Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë

1,550 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë

 1. 1. UNIVERSITETI PUBLIK” HAXHI ZEKA “ FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT-PEJE PEJË Plani i Biznesit- Burimi i Jetes LËNDA: Mikroekonomi MENTORI: Studenti:Prof.Dr.Artan Nimani Xhemail Demiri PEJË, 2012
 2. 2. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I jetes” Sh. A. -skenderaj PËRMBAJTJA:1. PËRSHKRIMI I KOMPANISË ............................................... 12. OBJEKTIVAT E KOMPANISË .............................................. 53. PLANI OPERATIV................................................................ 114. PLANI FINANCIAR.............................................................. 245. PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT...................................... 28 -0-
 3. 3. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I jetes” Sh. A. –skenderaj 1. PËRSHKRIMI I KOMPANISËHistoriku i KompanisëKompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Burimi I jetes është themeluar në Tetor tevitit2012 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare tëMirëbesimit (AKM), dhe pese komunave ( Pejë, Decan, Istog, Kline dhe Junik).Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Burimi i jetes është themeluar siShoqëri Aksionare në Maj të vitit 2012 mbi Ndërmarrjet Afariste (Rregullorja), për njëperiudhë të pacaktuar.Nga data 31.05.2012 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. nga Qeveria e Kosovës gjegjësishtnga Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë është pajtuar të zhvilloj aktivitetin me numer tëri të biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipasrregullit egzistues të ligjeve të Kosovës.Sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndermarje Publike nga data 13. Qershor. 2012 jemi nënMinistrin e Ekonomisë dhe Financave të Republikes të Kosovës si Ndermarrje PublikeQendrore.K.U.R “Burimi I Jetes”, është institucion publik profesional i licencuar nga ZyraRregullative për Ujë dhe Mbeturina për ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit meujë të pijshëm dhe shërbimet kanalizimit.Numri popullatës që Kompania Rajonale,,BURIMI I JETES’’ iu kryen shërbime me ujëtë pijes vlerësohet rreth 177.767 banor, ndërsa shërbimet e ujërave të zeza 54,950banor. Kapaciteti momental prodhues sillet në 2.000.000,00 m3/Vjet.K.U.R “BURIMI I JETES” Sh. A është institucion reformuar sipas standardeve teUnionit Evropian, procesit te rajonalizimit të bazuar ne modelet dhe përvojat esuksesshme nderkombtare për qeverisje korporative bashkëkohore.Kompania është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm tëkualitetit të lart dhe të shërbimeve të kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shërbimet ekanalizimit dhe shërbimet tjera janë detyrat kryesore të kompanisë.Qendra e kompanisë është në Pejë, në strukturën e vetë ka 5 njësi të biznesit në Pejë,Deçan, Istog, Klinë dhe Junik. (Ketu duhet veçuar rastin e Njesisë Operative të Deçanitku me vendimin e Kuvendit Komunal ata janë shkëputur nga Kompania nga Qershori ivitit 2012). KUR”Burimi I Jetes”Sh. A. përbëhet prej kater departamenteve dhe katerzyrave profesionale.Bordi i Drejtoreve i përzgjedhur nga Kryeministri, është organ i pa n’varur dhe bënëmbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Stafi menaxhues i kompanise organizon punën,kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë dhe stafit.
 4. 4. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I jetes” Sh. A. -skenderajNë kuadër të furnizimit apo të Prodhimit të ujit të pijshëm në Kompanin RajonaleBurimi I jetes ka keto të dhëna të Biznesit:Nj. O. Pejë:(Kjo Njësi Operacionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe 18 fshatra për rreth si dhe disribuimin eujit.) o Dy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme të pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardhë me gravitet o Njësia Operacionale në Pejë ka një Stacion kryesor të pompimit dhe tri stacione tjera të kapacitetit të vogël për furnizimin e lagjes së Zatrave, Asllan Qesme dhe Maja e zezë. o Një Depon të ujitë të pijshëm me rreth 1500m3 ujë. o Diku 210 km rrjetë i ujit me tubacione të profileve të ndryshme. o 85 km rrjetë i kanalizimit të fekaleve. o 10km rrjetë I Ujërave atmosferik. o Dy Stacione të Klorinimit.Nj. O. Istog:(Në Istog kemi pesë burime, sistemi i ujësjellësit është sistem i përzier me gravitet dhe sistem te pompimit). o Tetë Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3, 400m3, 400m3, o Kater stacione te pompimit, o Pesë stacione te klorinimit o Një rrjetë prej 227 Km te dimensioneve prej Dn50 deri ne Dn500 gypësjelles të ujit. o Një rrjetë prej 16 Km te kanalizimit te ujerave fekal.Nj. O. Klinë:(Në Klinë kemi dy sistemi për furnizimin me ujë të pijes ai i vjëtri prej tri bunarëve I cili nuk është nëfunksion dhe sistemi i ri i cili është në funksion, sipas të dhënave në burim të ri kemi diku rreth 300l/sec,ku kemi kaptuar rreth 30% të ujit. Prej kaptimit deri te sistemi i pompave kemi 930m dhe prej sistemit tëpompimit deri te rezervari kemi 2000m. Pompat janë të kapacitetit 2x45 l/sec,ku janë të instaluara edhe dypompa të reja për furnizimin gypësjellësi është prej materialit Pe, AC, Gizës dhe PVC. Përpos Qytezës sëKlinës në ombrellën tonë janë edhe dy fshatra Kpuzi dhe Qeskova në një sistem të veçan ku kemi 107shtëpi ku 80% janë të pajisur me ujëmatës me 6l/sec. Si dhe ne ombrellen tone jane edhe 13 fshatera njësistemin e ri me popma te instaluara në të njëjtin Stacion të pompimit). o Një Stacion i klorinimit o Katër Depo të ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3 o Një rrjetë prej diku 41 km gypësjelles të ujit. o Dy Stacione të pompimit.Nj. O. Junik:( Sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (20-25) l/s. o Një Depo te ujit me kapacitet 600m3 o Një rrjetë prej 25 km gypësjelles të ujit. -2-
 5. 5. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I jetes” Sh. A. –skenderajAktivitetet e realizuara gjatë vitit 2012Të dhëna të Biznesit 2012Popullsia që i shërbehet me ujë 172.194Popullsia që i shërbehet me kanalizime 54.950Numër total klientësh 30.896Volumi i shitjeve vjetore 28.192.456 m³Numri i punonjësve 180Të ardhurat vjetore 1.404.225 EuroAsete ujësjellës dhe Kanalizime 22.945.809Aktivitetet e perfunduara gjatë vitit 2012Janar – Mars 2012 • Implementimi i Kosova V, faza e dytë dhe Kosova VI, faza e dytë, në vlerë prej afersisht 3.2 milion euro, Dizajnimi i projekteve detale për dy fazat. Në Janar është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit në mes Kuvendin Komunale Pejë me USAID-in, IRD dhe Kompaninë e Burimi i Jetes – Pejë, për Investime të vogla në infrastrukturen e ujitë dhe sanitacionit, per implementimin e projektit të zgjerimit , për zgjerimin e sistemit të ujit për 9 fshatra të Pejës që shtihen në rrugën Pejë Prishtinë, në vlerë prej 615.080 Euro, ku kemi nga Burimi i Jetes investim prej 69.100 Euro dhe nga 50% USAID-i dhe Komuna e Pejës, si dhe aktivitetet e përditshme të kompanisë.Prill – Qershor 2012 • Implementimi i projektit të zgjerimit ka filluar, si fazë e parë është, tubacioni kryesorë dhe rrjeti sekondar për fshatrat Zahaq dhe Pavlan. Me Ministrin e Ekonomisë dhe Financave është nënshkruar kontrata për investime kapitale si dhe nga ana e Burimit te jetes është hartuar projekti i furnizimit me të gjitha procedurat e përgatitjes së materialit tenderues me vlerë afërsisht 180.000 Euro. Nga Zyra Rregullative është bere vlerësimi i Performances për vitin 2011- 2012, KUR”Burimi I Jetes”Sh. A. – Pejë, ka zëre vendin e dytë nga 7 Kompanitë e ujesjellesave dhe Kanalizime të Kosovës dhe vendin e parë për ndryshimet pozitive që ka realizuar gjatë vitit 2012.
