Successfully reported this slideshow.
ຂີ້ເຫຍືອທົ່ວໄປກ່ອງນົມ ໂຟມ ຖົງຢາງດອກໄຟ ຖ່ານໄຟສາຍ ສະເປຂີ້ເຫຍືອອັນຕະລາຍອາຫານ ຜັກ ໝາກໄມ້ ຊີ້ນຂີ້ເຫຍືອຍ່ອຍສະຫລາຍເສດເຫຼັກ ແກ້ວ ...
ຫຼຸດການໃຊ້(REDUCE)ໃຊ້ຊ້ຳ(REUSE)ການຣີໄຊເຄິ(RECYCLE)
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນຄູ່ມືປະຊາຊົນເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
ຄະນະຜູ້ຈັດທຳ	 ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນທີ່ປືກສາທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄຳມູນເຮືອງທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ...
ຄຳນຳ	 ປະຈຸບັນປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆມື້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ ອະນາໄມ ຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ ເປັນບັ...
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.ສາລະບານຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ.................................
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ1ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ	 ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າໃນແຕ່ລະປີມີຂີ້ເຫຍື້ອເກີດຂຶ...
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.2“ຂີ້ເຫຍື້ອ” ຖືເປັນເລື່ອງໃກ້ໂຕທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຫຼົງລືມ ...
2.	 ຂີ້ເຫຍື້ອນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍັງໃຊ້ໄດ້ ຄື: ຂອງເນົ່າທີ່ບັນຈຸໃນກະປ໋ອງ ຫຼືວັດຖຸເຫຼືອໃຊ້ຊຶ່ງສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ປະ...
4.	 ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ຄື: ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີອົງປະກອບຫຼື ປົນເປື້ອນວັດຖຸອັນຕະລາຍຊະນິດຕ່າງໆ ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ ວ...
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ5ຂີ້ເຫຍື້ອ... ເປັນສິ່ງມີຄ່າ	 ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າຂີ້ເຫຍ້ືອກໍ່ໃຫ...
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.6ປະເພດ ປະເພດທີ່ຂາຍ ວິທີເກັບລາຄາ(ກີບ)/ກລເຈັ້ຍ-ເຈັ້ຍໜ...
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ7ທຸກຄົນສາມາດຫຼຸດເຮັດໃຫ້...ຂີ້ເຫຍື້ອ...ຫຼຸດລົງໄດ້		 ເຮົາ...ທຸກ...
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.8ການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ (Recy-cle)	 ເປັນການນຳວັດຖຸທີ່ສາມາ...
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ9ກິດຈະກຳການນຳຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດ	 ກ່ອນທີ່ຈະນຳຂີ້ເຫຍື້ອກັບ...
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.10	 ຫຼັງຈາກເຮົາຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ຂີ້ເຫຍື້ອ...
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ11ເສດພືດຂີ້ສັດເສດອາຫານສົດ/ເສດພືດພວກຂີ້ເລື່ອຍ ຊາກອ້ອຍ ເສດໃບໄມ້...
123ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.12- ປຸ໋ຍຊີວະພາບທີ່ຜະລິດຈາກພືດ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ-ເ...
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ132. ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອ	 ພໍຈະຮູ້ກັນແລ້ວວ່າຂີ້ເຫຍືອທີ່ສາມາດ...
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.14ຄັດເລືອກຂີ້ເຫຍື້ອຖິ້ມໃຫ້ຖືກບ່ອນຖືກຖັງ…ຖັງສີຟ້າຮອງ...
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ15ເອກະສານອ້າງ•	 ຄູ່ມືການໃຊ້ງານຖັງບົ້ມປຸຍຊີວະພາບ•	 ຄູ່ມືແນວທາງ...
