Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan i biznesit ne bazat e biznesit

18,962 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • krejt Copy Paste prej Veton Sopjanit e paske bo haj medet haj, po shkollen qe jeni ka e kryni edhe ju te Pejes....
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Plan i biznesit ne bazat e biznesit

 1. 1. UNIVERSITETI PUBLIK HAXHI ZEKA FAKULLTETI I BIZNESIT SHKENCAT E APLIKUARA TE BIZNESIT-PEJË PLAN I BIZNESITProf.Thellënza Latifaj Punuar nga;Ramë Hajraj me daten;25.12.2012
 2. 2. N.T.SH”EUROKLIMA” NDËRMARRJA TREGTARE SHERBYESE “EUROKLIMA”ËSHTË NJE NDERMARRJE E RE E CILA KA PËR QELLIM OFRIMIN E SISTEMEVE DHE PAISJEVE KLIMATIZUESE INDUSTRIALE PER KLIENTET ME CILSI,QMIM DHE KORREKTSI NE NIVEL SA MË LART. NDËRMARRJA JONE POSEDON LOKACION TE MIR DHE TE PAISUR ME PAISJE KLIMATIZUESE DHE MATERIAL PERCJELLES I CILI LOKACION GJENDET NE ZONEN INDISTRUALE.
 3. 3. FILTERET (MIKRO)Ideja Per Kerkesa Personeli Paisjet Mjetet Totali Konkurrenca Totali indermarrje Ekzistues Korigji e mitNdermarrja 5 5 5 5 20 2 18EUROKLIMANderrmarrja 4 5 5 4 18 4 14NdertimorePRISHTINANderrmarrja 3 5 5 4 17 5 12TREGTAREBliniNdermarrja fituese ne kete(Mikrofilter)ka dal Ndermarrja EURO KLIMA sepse kafituar më së shumti Pikë pasi qe kemi bere nje korrigjim/filtrim te mirfillt.
 4. 4. Prezantimi i planit te biznesitEMRI I BIZNESIT-KLIMATIZIMI INDUSTRIALPREZANTIMI I EKIPIT;1.MENAXHERI KRYESOR-PRONARI2.FINANCERI3.KONTABILISTI4.INZHINJERI I MAKINERIS5.INZHINJERI I ELEKTRONIKES6.INZHINJERI I NDERITMTARIS7.MBIKQURES I PUNIMEVE8.UDHEHEQSIT E GRUPEVE9.STAFI TEKNIK
 5. 5. Stafi i ndermarrjes pronari financieri kontablilisti Inzhinjeri i elektroteknikes Inzhinjeri i makinerisInzhinjeri i ndertimtaris
 6. 6. Mbikqures i punimeve Udhëheqes i grupit Udhëheqes i grupitStafi teknik Stafi teknik Stafi teknik
 7. 7. nr Stafi i Numri i Pune ne Ore pune Ore pune Paga ndermarrjes personelit nderrime ditore gjate mujore muajit1 Menaxheri- 1 Pa limit Pa limit Pa limit 800,000 pronari2 Financeri 1 I parë 8 172 700,0003 Kontabilisti 1 I parë 8 172 600,0004 Inzhinjeri i 1 I parë 8 172 600,000 makineris5 Inzhinjeri i 1 I parë 8 172 600,000 elelktroteknik es6 Inzhinjeri i 1 I parë 8 172 600,000 ndertimtaris7 Mbikqures i 1 I parë/i dytë 8 172 450,000 punimeve8 Udhëheqes i 2 I parë/i dytë 8 172 400,000 grupit9 Stafi teknik 10 I parë/i dytë 8 172 350,000
 8. 8. ROLI I EKIPITMENAXHERI KRYESOR PRONARI-I NDËRMARRJES,ESHTE PËRGJEGJËSI PËRPRONARIN NE PERGJEGJES PER NDËRMARRJES NE FJALË,MONITORONPUNIMET,E BEN FINANCIMIN E NDËRRMARRJES,UDHËHEQ PUNETKONTRAKTUESE.----FINANCIERI-BEN UDHËHEQJEN E FINANCAVE TE FIRMES,KUJDESET PERSHPENZIMET NE NDERMARRJE.-----KONTABILISTI-KUJDESET PER TE HYRAT DHE TE DALAT E FIRMES,UDHËHEQ BILANCIN E GJENDJES SE FIRMES.-----INZHINJERI I MAKINERIS-UDHËHEQ PUNET GJATË PUNIMET NEDREJTIMIN E MAKINERIS.-----INZHINJERI I ELEKTRONIKES-UDHEHEQ PUNET ME PJESEN EELEKTRONIKES DHE ESHTE PËRGJEGJES PER PAISJET ELEKTRONIKE.-----INZHINJERI I NDËRIMTARIS-PROJEKTON PUNET NE INSTALIMIN EPAISJEVE KLIMATIZUESE DHE ESHTE PERGJEGJES PER PROJEKTET TE CILATKËRKOHEN.
