Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rame hajraj

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rame hajraj

  1. 1. UNIVERSITETI PUBLIK ” HAXHI ZEKA “FAKULTETI I MENAXHIMIT TE HOTELIERISË DHE TURIZMIT PEJË Lënda: MIKROEKONOMIA TEMA:MONOPOLI Mentori Studenti: Dr. Artan Nimani prof. Ramë Hajraj PEJË, 2012
  2. 2. HYRJETema sa i përket monopolit në ketë punim ka të bej me shtjellimin sipërfaqësor të monopolit dhe karakteristikave të tij.Në ekonomi, një monopol [(nga monos greke / μονος (vetëm ose e vetme) + polein / πωλειν (për të shitur)]ekziston kur një individ i veçantë apo një ndërmarrje ka kontroll të mjaftueshëm në lidhje me një produkt apo shërbim të veçantë, duke përcaktuar ndjeshëm kushtet në të cilat të individët tjerë do të kenë qasje në të.
  3. 3. 2.0 KUPTIMI I MONOPOLIT DHE KUSHTET NEMONOPOLMonopoli ka qenë më i përafërt në periudhat e mëhershme,kur fillon ekspansioni dhe zhvillimi i hovshëm i degëve tëndryshme industriale.Ka katër lloje themelore të strukturave të tregut në analizëntradicionale ekonomike:1. Konkurrencës perfekte (apo konkurrenca e plotë),2. Konkurrencë monopoliste,3. Oligopoly dhe4. Monopoli.
  4. 4. Karakteristikat e monopolitKarakteristikat o monopolit janë: Një shites i vetëm, Fuqia e tregutBurimet e fuqisë së monopolitBurimet e fuqisë së monopolit janë barrieratekonomike që përfshijnë: - ekonominë e shkallës, - kërkesat e kapitalit, - avantazhet e kostos dhe - epërsi teknologjike.
  5. 5. 3.0 KËRKESAT NË KUSHTET MONOPOLFirma monopol ekzistencën e vet dhe kohëzgjatjen e veprimite siguron ngase e ka eliminuar konkurrencën. 3.1 Të ardhurat e firmës monopolE ardhura e firmës monopol realizohet nga shitja eprodukteve dhe shërbimeve, me çmim te volitshëm, në varësinga lartësia e kërkesës.Të ardhurat shprehen përmes formulës: AT = Q * ÇKu janë:AT – Të ardhurat totaleQ – Sasia e mallit të shiturÇ – Çmimi
  6. 6. Nëse i shfrytëzojmë të dhënat nga tabela e mësipërme, mund ti ndërtojmëparaqitjet grafike të kërkesës së firmës monopol, si dhe kurben e lakores sëfirmës monopol dhe të ardhurat margjinale. Fig. 1 Kurba e kërkesës së firmës monopol Të ardhurat margjinale janë të barabarta me 14 Euro, aq sa është çmimi i njësisë së katërt, minus 4 Euro që është pakësimi i AT nga shitja e tre njësive të mëparshme.
  7. 7. 4.0 PËRFUNDIMINë bazë të materialit te prezantuar në ketë punim seminarik mund tëkonkludojmë se: - Monopoli ka qenë më i përafërt në periudhat e mëhershme, kur fillonekspansioni dhe zhvillimi i hovshëm i degëve të ndryshme industriale.- Ka katër lloje themelore të strukturave të tregut në analizën tradicionaleekonomike:- Ekzistojnë barriera në forma ligjore si patentat apo licencat. Patentat ijapin shpikësit të drejtën ekskluzive për të prodhuar një produkt për 20 vjet - Firma monopol ekzistencën e vet dhe kohëzgjatjen e veprimit e siguronngase e ka eleminur konkurrencën. - E ardhura e firmës monopol realizohet nga shitja e produkteve dheshërbimeve, me çmim te volitshëm, në varësi nga lartësia e kërkesës. - Kemi disa kërkesa ne konkurrencën monopolistike.Andaj shpresojmë qe materiali i prezantuar në ketë punim seminarik te jetënjë udhërrëfyes sado i vogël për të gjithë ata të cilët merren me studimin elemisë se monopolit.

×