Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Periodieke nieuwsbrief van boskamp en willems advocaten editie 3

614 views

Published on

Het vrije ondernemerschap is een mooi ding. Met gelijkgestemden een zaak opzetten, de taken verdelen en dan: vooruit! Maar zelfs als alles in kannen en kruiken lijkt, kan het tussen partners lelijk mis gaan en blijkt een gang naar de rechter onvermijdelijk. Hoed u ook voor het concurrentiebeding. Weet dat onachtzaamheid u kan opbreken. Nog een tip: neem ook uw verplichte werknemers verzekering nog eens goed onder de loep. Zo kunt u schadeplichtigheid voorkomen. Juridische procedures zijn ook dagelijkse kost binnen onze sectie Familie- en erfrecht. Maar lang niet altijd, gelukkig. In familiekwesties leidt mediation vaak tot hechte afspraken. Advocaat Angela van Gerwen is er voorstander van, zoals u leest op pagina 2. Wij wensen u veel leesplezier.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Periodieke nieuwsbrief van boskamp en willems advocaten editie 3

  1. 1. Raad03/2009 Periodieke nieuwsbrief van Boskamp & Willems Advocaten Uw succes, onze uitdaging Adviseur slaat terug pag1 Uw raadsman privé Mediation kan leiden tot hechte afspraken pag2 Met raad en daad Denk niet lichtzinnig over het concurrentiebeding pag3 Raadgever Is uw werknemersverzekering op orde? pag4 VOORWOORD Ondernemerstol Het vrije ondernemerschap is een mooi ding. Met gelijkgestemden een zaak opzetten, de taken verdelen en dan: vooruit! Maar zelfs als alles in kannen en kruiken lijkt, kan het tussen partners lelijk mis gaan en blijkt een gang naar de rechter onvermijdelijk. Hoed u ook voor het concurrentie- beding. Weet dat onachtzaamheid u kan op- breken. Nog een tip: neem ook uw verplichte werknemersverzekering nog eens goed onder de loep. Zo kunt u schadeplichtigheid voorkomen. Juridische procedures zijn ook dagelijkse kost binnen onze sectie Familie- en erfrecht. Maar lang niet altijd, gelukkig. In familiekwesties leidt mediation vaak tot hechte afspraken. Advocaat Angela van Gerwen is er voorstander van, zoals u leest op pagina 2. Wij wensen u veel leesplezier. De redactie lees verder op pagina 3 maar een jaar en volgens de anderen was er geen sprake van goodwill. Aan de kant schuiven Jos nam Ron van Dalen van Boskamp & Willems Advocaten in de arm. Hij vroeg zich af of het niet verstandig was om toe te geven, om van het conflict af te zijn. Ron’s tegenvraag luidde: Geeft het jou een goed gevoel dat je je door anderen zomaar aan de kant laat schuiven? Uiteindelijk koos Jos ervoor zich niet te laten kisten. Nadat milde oplossingen Aandelenkapitaal overdragen Toen de omzetten ter sprake kwamen, bleek die van Jos de laagste. De ande- ren vonden het niet terecht dat Jos in gelijke mate in de winst zou delen. Aanvankelijk stelden zij dat Jos zijn aandelenkapitaal voor een deel moest overdragen en zijn managementfee moest terugbrengen. Later bleek er sprake van pesterijen om Jos te bewegen zijn hele aandelenpakket over te dragen tegen een erg laag bedrag. Het adviesbureau bestond immers nog Wat is er mooier dan met gemotiveerde vrienden of collega’s een bedrijf opzetten en uitbouwen? Hoe zeer kan het dan tegenvallen dat door omstandigheden je partners zich tegen je keren. UWSUCCES, ONZEUITDAGING Het begon zo mooi: samen met drie bevriende collega’s van DHV begon Jos Verhoeven in Helmond een eigen advies- bureau. Het bureau ging gemeentes en provincies adviseren over vraagstukken rond ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit. De portefeuille zat lekker vol en de deelnemers zetten er flink de schouders onder. Totdat door gewijzigde marktomstandigheden Jos’ expertise minder gevraagd werd. Jos ving dit op door zich naast advieswerkzaamheden ook te richten op de interne organisatie. Adviseur laat zich niet in de hoek dringen
