνανϑιϑϑο κοινϑνικϑ ϑϑνολο.Σϑιϑ μÎϑεϑ μαϑ αναϑϑϑϑϑεϑαι Îναϑ Îνϑονοϑϑϑοβλημαϑιϑμϑϑ ϑϑεϑικά με ϑιϑεϑιϑϑϑϑειϑ ϑϑν νÎϑν ϑεϑνολογιϑν (ϑϑονϑϑϑο ϑηϑ βιοϑαϑϑικήϑ, ϑηϑϑληϑοϑοϑικήϑ, ϑηϑ εϑικοινϑνίαϑ κ.λϑ.) ϑϑαανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα, ενϑϑϑνειδηϑοÂϑοιείϑαι η ανάγκη να διαϑϑαλιϑθοϑν ϑα δικαιϑμαϑα ϑηϑ «ϑϑίϑηϑγενιάϑ» (ϑϑϑϑ ϑο δικαίϑμα ϑϑο ϑεϑιβάλλον).Σϑιϑ διακϑαϑικÎϑ ϑϑÎϑειϑ ϑα ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα Îϑοϑν μια ολοÎνα καιϑημανϑικϑϑεϑη θÎϑη. Αϑάϑη ϑοϑ ϑαϑαβιάζοϑνϑιϑ θεμελιϑδειϑ ελεϑθεϑίεϑ ϑϑνϑολιϑϑν ϑοϑϑ και δεν αναϑϑϑϑϑοϑν ϑοϑϑ δημοκϑαϑικοϑϑ θεϑμοϑϑαϑομονϑÂνονϑαι αϑϑ ϑη διεθνή κοινϑϑηϑα και δεν γίνονϑαι δεκϑά ϑε
 2. 2. διεθνείϑ οϑγανιϑμοϑϑ, ενϑ ϑεϑιοϑίζονϑαι οιδϑναϑϑϑηϑεϑ οικονομικήϑ ϑοϑϑενίϑϑϑϑηϑ. Αδιαίϑεϑα ϑημαÂνϑική είναι η ϑϑμβολή ϑοϑ Σϑμβοϑλίοϑ ϑηϑΑϑϑϑϑηϑ και ϑηϑ Αϑϑϑϑαϑκήϑ ΑνϑÂϑηϑ ϑϑη νÎααϑϑή ϑϑαγμαϑικϑϑηϑα. Αξάλλοϑμάϑεϑ δίνονϑαι και κεϑδίζονϑαι για ϑηνκαϑάϑγηϑη ϑηϑ αϑϑλίαϑ και ϑηϑαϑιμϑϑηϑίαϑ ϑϑν ϑϑαιϑίϑν γιαδολοϑονίεϑ,βαϑανιϑϑήϑια και άλλεϑ ϑϑοϑβολÎϑϑηϑ ανθϑϑϑινηϑ αξιοϑϑÎϑειαϑ.Σϑον αγϑνα για ϑην ϑϑοάϑϑιϑη ϑϑν θεμελιϑδϑνελεϑθεϑιϑν, η Αλλάδαεϑιδιϑκει να διαδϑαμαϑίϑει ϑϑϑϑαγϑνιϑϑικϑϑϑλο. Α ϑεβαϑμϑϑ ϑϑνανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάϑϑν Îϑει γίνειϑημανϑική ϑαϑάμεϑϑοϑ ϑηϑ εξϑϑεϑικήϑϑολιϑικήϑ μαϑ.Αα αϑοϑελοϑϑε βεβαίϑϑ εθελοϑϑϑλία ο ιϑϑϑϑιϑμϑϑ ϑϑι η καϑάϑϑαϑη ϑϑνανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάϑϑν ϑϑη ϑϑϑα μαϑ είναιιδανική. ΑίμαϑϑεαϑοϑαϑιϑμÎÂνοινα ανϑιμεϑϑϑίϑοϑμε με εϑαιϑθηϑία και εϑϑϑϑηϑα ϑνεϑμαϑοϑ ϑα ϑϑοβλήÂμαϑαϑϑν ϑϑιγγάνϑν, ϑϑν ξÎνϑν ϑοϑ ϑιλοξενοϑνϑαιϑϑη ϑϑϑα μαϑ, διαϑϑϑϑνκοινϑνικϑν ομάδϑν με ιδιαιϑεϑϑϑηϑεϑ κ.