 6. 6. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderajKorrik – Shtator 2009 • Nga Konsulenca e Bankës Gjermane është hartuar raporti Konceptual i Investimeve nga ana e Burimi I Jetesështë pranuar si i tillë dhe gjatë këtij tre mujori nga konsulenca ka pasur vizita të eksperteve të ujit të cilët kanë vlerësuar gjendjen faktike në teren, pra nga ana e Burimit te jetes janë afruar të dhënat teknike për hartimin e projekteve detale. Projekti i furnizimit (Projekti nga MEF-i) është Ritenderuar. Përpilimi i projekt propozimeve prioritare si dhe qasja e tyre në PIP, për vitin 2012, si dhe hartimi i projekteve prioritare dhe prezantimi tek donatoret potencial.Tetor – Dhjetor 2009 • Hartimi i planin të biznesit 2010-2013, Përgatitja e materialit tenderues nga konsulenca për fazën e parë – Rehabilitimi i rrjetit të sistemit të ujësjellësit, si dhe përgatitja e projekteve detale për fazën e dytë. Projektet propozimet, si dhe strategjia e Hidrodrinit për projektin e ri të financuar nga USAID-i “Kosovo Water Institutional Sector Reform”, ky projekt është ngritja e kapaciteteve ndërtuese si dhe investimet në projekte konkrete. • Numri mesatare i riparimet në rrjetin e ujesjellesit sipas njësive eshte:Pejë 4 riparime në ditë,Istog 3 riparime në ditë,Klinë 2 riparim në ditë dheJunik 1 riparim në ditë. • Gjatë vitit 2012 është rritur numri i konsumatoreve afer 1.900 konsumaorë, ku nga ky numer kemi konsumatorë të ri dhe aktivizim të kyçjeve ilegale. • Gjatë viti 2012 janë proceduar 665 Aktpadi ndaj konsumatoreve të pa pergjegjeshëm, Hidrodrini nga ky proces i cili eshte në vazhdimesi ka inkasuar afer 7.568,04 Euro. • Nga raporti i Inspektoreve nga zyra e AQF eshte konstatuar, rreth mos pagesës së TVSH per periullen (Janar – Gusht ) 2012, Ndermarje e atehershme e Ujesjellesit Pejë, kjo periudh i perket periudhes para konsolidimit në KUR”Burimi I Jetes”Sh. A. – Pejë. Vlera që duhet paguar eshte 78.139,88 Euro, Kompania jonë ka nënshkruar një kontrat 12 mujore për pagesen e ketij borxhi, kisti mujor eshte 6.512 Euro, i cili ka filluar të paguhet nga Dhjetori i vitit 2008. • Projektet e përfunduara, në rehabilitim dhe rrjetë të ri, prej DN63 deri në DN315, kemi 3100m gypesjelles të rehabilituar, • Në Studenicë janë instaluar pompat e reja, në vlerë prej 27.500 Euro, -4-
 7. 7. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderaj • Në dhjetor 2012 janë marrë në menaxhim sisteme të pompimit në Pejë, vlera e borxhit për rrymen e shpenzuar do te paguhet gjate vitit 2012, me KEK-un do të behet një marrëveshje (kontratë) për pagesë me kiste. 2. OBJEKTIVAT E KOMPANISËMisioni i Kompanisë Misioni i përgjithshëm i K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. është që të siguroj ujë të pijshëm, të bollshëm dhe pa ndërprerje për të gjithë konsumatorët e saj pa dallim race dhe religjioni. Burimi i Jetes i furnizon me ujë të gjithë konsumatorët të cilët janë të kyçur në rrjetin e sistemit ne katër Komunat. Kjo merrë përsipër që të siguron ujë të kualitetshëm, sasi të mjaftueshme dhe mirëmbajtje të sistemit të rrjetit si dhe zhvillimi i burimeve të reja të qëndrueshme nëse mjetet financiare lejojnë të sigurojnë një rritje të standardit të shërbimeve. Hidrodrini ju ofron konsumatorëve të vetë shërbime për largimin ujrave të zeza në sipërfaqet e komunave të Pejes, Istogut, Klinës dhe Junikut.Vizioni i KompanisëVizioni i Kompanisë ofrimi i sherbimeve cilësore me kosto më të ulët të mundshme,zgjerimi i rrjetitë të ujesjellesit (furnizimi i të gjitha fshatrave me ujë), rehabilitimi i rrjetit tëkanalizimit dhe zgjerimi si dhe ndertimi i një impianti modern të ujerave të perdorura dhelenia trashegimi të sigurt brezave të ardhshem.Objektivat Strategjike • Evitimi në kohë dhe eliminimi i menjehershem i të gjitha rrjedhjeve në sistemin si dhe reduktimi i humbjeve teknike, • Reduktimi i humbjeve administrative, • Rritja e shkallës së Inkasimit gjatë viteve prej 66%, deri në 85%. • Implementimi i projekteve donacion nga B. Gjermane KfW, dhe USAID-it, si dhe projekt propozimeve që kemi aplikuar në PIP,Vlersimi i performances dhe aktivitetet që do të ndermeren Elementet Vitet 2012 Shitjet totale 2.325.017 Inkasimet 1.404.225 Shkalla e 60% inkasimit
 8. 8. -5-
 9. 9. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderaj Treguesit të paraqitur në formë grafike 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2012 Shitjet InkasimetPavarësisht prej sfidave është me rëndësi që menaxhmenti i konsoliduar si organdrejtues i kompanisë, është angazhuar në mënyrë konstante me sensin e natyrshëmpotencial për rezultate në pune. Menaxhmenti është angazhuar në kuadër të njëagjende të përbashkët me synime dhe objektiva të qarta e cilësore dhe pa ndonjëdiferencë veprimesh.Performanca tri vjeçare është tregues mbi zhvillimet e përgjithshme financiare dheoperacionale të kompanisë.Edhe gjatë vitit 2012 veprimtaria e K.U.R “Burimi I Jetes” vazhdoi punën normalishtme programin e vet të punës duke zbatuar projektet e filluara nga vitet paraprake,me programin operativ të vitit 2012 duke ndërmarrë hapa konkret nëpërmirësimin e shërbime të ofruara që janë synim i vazhdueshëm i yni dhe përgjegjësvetjerë, që janë të kyçur në mbarëvajtje dhe mbikëqyrje të biznesit në tërësi.Aplikimi i projektit të OFMP ka siguruar që në mënyrë të dukshme dhe të matshme tëvlerësohet performanca mujore dhe tashmë edhe ajo vjetore. Matja e performancës sëK.U.R “Burimi I Jetes” është bërë me aplikimin e standardeve dhe treguesvetë performancës. Projekti i zbërthyer në terma më të thjesht ka mundësuarqë menaxhmenti të angazhohet për një performancë efektive duke përfshirë procesine përmirësimit, zhvillimit të aktiviteteve dhe rezultatet e arritura dhe rezultateve qëduhet arritur.Në vazhdim janë paraqitur një pjesë të treguesve si caqe kryesore të K.U.R ,,Burimi IJetes”ku në mënyrë të përgjegjshme menaxhmentit i ka ranguar me prioritetin shumë të lartë. -6-
 10. 10. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderajTë dhëna të Biznesit, caqet (2012 - 2013) 2012Popullsia që i 172.194shërbehet me ujëPopullsia që i 54.950shërbehet mekanalizimeNumër total klientësh 30.896Volumi i shitjeve vjetore 28.192.459 m³Numri i punonjësve 180Numri i punonjësve 2.9për 1000 lidhjeTë ardhurat vjetore 1.404225Asete ujësjellës dhe 22.945.809kanalizime (Neto)Uji i Pafaturuar % (UPF)Mesatarja reale e shkalles së humbjeve prej vitit 2012 deri në vitin 2013 është 79%, (Uji ipa faturuar në vitin 2012 ka qenë 83% , kurse ne vitin 2013 ka qenë 77% kemi një rënieprej 6% të ujit të pa faturuar). Shkalla e humbjeve të ujit në vitin 2011 ka qenë 75% dukekrahasuar me vititn 2013 kemi reduktim të humbjeve për 2%, kurse gjatë vitit 2013humbjet janë 73%, Aktivitetet që do te ndermirën gjatë vitit 2010 janë: A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike si dhe ngritja shkalles se Inkasimit (Prioritet kryesor). B. Organizimi më efektiv i Kontrollit të brendshem, për të gjitha Departamentet dhe Sektoret e Kompanisë. C. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në rrjetin e ujësjellësit. D. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve, ndarja e zonave. E. Implementimi i Projekteve që janë donacion nga B. Gjermane KfW. Dhe USAID-i. F. Ritja e Efikasitetit dhe Efçiences së kompanisë. -7-