 9. 9. ----MBIKQURSI I PUNIMEVE-ESHTE PERGJEGJES PER MBIKQYRJEN ESTAFIT PUNUES NE NDERMARRJE.----UDHËHEQESIT E GRUPEVE-E BEJN MONITORIMIN E STAFITTEKNIK NE TEREN DHE I KONTROLLOJN.----STAFI TEKNIK-I KRYEN PUNET TE CILAT KERKOHEN NGAUDHEHEQSI I GRUPIT,BEN PUNIMIN E PUNEVE TE NDRYSHME TEKERKUARA.
 10. 10. MISIONI----MISIONI I NDERRMARRJES TONË ËSHTË QE TE JU OFROJMKLIENTEVE KUSHTET KLIMATIZUESE TE CILAT ATA I KERKOJN,QE TAKENË NJE AMBIENT ME TE MIRE KU ATA JETOJN OSE PUNOJNË.---- TE OFROJM SHERBIME CILESORE DHE ME SHPEJTËSI TE LART NEPERFUNDIMIN E PROJEKTEVE.----MISIONI I NDËRMARRJES TONË ËSHTË MAKSIMIZIMI I FITIMIT.
 11. 11. PËRSHKRIMI I BIZNESIT---BIZNESI I NDËRMARRJES TON ESHTE NDËRMARRJE SHITËSE DHESHËRBYESE.---MUNDËSIT PËR KËTE BIZNES JANË SHUMTA PASI QE NJE BIZNES ITILLE ESHTE I RI TE NE. ---BIZNESI JONE DO TE ZGJIDHTE NJE PROBLEM TE MADHENE KUSHTET E AMBIENTIT KU NE JETOJM OSE PUNOJM. ---BIZNESI JONE KETE PROBLEM DO TE ZGJIDHTE PER ATAKLIENT TE CILET KERKOJN TE JU OFROJM NJE AMBIENTE ME TE MIRME PAISJET TE CILAT NE JU OFROJMË(PAISJET KLIMATIZUESE)
 12. 12. SWOT ANALIZA----PËRPARËSIT E BIZNESIT TONË JANE TE SHUMTA PASI QE NEVENDIN TONË KA SHUME PAK KOMPANI TE NGJAJSHME.PËRPARËSI E VEQANT ESHTE SE NDERMARRJA JON JU OFRONKLIENTEVE TE VET TEKNOLOGJIN ME TË PËRSOSUR NE KETE FUSHËDHE NJE STAF TE ORGANIZUAR I CILI PËRBEHET PREJ NJE EKIPI TEKOMPLETUAR PER DESTINACIONIN E KERKUAR.----DOBËSIT- ME DOBËSIT QE NE MUND TE PËRBALLËMI JANMUNGESA E PËRVOJES JO TE MADHE NE KETË DREJTIM PASI QEËSHTË NJE PROVOJ E RE TEK NE,GJITHASHTU POSEDOJMË NJETEKNOLOGJI MESATARE DHE MUNDET QE STAFIN TEKNIK TE JETE MEPAK I MOTIVUAR PASI QE KANË NJE PËRGJEGJESI TE REDUKTUAR.---MUNDËSIT-MUNDËSI MA E MIRË E KEMI NËSE PUNOJM MIRË DHEBEJM ME TE VËRTET PUN SI DUHET KEMI MUNDËSIT TE RRISIMNIVELIN E KONSMATOREVE.TË NDËRTOJMË NJE INFRASTRUKTUR MESTANDARTE EVROPLANE DHE MA MIRË TE NËNSHKRUAJMËMARRËVESHJE PER KONTAKTIMIN E PUNEVE PERPOS VENDIT KU NEJETOJMË EDHE ME VENDET FQINJE DHE ME GJERE.----REZIQET-REZIQET JANË TE SHUMTA,KEMI RREZIQE NGAKONKURRENCA NE TREG NE FIRMAT EKZISTUESE ME VEPRIMTARITE NGJAJSHME.RREZIKU TJETER MUND TE PARAQITET EDHE