λϑ.Αιϑϑι η εξϑϑϑϑη ϑοϑ εϑιϑÎδοϑϑϑοϑϑαϑίαϑ ϑϑν δικαιϑμάϑϑν ϑοϑ ανθϑϑϑοϑαϑοϑελεί θεμελιϑδη δÎϑμεϑϑη καιϑϑοϑϑÎϑϑη μιαϑ αληθινά δημοκϑαϑικήϑϑολιϑείαϑ.Αιάννοϑ ΑϑανιδιϑϑηϑΑ. ΠεϑίληϑηΑα αϑοδϑϑεϑε ϑεϑιληϑϑικά ϑο κείμενο. (12Α λÎ-ξειϑ)(25 μϑϑια)Α. Αϑκήϑειϑ1.α). Αϑείϑε ϑοια ϑϑλλογιϑϑική ϑοϑεία ακολοϑθείϑαι ϑϑο κείμενο καιεξηγείÂϑϑε ϑο γιαϑί.β). «Σϑιϑ διακϑαϑικÎϑ ϑϑÎϑειϑ ... αξιοϑϑÎϑεια»:Αα εϑιϑημάνεϑε ϑηθεμαϑιÂκή ϑεϑίοδο και ϑην ϑϑϑϑαϑη -καϑακλείδα ϑϑην ϑαϑάγϑαϑο αϑϑή.(5 μϑϑια)2. α). Ανϑοϑίϑϑε ϑϑειϑ ανϑικειμενικÎϑαλήθειεϑ και ϑϑειϑ γνϑμεϑ ϑϑοκείμενο, β) Σϑημαϑίϑϑε ϑϑία ϑϑνθεϑαϑαϑάγϑγα ϑηϑ λÎξηϑ «μάϑεϑ».(1Α μϑϑια)3. Σϑημαϑίϑϑε ϑÎνϑε ονομαϑικά ϑϑνολα μεϑην καθεμιά αϑ ϑιϑ ϑαϑακάϑϑλÎÂξειϑ: ϑϑοβλημαϑιϑμϑϑ (ϑ.ϑ. Îνϑονοϑϑϑοβλημαϑιϑμϑϑ), οϑγανιϑμοϑϑ (ϑ.ϑ.διεθνείϑ οϑγανιϑμοϑϑ).(5 μϑϑια)4. «Αιϑϑι η εξϑϑϑϑη ϑοϑ εϑιϑÎδοϑ ϑϑοϑϑαϑίαϑϑϑν δικαιϑμάϑϑν ϑοϑανθϑϑÂϑοϑ αϑοϑελεί θεμελιϑδη δÎϑμεϑϑη και ϑϑοϑϑÎϑϑη μιαϑ αληθινάδημοκϑαϑιÂκήϑ ϑολιϑείαϑ»: Αα δημιοϑϑγήϑεϑεμία ϑαϑάγϑαϑο με ϑοϑϑγκεκϑιμÎνο θÎμα, με εϑίκληϑη ϑϑη λογική
 3. 3. και εϑαγϑγική ϑϑλλογιϑϑική ϑοϑεία.(5 μϑϑια)Α. Παϑαγϑγή κειμÎνοϑΥϑοθÎϑϑε ϑϑι αϑθϑογϑαϑείϑε ϑϑην εϑημεϑίδαϑοϑ Αήμοϑ ϑαϑ ϑϑεϑικά με ϑο ανϑϑάϑϑει ή ϑϑι ϑήμεϑα οϑϑιαϑϑικϑϑ ϑεβαϑμϑϑϑϑ ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα.ΑαϑαθÎϑϑε ϑιϑ αϑϑϑειϑ ϑαϑ. (7ΑΑ λÎξειϑ)(5Α μϑϑια)*Αϑανϑήϑειϑ *Α. ΠεϑίληϑηΑ ϑϑγγϑαϑÎαϑ ϑε μια ανάλϑϑή ϑοϑ γιαϑο ζήϑημα ϑϑν ανθϑϑϑίνϑνδικαιϑμάÂϑϑν εϑιϑημαίνει ϑϑι ϑαϑά ϑην ϑϑϑοδο ϑοϑ Îϑει εϑιϑεϑϑθεί και ϑονεοϑϑαϑμϑ ϑηϑ Αικοϑμενικήϑ Αιακήϑϑξηϑ ϑϑν δικαιϑμάϑϑν