 11. 11. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. -skenderajVeprimet që do të ndermerren: A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike si dhe ngritja e shkalles se Inkasimit:Sipas të dhënave te verifikuara K.U.R”Burimi I Jetes” Sh. A. ballafaqohet me humbjete mëdha administrative dhe teknike sipas te dhënave kemi diku 48% nuklexohen ujëmatësit dhe sipas te dhënave ne teren leximi nuk është i saktë gjatë vitit2012, do të freskohet ekipi i Inspekcionit ashtu që në të behet në kontroll ne te gjithasektorët e Kompanisë, sidomos në kontrolli i eliminimit të humbjeve vizuale, dhekontrolli i inkasantëve, do të behet një vlerësim i situatës ekzistuese e mënyrës sepunës së inkasuesve dhe do të do të merret një vendim se si do të duhet vepruar mëtej ( pra do të shqyrtohet në mënyrë detale mënyra e stimulimit dhe destimulimit). Dotë caktohen zonat në të cilat duhet vepruar ashtu që inkasantet do të ndahen nëgrupe dhe se bashku do të veprojnë në zona të caktuara, gjatë vitit 2012 dotë kërkohet nga konsulenca PA – USAID-i që të hartohet një strategji, përorganizimin dhe trajnimin e inkasuesve për një punë, më efektive. Sa i përket humbjeveteknike, ndikim të madh do të kenë Investimet nga Banka Gjermane KfW të cilat do tëfillojnë me Implementim në muajin Mars të 2012, implementimi do të realizohet nëdy faza, faza e parë është rehabilitimi i rrjetit dhe faza e dytë është, punëtndërtimore, sistemet e pompimit dhe rezervuarët me punë tjera.Gjatë viti 2012 do të behet një sistemim i ekipeve, pra do të formohen ekipet kontrollin elidhjeve ilegale, ku do të veprohet sipas planifikimit të koordinuar me të gjithadepartamentet e kompanisë. Ne fillim te muajit Mars 2012 do te implementohet projekti itre mujor i cili do te Implementohet ne komunen e Pejes, projekti i ashtuqujtur leximi iujemateseve shtepiak, ky projekt do te implementohet nga persona te kontraktuar ngajashte, do te kontraktohen 10 persona te cilet do te bejme leximin e ujematesve shtepiakdhe atyre nenzonal, qellimi kryesor eshte verifikimi i saktesis se leximit ne zona tecaktuara dhe kohe te caktuar si dhe regjistrimi dhe legalizimi i lidhjeve te reja. Buxheti iplanifikuar per kete projekt do te jet 5.500 euro, qe do te thote per paga 3.200 euro dhe1300 euro per shpenzime te transportit dhe shpenzimeve tjera te projektit. Projektidetalisht do te prezentohet ne mes te muajit Shkurt te vitit te ardhshem. Gjate vitit2012eshte bere inçizimi i te gjitha ndertesave qe departamentet nuk jane te pajisurame ujematesa, si aktivitet qe do te ndermeret eshte instalimi i ujematesve nendertesa banesore dhe faturimi i tyre sipas leximit te ujematesit dhe ndarja e faturesvaresisht prej numrit te banesave, pra jo ne menyre paushalle me numer te banoreve 3te cilet jane faturuar nga 5m /per banor. B. Organizimi më efektiv i Kontrollit të brendshem, për të gjitha sektoret e Kompanisë.Nga ekipi i kontrollit të brendshëm do të behet kontrolli i të gjitha departamenteve(sektoreve) të kompanisë, duke filluar me orarin e punes, pauzat e mengjesit,kontrolli i ekipeve të mirëmbajtjes të rrjetit të ujesjellesit dhe kanalizimit ekipeve teriparimeve, sigurimi i objekteve, inkasuesve e keshtu me rradh. Ekipi i kontrollit tëbrendshem do të caktohet nga krye shefi ekzekutues dhe ai do të caktohet aty peraty, qellimi i kontrollit eshte ngritja e efikasitetit te Kompanise. -8-
 12. 12. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. -skenderaj C. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në rrjetin e ujësjellësit:Pasi që është duke u Implementuar GIS-i do të lehtësohet identifikimi i lidhjeveilegale si dhe do të identifikohen konsumatorët të cilët nuk kanë ujematesa, ashtu qëpuntoret do te pajisen me të dhëna (harta) per zonat ne te cilat veprojnë dhe shtepiper shtepi do te behet kontrolli i sistemit te ujit, pra nje kontroll detal. Meimplementimin e GIS-it eshte lehtesuar puna ne aspektin e te dhenave perkonsumatore, rrjetin e sistemit te ujit, asete etj, viti 2012 eshte vit i cili kryesishtprojektet do te bazohen ne te dhenat e GIS-it. (201/5) (Me ngjyre te kuqe jane konsumatoret e ri te identifikuar nga ekipet tona te terenit) D. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve.Ekipi i detektimit te humbjeve është pajisur me pajisje të detektimit donacion nga B.Gjermane. Ekipi eshte trajnuar për shfrytëzimin e pajisjeve të detektimit, kryesishtekipi I detektimit të humbjeve, aktivitetet do ti zhvilloj ne Pejë, në tre mujorshin e vitit -9-
 13. 13. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. -skenderaj2012 do të behet riorganizimi i ekipit si dhe do të behet zgjerimi i ekipit, ashtu që dotë formohen dy ekipe që do të veprojnë në eliminimin apo riparimin e prishjeve nërrjetë dhe detektimi d.m.th gjetja e humbjeve dhe eliminimi i menjehershem i tyre. Kysektor do te veproj ne koordinim te ngushte me sektorin e riparimeve dhe ate temirembajtjes. E. Implementimi i Projekteve që janë donacion nga B. Gjermane KfW, dhe projektet e USAID-it.Gjatë vitit 2012 do të fillohet me Implementimin e projekteve në vlerë prej 3.002.410€, në rehabilitim të rrjetit primar dhe atë sekondar si dhe ndertimin e rezervuarevedhe rehabilititmin e stacioneve të pompimit, kurse projekti i USAID-it do te perfundojne Shkurt të vitit 2012, me implementimin e këtyre projekteve tek Hidrodrini, do tendikoj dukshëm në reduktimin e humbjeve teknike në sistemin e ujësjellësit. F. Rritja e Efikasitetit dhe Efçiences së kompanisë.Të gjitha punet në sektoret do të organizohen sipas skemes organizative, si dhe do tëbehet kordinimi i mes sektoreve në mbledhje javore të kompanisë, departamenti ifurnizimit me ujë, sektoret e mirembajtjes dhe riparimeve do tu sigurohet automjetet dhedo të caktohet pergjegjesi i automjetit ashtu që sherbimi me automjet të behet vetem prejnjë personi të ekipit, automjetet e ekipeve punuese do të pajisen me gjithë materialin eduhur për riparim dhe mirembajtje, ashtu që do të kursehet ne kohë, me kete do tëreduktohen shpenzimet e karburantit. Si dhe pas rehabilitimit të objektit të sherbimitteknik do të behet transferi i një pjese të stafit nga objekti i administrates në sherbimteknik, arsyeja e rritjes së efikasitetit dhe efiçiences.Kualiteti i UjitKualiteti i Ujit- VitiK.U.R”Burimi I Jetes” 2012Totali i Testeve të 1877realizuara- Që nuk janë ne 269pajtim me standardet% (keq) 14%Sektori i Kualitetit të ujit do të përmbushët gjatë viteve 2012 me një staf prej tre personave tëspecializuar në sektorin e kimisë,(p)-planifikuar në vite.Konsumatoret e RegjistruarNumri total i klientëve gjatë viteve:Ngritja e numrit të konsumatorëve: - 10 -
 14. 14. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I jetes” Sh. A. -skenderajViti 2012 me 2012 është 1.934 konsumatorë më shumë, pra në vitin 2012 kemi30.900 Konsumatorë.Planifikuar deri ne fund të vitin 2012 do te kemi diku 31.800 konsumatorë teregjistruar, këtu bazohemi ne investimet e USAID-it qe do te arihet me furnizimin efshatrave te reja me ujë. Planifikimi deri në fund të vitit 2013 do të kemi një rritje tënumrit të konsumatorëve prej 25%.Shkalla e Arkëtimit (Sh. A)Shkalla e arkëtimit apo shkalla e inkasimit gjatë vitit 2012 ka qenë 53% kurse gjatëvitit 2008 është 66% në ketë tregues kemi një ngritje prej 14%. Gjatë vitit2011shkalla e arkëtimit është 60%, ku faturimi është i rritur për 3% në krahasim mevitin2012 dhe se arsyeja kryesore e zvogëlimit të shkalles së inkasimit prej 6% gjatë vitit2011, është se birraria gjatë vitit 2011 e ka paguar borxhin e vitit 2012. Gjatë vitit2013 shkalla e planifikuar e arkëtimit është 65% që është një sfidë e madhe ekompanisë, kjo shkallë do te realizohet me një planifikim dhe koordinim tëDepartamentit të Shërbimit me Konsumatorë me sektoret tjerë e që kryesisht do temerret përcjelljen e konsumatorëve të cilët nuk janë të rregullt ne pagesën e ujit(shkyçje nga rrjeti i sistemit të ujit). Planifikimi i shkalles së arkëtimit gjatë viteve2011 kemi planifikuar të jetë 70% dhe në vitin 2012 me 75% dhe 2013 me 80%.Norma e Mbuleses së Punës (NMP)Norma e mbulesës së punës gjatë vitit 2012 ka qen 0.98, kurse ajo e vitit 2013 ka qenë1.24 d.m.th. Gjatë vitit 2013 është 1.00, gjatë vitit 2012 norma e mbulesës së punësështë planifikuar të jetë 1.24, ky tregues do te arrihet me një kontroll dhe planifikim tëshpenzimeve si dhe me hartimin e rregulloreve te brendshme që do te hartohen, prarregullore për shpenzimet qe do te bëhen ( format e hartimit të projektit, buxheti, dizajni,aprovimi i shpenzimit). 3. PLANI OPERATIVPlani I Operimeve teknike në rrjetin e ujitë të pijshëm, kanalizimeve si dhe stabilimentevetjera ujore në vitin 2012-2013 do të koncentrohet në këto kërkesa: - Organizimi i strukturës organizative dhe sistemimi i punëtoreve për një efikasitet më te mirë. - Reduktimi i Ujit të pa faturuar prej 74% në 73%, si dhe ngritja e Inkasimit prej 64% në 67% - Fillimi i Implementimit te Projekteve Kosova V- Faza 2, që janë donacion nga B. Gjermane KfW.