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.16ຫຼຸດການໃຊ້REDUCEໃຊ້ຊ້ຳREUSEຣີໄຊເຄີຣRECYCLE
ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Recycle waste

1,133 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recycle waste

 1. 1. ຂີ້ເຫຍືອທົ່ວໄປກ່ອງນົມ ໂຟມ ຖົງຢາງດອກໄຟ ຖ່ານໄຟສາຍ ສະເປຂີ້ເຫຍືອອັນຕະລາຍອາຫານ ຜັກ ໝາກໄມ້ ຊີ້ນຂີ້ເຫຍືອຍ່ອຍສະຫລາຍເສດເຫຼັກ ແກ້ວ ເຈັ້ຍ ກະປອງຂີ້ເຫຍືອທີ່ຍັງໃຊ້ໄດ້ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ76j,nxt-k-qoເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍືອຊຸມຊົນ
 2. 2. ຫຼຸດການໃຊ້(REDUCE)ໃຊ້ຊ້ຳ(REUSE)ການຣີໄຊເຄິ(RECYCLE)
 3. 3. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນຄູ່ມືປະຊາຊົນເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
 4. 4. ຄະນະຜູ້ຈັດທຳ ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນທີ່ປືກສາທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄຳມູນເຮືອງທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ພອນວິໄລທ່ານ ນາງ ຈິດຖະໜອມ ອູ່ນສີດາຄະນະບັນນາທິການທ່ານ ນ. ລັດຕະນາພອນ ອິນທະສານທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ຈັນທະບຸນເຮືອງຈັດໜ້າອອກແບບທ່ານ ບົວແສງປະເສິດ ພຣະສິດທິເດດທ່ານ ບຸນທະວີ ປັນຍານຸວົງຄະນະເກັບກຳຂໍ້ມູນທ່ານ ຄຳກິ່ງທອງ ສິຣິສົມພອນທ່ານ ນາງ ເກດສະໄໝ ແກ້ວຫານາມທ່ານ ນາງ ອຳໄພວັນ ພົມມະເທບ
 5. 5. ຄຳນຳ ປະຈຸບັນປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆມື້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ ອະນາໄມ ຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ຫຼາຍຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ແລະ ຈັດການແຕ່ການດຳເນີນງານທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ ມີການນຳຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໃຫມ່ພຽງ 15-22 %ໃນຂະນະທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີຄຸນນະພາບການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ມີປະລິມານສູງເຖິງ 85-90 % ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດທຳຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດ ຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ ເພື່ອເປັນແນວທາງຢ່າງງ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕົນເອງ ຄອບຄົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຜົນໄປສູ່ຊຸມຊົນ ອັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອຫຼຸດລົງໃນພາບລວມຕໍ່ໄປກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
 6. 6. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.ສາລະບານຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ.......................................................... 1ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຂີ້ເຫຍື້ອແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ ............. 2ຂີ້ເຫຍື້ອ... ເປັນສິ່ງມີຄ່າ................................................. 5ທຸກຄົນສາມາດຫຼຸດເຮັດໃຫ້...ຂີ້ເຫຍື້ອ...ຫຼຸດລົງໄດ້................ 7ການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ (Recycle).................................... 8ກິດຈະກຳການນຳຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດ.................... 9ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີ....................................... 10ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອ.............................................. 13ຄັດເລືອກຂີ້ເຫຍື້ອຖິ້ມໃຫ້ຖືກບ່ອນຖືກຖັງ…........................ 14ເອກະສານອ້າງ............................................................ 15
 7. 7. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ1ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າໃນແຕ່ລະປີມີຂີ້ເຫຍື້ອເກີດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ເພີ້ມຂື້ນຊຶ່ງ,ໃນເມື່ອກ່ອນມີພຽງແຕ່100-150ໂຕນຕໍ່ມື້ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ເພີ້ມຂື້ນເຖີງ 250-300 ໂຕນຕ່ໍມື້ແລະ ຄາດວ່າຍັງຈະມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາສະຖານທີ່ບ່ອນໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍໃນການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ສຳລັບໃນໄລຍະຍາວນານ, ປະຈຸບັນເນື້ອທີ່ດີນຈຳນວນ 60 ເຮັກຕາແມ່ນຍັງເຫຼືອບໍ່ເທົ່າໃດ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ໄດ້ຕື່ມອີກບໍ່ເກີນ 5 ປີ ກໍ່ຈະໝົດ. ແລະນັບມື້ຈະມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຫາກເຮົາບໍ່ຊ່ວຍກັນຫຼຸດປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອຄົນລະໜ້ອຍ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕົວຂອງເຮົາເອງແລ້ວມື້ໜຶ່ງປະເທດລາວຄົງກາຍເປັນກອງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫຍ່ ທ່ານຄົງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ບ້ານຂອງທ່ານກາຍເປັນກອງຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ ໄດ້ເວລາແລ້ວທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈກັນຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບ້ານຂອງເຮົາແລ້ວນຳກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດ ຫຼື ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຂີ້ເຫຍື້ອເລົ່ານັ້ນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ຈະບໍ່ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອອີກຕໍ່ໄປ
 8. 8. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.2“ຂີ້ເຫຍື້ອ” ຖືເປັນເລື່ອງໃກ້ໂຕທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຫຼົງລືມ ແລະ ເບິ່ງຂ້າມວ່າເປັນປັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສັງຄົມຕ້ອງເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວໂຕເຮົາເອງ ກໍ່ສາມາດຈັດການກັບມັນໄດ້ໂດຍງ່າຍ ແຕ່ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຄວນຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ“ຂີ້ເຫຍື້ອ” ກັນກ່ອນ!!!