ϑοϑ ανθϑϑϑοϑ, ϑαϑελεϑϑαία εξακολοϑθοϑν να ϑαϑαβιάζονϑαικαι ϑήμεϑα, ϑε εθνική καιϑαγκϑϑμια κλίμακα, ακϑμη και ϑϑην ϑεϑιοϑήϑϑν Ααλκανίϑν. Σε διακϑαϑικϑεϑίϑεδο δίνονϑαι αγϑνεϑ αϑϑ εϑίϑημοϑϑϑοϑείϑ και διεθνείϑ οϑγανιϑμοϑϑ,ϑϑϑε να γίνει ϑϑάξη ο ϑεβαÂϑμϑϑ ϑϑην αξιοϑϑÎ-ϑεια ϑοϑ ανθϑϑϑοϑ, αλλά ηϑαϑαβίαϑη ϑϑν δικαιϑμάϑϑν εξακολοϑθεί και,
 4. 4. ϑε κάϑοιο βαθμϑ, αϑοϑϑÎει καιαϑϑ ϑην κακή ϑϑήϑη ϑηϑ ϑεϑνοÂλογίαϑ. Αια ϑηνοϑϑιαϑϑική εϑαϑμογή ϑϑνανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάϑϑν αϑαιϑείϑαιο ϑεβαϑμϑϑ ϑϑν αϑϑϑν ϑηϑοικοϑμενικϑϑηϑαϑ και ϑοϑ αδιαίϑεϑοϑϑαϑακϑήϑα ϑϑν δικαιϑμάϑϑν, καθϑϑ καιη κοινϑνική εϑθϑνη ϑοϑ ϑοϑÎα αϑϑϑν. ΣϑηνΑλλάδα η καϑάϑϑαϑη ϑϑεϑικά μεϑα ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα δεν είναι ϑολϑκαλϑϑεϑη· η ϑϑϑα μαϑ, ϑμϑϑ,ϑαϑαδοϑιακά δημοκϑαϑική, οϑείλει ν αγϑÂ-νιϑϑεί ιδιαίϑεϑα για ϑηνανϑιμεϑϑϑιϑη ϑοϑ ϑολϑδιάϑϑαϑοϑ αϑϑοϑϑϑοβλήμαϑοϑ.*Α. Αϑκήϑειϑ**1 α)*Α ϑϑλλογιϑϑική ϑοϑεία ϑοϑ ακολοϑθείϑαιϑ ϑλο ϑο κείμενο είναιϑαϑαÂγϑγική, γιαϑί ο Α. Αϑανιδιϑϑηϑ ξεκινάαϑϑ ϑην ϑαϑοϑϑίαϑη ϑηϑγενικϑÂϑεϑηϑ καϑάϑϑαϑηϑ ϑοϑ εϑικϑαϑεί ϑεϑϑÎϑη με ϑ ανθϑϑϑιναδικαιϑμαϑα ϑϑιϑ μÎϑεϑ μαϑ, ϑϑη ϑϑνÎϑειαϑαϑοϑϑιάζει ϑιο ειδικά ϑιϑ αϑϑÎϑϑοϑ αϑαιÂϑοϑνϑαι για ϑην αϑοϑελεϑμαϑικήεϑαϑμογή αϑϑϑν, Îϑειϑα ϑιοϑϑγκεκϑιÂμÎνα μαϑ δίνει κάϑοιο αίϑιο ϑηϑϑαϑαβίαϑηϑ ϑϑν ανθϑϑϑίνϑνδικαιϑÂμάϑϑν ϑήμεϑα ϑε ϑαγκϑϑμια κλίμακακαι αναϑÎϑει ϑιϑ ϑϑοϑϑάθειεϑϑοϑ γίνονϑαι αϑϑ αϑμϑδιοϑϑ εϑίϑημοϑϑϑοϑείϑ, για να καϑαλήξει, ακϑμηειδιÂκϑϑεϑα, ϑϑην καϑάϑϑαϑη ϑοϑ εϑικϑαϑείϑϑην Αλλάδα και ϑο ϑι ϑϑÎϑειαϑϑή να κάνει. Α ϑϑλλογιϑϑική ϑοϑεία, εϑομÎ-νϑϑ, ϑ ϑλο ϑο κείμενοακοÂλοϑθεί ϑο ϑϑήμα: «γενικϑ -> εϑιμÎϑοϑϑ», β)«Σϑιϑ διακϑαϑικÎϑ ϑϑÎϑειϑ... θÎϑη»: Αεμαϑική ϑεϑίοδοϑ. Α ϑϑγκεκϑιμÎνηϑαϑάγϑαϑοϑ δεν Îϑει ϑϑϑϑαϑη- καϑακλείδα, η οϑοία, ϑϑ γνϑϑϑϑν, είναιϑϑοαιϑεϑική, αϑοϑ ϑλα ϑαϑϑϑλοιϑα ϑϑοιϑεία ϑηϑ ϑαϑαγϑάϑοϑ και ηϑελεϑϑαία ϑϑϑϑαϑη αϑοϑελοϑν«ϑϑοϑάϑειϑ-λεϑϑομÎϑειεϑ».*2. *α)*ΑνϑικειμενικÎϑ αλήθειεϑ:*⑺«Α ϑενϑηκοϑϑή εϑÎϑειοϑ ϑηϑ ΑικοϑμενικήϑΑιακήϑϑξηϑ ϑϑν Αικαιϑμάϑϑν ϑοϑανθϑϑϑοϑ ... οϑγανιϑμϑν».1^η ϑαϑάγϑαϑοϑ⑺ «Σϑιϑ μÎϑεϑ μαϑ ... ϑϑίϑηϑ γενιάϑ».7^ηϑαϑάγϑαϑοϑ⑺«Αιϑϑι η εξϑϑϑϑη ... ϑολιϑείαϑ».3^ηϑαϑάγϑαϑοϑ *Ανϑμεϑ:*⑺ «Αδιαίϑεϑα ϑημανϑική είναι ...ϑϑαγμαϑικϑϑηϑα».8^η ϑαϑάγϑαϑοϑ⑺«Α ϑεβαϑμϑϑ ϑϑν ανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάϑϑν ...ϑηϑ εξϑϑεϑικήϑ ϑολιϑικήϑμαϑ». 9^η ϑαϑάγϑαϑοϑ⑺ «Αα αϑοϑελοϑϑε βεβαίϑϑ εθελοϑϑϑλία ...ιδανική».3^η ϑαϑάγϑαϑοϑβ)αϑιμαϑία, ναϑμαϑία, ϑϑγμαϑία, ϑϑÎϑμαϑοϑ,ακαϑαμάϑηϑοϑ3. οξϑϑ ϑϑοβλημαϑιϑμϑϑ δημϑϑιοϑϑοϑγανιϑμοϑϑ ϑϑιμοϑ ϑϑοβλημαϑιϑμϑϑ
 5. 5. ϑαγκϑϑμιοϑϑ οϑγανιϑμοϑϑ διαϑκήϑϑϑοβλημαϑιϑμϑϑ ανθϑϑϑινοϑϑ οϑγανιϑμοϑϑοϑϑιαϑϑικϑϑ ϑϑοβλημαϑιϑμϑϑ ϑγιείϑοϑγανιϑμοϑϑ κοινϑνικϑϑ ϑϑοβλημαϑιϑμϑϑανθεκϑικοϑϑ οϑγανιϑμοϑϑ4. Σε μια γνήϑια δημοκϑαϑία, ϑοϑ είναιϑο καϑεξοϑήν ανθϑϑϑινο καιελεϑθεϑο ϑολίϑεϑμα, ϑ ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑαÎϑοϑν εξÎϑοϑϑα θÎϑη.Αίνονϑαι ϑϑοϑϑ ϑολίϑεϑ εϑκαιϑίεϑ μϑϑϑϑϑηϑ,ανεξαϑϑήϑϑϑ ϑηϑκοινϑνικοοικονομικήϑ ϑοϑϑ ϑϑάθμηϑ, δϑναϑϑϑηϑεϑ Îκϑϑαϑηϑ ϑϑν αϑϑϑεϑν ϑοϑϑκαι ελεϑθεϑοϑ διαλϑγοϑ, ϑϑϑε να ελÎγϑοϑν ϑοϑϑ ιθϑνονϑεϑ, ναϑαϑακολοϑθοϑν ϑα δϑϑμενα και να μημαζοϑοιοϑνϑαι. Το δημοκϑαϑικϑϑολίϑεϑμα, ϑϑαν είναι ϑγιÎϑ, εξαÂϑϑαλίζειαξιοκϑαϑία και δικαιοϑϑνηδηλαδή καλοϑϑ νϑμοϑϑ ϑοϑ ϑϑοϑαϑÂμϑζονϑαιϑϑιϑ εξελίξειϑ ϑϑν καιϑϑν καιανϑιμεϑϑϑίζοϑν ιϑϑϑιμα ϑοϑϑ ϑολίÂϑεϑ. Σεεϑαγγελμαϑικϑ-ϑλικϑ εϑίϑεδο, ηελεϑθεϑη δημοκϑαϑική κοινϑνία δίνει ϑη δϑναϑϑϑηϑα εϑγαϑίαϑ ϑ ϑλοϑϑ,ϑϑϑε να εκδηλϑϑοϑν ϑιϑ δημιοϑϑγιÂκÎϑ ϑοϑϑ δϑνάμειϑ, ϑϑοϑϑÎϑει καλÎϑϑϑνθήκεϑ εϑγαϑίαϑ (ϑϑάϑια, αμοιβÎϑ, ϑϑÎϑηεϑγοδοϑϑν - εϑγαζομÎνϑν)εϑνοεί ϑο ϑϑνδικαλιϑμϑ και ϑϑεϑαϑϑίζεϑαιϑο δικαίϑμα ϑοϑ ανθϑϑϑοϑ να ζειμε άνεϑη, ϑϑϑίϑ ανÎϑεια και ϑϑεϑήϑειϑ, ναϑολαμβάνει Îνα καθαϑϑ καιϑγιÎϑ ϑϑϑικϑ ϑεϑιβάλλον, δηλαδή εν ϑÎλει Îναϑϑηλϑ βιοϑικϑ εϑίϑεδο.Αίναι λοιϑϑν ϑϑϑδηλο ϑϑι η Îννοια ϑηϑαληθινήϑ δημοκϑαϑίαϑ είναι άϑϑηκϑαϑϑνδεδεμÎνη με ϑην καϑοϑϑϑϑϑη και ϑϑοάϑϑιϑηϑϑν ανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάÂϑϑν,ϑνεϑμαϑικϑν, κοινϑνικϑν, ϑολιϑικϑν, άϑαείναι ϑϑοϑϑÎϑϑή ϑηϑ να ϑαδιαϑϑλάϑϑει αϑ οϑοιοϑϑδήϑοϑε αϑειληϑικοϑϑϑαϑάγονϑεϑ.Α. Παϑαγϑγή κειμÎνοϑΣεβαϑμϑϑ ϑϑα ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα: Αλήθειαή μϑθοϑ;Αξιολογϑνϑαϑ ϑϑνολικά ϑην εϑοϑή μαϑ θα λÎ-γαμε ϑϑι είναι μια εϑοϑήεξÎλιÂξηϑ και ϑϑοϑδοϑ, Îκϑηξηϑ γνϑϑεϑν, ανÎ-ϑεϑν και ελεϑθεϑιϑν. Σϑηνίδια αϑϑή εϑοϑή, ϑϑϑϑϑο, αϑοκαλϑϑϑεϑαι μιααδιαμϑιϑβήϑηϑη διαϑθοϑά,εϑιϑημαίνεϑαι Îκϑϑϑϑη ϑϑν ιδανικϑν, μεαϑοϑÎλεϑμα να καιϑοϑϑλαϑϑεί οκίνδϑνοϑ ϑηϑ αϑϑλειαϑ ϑηϑ ανθϑϑϑιάϑ,ϑαινϑμενο ϑοϑ εϑηϑεάζειαϑοϑαϑιϑϑικά ϑο ϑϑνολο ϑϑν ελεϑθεϑιϑν και δικαιϑμάϑϑν ϑοϑ ανθϑϑϑοϑ.Αε ϑον ϑϑο «ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα» εννοοϑμεϑα αγαθά και ϑιϑ ελεϑθεϑίεϑϑοϑ ϑαιϑιάζοϑν ϑϑην ανθϑϑϑινη ϑϑϑϑϑαϑη καιϑην εξϑϑϑνοϑν, ϑοϑ ϑηϑ δίνοϑνϑη δϑναϑϑϑηϑα να ζει και να κινείϑαι ϑϑϑίϑκαϑαναγκαϑμοϑϑ, ϑαϑά μϑνο με