 13. 13. HULUMTIMI I TREGUT---HULUMTIMI I TREGUT-NE KEMI BERË HULUMTIMIN E TREGUT DHE KEMI ARDH NEPËRFUNDIM SE NJE VEPRIMTARI TE CILEN NE DO TA USHTROJMË DOTE KETË PERFITIM PASI QE NE TREGUN EKZISTUES NUK KAKOMPANI SERIOZE TE CILAT JANË PREZENT NE TREGUNKUNKURRUES ME NE.----KONSUMATOREVE JU KEMI PYETJE SE NJE VEPRIMTARI TE CILENDO TA USHTROJMË SI DO TE PRITET NGA JU, TE CILET NE DO TAUSHTROJM SI DO TE PRITET NGA JU, TE CILET JANË SHPREHUR SEESHTE E NEVOJSHME VEPRIMTARIA NE FJAL PASI QE KA MUNGESKONKURRENTE NE TREG DHE DO TE JËTE E MIRËSEARDHUR PERNE(KONSUMATORET)
 14. 14. HULUMTIMI IINDUSTRIS;----KONKURRENCA E JONE NE TREGUN EGZISTUES ËSHTE E MANGËTPASI QE VEPRIMTARIA E JONE PER FAT ËSHTË NJE BIZNES I RI TENE DHE KUSHTET TE CILAT NE DO TË JU OFROJMË KLIENTVE JANË TENIVELIT TE LARTË SI TE PAISJEVE TEKNOLOGJIKE ASHTU EDHE NGASTAFI PROFESIONAL I EKIPIT NE DISPOZICION.----PROCESI PËR TA OFRUAR SHËRBIMIN TON ËSHTË NJE VARGPROCESESH PASI QE PRODHIMET SI PAISJET KLIMATIZUESE NUKPRODHOHEN NE VENDIN TONË KESHTU QE DUHET TE IMPORTOHENNGA VENDET EVROPIANE TE SPECALIZUARA NE KETO PAISJE.-----NE DO TË FURNIZOJMI ME MATERIALE SI PAISJE KLIMATIZUESEASHTU EDHE PAISJET PERCJELLESE NGA VENDET EVROPIANE TECILAT KAN NJE PRODUKT TE MIRË.-----SA I PËRKET FURNIZIMIT ME PAISJE DO TE JET ME NJË QMIM TEKUSHTUAR PASI QE NE POSEDOJMË PAISJE TE MIRA DHE DUKETRANSPORTOHEN DERI NE DESTINACIONIN E KERKUAR.------FAKTORET TJERË QE DUHET TI KONSIDEROJMË JANË; -----AMBIENTI -----SIGURIMI -----LICENCA----AMBIENTI ESHTE I PERSHTATSHËM PER VEPRIMTARIN TONË, KA
 15. 15. ASHTU EDHE NGA NDONJE VJEDHJE E MUNDSHME----LICENCA-KOMPANIA JONE ËSHTË E LICENCUAR PERVEPRIMTARIN TE CILEN E USHTRON NGA ORGANET KONPETENTEPER LICENCIM,POSEDON LEJEN E NDERTESES TE OBJEKTIT KUVEPRON KA EDHE LICENC NGA KONPANIA PRODHUESE PER SHITJENE PAISJEVE KLIMATIZUESE.
 16. 16. Kostoja e produktit---KOSTOJA E PRODUKTIT NE FILLIM DO TE JETË E LART,PASI QE NEFILLIM KONPANIA E BENE INVESTIMIN E PRODUKTEVE DHE NBASITA IMPLEMENTOJ PROJEKTIN PER FINALIZIM ASAI I KTHEHETKOSTO E INVESTUAR SE BASHKU ME FITIMIN BRUTO.---NE DO TE NA KUSHTOJ PER NJESI TE OFRUAR TE SHERBIMEVEMVARËSISHTË NGA PROJEKTI I OFRUAR,NESE ESHTE PROJEKTI IMADHE ATHER EDHE KOSTOJA ESHTË E MADHE,POR NE FUND TEPROJEKTIT DO TË SHPËRBLEHET.