 15. 15. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderaj - Perfundimi i Implementimit te projekteve të USAID-it në Istog që do të kofinancohen me Kuvendet Komunale. - Implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republikës së Kosovës në vlerë prej afër ~160.000 Euro (projekte të PIP-it)Organizimi i Struktures Organizative:- Organizimi i sistemimin te departamenteve dhe sektorëve si dhe pershkrimi i puneveper te gjithe puntoret dhe kontratat e puntoreve pra, ndarja e përgjithsive, si dhesistemimi sipas Organogramit të ri të paraqitur.Reduktimi i humbjeve dhe ngritja e Inkasimit do te arrihet me:a) Implementimin e detektimit te humbjeve me pajisje per detektimin e humbjeve teknikene teren.b) Me aktivitetet e Sherbimit te Konsumatoreve:- Ndryshimet ne Inkasim, mënyra e stimulimit dhe destimulimit- Përcjellja sistematike e borxhlinjeve ne te gjitha sektoret si dhe shkyçja e tyre,- Nenshkrimi i Kontratave me konsumatore,- Paditja e konsumatoreve te cilet rikyçen ilegalisht pasi qe jane shkyçur,- Kordinimi mes departamenteve,- Kontrollimi i sistematik i departamenteve dhe i të gjitha sektorëve,- Implementimi i shkyçjeve kolektive,- Përpilimi i Rregulloreve te brendshme rreth shqyrtimit te Kerkesave dhe Ankesave,- Kampanja me Media,- Si dhe kontaktet me thirje telefonike me konsumator.Aktivitetet operative te planifikuara:Nr: Aktivitetet qe do te implementohen gjate vitit 2010 Kostoja (€)1 Aktivizimi i tubacionit të ri në çarshinë e gjatë në Pejë. 5.0002 Pajisja dhe vendosja e logove në automjete të Hidrodrinit 2.5003 Instalimi i Ujematesit dhe pjeseve lidhese në gypin Dn700 dhe 7.500 eliminimi i komorës së dëmtuar tek Stacioni i Pompimit në Pejë.4 Zgjidhja e problemit me ujë të pijshëm për zonën e Zatrave. 25.0005 Furnizimi dhe montimi i kapakëve të pusetave kryesore (kapakët 7.500 special) në rrjetin e ujësjellësit.6 Instalimi i ujëmatësve shtëpiak tek konsumatorët të cilët nuk kanë 10.000 ujëmatës, si dhe instalimi i ujëmatësit tek Hidranti i Birrarisë.7 Kontraktimi dhe implementimi i ekipit sezonik per leximin e 5.500 ujematesve – ne pilot zona8 Zgjidhja e problemit të shtypjes tek lagjja në Jarin (tek ndërtesat e 5.000 - 12 -
 16. 16. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderaj Dukagjinit në Jarin). 9 Instalimi i ujëmatësve tek ndërtesat kolektive, pra eliminimi i 6.000 faturimit paushall, (uji i faturuar do të llogaritet nga ujëmatësi dhe ai do të ndahet me numër të banesave, shembull, në qoftëse kemi 1500 m3/muaj e ndërtesa ka 18 banesa, atëherë do të kemi 1500/18=84m3, për secilën banesë faturim mujor. 10 Riparimi i rrethojës tek burimi i Ujit të Zi si dhe organizimi i depos së 10.000 hapur dhe vendosja e tabelave me logo me përshkrim te burimeve 11 Formimi i ekipit të mbikëqyrjes nga ana e Hidrodrinit për Investime 2.500 kapitale nga donatoret. 12 Organizimi i aktivizimit të Hapsirave te laboratorit të ujitë. 3.500 13 Hartimi i planit – strategjisë për reduktim të ujit në qoftese vjen deri 4.500 te mungesa e ujit në burime. 14 Lyerja e objekteve në Pejë shërbimi teknik dhe administrata dhe 3.000 Klinë – Administrata. 15 Furnizimi me tri mjete transportuese Pick-Up të dorës së dytë, për 10.000 shërbimet operative. 16 Rehabilitimi dhe optimalizimi i sistemeve të pompimit. 15.000 17 Rehabilitimi i objekteve të stacioneve të klorinimit. 10.000 18 Te pa planifikuara, rastet urgjente qe ndikojne ne furnizim me Uje. 30.000 Totali: 162.500 Verejtje: Investimet ne sistemet e ujit ne te gjitha njesite operative do te bazohen ne performancen varesishte prej shkalles se Inkasimit qe do te prezentojne, pra do te kete investime vetem aty ku ka, te hyra me te medha. Fillimi i implementimeve të projekteve Kos-V, Faza 2 dhe Kos-VI, Faza 2: - Nga B. Gjermane është aprovuar lista e Investimeve prej 2.041.410€, për Kosovën – V, Faza e 2, dhe me 961.000€, Kosovës – VI, Faza e 2. Gjatë muajit Mars të vitit 2010 është planifikuar të fillohet me implementimin e projekteve, Shikoni - Tabelën nr. (01) dhe Tabelën nr. (02) Plani i Investimeve Lista e Investimeve Prioritare donacion nga B. Gjermane që do të Implementohet gjatë vitit 2010 (Kosova V-Faza 2), tabela nr. (01) dhe (Kosova VI-Faza 2), tabela nr. (02) Tabela nr. (01)Lokacioni Masa Titulli i projektit / Përshkrimi Kostoja e VlerësuarIstog I3 Pajisja e rrjetit me valvula të ajrit 28,000 I5 Rehabilitimi i pompave - 13 -
 17. 17. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I jetes” Sh. A. – skenderaj I6 Mbrojtja e kaptazhes kryesore te burimi 35,000 I7 Rezervuar i ri , stacion i ri pompimi në Banjën e PejësJunik J1 Instalimi i valvulave të ajrit (16x) 28,000 J2 Rehabilitimi i gypit - vetëm për furnizim me ujë 5,000 J3 Rehabilitimi rrjetit në lagjen Gacafer 75,000Klina K1 Rehabilitimi i ndërtesës dhe oborrit te depos 10,400 a Objekti i zyrave b Oborri i depos 10,400 K2 Klorinatori ne Tikvesh 11,000 a Klorinimi b Kablloja e sinjalit për kontrollimin e pompave 11,000 K4 Pusetat shperlarese (5x) 10,000 K3 Përmirësimi i kualitetit te ujit ne Kline (ka qene opsionale) 150,000Peja P1 o Stacion i Ri i pompimit ne Peje 310,000 P1 Rehabilitimi i stac. kryesor te pomp. dhe rezervuarit "City 1" a Stacioni i pompimit b Rez. City 1 (+ nderimi i 700 m linje gypes. PE DN 300) c Rehabilitimi i gypit kryesor te pomp. DN 300 AC 700 m P2 Ndërtimi i rezervuarëve te ri "City2" dhe "City3" 888,000 a Rezervuari City 2 (2x1500m³), faza e 1re e zgjerimit 1500 m³ 375,000 c Rezervuari City 3 (1500m³) 375,000 b Linja PST drejt City 2&3 (PE: DN300 400m, DN300 450m) 46,000 d Linja City 2&3 drejt Pejes (PE: DN400 600m, DN300 660m) 92,000 P6 Objektet e Shërbimit Teknik, depos dhe oborrit te depos rajonale - a Zyrat e shërbimit teknik b Depoja Rajonale Totali 1,550,400 20% te paparashikuara 310,080 Totali i fondeve ne dispozicion te BF (bashkëpunimit financiar) 2,041,410 - 14 -
 18. 18. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. -skenderaj Fondet e mbetura te BF për masat me prioritet me te ulet 180,930 Lista me projekte (tab.01), sipas Konsulences do te tenderohet ne muajin (Janar-Shkurt) 2012 dhe me implementim do te filohet ne mes te muajit Mars 2010. Tabela nr. (02) Kostoja e vleresuarLokacioni Masa Titulli i projektit / Përshkrimi Lloji Korrigjimi Konsulenca 3Istog I13 Gypesjelles i ri drejt Burgut te Dubraves NEW (DN250/DN300 - 4.3 km) 85,000 Rehabilitimi dhe gypesjelles i ri për Burgun e 280,000 Dubraves (DN250 - 900m)Peja P1 Implementimi i Zonave te Matura ne Peje (25 NEW ujëmatës te mëdhenj) - (114.000) OPCIONALE (zgjedhore) P6 Gypesjelles i furnizimit me uje ne Peja/Vitomrica REH 141,000 (DN250 - 2.7 km) 160,000 P7 Rehabilitimi i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Sahat REH Kulla (DN400 - 450m) 68,000 Rehabilitimi i 415 kycjeve shtëpiake 71,000 P8 Rehabilitimi i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) REH 213,000 Kristali (DN400 - 1.45 km) 218,000 P9 Rehabilitim i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Zatrat REH 12,000 (DN200 - 90m) 13,000 P10 Gypesjelles i furnizimit me ujë ne vendbanimet REH 210,000 (lagjet) e ndryshme ne Peje (DN250 - 2.8 km) 219,000Regjioni R30 Implementimi i Zonave te Matura ne Istog, Kline NEW dhe Junik (25 ujëmatës zonal) - vetëm 15 - 71,833 ujëmatës zonal mund te realizohen Totali për masat e propozuara te Hidrodrinit 800,833 961,000 20 % te paparashikuara 160,167 Totali i fondeve ne dispozicion te BF (bashkëpunimit financiar) 961,000 Fondet e mbetura te BF 0 Lista me projekte (tab.02), sipas Konsulences do te tenderohet ne muajin (Shkurt - Mars) 2010 dhe me implementim do te filohet ne fund te muajit Maj 2010. Fillimi i implementimeve të projekteve të USAID-it, që do të kofinancohen me Kuvendin Komunal dhe Burimi I Jetes: Në Janar të vitit 2012 do të neneshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të komunës së Pejës, Klinës, Burimi I Jetes, IRD dhe USAID-it, për Investime të vogëla në Infrastrukturen e Ujit dhe Kanalizimeve, në kete fazë do të investohet nga 800.000$ nga USAID-i në dhe nga Komunat (kofinancim). Projekti i sistemit për furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat e pjesë lindore të komunës së Pejës. - 15 -
 19. 19. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. - skenderaj Faza e Parë është në përfundim, në këtë fazë është ndërtuar gypësjellësat kryesor nga të cilët do të mund të furnizohen 14 fshatrat e Pejës dhe rrjeta shpërndarëse për fshatrat Pavlan, dhe Zahaq. Kostoja e këtij projekti është në vlerë prej 679.464 Euro, ku nga Burimi I Jetes është financuar me 69.040 Euro, nga shuma e lartë cekur. Projekti do të përfundoj në muajin Shkurt të vitit 2010, ku do të përfitojmë me afërsisht 430 konsumator të rinj. Fillimi i implementimeve të projekteve të USAID-it, Water II, Reforma Institucionale në Sektorin e Ujit (K-WISER) Ky projekt është donacion nga USAID-i në vlerë prej 7.2 milion dollar, projekti është tri vjeçar, projekti do të fokusohet në mbështetje të bordeve të drejtoreve në Kosovë, ngritje të kapaciteteve njerëzore për Prizren dhe Pejë si dhe investime kapitale në projekte konkrete. Në tabelarin Nr: (03) janë paraqitur projektet preliminare për Burimi i jetes. Tabela Nr:(03) gjatesia KostojaNr Emri I Investimit (m) (€) Viti Tubacioni I Ri pë zonat e larta të shtypjes -1 South part (PE Ø225) 1,750 105,000 Ndrimi I gypesjellesit në Kapeshnicë duke2 perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE Ø110) 550 40,000 Rehabilitimi I gypesjellesit në Vitomiric (PE3 Ø350/Ø150/Ø110/Ø90/Ø50) 3,750 260,000 Rehabilitimi I gypesjellesit në Sahat Kulla , duke perfshi edhe kyçjet shtepiake (PE 9504 Ø110) 65,000 Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra 2 zona, duke perfshi edhe kyçjet 4505 shtepiake(PE Ø90) 35,000 Rehabilitimi I gypesjellesit në Karragaq6 (PE Ø160/Ø90) 1,400 85,000 Nj.O Pejë 590,0007 Nderrimi I pompave kryesore 90,000 Nj.O Istog 90,000 1- Rehabilitimi I zones në Qender (PE8 Ø200) 1,200 75,000 2- Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra, duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE 1,3009 Ø110) 55,000 4- Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra, duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE 55010 Ø200) 35,000 1- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri në11 qytet (PE Ø300) 850 60,00012 2- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri në 65,000 - 16 -
 20. 20. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. - skenderaj qytet (PE Ø300) 950 Nj.O Klinë 290,00013 Sistemi I ujit, faza e dytë 3,600 160,000 Instalimi I valvualave reduktuese, duke /14 perfshi edhe pusetat 60,000 Nj.O Junik 220,00015 Implemntimi I zonave - DMAs ë Hidrodrin / 50,000 Programi për modelime Hidraulike së16 pashku me trajnim / 150,000 Pjeset fazonike për mirembajtje dhe17 riparime / 450,000 Hidrodrini - të gjitha Njesitë 650,000 Total Hidrodrini: 1,840,000 Arshyeshmeria e projekteve preliminare - 17 -
 21. 21. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderaj No. Projektet Buxheti (€) Pajtueshmëria e mundshme e Prioritet kërkuarNj. O. PejëP1 Tubacioni i ri kryesore për zonën presionin e lartë lartë të rrjetit - ana jugore (Ø225 PE) Momentalisht banorët e zonës Jugore të qytetit të Pejës janë duke u përballuar me shtypje të ulët të ujit. Edhe pse në këtë zonë është ndërtuar stacioni shtytës i pompave, për shkak të zonës së madhe dhe lartësisë së lart mbidetare, problemi mbetet i pazgjidhur. Gjithashtu stacioni i pompave është duke krijuar shpenzime shtesë të energjisë elektrike, pasi që uji është duke u pompuar dy herë. Gjithashtu edhe reduktimet e ujit janë të pranishme për shkak të defekteve të shpeshta në stacionin e pompave dhe kapacitetit të vogël te pompave. Me ndërtimin e dy rezervuarëve të ujit nga Banka Gjermane, të cilat do të ndërtohen gjatë vitit 2010, është planifikuar ndarja e qytetit të Pejës sipas zonave të shtypjes. Me këtë rast është paraparë që zona e pompuar në Pejë të ndahet në zonën e shtypjes së ulët dhe në atë të lartë. Zona e shtypjes së lartë gjithashtu do të ndahet në zonën Jugore (i cili është objekt i këtij projekti) dhe atë Veriore. Për realizimin e ndarjes së zonës Jugore nevojitet ndërtimi i gypit të ri prej rezervuarit për zonën e lartë deri në pjesën jugore të qytetit të Pejës. Me realizimin e këtij projekti do të mundësohet implementimi i ndarjes zonale për pjesën e lartë të qytetit të Pejës, me që rast furnizimi i kësaj zone do të bëhet nga rezervuari i paraparë që të furnizoj zonën e lartë të qytetit përmes gravitetit. Me këtë rast, banorët e kësaj zone do të furnizohen me ujë pandërprerë dhe me shtypje të mjaftueshme. Gjithashtu do të kursehet në energjinë elektrike, pasi që uji nuk do të ketë nevoje të pompohet dy herë. Në anë tjetër, përveç përfitimeve të lartcekura, Hidrodrini do të rrisë shkallën e inkasimit pasi që klientët nuk do të hezitojnë që të paguajnë faturat e ujit me rastin e përmirësimit të shërbimeve të ujit, dhe si rezultat Hidrodrini do të rrisë qëndrueshmërinë e vet financiare. 105,000P2 Zëvendësimit tub në rrethin e Kapeshnica, lartë duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø110) Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali azbest cedent. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit. 40,000P3 Zëvendësimit tub në Vitomirica (PE Shumë i lartë - 18 -