ຂີ້ເຫຍື້ອຄື : ເສດເຈັ້ຍ ເສດຜ້າ ເສດອາຫານ ເສດສິນຄ້າ ເສດວັດຖຸ ຖົງ ຢາງສິ່ງທີ່ບັນຈຸອາຫານ ຝຸ່ນຂີ້ສັດ ຊາກສັດ ຫຼື ສິ່ງອື່ນໃດທີ່ເກັບກວດຈາກຫົນທາງຕະຫຼາດ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ ຫຼື ບ່ອນອື່ນ ແລະ ລວມເຖິງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕິດເຊື້ອຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ ຫຼື ອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຂີ້ເຫຍື້ອແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດມາຮູ້ຈັກ ຂີ້ເຫຍື້ອ ກັນເຖາະ1. ຂີ້ເຫຍືອອິນຊີ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຄື: ຂີ້ເຫຍືອທີ່ເນົ່າເສຍ ຫຼື ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ໄວ ສາມາດນຳມາໝັກເຮັດເປັນປຸ໋ຍໄດ້ເຊັ່ນ: ເສດຜັກ ເປືອກໝາກໄມ້ໃບໄມ້ ເສດຊີ້ນສັດເປັນຕົ້ນ
 9. 9. 2. ຂີ້ເຫຍື້ອນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍັງໃຊ້ໄດ້ ຄື: ຂອງເນົ່າທີ່ບັນຈຸໃນກະປ໋ອງ ຫຼືວັດຖຸເຫຼືອໃຊ້ຊຶ່ງສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃໝ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ແກ້ວ ເຈັ້ຍ ກະປ໋ອງເຄື່ອງດື່ມ ເສດຢາງ ເສດເຫຼັກ ອະລູມີນຽມ ຢາງຕີນລົດກ່ອງເຄື່ອງດື່ມຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ33. ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປ ຄື: ຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດອື່ນໆນອກເໜືອຈາກຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫລາຍ ຂີ້ເຫຍື້ອນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍມີລັກສະນະທີ່ຍ່ອຍສະຫລາຍຍາກ ແລະ ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າສຳລັບການນຳກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃໝ່ເຊັ່ນ: ຫໍ່ຖົງຢາງໃສ່ເຂົ້າໜົມ ຖົງຢາງບັນຈຸແຟັບ ຢາງຫໍເຂົ້າໜົມອົມຊອງໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ຖົງຢາງເປື້ອນເສດອາຫານ ໂຟມເປື້ອນອາຫານ ຟອຍເປື້ອນອາຫານເປັນຕົ້ນ
 10. 10. 4. ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ຄື: ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີອົງປະກອບຫຼື ປົນເປື້ອນວັດຖຸອັນຕະລາຍຊະນິດຕ່າງໆ ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ ວັດຖຸລະເບີດ ວັດຖຸໄວໄຟວັດຖຸອອກຊີໄດສ ວັດຖຸມີພິດ ວັດຖຸທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກ ວັດຖຸກຳມັນຕະລັງສີວັດຖຸທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງກຳມະພັນ ວັດຖຸກັດເຊາະ ວັດຖຸທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄັນຄາຍ ວັດຖຸຢ່າງອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວັດຖຸທາງເຄມີ ຫຼື ສິ່ງອື່ນໃດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ບຸກຄົນ ສັດ ພືດ ຊັບສິນ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ ຖ່ານໄຟສາຍ ຫຼອດໄຟຟ້າ ແບດເຕີຣີ ໂທລະສັບມືຖື ຖັງບັນຈຸສານກຳຈັດສັດຕູພືດ ກະປ໋ອງສະເປບັນຈຸສີ ຫຼື ສານເຄມີເປັນຕົ້ນກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.4