 17. 17. ÇMIMI DHEBRUTO PROFITI----PRODUKTI I DEFINUAR I SHËRBIMIT TON KLIMATIZIM INDUSTRIAL ME KAPACITET 20,000 M2, ME ELEMENTEPERCJELLËSE----ÇMIMI I SHITJES SË NJË NJËSIE 120,000E-----ÇMIMI I OFRIMIT TË NJË NJESIE +30,000E----BRUTO PROFITI PER NJË NJESI =12,000E
 18. 18. STRATEGJIAKONKURRUESE----AVANTAZHET KONKURRUESE TE NDERMARRJES TONE JANE TEMEDHA PASI QE NE TREGUN KONKURRUES NUK KA KOMPANI TEMERFILLETA TE CILAT OFROJN TE NJEJTIN SHERBIM QE E OFROJMNE.----NE JU OFROJMË BENEFITE KONSUMATOREVE ME QMIME ME TEMIRA.----PER KAULITETIN E PAISJES ME GARANCION PREJ 5 VITESH----KANË MUNDESIN TE BEJNË ZGJEDHJEN E PAISJEVE TE CILAT NEI OFROJM.---SHËRBIMIN TE CILIN NE E OFROJMË ESHTE I NIVELIT TE LARTËDHE KUALITATIV.---E KEMI PIKEN E OFRIMIT TE SHERBIMEVE UNIKE JO TENDRYSHUAR.---TAKTIKEN TE CILAT I PËRDORIM PER TA IMPLEMENTUARSTRATEGJIN TONË JANË TE NIVELIT TE LART PASI QE NE POSEDOJMNJE STAF PROFESIONAL NE OFRIMIN E SHËRBIMEVE DHE PAISJE TEKUALITETIT TE MIR.MËNYRA QE NE MUND TA ZVOGLOJM KOSTON GJATËIMPLEMENTIMIT TE NJË KONTRATE ËSHTE SE NË DO TEPËRQENROHEMI MAKSIMALISHTË NE IMPIMENTIMIN DERI NE
 19. 19. LOGO E KOMPANIS-N.T.SH”EUROKLIMA”NE DO TE PËRDORIM METODEN E MARKETINGUT PER TI NJOFTUARKONSUMATORET PËR SHËRBIMET TONA:---DO TA QELIM NJE WEBSITE KU KONSUMATORET DO TE KEN MUNDESI TISHFLETOJN PRODUKTET DHE SHERBIMET TONA.---PËRMES BIZNES KARTAVE---REKLAMIMI NE MENDIA DHE RADIO---PËRMES GAZETAVE ETJ.---PLANI I MARKETINGUT GJATE PREZANTIMIT TE PRODUKTIT DO TE JET;---PRODUKTIN DO TA PREZANTOJM PER KUALITETIN E TIJ---GJATË PREZANTIMIT TE PRODUKTIT DO TE PREZANTOJM DHE ÇMIMIN EPAISJEVE TE OFRUARA---KONSUMATORET DO TE NJOFTOHEN EDHE SE KU MUND TA GJEJNPRODUKTIN E OFRUAR NGA KONPANIA JONËNE DO TI INKUAROJM QE PRODUKTIN TON TA BLEJN PËRMES PROMOVIMITTE PRODUKTIT DUKE PREZANTUAR SPECIFIKIMIN E PRODUKTIT DHEQMIMIN E PRODUKTIT.
 20. 20. QËLLIMET- E ARDHMJA---QËLLIMI I BIZNESOR- ---BIZNESIT JONE KA PER QELLIM QE KOMPANIA TE JETEFITIMPRURËSE. ---TE KETE KUALITET NE OFRIMIN E SHERBIMEVE ---TE KETE NJE VEZION TE MIRFILLT PER BIZNESIN TE CILIN EUSHTRON. ---KONPANIA JONE E KA QËLLIM QE PAS NJE VITI TE ARRIJE TEDOMINOJ NE TREGUN KONKURUES DHE TA ZGJEROJ VEPRIMTARIN ESAJ DUKE OFRUAR EDHE SHERBIMET E TJERA.---KEMI QELLIME DHE AMBICIE TJERA NE TË ARDHMEN QE TE JUOFROJM KONSUMATORVE PRODUKTE DHE SHERBIME ME CILESOREDHE ME QMIME TE VOLITSHME.
 21. 21. PRODUKTET TE CILAT NE JU OFROJMËKLIENETVE
 22. 22. LEGJENDA
 23. 23. RËNËSIA E PLANIT TEBIZNESIT---RËNDËSIA E PLANIT GJITHPËRFSHIRËS, TË MENDUAR NUK DUHET TËTHEKSOHET.SHUMË NVARËT NGA AJO;FINANCIMI NGA JASHTË,KREDITI NGAFURNITORËT,MENAXHIMI I PUNËVE DHE FINANCAVE,PROMOVIMI DHEMARKETINGU I BIZNESIT TE JUAJ ,DHE NGA ARRITJET E CARQEVE DHEOBJEKTIVAVE.----PLANI I BIZNESIT ËSHTË NJË DOMOSDOSHMËRI.NESE NJË PËRSON DESHIRON TA STARTOJ NJE BIZNES TE VOGEL DHE NUKMUND TE PËRPUNOJ NJE PLAN TE BIZNESIT ATËHERË AI APO AJO ËSHTË NËTELASHE,” THOT ROBERT KRUMMER I RI,KRYETARI I FIRST BUSINESS BANKNË LOS ANXHELOS.---PLANI I BIZNESIT MUND TË PËRPUNOHET TE PËRDORET PËR NJË VARGSYNIMESH DUKE PËRFSHIRË; ---PLANIFIKIM TË BRENDSHËM MË TË MIRË,SYNIMET EPARASHIKIMEVE DHE KONTROLLIT. ---TË FITOHEN FONDET PËR NISJEN E NJË NDËRMARRJE TË RE. ---TË NDIHMOHET NË SHKARKIMIN APO NISJEN E BIZNESIT. ---TË NDIHMOHET NE RISTRUKTURIMIN OSE RIORGANIZIMIN EBIZNESIT.

×