 22. 22. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. - skenderaj Ø350/Ø150/Ø110/Ø90/Ø50) (fshat boshnjak !!! minoriteteve) Vitomirica momentalisht është e kyçur në rrjetin e furnizimit me ujë të Pejës. Mirëpo, kjo zonë çdoherë është duke pasur problem më furnizim të ujit, posaqërisht gjate sezones se Verës, ku nje pjese e konsiderueshme e kesaj zone mbetet pa uje ose shtypja e ujit zvogelohet ne minimum. Në anen tjeter, konsumi në zonën e Vitomiricës është duke shkaktuar problem ne furnizim te rregullt në disa zona të qytetit të Pejës. Bazuar në modelimin hidraulik, Vitomirica duhet të kyçet në gypin magjistral me diameter D=600mm dhe jo në atë me D=500mm, ku është e kyçur momentalisht. Perpos ndertimit te gypit te ri furnizues per Vitomiricen, me gjatesi prej 1550 metrave dhe me diamter DN 350mm, ne kete projekt gjithashtu planifikohet zevendesimi i gypave me diameter Ø150/Ø110/Ø90/Ø50 si dhe zevendesimi I kyqjeve shtepiake ne pjesen ku do te behet zevendesimi i ketyre gypave. Me implementimi e këtij projekti, banorët e Viromiricës do të kenë furnizim te rregullt dhe kualitativ me ujë të pijshëm. Gjithashtu edhe nje pjese e zonave te Pejes do te perfitojne nje furnizimim me stabil me uje te pijshem. Humbjet gjithashtu do te zvogëlohen, pasi qe do te behet zavendesimi i gypave dhe i kyqjeve shtepiake. Në anë tjetër, Hidrodrini do të rrisë shkallën e inkasimit për shkak të përmirësimit të shërbimeve të ujit. 260,000P4 Zëvendësimit tub në Sahat Kulla e qarkut, Shumë i lartë duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø110) !!! Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali gizë (Cast Iron). Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit. 65,000P5 Zëvendësimit tub në 2 Qendra e rrethit, duke Shumë i lartë përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø90) !!! Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali gizë (Cast Iron). Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit. 35,000P6 Zëvendësimit tub në rrethin e Karragaqi (PE Shumë i lartë Ø160/Ø90) !!! Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të 85,000 - 19 -
 23. 23. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. – skenderaj vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali gizë (Cast Iron). Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit.Nj. O. IstogI1 Ndërrimi i pompave ekzistuese kryesore lartë Stacioni ekzistues I pompave në Istog është relativisht I vjetër, dhe si pasoj në këtë stacion mjaft shpesh krijohen defekte, duke shkaktuar shpenzime të konsiderueshme në mirëmbajtje dhe ndërprerje të furnizimit me ujë. Ky stacion I pompave ka rëndësi të lartë për Hidrodrinin, pasi që bënë edhe furnizimin me ujë të burgut të Dubravës. Gjithashtu, stacioni I pompave ka nevojë që të jetë me kapacitet më të lartë, pasi që zona e furnizuar momentalisht nga ky stacion është konsiderueshëm më madhe sesa zona qe ka qenë e furnizuar në kohën e ndërtimit të stacionit. Gjithashtu janë duke u bërë zgjerime tjera të furnizimit nga ky stacion. Prandaj me ndërrimin e pompave ekzistuese do të sigurohej furnizim stabil me ujë të pijshëm për banorët e kësaj zone, posaçërisht për burgun e Dubravës. 90,000Nj. O. KlinëK1 1 - zëvendësim tub në rrethin Qendra (PE Shumë i lartë Ø200) !!! Projekti përfshinë zëvendësimin e gypit të vjetër në këtë zonë, i cili është duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali çelik (steel). Ky gyp është shumë i vjetër dhe është i paraparë që të bëjë furnizimin e zonës industriale në Klinë. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike. 75,000K2 Shumë i lartë !!! - 20 -
 24. 24. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. - skenderaj mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike.K3 4 - zëvendësim tub në rrethin Qendra, duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø200) Projekti përfshinë zëvendësimin e gypit të vjetër Shumë i lartë në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet !!! shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali azbest çimento. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike. 35,000K4 1 - zëvendësim tub të rezervuarit të qytetit Shumë i lartë (PE Ø300) !!! Furnizimi I qytetit të Klinës nga rezervuari I Tigveshit (i cili furnizohet nga stacioni i pompave) bëhet përmes dy gypave kryesorë (njëri prej tyre është i përfshirë në këtë projekt), të cilët janë shumë të vjetër dhe janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike. 60,000K5 2 - zëvendësim tub të rezervuarit të qytetit Shumë i lartë (PE Ø300) !!! Furnizimi I qytetit të Klinës nga rezervuari I Tigveshit (i cili furnizohet nga stacioni i pompave) bëhet përmes dy gypave kryesorë (njëri prej tyre është i përfshirë në këtë projekt), të cilët janë shumë të vjetër dhe janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike. 65,000Nj. O. JunikJ1 Tubacionin e ujit të shpërndarjes, faza e dytë Shumë i lartë Projekti përfshinë ndërtimin e gypit shpërndarës të 160,000 !!! - 21 -
 25. 25. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. – skenderaj ujit me këto specifikacione: diametër D=225 mm dhe gjatësi L= 3,600 m Projekti do të implementohet në bjeshkët e Junikut, të cilat shtrihen në pjesën Perëndimore të qendrës së Junikut. Momentalisht atje është i ndërtuar Kaptazha, nëpërmjet kontributit nga komuna e Junikut, e cila ishte e planifikuar në fazën e parë. Faza e dytë përfshinë ndërtimin e gypacionit e lartcekur prej kaptazhës deri në Junik. Projekti gjithashtu përfshinë instalimin e 4 valvolave të ajrit, tre pastrues, një puset për kyçje dhe rrethimi i burimit. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohet rritja e kapacitetit të prodhimit të ujit dhe zgjerimi i shërbimeve të ujit në zonat e pa shërbyera.J2 Instalimi i valvulave zvogëlim presion, duke Shumë i lartë përfshirë PRV dhomë -pusetat !!! Për shkak të konfiguracionit të terenit, rrjeti I ujësjellësit në Junik në një numër të konsiderueshëm të zonave është duke funksionuar me shtypje të larta të ujit, të cilat I kalojnë vlerat e lejuara. Si rezultat I kësaj ndodhin prishje të shumta të gypave, duke rritur së tepërmi shpenzimet e mirëmbajtjes. Gjithashtu edhe humbjet e ujit janë të larta si pasojë e shtypjeve të larta, duke pas parasysh se ekziston ndërlidhja në mes të shtypjes dhe humbjeve të ujit (sa më e lartë shtypja aq më të larta humbjet e ujit). Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Junik, zvogëlimi i shpenzimeve të mirëmbjatjes dhe zgjerimi i shërbimeve të ujit në zonat momentalisht të pa shërbyera. 60,000Burimi I JetesBIJ 1 Implementimi i zonave të matura - DMA në regjionin e Burimi I jetes, Pejë, Istog, Klinë dhe Junik. KUR Hidrodrini përballet me humbje të larta të ujit, të cilat momentalisht sillen rreth 75%. Projekti ka të bëjë me krijimin e zonave të matura – DMA (District Metered Areas), me qëllim të zvogëlimit të humbjeve të ujit në kompaninë Hidrodrini. Projekti përfshinë ndërtimin e pusetave për Shumë i lartë 450,000 ujëmatësit zonal me të gjitha pjesët e nevojshme, !!! instalimin e valvulave kufitare të zonave të matura, si dhe instalimin e sistemit për lexim të ujëmatësve nga distanca. Me implementimi e zonave të matura – DMA, Hidrodrini do të mund të zvogëlonte dhe monitoronte humbjet e ujit në zonën e vete të shërbimit, si dhe do të mundësonte zgjerimin e shërbimeve të ujit në zonat e pa shërbyera tjera, në të cilat zona banoret vazhdojnë që të konsumojnë ujin jo të pijshëm nga puset. - 22 -