  2. 2. vervolg van pagina 1 UWRAADSMAN PRIVÉ De advocaten van de sectie Arbeidsrecht opereren in de advies- en in de procespraktijk. Zij treden op voor werkgevers, vaak bedrijven uit het regionale MKB, maar ook voor non-profitorganisaties. Ook ondernemingsraden, individuele werknemers en ambte- naren kunnen bij Boskamp & Willems Advocaten terecht. Wij stellen niet alleen uiteen- lopende overeenkomsten op, maar treden ook op bij arbeidsconflicten. Conflicten kunnen gepaard gaan met langdurige en kostbare gerechtelijke procedures. Tijdig advies kan problemen voorkomen. Mocht een procedure onvermijdelijk zijn, dan treden wij daadkrachtig op, met ruime aandacht voor zaken als afvloeiing en outplacement. niet mogelijk bleken en aandelenwaarde- ringen van ingeschakelde deskundigen ver uit elkaar lagen, restte alleen nog een juridische procedure. Jos vorderde dat de anderen zijn aandelen overnamen tegen een door de rechter te bepalen waarde. Strijdvaardig Intussen toonde hij zich strijdvaardig. Aandeelhoudersbesluiten waarbij de winst van het bureau werd afgeroomd en waarbij Jos’ zeggenschap werd beperkt, werden vernietigd en jaar- rekeningen werden aangevochten. Toen bleek dat de rechter Jos in het gelijk zou gaan stellen, volgde alsnog uitkoop tegen het door hem gewenste bedrag. Belangrijker nog bleek de overtuiging dat met de juiste juridische argumenten een procedure met vertrouwen tegemoet kan worden gezien, ook al lijken die van de tegenpartij nog zo dwingend. De meeste werkgevers vinden het niet prettig als een gewaardeerde werknemer zijn dienstverband opzegt. Met een goed concurrentiebeding kunt u het risico van voortijdig vertrek beperken. Een con- currentiebeding moet schriftelijk worden vastgelegd. Een waterdicht, vóór de eerste werkdag ondertekend concurrentie- beding is van belang. Maar ook dan is het zaak het contract niet uit het oog te ver- liezen. Dat blijkt uit onderstaande kwestie. Een werkgever had een werknemer in dienst met een jaarcontract. De overeen- komst was schriftelijk vastgelegd, inclu- sief een concurrentiebeding. Tegen het einde van de contractstermijn bood de werkgever zijn werknemer een verlenging aan. Die wilde wel blijven, maar tegen een hoger salaris. Ook had hij kritiek op enkele arbeidsvoorwaarden zoals het concurrentiebeding. Overleg volgde. Op de dag dat het eerste contract was verstreken, was dat overleg nog niet af- gerond. Uiteindelijk stelde de werkgever vast dat hij er met de werknemer niet uit zou komen. De werknemer accepteerde de opzegging, maar achtte zich niet (meer) gebonden aan het concurrentie- beding. Een gang naar de kantonrechter volgde. Deze stelde de werknemer in het gelijk. De redenering was als volgt: Onze sectie Arbeidsrecht Een concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Omdat de partijen in aanloop naar het vervolgcontract niet tot overeen- stemming zijn gekomen, is er geen sprake van stilzwijgende voortzet- ting. En alleen als het contract stil- zwijgend wordt voortgezet, blijven de bepalingen gelden. Kortom: omdat in deze zaak de werknemer tegen- spraak had geleverd, was het schriftelijke contract vervallen en daarmee ook het concurrentiebeding. Wilt u een tijdelijk contract verlengen, doe dan tijdig een aanbod en zorg dat de verlenging van het contract vóór de afloop- datum van het eerste contract schriftelijk is vastgelegd. Lukt dat niet, dan is het goed de werknemer alvast te laten tekenen voor De uitdaging Angela van Gerwen (34), advocaat en mediator bij de sectie Familie- en erfrecht “De wisselende praktijk maakt mijn werk zo bijzonder. Elk dossier is een nieuwe uitdaging.” Angela van Gerwen is al zo’n zeven jaar verbonden aan het kantoor van Boskamp & Willems Advocaten. Angela is hoofd van de sectie Familie- en erfrecht. Hier zijn zes advocaten werkzaam, waaronder drie advocaten die gespecialiseerd zijn in erfrecht. “Voor een kantoor van de om- vang van Boskamp & Willems Advocaten is dat redelijk uniek”, zegt Angela. “Ook ben ik aangesloten bij vFAS, de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidings- mediators. vFAS-advocaten zijn gespecia- liseerd in het verlenen van bijstand bij juridische zaken die betrekking hebben op personen- en familierecht.” Hechte afspraken Angela woont met haar gezin in Veld- hoven. Samen met haar partner Brian heeft ze twee dochters: Amy van zeven en Isis van vier. “Net als op kantoor moet ik thuis ook wel eens bemiddelen”, zegt Angela, “maar met een heel andere inzet. Op het werk is het vaak de kunst om toekomstige ex-echtgenoten of erf- genamen ervan bewust te maken dat de oplossing voor een geschil het beste samen kan worden gevonden. Door belangen naast elkaar te leggen kan een regeling ontstaan waarin ieder zich goed kan