 6. 6. κάϑοιοϑϑ ϑεϑιοϑιϑμοϑϑ ϑοϑ ϑϑαγοϑεϑει ηαϑμονική ϑϑμβίϑϑη με ϑοϑϑϑϑνανÂθϑϑϑοϑϑ.Α καϑάϑϑαϑη ϑοϑ εϑικϑαϑεί ϑήμεϑα ϑε ϑϑÎϑη μεϑ ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα δενείναι ϑανομοιϑϑϑϑη ϑανϑοϑ. Σϑιϑ ϑϑανάϑϑϑκϑεϑ ϑϑϑεϑ, ϑϑοϑ δεν ϑϑάϑϑειοϑϑε καν ϑϑνϑαγμαϑική καϑοϑϑϑϑϑη αϑϑϑν, ηϑαϑαβίαϑη ϑϑν ανθϑϑϑίνϑνδικαιϑμάϑϑν είναι αϑϑϑϑολη. Σϑνανϑϑνϑαιλοιϑϑν δϑϑϑϑϑϑϑ ϑα γνϑϑϑά ϑεϑλοϑϑ ϑαινϑμενα ϑηϑ ϑείναϑ, ϑηϑ εξαθλίϑϑηϑ,ϑηϑ αϑοϑϑίαϑ βαϑικήϑιαϑϑοÂϑαϑμακεϑϑικήϑ ϑεϑίθαλϑηϑ, ϑοϑαναλϑαβηϑιϑμοϑ, ϑηϑ ϑϑμαϑεμϑοϑίαϑ,ϑηϑ ϑαιδικήϑ ϑοϑνείαϑ κ.λϑ. Α ϑλη αϑϑήκαϑάϑϑαϑη οϑείλεϑαι ϑϑο ϑαμηλϑϑνεϑμαÂϑικϑ εϑίϑεδο ϑϑν ανθϑϑϑϑν ϑ αϑϑÎϑϑιϑ ϑϑϑεϑ, οι οϑοίοι δενείναι, εϑομÎνϑϑ, ϑε θÎϑη να διεκδικήϑοϑν ϑα δικαιϑμαϑά ϑοϑϑ και εϑκολαϑειϑαγϑγοϑνϑαι. Αϑειδή μάλιϑϑα ϑε ϑολλÎϑ αϑαϑϑÎϑ ϑιϑ ϑϑϑεϑ εϑικϑαϑοϑνολοκληϑϑϑικά καθεϑϑϑϑα ακϑμη και ϑήμεϑα, οιδιάϑοϑοι δικϑάϑοϑεϑ, γιαϑαϑάδειγμα, δεν εϑιδιϑκοϑν να κάνοϑν ϑϑάξηϑο ϑεβαϑμϑ ϑϑ ανθϑϑϑιναδικαιϑμαϑα, γιαϑί θÎλοϑν λαοϑϑ ϑϑι αϑϑϑνιϑμÎνοϑϑ αλλά μαζοϑοιημÎνοϑϑ, οιοϑοίοι εϑκολα καϑεϑθϑνονϑαι ϑϑοϑ εϑιθϑμοϑνοι λίγοι. Αι ϑολεμικÎϑϑϑϑϑάξειϑ δεν είναι ϑϑάνιεϑ ϑ αϑϑÎϑ ϑιϑϑεϑιοϑÎϑ, ϑϑϑϑ και καϑαϑϑάϑειϑϑοϑ ϑϑνδÎονϑαι με θανάÂϑοϑϑ και κακοϑϑίεϑαμάϑϑν, εκϑελεϑϑικάαϑοϑϑάϑμαϑα και άλλα ϑοβαϑϑϑαϑα δείγμαϑαϑαϑαβίαϑηϑ ϑϑν δικαιϑμάϑϑν ϑοϑανθϑϑϑοϑ.Σϑο ϑημείο αϑϑϑ αξίζει να ϑονίϑοϑμε ϑϑι ηϑλη αϑϑή αϑαϑάδεκϑηκαϑάϑϑαϑηϑοϑ εϑικϑαϑεί ϑϑιϑ ϑϑανάϑϑϑκϑεϑ κοινϑνίεϑοϑείλεϑαι ϑε ϑημανϑικϑ βαθμϑκαι ϑϑα ίδια ϑα ϑϑμϑÎϑονϑα ϑϑν μεγάλϑν δϑνάμενϑν, οι οϑοίεϑ δεν ϑαϑÎϑοϑνοϑϑιαϑϑική βοήθεια ϑϑοϑϑ λαοϑϑ ϑοϑ ϑϑοϑÎϑοϑν, ϑϑϑε ν ανακάμϑοϑν,ανϑίθεϑα ϑοϑϑ εκμεϑαλλεϑονϑαι και ϑϑϑοδοϑοϑν ϑολÎμοϑϑ μεϑαξϑ ϑοϑϑ, γιανα ϑοϑλοϑν ϑα ϑϑλα ϑοϑϑ, να αϑομϑζοϑν ϑιϑϑϑοιεϑ ϑηγÎϑ ϑλοϑϑοϑ κ.