 26. 26. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. - skenderajBIJ2 Modelimi hidraulik Training, duke përfshirë shpërndarjen e programeve Përmes projekteve të Bankës Gjermane në Hidrodrini është kryer modelimi hidraulik në rrjetit e njësinë së Pejës, mirëpo kjo nuk është bërë për njësitë tjera (Istog, Klinë dhe Junik). Hidrodrini planifikon që në të ardhmen të krijoj kapacitetet e veta rreth modelimit hidraulik, dhe të jetë në Shumë i lartë gjendje që vet ta kryej modelimin hidraulik për !!! njësitë tjera. Projekti përfshinë furnizimin me software dhe ofrimin e trajnimit për stafin teknik të Hidrodrinit në lëmin e modelimit hidraulik. Modelimi hidraulik paraqet një mjet shumë të rëndësishëm për Hidrodrinin rreth planifikimit të rrjetit në të ardhmen, si dhe dhënies së prioriteteve në investimet e nevojshme.BIJ3 Pjesë fazonike për mirëmbajtjen Përqindja e lartë e humbjeve të ujit (rreth 75%) është tregues rreth gjendjes teknike të rrjetit të ujësjellësit në Hidrodrin. Si rrjedhojë edhe shpenzimet në mirëmbajtje janë tejet të larta, si pasojë e numrit të madhe të prishjeve dhe zëvendësimit të gypave shumë të vjetër. Për shkak të hyrave vetanake të pamjaftueshme, Hidrodrini e ka të vështirë përmbushjen me sukses të obligimeve të veta ndaj mirëmbajtjes së rrjetit, gjë që ndikon edhe në shkallën e humbjeve të ujit. lartë Një rëndësi të veçante ka edhe furnizimi me ujëmatës shtëpiak, për shkak se një numër I konsiderueshëm I ujëmatësve e kanë kaluar kohën e përdorimit të tyre ose nuk funksionojnë. Kjo do të ndikonte në mënyrë direkete në zvogëlimin e humbjeve administrative (apparent losses). Prandaj furnizimi me pjesë për mirëmbajtje të rrjetit do të ndikonte shumë pozitivisht rreth mirëmbajtjen adekuate të rrjetit, dhe në zvogëlimin e humbjeve të ujit. - 23 -
 27. 27. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderajFillimi i implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republikës sëKosovës në vlerë prej afër (150.000 - 200.000) Euro (projekte të PIP-it):KUR”Burimi I Jetes”Sh.A.- Pejë, ka dorezuar diku 9 projekte me çasje në PIP, ngaana e MEF-it janë ndarë aferë 1.6 milion euro për investime kapitale në sektorin eUjitë dhe Kanalizimeve, sipas të dhenave jozyrtare MEF-i do të ndaj për Burimi IJetes diku rreth~160.000 euro nga buxheti i konsoliduar i Republikes së Kosovës, që do të investohennë vitin 2012. Lista e Projekteve të çasura në PIP shikoni tabelen Nr: (04)Lista e Investimeve Projekt Propozimeve Prioritare donacion nga Buxheti i Konsoliduar i Republikës së KosovësTabela Nr:(04) Investimet për KUR”Burimi I Jetes”Sh. A. - Istog Kostoja Numri Emri i investimit (€) 1 Furnizimi me Ujë në Lagjen Goqi 90,000 Shtimi i kapacitetit të Ujit në Junik, 2 Faza e dytë. 160,000 Pagesa e borxhit të vjeter të rrymes Elektrike për Klinë, borxh para 3 konsolidimit 195.000 Furnizimi me ujë i fshatit për fshatin 4 Raushiq, faza e dytë 160,000 Furnizimi me ujë i fshatrave Nabergjan 5 dhe Lutogllavë 280,000 Furnizimi me ujë i fshatrave Zahaq, 6 Labjan, Ramun 370,000 Furnizimi me ujë i fshatin Kryshevë e 7 Vogel 85.000 8 Impelmentimi i zonave të matura DMA 100.000 Furnizimi i pajisjeve per Ujematesa që 9 të lexohen nga distanca 99.000 Total: 1.527.000Këto janë projektet potenciale qe kemi konkuruar ne PIP. 4. PLANI FINANCIARNe planin Financiar gjate vitit 2012 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. do te bazohet ngaanaliza finanaciare e bere nga menaxhmenti gjate vitit 2008 dhe 2009, ne kryesishtfushveprimi i punes ton do te mbeshtetet ne prezentimet me poshtë: Pagesa e ShpenzimeveGjatë vitit 2012 Kompania planifikon që ti kryej të gjitha pagesat e shpenzimeve tëdomosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do teshpejtohet pagesa e borxheve, si dhe pagesa e borxheve te vjetra KEK-ut në Klinë meshume prej 5.000€ për çdo muaj. - 24 -
 28. 28. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A.-skenderajSiguria FinanciareKompania jonë grumbullimin e të hyrave e bënë kryesisht në tri forma dhe atë: • Me para të gatshme, • Pagesa në Ark dhe • Me anë të xhirollogarisë,- Inkasimin me para të gatshme e realizon përmes inkasantëve në teren e kryesisht ngasektori i amvisëris, ku inkasantët ato mjete të grumbulluara i dorëzojnë në arkë e arka nëmbarim të orarit të punës ato i dorëzon në xhirollogari.- Pagesa në Ark behet ashtu që konsumatoret, kryejn pagesat në sportelin eKompanisë.- Inkasimin përmes xhirollogarisë e realizon kryesisht nga Institucionet dhe një pjesë ngasektori komercial – bizneset dhe një pjesë e vogël nga amvisnit.Pasqyra e pagesave sipas viteve.Vitet 2012Inkasimi –arka (%) 38%Inkasimi – bankë(%) 37%Inkasimi nga 24%Inkasantët (%)Inkasimi – padi (%) 0.5%Vjetrimi i StoqeveKompania do te krijon procedura per njohjen dhe matjen e provizionit per stoqet qelevizin ngadal dhe te vjeteruara, do te beje regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qelevizin ngadal dhe te vjetruara do te trajtoj me efikasitet te besueshem vlersimin eprovizionit per stoqet e vjetruara.GrantedKompania do përshpejtoj mbajtjen e deshmive te granteve nga donatoret, ashtuqe me kohe sa ma te shkurter dhe ne menyre te besueshme te beje evidentimine tyre. K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A, do të sqaron rolin e rëndësisë sëdëshmive te grandeve me konsulencen e cila vepron ne kuadër te donacionit.Kontingjentet dhe DetyrimetStatuti i Pronesise:Statuti i pronesise mbi shumicen e prones, objekteve dhe pajisjeve te Kompanisë eshteende i pazgjedhur dhe paqartesia materiale ekziston. Kompania do te perpiqet qe me tegjitha kompetencat te faktoret relevant te zgjedh keto qeshtje komplekse. - 25 -
 29. 29. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. - skenderajTatimi:Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do te mbahen me nje perkushtim me te madh ashtuqe Kompania do te koordinoj punet me autoritetet tatimore per nje azhuritet me te madhdhe per çdo paqartësi te merr masa efikase per eliminimin e tatimeve shtese apogjobave nese ekzistojne si p.sh. rasti i vitit 2012 para konsolidimit, që kompania ketë raste ka zgjedh duke paguar shumen e vendosur nga organet kompetente.Teknologjia InformativeKompania gjate vitit 2012 do te themeloj sistemin e centralizuar te TI- ve, kjo nenkuptonlidhjen e sigurt te te gjitha godinave dhe zotimi i nje baze te te dhenave te vetme. Sa iperket serverve kompania do te kete dy server ate te PIANO- se dhe GIS- it dhekompania do te krijoj kushtet – standardet teknike të parapara për mirëmbajtje dhe sigurite ruajtjes se kopjeve rezerve te bera çdo jave me pajisje levizese të kopjimit e tëdhënave.Planifikimi i Prokurimit PleriminarPlani i Prokurimit duhet të mbahet konfidencialKONTRATAT PËR FURNIZIM Klasifikimi i Produktit Vlera e Data e parashikuar e Një (2 shifrat e Përshkrimi i Kontratës Sasia parashikuar e fillimit të secilit -si para nga kontratës prokurim FPP) 1. Naft euro dizell l 50.000 45.000,00 20.02.2012 2. Benzinë l 3 000 2.500,00 20.02.2013 11 3. Vajra sintetike l 1.500 4.500,00 20.02.2013 4. Antifriz l 300 600,00 15.10.2013 Σ Gjithsejt 52.600,00 Thëngjill 1. kg 20 000 2.000,00 15.09.2013 10 2 Dru për ngrohje m 20 800,00 15.09.2013 Σ Gjithsejt 2.800,00 Pjes për mirëmbajtje të 6.000,00 01.03.2013 1. paushal automjeteve 2. Baterija (akumulatora) paushal 1.000,00 01.03.2013 34 3. Goma për automjete paushal 9.900,00 01.09.2013 4. Σ Gjithsejt 16.900,00 Materijal zyre 15.05.2013 21 1 paushal 9.000,00 2 15.05.2013 Tonera paushal 2.500,00 - 26-