vinden. Er kunnen dan hechte af- spraken worden gemaakt en emoties krijgen een passende plek. Zo’n overeen- stemming is veel duurzamer dan een die door de rechter is opgelegd.” Niet zweverig “Op tijd ontspannen en tijd nemen voor mezelf vind ik belangrijk. Elke week maak ik tijd voor yoga. Ook zit ik regelmatig op de spin- ningfiets. Met yoga en spinning kan ik me lekker ontladen. Yoga lijkt mis- schien zweverig, maar dat is het niet. Door te oefenen met ademhalingstechnie- ken en door tegelijkertijd spieren en gewrichten te trainen, bereik je een algehele staat van ont- spanning. Hierdoor raakt je hoofd weer plezierig leeg en is er weer ruimte voor bewustwording. Van jezelf, van de manier waarop je in de wereld staat en van de dingen die je echt belangrijk vindt. Bewust genieten van suc- cessen en de kleine dage- lijkse dingen in het leven bijvoorbeeld.” De heuvel op Ontspannend en inspan- nend tegelijk is spinning: op het ritme van muziek op de sportschool een uur lang op de pedalen staan, met een steeds wisselende weerstand. Angela: “Voor mij is spinning een manier om conditie op te bouwen, aan mijn spierkracht te werken en tegelijker- tijd mijn grenzen te verleggen, op het ritme van de beats. De ene keer gaat het heuvelopwaarts en is het hard trekken aan de pedalen en het volgende moment moet er worden gesprint. De voldoening Mediator gaat voor duurzame afspraken Werken aan wederzijdse belangen daarbij ervaar ik ook op mijn werk. Ook daar is het een kwestie van tempo bepalen, ontwikkelingen bijhouden en jezelf tijdig afvragen: zijn we nog op de goede weg? Hoe dankbaar is het dan om een zaak tussen partijen met wederzijds een goed gevoel af te ronden.” Pas op met het concurrentiebeding de verlenging van het concurrentiebeding. En doet u de werknemer een aanbod tot contractverlenging, dan is het goed daar- aan de voorwaarde te verbinden dat hij het aanbod vóór de afloopdatum van het eerste contract integraal moet hebben geaccep- teerd. Zo niet, dan is uw aanbod vervallen. METRAAD ENDAAD
  3. 3. RColofon Raad is een uitgave van Boskamp & Willems Advocaten Boskamp & Willems Advocaten Postbus 8727 5605 LS Eindhoven Tel: +31 (0)40 - 2501414 Fax: +31 (0)40 - 2501450 www.boskampwillems.nl Redactie H.G.M. van der Westen R. Frencken Fotografie Toro! Mediamakers, Eindhoven Vormgeving en opmaak Toro! Mediamakers, Eindhoven RAADGEVER In de wet is het begrip ‘goed werkgever- schap’ opgenomen. Op basis van dit brede begrip is een werkgever onder andere verplicht om een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers af te sluiten. Deze verplichting geldt niet alleen voor werknemers wier werk- zaamheden ertoe kunnen leiden dat zij Vooralsnog is de reikwijdte van deze ver- zekeringsplicht als volgt: • de aard van het ongeval is niet rele- vant. Het maakt niet uit of het een eenzijdig ongeval is of niet; • de mate van verkeersdeelname is ook niet relevant. Of de werknemer incidenteel of juist meer structureel aan het verkeer deelneemt, maakt niet uit; • verkeersongevallen die niet plaats- vinden op de openbare weg maar op het terrein van de werkgever (de arbeidsplaats), vallen binnen het bereik van de verzekeringsplicht. Als een werkgever tekort schiet in deze verzekeringsverplichting, kan hij aan- sprakelijk worden gehouden voor de schade van de werknemer. Met andere woorden: het enkel niet afsluiten van een behoorlijke verzekering ten behoeve van een werknemer kan dus leiden tot schadeplichtigheid van de werkgever. Het is mogelijk dat (de reikwijdte van) deze verzekeringsplicht in de toekomst wordt uitgebreid, bijvoorbeeld bij bedrijfsuitjes en personeelsactiviteiten. Uitbreiding van de polisdekking is dan raadzaam. INDIENST, UITDIENST Verzekeringsplicht van de werkgever In dienst: Mevrouw M.N.J.H. Dijkstra (Mariëtta), werkzaam bij de sectie Onroerend goed, per 1 december 2009. Uit dienst: Mevrouw A.C.A. Valks (Aubrey), werkzaam bij de secties Ondernemings- praktijk en Insolventierecht, per 1 januari 2010. als bestuurders van een motorvoertuig betrokken kunnen raken bij een ver- keersongeval. De verzekeringsplicht geldt ook voor werknemers die met een fiets of als voetganger aan het verkeer deelnemen. Stelregel is dat er een voer- tuig bij het ongeval betrokken moet zijn. Dat kan ook een fiets zijn.

×