λϑ.Αϑϑ ϑην άλλη ϑλεϑϑά, οϑείλοϑμε ναομολογήϑοϑμε ϑϑι ϑήμεϑα διάϑοϑοιδιεθνείϑ οϑγανιϑμοί, ϑ.ϑ. ΑΑΑ, UNICEEUNESCO, Îϑοϑνϑϑ Îϑγο ϑοϑϑ ϑηνϑϑοάϑϑιϑη ϑϑν ανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάϑϑν, ενϑκαι αϑϑ ϑα Σϑνϑάγμαϑα, ειδικάϑϑιϑ αναϑϑϑγμÎνεϑ κοινϑνίεϑ ϑηϑ Αϑϑηϑ,είναι καϑοϑϑϑϑμÎνα ϑα δικαιϑμαϑαϑϑν ανθϑϑϑϑν, αϑοϑ και ϑα ϑολιϑεϑμαϑα είναιδημοκϑαϑικά και οι νϑμοι ϑιοανθϑϑϑινοι. Το ϑϑηλϑϑεϑο ϑήμεϑα βιοϑικϑ καιϑνεϑμαϑικϑ εϑίϑεδο, ηεξÎλιξη ϑηϑ εϑιϑϑήμηϑ, η ϑληϑοϑϑϑηϑη, οιαγϑνεϑ ϑϑν εϑγαζομÎνϑν, είϑαν
 7. 7. ϑϑ αϑοϑÎÂλεϑμα να ϑϑιμάϑοϑν οι κοινϑνίεϑ καινα ϑϑοϑϑαϑεϑονϑαι νομικάδικαιϑμαϑα ϑϑϑϑ αϑϑϑ ϑηϑ μϑϑϑϑϑηϑ, ϑηϑ Î-κϑϑαϑηϑ, ϑηϑ ϑϑϑαγϑγίαϑ, ϑηϑελεϑθεϑηϑ εϑιÂλογήϑ εϑαγγÎλμαϑοϑ, ϑοϑ εκλÎ-γειν - εκλÎγεϑθαι, ϑηϑ ϑαϑοϑήϑϑϑοϑϑ ϑολίϑεϑ κοιÂνϑνικήϑ ϑϑϑνοιαϑ,αϑϑάλιϑηϑ, ϑεϑίθαλϑηϑ, ϑηϑ ιϑοϑιμίαϑϑϑην ανϑιμεϑϑϑιϑη ϑϑν δϑο ϑϑλϑν, καθϑϑ καιϑηϑ εξαϑϑάλιϑηϑ καλϑϑεϑϑνϑϑνθηκϑν εϑγαϑίαϑ ϑε κάϑοιο ϑημανϑικϑ ϑοϑλάϑιϑϑο βαθμϑ.Παϑ ϑλα αϑϑά και ϑϑιϑ αναϑϑϑγμÎνεϑκοινϑνίεϑ, ϑα ανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑαϑαϑαβιάζονϑαι ϑε μικϑή ή μεγαλϑϑεϑη Îκϑαϑη.Φαινϑμενα ϑαϑϑιϑμοϑ,κοινϑνιÂκοϑ ή ϑϑλεϑικοϑ, αναβίϑϑαν, η βίακαι η εγκλημαϑικϑϑηϑαγνϑϑίζοϑν Îξαϑϑη, αδικίεϑ, ανιϑϑϑηϑεϑ καιαναξιοκϑαϑικά ϑαινϑμενα είναιϑϑην ημεϑήϑια διάϑαξη, η ϑαϑαοικονομίαανθεί, η ανεϑγία αϑοϑελεί μάϑϑιγακαι ϑα εϑιϑϑημονικά και ϑεϑνολογικάεϑιϑεϑγμαϑα ϑϑηϑιμοϑοιοϑνϑαι ϑϑϑνάμε αϑθαίϑεϑο και ανεϑθϑνο ϑϑϑϑο, ϑε βάϑοϑϑϑν ϑϑνανθϑϑϑϑν μαϑ και ϑϑνδικαιϑμάϑϑν ϑοϑϑ. ΧαϑακϑηÂϑιϑϑικά ϑαϑαδείγμαϑα αϑοϑελοϑν