 11. 11. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ5ຂີ້ເຫຍື້ອ... ເປັນສິ່ງມີຄ່າ ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າຂີ້ເຫຍ້ືອກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ປ່ຽນຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ມີຄ່າມາເປັນເງິນ ປະຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນອາຊີບໜຶ່ງ ໄດ້ແກ່ອາຊີບຮັບຊື້ແລະ ຂາຍເຄື່ອງສົ່ງຕາມໂຮງງານ ເພື່ອນຳໄປແປຮູບກັບມາເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ແຕ່ລາຄ າ ທີ່ ຊື້ ຂ າ ຍ ກັ ນ ນັ້ ນ ຈ ະແຕກຕ່າງກັນໄປຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ທັງນີ້ວິທີການແຍກປະເພດວັດຖຸນຳກັບມາໃຊ້ໃໝເພື່ອຂາຍໃຫ້ໄດ້ລາຄາດີເຮັດໄດ້ ງ່າຍໆດັ່ງນີ້
 12. 12. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.6ປະເພດ ປະເພດທີ່ຂາຍ ວິທີເກັບລາຄາ(ກີບ)/ກລເຈັ້ຍ-ເຈັ້ຍໜັງສືພິມ -ເຈັຍປຶ້ມ-ໜັງສື,ວາລະສານ-ເຈັ້ຍແກັດ-ເຈັຍຂາວ-ດຳ-ແຜ່ນພັບຄັດແຍກເປັນປະເພດແລະມັດມ້ຽນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍເວລາຂາຍຈະໄດ້ລາຄາທີ່ດີກວ່າເນື່ອງຈາກເຈັ້ຍແຕ່ລະປະເພດມີລາຄາຮັບຊື້ທີ່ ແຕກຕ່າງເຈັ້ຍຂາວ.............ເຈັ້ຍແກັດ............ເຈັ້ຍໜັງສືພິມ.......ເຈັ້ຍເສດ.............ຢາງພາສຕິກ-ກະຕ່າຢາງບັນຈຸຢາສະຜົມຄີມອາບນ້ຳ-ຖົງຢາງໜຽວ-ຖັງນ້ຳ ຊາມ-ຕຸກນ້ຳມັນພືດ ນ້ຳດື່ມ-ເຄື່ອງບັນຈຸຜະລິດຕະພັນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ (Recy-cle)-ຕຸກນ້ຳດື່ມສີຂາວຂຸ້ນຖອດຝາຕຸກອອກເທຂອງແຫຼວທີ່ບັນຈຸພາຍໃນອອກທຳຄວາມສະອາດຈາກນັ້ນບີບໃຫ້ແປ ເພື່ອປະຢັດເນື້ອທີ່ ແລະ ເກັບຮວບຮວມແຍກປະເພດຢາງສີຂາວຂຸ້ນ-ໃສແລະ ຢາງອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກຢາງແຕ່ລະປະເພດມີລາຄາແຕກຕ່າງກັນຕຸກນ້ຳໃສ............ຕຸກນ້ຳຂຸ້ນ............ຢາງ....................ແກ້ວ- ຕຸກ ຫຼື ພາສະນະແກ້ວສຳລັບບັນຈຸອາຫານເຄື່ອງດື່ມທຸກຊະນິດຖອດຝາລິນ/ເທຂອງແຫຼວທີ່ບັນຈຸ ພາຍໃນອອກທຳຄວາມສະອາດແລະ ເກັບຮວບຮວມຈອກແກ້ວ...............ແກ້ວນ້ຳປາ.............ແກ້ວເບຍລາວ.........ເຫຼັກ ແລະອະລູມີນຽມ- ວັດຖຸ ຫຼື ເສດເຫຼັກທຸກຊະນິດ-ກະປ໋ອງບັນຈຸອາຫານທີ່ເປັນໝ້ຽງ-ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນອາລູມີນຽມ-ທອງແດງ-ທອງເຫຼືອງ-ກົ່ວເທຂອງແຫຼວທີ່ບັນຈຸພາຍໃນອອກທຳຄວາມສະອາດຈາກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ແປເພື່ອປະຢັດເນື້ອທີ່ ແລະ ເກັບຮວບຮວມກໍລະນີເສດເຫຼັກ ທອງແດງໃຫ້ມັດຮວມກັນໄວ້ອະລູມີນຽມ..........ກະປ໋ອງ...............ເຫຼັກເສດໜາ........ເຫຼັກເສດບາງ.......ທອງແດງ............ທອງເຫຼືອງ...........ກົ່ວ.....................* ເປັນລາຄາໂດຍປະມານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ປະເພດວັດຖຸຣິໄຊເຄີຣ
 13. 13. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ7ທຸກຄົນສາມາດຫຼຸດເຮັດໃຫ້...ຂີ້ເຫຍື້ອ...ຫຼຸດລົງໄດ້ ເຮົາ...ທຸກຄົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການມີສ່ວນຫຼຸດປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ ໂດຍເລີ່ມທີ່ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊັກຊວນໄປສູ່ຊຸມຊົນ ບ້ານ ບ່ອນເຮັດວຽກ ໃຫ້ຊ່ວຍກັນຫຼຸດ ຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້ຫຼຸດການໃຊ້ (Reduce)1. ຫຼຸດການຂົນຂີ້ເຫຍືອເຂົ້າບ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຖົງຢາງ ຖົງເຈັ້ຍ ເຈັ້ຍຫໍ່ເຄື່ອງໂຟມ ຫຼື ໜັງສືພິມເປັນຕົ້ນ2. ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຊະນິດເກົ່າ ເຊັ່ນ ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມ ເຄຶ່ອງສຳອາງ ຖ່ານຊະນິດສາກໄດ້ ສະບູແຫຼວ ນ້ຳຢາລີດຜ້າ ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ3. ຫຼຸດປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນບ້ານ ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ສານເຄມີໃນບ້ານ ເຊັ່ນ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຫຼື ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດຕ່າງໆ ຄວນຈະຫັນໄປໃຊ້ວິທີການທາງທຳມະຊາດຈະດີກວ່າເຊັ່ນ ໃຊ້ເປືອກໝາກກ້ຽງແຫ້ງມາເຜົາໄລ່ຍຸງ ຫຼື ໃຊ້ໝາກນາວເພື່ອດັບກິ່ນພາຍໃນຫ້ອງນ້ຳ4. ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ໂຟມ ແລະ ຖົງຢາງຊຶ່ງກຳຈັດຍາກ ໂດຍໃຊ້ຖົງຜ້າ ຫຼື ກະຕ່າແທນໃຊ້ຊ້ຳ (Reuse)1. ນຳສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ເຊັ່ນ ຖົງຢາງທີ່ບໍ່ເປື້ອນກໍ່ເກັບໄວ້ໃສ່ເຄື່ອງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ໃຊ້ເປັນຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນບ້ານ2. ນຳສິ່ງຂອງມາດັດແປງໃຫ້ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ອີກ ເຊັ່ນ ການນຳຢາງລົດມາເຮັດຕັ່ງ ການນຳເອົາຕຸກຢາງກໍ່ສາມາດນຳມາດັດແປງເປັນບ່ອນໃສ່ເຄື່ອງ ເຕົ້າດອກໄມ້ ການນຳເສດຜ້າມາເຮັດເປນອນເປັນ ຜ້າເຊັດຕີນຕົ້ນ3. ໃຊ້ເຈັ້ຍທັງສອງໜ້າ
 14. 14. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.8ການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ (Recy-cle) ເປັນການນຳວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ເຊັ່ນ:ເຈັ້ຍແກ້ວຢາງ ເຫຼັກ ອະລູມິນຽມ ໂດຍມາແປຮູບ ໂດຍວິທີການຕ່າງໆ ນອກຈາກຈະເປັນການຫຼຸດປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວຍັງເປັນການຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດມົນລະພິດທີ່ເກີດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ1. ຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ແຕ່ລະປະເພດໄດ້ແກ່ ແກ້ວ ເຈັ້ຍຢາງເຫຼັກ/ອະລູມີນຽມ2. ນຳໄປຂາຍ/ບໍລິຈາກ/ນຳເຂົ້າທະນະຄານຂີ້ເຫຍື້ອ3.ຂີ້ເຫຍື້ອເລົ່ານີ້ກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ຂະບວນການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ຄັດແຍກນຳໄປຂາຍ/ບໍລິຈາກ/ ນຳເຂົ້າທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ/ ກິດຈະກຳຂີ້ເຫຍື້ອແລກໄຂ່ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ແກ້ວ ເຈັ້ຍເຫຼັກ ອະລູມີນຽມເຂົ້າສູ່ຂະບວນການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່
 15. 15. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ9ກິດຈະກຳການນຳຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດ ກ່ອນທີ່ຈະນຳຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດ ຕ້ອງມີການຄັດແຍກປະເພດສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອເປັນການສະດວກແກ່ຜູ້ເກັບຂົນ ແລະ ສາມາດນຳຂີ້ເຫຍື້ອບາງຊະນິດໄປຂາຍເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວລວມທັງງ່າຍຕໍ່ການນຳໄປກຳຈັດອີກດ້ວຍ ໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້ປະເພດ ແຍກວິທີໃດ ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີ-ຄັດແຍກອາຫານ ກິ່ງໄມ້ໃບໄມ້ອອກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆ-ຈັດພາສະນະທີ່ມີຝາປິດເພື່ອແຍກເສດອາຫານ ຜັກໝາກໄມ້-ຮວບຮວມເສດອາຫານໄວ້ລ້ຽສັດ-ນຳເສດຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະ ເສດອາຫານຫຼື ນ້ຳໝັກຈຸລິນຊີ(EM)-ເສດກິ່ງໄມ້ໃບໄມ້ ປະສົມກັບກາກທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອຫອມກາຍເປັນປຸ໋ຍໝັກ ອິນຊີຂີ້ເຫຍື້ອນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່-ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ທີ່ຂາຍໄດ້ແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ເປັນລະບຽບເພື່ອສະດວກໃນການຢິບໃຊ້-ຮວບຮວມມເຂົ້າກິດຈະກຳຂອງຊຸມຊົນເຊັ່ນ ທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອແລກເງິນເສຍຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອໃນແຕ່ລະເດືອນ-ນຳມາໃຊ້ໂດຍປະຍຸກເປັນອຸປະກອນໃນບ້ານເຊັ່ນ ຕຸກນ້ຳຢາງມາຕັດເພື່ອປູກຕົ້ນໄມ້ ກະປ໋ອງນ້ຳອັດລົມຕັດຝາໃຫ້ເປັນແກ້ວໃສ່ນ້ຳ ແກ້ວ ຕຸກຢາງມາໃສ່ກາເຟເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆ ຫຼື ແຟັບ ຊະນິດຕື່ມໄດ້ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ(ຂີ້ເຫຍື້ອພິດ)-ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍອອກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆໂດຍໃນການຄັດແຍກຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ມີຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍສານເຄມີທີ່ບັນຈຸຢູ່ສຳຜັດຮ່າງກາຍ ຫຼື ເຂົ້າຕາ-ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດຊ້ຳອີກແຕ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍກັນປ້ອງກັນປັນຫາພາວະມົນລະພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ໂດຍຮວບຮວມນຳໄປກຳຈັດຢ່າງຖືກວິທີ
 16. 16. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.10 ຫຼັງຈາກເຮົາຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ໂດຍຈະແບ່ງອອກເປັນ2 ກິດຈະກຳຕາມປະເພດ ຂີ້ເຫຍື້ອ ດັ່ງນີ້1. ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີ-ການເຮັດປຸ໋ຍໝັກ ນຳເສດອາຫານ/ເສດພືດພວກຂີ້ເລື່ອຍ/ຊາກອ້ອຍ/ເສດໃບໄມ້ແຫ້ງ/ເສດຫຍ້າແຫ້ງປະສົມລວມກັນໃນອັດຕາສ່ວນຂີ້ເຫຍື້ອສົດຕໍ່ເສດພືດເທົ່າກັບ 1:4 ແລະກອງເທິງໜ້າດິນ ການຕັ້ງກອງຈະເຮັດເປັນຊັ້ນໆ ລະຫວ່າງເສດພືດ ປຸ໋ຍຄອງແລະ ປຸ໋ຍເຄມີ ຂະໜາດຂອງກອງກວ້າງ2.5 ແມັດ ສູງ 1.2 ແມັດ ຍາວ 4 ແມັດຄົນໃຫ້ທົ່ວ ວັນລະ 3 ຄັ້ງ/ຄັ້ງລະ 5 ນາທີຕື່ມຂີ້ເຫຍື້ອເສດອາຫານທຸກວັນເປັນເວລາ 2 ອາທິດ ຄົບ 2 ອາທິດຢຸດຕື່ມອາຫານ ຖ່າຍອອກຈາກຖັງໝັກ 3 ໃນ 4 ສ່ວນຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ເປັນປຸ໋ຍທີ່ສົມບູນອີກປະມານ2-3 ອາທິດ ປຸ໋ຍໝັກຊຸດທຳອິດນຳໄປປູກພືດປະສົມກັບດິນເພື່ອເພີ່ມອາຫານພືດໄດ້