 30. 30. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R ”Burimi I jetes’’ Sh. A. - skenderaj Σ Gjithsejt 12.500,00 Natrium Hipoklorid kg 12.000 16.000,00 20.02.2012 1. (Klor gaztë në bambola 50 dhe 150 kg ) 24 2. Klor lëngët (ujë zhavelli ) l 10.000 5.000,00 20.02.2012 Σ Gjithsejt 21.000,00 Furnizim më vegla pune 01.05.2012 1 paushal 6.000,00 29 Σ Gjithsejt 6.000,00 1. Materijal për mirembajtje të 99.000,00 01.04.2013 paushal ujesjellsit (lidhsa fazoneri) 2. Gypa PE -100 25.000,00 01.04.2012 paushal 50 Σ Gjithsejt 124.000,00 1. Inventar 5.000,00 10.05.2013 36 paushal Σ Gjithsejt 5.000.,00 30 1 Furnizim më paisje 4.000,00 15.04.2012 paushal kompjuterike dhe TI Σ Gjithsejt 4.000.,00 1. Materijal për mbrojtje ne pun 13.000,00 01.04.2013 paushal 18 Σ Gjithsejt 13.000,00 1. Automjete 6 15.000,00 01.06.2013 34 Σ Gjithsejt 15.000,00 Totali i Përgjithshëm 272.800,00KONTRATAT PËR SHËRBIME Klasifikimi i Vlera e Data e parashikuar e Shërbimit Përshkrimi i Kontratës parashikuar e fillimit të procedurës (2 shifrat e kontratës - 27 -
 31. 31. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderaj para nga FPP) 1. Sherbime të sigurimit automjetve 13.000,00 15.03.2012 75 Σ Gjithsejt 13.000,00 1 Auditimi i pashqirave financiare 6.000,00 15.02.2013 Sherbime të mirembajtjes 2. 9.500,00 10.03.2013 93 automjetve Riparim (rimbshtjedhja )elektro 3. 10.000,00 25.02.2013 motorave të pompave Σ Gjithsejt 25..500,00 1. Sherbime të shtypjes faturave 10.000,00 25.02.2012 78 Σ Gjithsejt 10.000,00 1 2 Σ Gjithsejt Totali i Përgjithshëm 48.500,00KONTRATAT PËR PUNË Klasifikimi i Shërbimit Përshkrimi i kontratës / Vlera e Data e parashikuar e (2 shifrat e Karakteristikat thelbësore të parashikuar e fillimit të secilit para nga secilës kontratë për punë kontratës prokurim FPP) Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit në 50.000,00 30.03.2013 1. gjatësi prej 3000m. Ndërtim i rrjetit të kanalizimit në 2. 20.000,00 20.05.2012 gjatësi prej 1000m. Ndërtim i garazxave për automjete 3. 25.000,00 25.06.2013 (kamiona ) Ndertimi depos për naftë(pompave 45 4. për naftë për Nj.O Pejë dhe Nj.O. 15.000,00 01.06.2012 Istog 5. 6. Gjithsejt Σ 110.000,00 5. PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFITNjë prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas tëkompanisë është edhe struktura e organizative. Mjedisi i brendshëm i punës ështëfaktorë influencues në funksionimin e kompanisë. - 28 -
 32. 32. Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -skenderajStrukturaOrganizativeGjate vitit 2012 do te implementohet Struktura e re Organizative e cila do te definontermat e komunikimit të autoritetit dhe do te beje koordinimin e roleve dhemarrëdhënieve të punonjësve të kompanisë. Në këtë rrafsh hynë edhe struktura ekontrollit, vlerësimit dhe raportimit. K.U.R “Burimi i Jetes” Sh.A. ka përgatiturskemën funksionale e cila përputhet me strategjinë zhvillimore sepse rolet dhepërgjegjësit janë të specifikuara mirë, kjo dëshmon se kemi të bëjmë me një kompani tëfuqishme dhe në trendë të mirë zhvillimor.Struktura e re e përgatitur do të prodhoj efikasitet në perspektivën e menaxhimit tëkompanisë.Bordi idrejtorëveMe procesin e korporatizimit të kompanive publike në Republiken e Kosoves, dhebazuar në statutin e K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. Organi drejtues i kompanisë ështëBordi i drejtorëve, kjo strukturë e re apo qeverisje korporatave është themeluar dhe kafilluar të funksionoj nga gjysma e dytë e vitit 2012. Synimi kryesor dhe më irëndësishëm i bordit të drejtorëve është për të siguruar transparencë, besueshmëridhe rritje të cilësisë në punë duke zbatuar ligjin mbi ndermarrjet publike Ligji Nr:03/ L-087 i aprovuar 13Qershor2012.Bordi përbëhet nga kryesuesi i bordit dhe tre drejtor jo ekzekutiv të nominuar ngaKryeministri si dhe Kryeshefi Ekzerkutivë i K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. – Istog,KE – Kryeshefi Ekzekutivë.Krye shefi iEkzekutivëKE do te jetë kryezyrtari ekzekutiv i kompanisë, ai do te ketë kompetenca të lidhëkontrata në emër të kompanisë dhe te gjitha veprimtaritë ditore të kompanisëkryhen nen menaxhimin dhe mbikëqyrjen e KE në përputhje me e kompanisësi dhe implementon vendimet e Bordit të Drejtorëve.KE do të kryejë të gjitha detyrat e tjera që janë caktuar nga BD-ve.Zyrtari i LarteFinanciarZLF do të bëjë menagjimin e mjeteve financiare ashtu siq parashifet me politikën ekompanisë, kompenzimet ndaj punëtorëve, kryerja e detyrimeve ndaj furnitorëve,pagesat për administratën tatimore, ZRRUM-in, MMPH do të bëhen konform rregullativitpërkatës, do ti aplikohen në kontabitet Standartet e Kontabilitetit të Kosovës.Kontabiliteti qendror udhëhiqet në Pejë, ndërsa faturimi bëhet në Istog, Klinë, Junik nëmënyrë që informatat më të freskëta të jenë sa më afër konsumatorëve. Ne kuaderte financave do te jete edhe Departamenti për Shërbime të Konsumatorit (SHK) i cili dote bene organizimin e shërbimeve dhe marrëdhëniet me konsumatorët do tesiguroj përformancë të mirë të shërbimeve për publikun, siguroj komunikimin metë gjitha departamentet tjera, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme që të ngrisë
 33. 33. shkallen e inkasimit. Urdhëron ndërprerjen e furnizimit me ujë për shkelësit ekontratës dhePlani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. -skenderajmonitoron ekzekutimin e urdhrit. Organizon punën e ekipeve të inspekcionit, pranonraportet e tyre dhe ndërmerr veprime të menjëhershme dhe serioze. Merret me kërkesatpër kyçje të reja, përgatitë dokumentacionin dhe I dorëzon ato në sektoret përkompletimin e procedurave.NjësitOperativeNjësit Teknike Operative jane pergjegjese per (Mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellsit dhekanalizimit, Mirëmbajtja e mekanizimit dhe pompave, Infrastrukturën e sistemitte ujësjellsit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e ujësjellësve rural), si dhe ne njesiteoperative Istog, Kline dhe Junik per shkake te pozites gjeografike kane pergjithesi teimplementimit te politikave tek sektoret e shitjes. Menaxheret e njesive operativ do tekene pergjithesi ne punen e sektoreve te cilat udheheqin dhe ne veçanti do tevlersohet puna e tyre ne implementimin e vendimeve dhe detyrave qe parashtrohennga KE.Departamentet Teknike Operative te Humbjeve, GIS, Kualiteti iujit.Keto departamente jane te centralizuara dhe si te tilla do te veprojn ne Pejë, Istog, Klinëdhe Junik. Kjo ka kuptim, sidomos për të ardhmen e një centralizimi më të thellë i ciliduhet te mirret parasysh.Sipas Skemës organizative te paraqitur, do te behet organizimi departamentevedhe sektoreve dhe me pershkrime te puneve do te shperndahen pergjithesit perte gjithe punonjesit e kompanisë.

×