ϑα ϑαινϑμεναϑαϑαϑληϑοϑϑϑηϑηϑ και ϑϑοÂϑαγάνδαϑ ϑε βάϑοϑϑϑν ϑολλϑν αϑϑ αϑϑοϑϑ ϑοϑελÎγϑοϑν ϑα ΑΑΑ και ϑοϑ μ αϑϑϑ ϑον ϑϑϑϑο ϑϑονομεϑοϑν ϑην ελεϑθεϑίαϑκÎϑηϑ ϑϑν ϑολιϑϑν, καθϑϑ και η αϑομϑζηϑηϑηϑ ϑϑϑηϑ μÎϑϑ ϑηϑϑεϑνολογίαϑ, ϑοϑ ϑημαίνει Îλλειϑη ϑεβαÂϑμοϑϑϑο δικαίϑμα ϑοϑ ανθϑϑϑοϑ νααϑολαμβάνει Îνα ϑγιÎϑ ϑϑϑικϑ ϑεϑιÂβάλλον. ΤÎ-λοϑ, οι ϑοβεϑοί εξοϑλιϑμοί(ϑϑϑϑϑαϑα ϑαϑαδείγμαϑα με ϑο οϑϑάÂνιο)αϑειλοϑν ϑην ϑγεία και ϑην ίδιαμαϑ ϑην ϑϑαϑξη, αϑειλϑνϑαϑ θεμελιϑδηανθϑϑϑινα δικαιϑμαϑα, καιεϑιβεβαιϑνοϑν ϑϑι ϑήμεϑα η ϑϑείϑαϑεϑνοκϑαϑική ανϑίληϑη και ϑοϑλιϑϑικϑ-καϑαναλϑϑικϑ ϑνεϑμα μάϑ Îϑοϑνκάνει αϑάνθϑϑÂϑοϑϑ, μαϑ Îϑοϑναϑομακϑϑνει αϑϑ ϑιϑ ϑϑηλÎϑ αξίεϑ. Αλα αϑϑάϑε ϑϑνδϑαϑμϑ με ϑηναλλοϑϑίϑϑη ϑϑν μεγαλοϑϑϑλεϑν και ϑην αϑοϑϑία ανθϑϑϑιϑϑικήϑ ϑαιÂδείαϑϑϑνϑελοϑν δϑϑϑϑϑϑϑ ϑϑη ϑϑϑϑημαϑικήϑαϑαβίαϑη ϑϑν ανθϑϑϑίνϑν δικαιϑμάϑϑν,ακϑμη και ϑϑιϑ «αναϑϑϑγμÎνεϑ» ϑϑϑεϑ.Α ανθϑϑϑιϑμϑϑ και η ϑεϑνοκϑαϑία ϑήμεϑαανϑιϑάϑκοϑν. Το ζηϑοϑμενο δενείναι να εϑιλÎξοϑμε μία αϑϑ ϑιϑ δϑο νοοϑϑοϑίεϑ, αλλά να ϑεϑϑϑοϑμε ϑοδιαλεκϑικϑ ϑϑγκεϑαϑμϑ ϑοϑϑ. Αϑνο Îϑϑι θα Î-ϑοϑμε ϑλοι ϑϑηλϑϑεϑο βιοϑικϑεϑίϑεδο και καλϑϑεϑη ϑοιϑϑηϑα ζϑήϑ ϑλοι.Αϑνο Îϑϑι δεν θα Îϑοϑμε Îναϑλανήϑη δϑο διαϑοϑεϑικϑν κϑϑμϑν, μϑνο Îϑϑι οάνθϑϑϑοϑ θα βιϑϑει ϑηνοϑϑιαϑϑική ελεϑθεÂϑία. Αε ϑον ανθϑϑϑιϑμϑ
 8. 8. και ϑην ϑϑεϑθϑνη ϑϑήϑη ϑηϑϑεϑνολογίαϑ ο ϑϑγϑϑονοϑ άνθϑϑϑοϑ, ϑελικά, θαναγνϑϑίϑει ϑηνϑολϑϑλοκϑϑηϑα ϑοϑ εϑϑϑεϑικοϑ ϑοϑ κϑÂϑμοϑ,γιαϑί ϑϑι και ϑιϑ ανϑιϑάϑειϑϑοϑ. Ααι είναι αϑϑÎϑ οι ανϑιϑάϑειϑ ϑοϑ ϑαϑαÂ-κϑηϑίζοϑν ϑλη ϑην ανθϑϑϑινηιϑϑοϑία, ϑοϑ οϑιοθεϑοϑν ϑην ϑϑαγική μαϑ ϑϑϑιοÂγνϑμία, αλλά καιϑαϑϑϑϑϑονα δείϑνοϑν και ϑο μεγαλείο μαϑ. Related Posts

×