 17. 17. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ11ເສດພືດຂີ້ສັດເສດອາຫານສົດ/ເສດພືດພວກຂີ້ເລື່ອຍ ຊາກອ້ອຍ ເສດໃບໄມ້ແຫ້ງຫຍ້າແຫ້ງປະສົມລວມກັນໃນອັດຕາສ່ວນຂີ້ເຫຍື້ອສົດ: ເສດພືດ ເທົ່າກັບ 1:4ການຕັ້ງ 2.5ແມັດ1.2ແມັດຕື່ມຂີ້ເຫຍື້ອເສດອາຫານທຸກວັນເປັນເວລາ 2ອາທິດກວນວັນລະ 3ຄັ້ງຄັ້ງລະ 5 ນາທີຄົບ 2 ອາທິດ ຢຸດຕື່ມເສດອາຫານປຸ໋ຍໝັກຄັ້ງທຳອິດນຳໄປໃຊ້ປູກພືດປະສົມກັບດິນເພື່ອເພີ່ມອາຫານໃຫ້ພືດປຸ໋ຍໝັກຊຸດທີ 2 ດຳເນີນການໝັກຕໍ່1ສ່ວນທີ່ເຫຼືອເກັບໄວ້ເປັນຫົວເຊື້ອໃນການເລີ່ມຕົ້ນໝັກຕໍ່ໄປຖ່າຍອອກຈາກຖັງໝັກ3ໃນ4ສ່ວນຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ເປັນປຸ໋ຍທີ່ສົມບູນ
 18. 18. 123ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.12- ປຸ໋ຍຊີວະພາບທີ່ຜະລິດຈາກພືດ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ-ເສດວັດຖຸເຫຼືອໃຊ້ 0.5 ຖັງ- ກາກນ້ຳຕານ1ລິດ- ນ້ຳໝັກຈຸລິນຊີ 1 ລິດ- ນ້ຳສະອາດ 0.5 ຖັງອຸປະກອນ- ຖັງພາສຕິກມີຝາປິດຂະໜາດ 20-40 ລິດ- ຖົງປຸ໋ຍວິທີເຮັດຕື່ມນ້ຳສະອາດລົງໃນຖັງພາສຕິກປະມານເຄິ່ງຖັງຈາກນັ້ນຕື່ມກາກນ້ຳຕານ ແລະ ຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນນຳເສດວັດຖຸໃສ່ຖົງປຸ໋ຍມັດປາກຖົງແລ້ວນຳໄປແຊ່ໃຫ້ຈົມເປັນເວລາ 7ວັນໂດຍເກັບໃນບ່ອນຫົ່ມ
 19. 19. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ132. ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອ ພໍຈະຮູ້ກັນແລ້ວວ່າຂີ້ເຫຍືອທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອນຳມາໃຊ້ໃໝ່ ເຮົາສາມາດນຳມາເຮັດກິດຈະກຳພາຍໃນຊຸມຊົນໄດ້ຫຼາຍກິດຈະກຳເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນຕາຢູ່ ແລະ ມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ຊຶ່ງແຍກຕົວຢ່າງໄດ້ດັ່ງນີ້
 20. 20. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.14ຄັດເລືອກຂີ້ເຫຍື້ອຖິ້ມໃຫ້ຖືກບ່ອນຖືກຖັງ…ຖັງສີຟ້າຮອງຮັບສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປເຊັ່ນຖົງພາສຕິກໃສ່ເຂົ້າໜົມຖົງພາສຕິກບັນຈຸແຟັບ ແລະ ອື່ນໆຖັງສີຂຽວຮອງຮັບສິ່ງເສດເຫຼືອຍ່ອຍສະຫຼາຍ ເຊັ່ນ ເສດອາຫານເປືອກໝາກໄມ້ ເສດຜັກ ເສດອາຫານ ແລະ ອື່ນໆຮອງຮັບສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍັງໃຊ້ໄດ້ (ຣີໄຊເຄີຣ) ເຊັ່ນເສດເຫຼັກ ເສດແກ້ວ ເຈັ້ຍ ພາສຕິກ ປ໋ອງເບຍ ແລະອື່ນໆຖັງສີເຫຼືອງຖັງສີສົ້ມຮອງຮັບສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ ຫຼອດຟຣູອໍເຣສເຊນ ຖ່ານໄຟສາຍຫຼືແບດເຕີຣີໂທລະສັບມືຖືພາສະນະບັນຈຸສານກຳຈັດແມງໄມ້ຫຼື ວັດສະພືດ ກະປ໋ອງສະເປ ກະປ໋ອງສານກຳຈັດແມງໄມ້ ສິ່ງບັນຈຸສານເຄມີ ແລະອື່ນໆ
 21. 21. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ15ເອກະສານອ້າງ• ຄູ່ມືການໃຊ້ງານຖັງບົ້ມປຸຍຊີວະພາບ• ຄູ່ມືແນວທາງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດເປື່ອງຕົ້ນການຫຼຸດ ແລະ ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນ• ຄູ່ມືການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່• ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງhttp://www.doae.go.th/library/html/detail/puyy/fert6.htmhttp://www.tipmse.or.th/th/knowledge/db03.aspxhttp://www.tei.or.th/songkhlalake/database/knowledge/ knowl-edge_fertilizer.html
 22. 22. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.16ຫຼຸດການໃຊ້REDUCEໃຊ້ຊ້ຳREUSEຣີໄຊເຄີຣRECYCLE
 23. 23. ຄູ່ມືປະຊາຊົນ ເພື່ອການຫຼຸດ ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ17

×