Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Normering van buitenrechtelijke incassokosten

916 views

Published on

Buitengerechtelijke incassokosten worden bij het innen van onbetaald gelaten facturen en vorderingen vaak opgelegd als pressiemiddel. Onverwijlde, maar toch in ieder geval spoedige betaling is immers gewenst! De incassokosten die worden opgelegd, rijzen echter vaak de pan uit. Consument en kleine(re) bedrijven ervaren deze kosten dan ook vaak als onredelijk en buitenproportioneel. Vooropgesteld geldt natuurlijk dat iedereen verplicht is om zijn afspraken na te komen. In sommige gevallen moet de consument en de kleine(re) onderneming echter beschermd worden tegen buitensporige incassokosten. Het bedrag kan immers zo hoog oplopen, dat betaling steeds moeilijker wordt.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Normering van buitenrechtelijke incassokosten

  1. 1. NORMERING VAN BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN Buitengerechtelijke incassokosten worden bij het innen van onbetaald gelaten facturen en vorderingen vaak opgelegd als pressiemiddel. Onverwijlde, maar toch in ieder geval spoedige betaling is immers gewenst! De incassokosten die worden opgelegd, rijzen echter vaak de pan uit. Consument en kleine(re) bedrijven ervaren deze kosten dan ook vaak als onredelijk en buitenproportioneel. Vooropgesteld geldt natuurlijk dat iedereen verplicht is om zijn afspraken na te komen. In sommige gevallen moet de consument en de kleine(re) onderneming echter beschermd worden tegen buitensporige incassokosten. Het bedrag kan immers zo hoog oplopen, dat betaling steeds moeilijker wordt. Minister Hirsch Ballin heeft in 2008 aangegeven aan deze kwetsbare groep tegemoet te komen en heeft een regeling voorgesteld, die inhoudt dat de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt gemaximeerd. Buitengerechtelijke kosten worden gemaakt ter incasso van de vordering, voordat men naar de rechter stapt. Op grond van de wet mogen deze kosten door de schuldeiser bij de schuldenaar in rekening worden gebracht. Uitgangspunt daarbij is dat zowel het maken van de incassokosten als de omvang daarvan redelijk moet zijn. Contractspartijen kunnen zelf, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden, afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. Zijn er geen afspraken gemaakt, dan volgt een rechter bij een incassoprocedure in de regel een staffel, die is opgenomen in het zogenoemde Rapport Voorwerk II. Indien een rechter de opgelegde kosten niet redelijk acht, kan hij deze matigen tot een redelijke vergoeding. Er bestaat zodoende veel onzekerheid over de redelijkheid van buitengerechtelijke incassokosten. Daar komt bij dat de schuldenaar bij een relatief lage vordering vaak eieren voor zijn geld kiest en geen rechtszaak aanspant over de incassokosten. De minister wil daarom met een nadere normering de onzekerheid van de huidige regelgeving wegnemen. Het huidige wetsvoorstel houdt in dat er voor vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00 een maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Bij vorderingen tot € 25.000,00 kan men niet ten nadele van de schuldenaar afwijken van deze regeling. De rechter heeft bij vorderingen tot € 25.000,00 geen matigingsbevoegdheid meer. Het voorstel van de minister is thans nog onderwerp van bespreking. Mijns inziens is het goed dat de minister de ‘wildgroei’ van incassokosten aan banden legt. Men moet echter wel in het achterhoofd houden dat de schuldeiser slechts incassokosten maakt, omdat de schuldenaar zijn verplichting niet nakomt. De nieuwe regeling dient om die
  2. 2. reden zodanig te worden ingericht, dat de schuldeiser niet slechter wordt van het incasseren van een vordering en er toch rechtszekerheid voor zowel schuldeiser als schuldenaar ontstaat. Wilt u meer weten over het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten, neem dan contact op met: BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN -UW SUCCES ONZE UITDAGING- mr. A.C.A. Valks Sectie Insolventie- en Ondernemingsrecht Postbus 8727 5605 LS Eindhoven Tel: 040-2501414 Mail: a.valks@boskampwillems.nl

×