Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eindelijk: de omgevingsvergunning! Boskamp en Willems advocaten

667 views

Published on


Eindelijk: de omgevingsvergunning!

Na veelvuldig uitstel is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Sinds die datum hebben we niet langer te maken met vertrouwde begrippen zoals een bouwvergunning, een milieuvergunning en een sloopvergunning, maar spreken we van een omgevingsvergunning. Wat voorheen een bouwvergunning heette, heet sedert 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Met het invoeren van de Wabo is beoogd een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven te bewerkstelligen. Daarnaast zou de omgevingsvergunning een flinke besparing moeten gaan opleveren. De totale administratieve lastenverlichting voor bedrijven komt uit op ruim 105 miljoen euro per jaar. Ook voor burgers is voorzien in een forse lastenverlichting.

Iemand die in de oude situatie, die dus duurde tot 1 oktober 2010, bijvoorbeeld een bedrijfshal wilde bouwen, kreeg vaak te maken met veel vergunningen en voorschriften met elk hun eigen toetsingscriteria, procedures, ambtelijke loketten en afhandelingstermijnen. Door de invoering van de Wabo zijn 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de al eerder genoemde omgevingsvergunning. De aanvraag voor die omgevingsvergunning wordt ingediend bij één loket (meestal het gemeentehuis), ook indien voor de behandeling van de aanvraag een beoordeling door andere instanties (zoals Provincie en Waterschap) nodig is. De gemeente zorgt voor het doorsturen van de aanvraag naar die andere instanties, die vervolgens daarover een advies uitbrengen. Dat resulteert in één besluit, waartegen ook één procedure openstaat. Dat is een belangrijk verschil met de oude situatie, waarbij vaak meerdere opeenvolgende procedures doorlopen moesten worden, voordat daadwerkelijk de schop de grond in kon.

Published in: Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eindelijk: de omgevingsvergunning! Boskamp en Willems advocaten

  1. 1. Eindelijk: de omgevingsvergunning!Na veelvuldig uitstel is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Sinds die datum hebben we niet langer temaken met vertrouwde begrippen zoals een bouwvergunning, eenmilieuvergunning en een sloopvergunning, maar spreken we van eenomgevingsvergunning. Wat voorheen een bouwvergunning heette, heet sedert 1oktober 2010 een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.Met het invoeren van de Wabo is beoogd een betere en snellere dienstverleningvan de overheid aan burger en bedrijven te bewerkstelligen. Daarnaast zou deomgevingsvergunning een flinke besparing moeten gaan opleveren. De totaleadministratieve lastenverlichting voor bedrijven komt uit op ruim 105 miljoeneuro per jaar. Ook voor burgers is voorzien in een forse lastenverlichting.Iemand die in de oude situatie, die dus duurde tot 1 oktober 2010, bijvoorbeeldeen bedrijfshal wilde bouwen, kreeg vaak te maken met veel vergunningen envoorschriften met elk hun eigen toetsingscriteria, procedures, ambtelijke lokettenen afhandelingstermijnen. Door de invoering van de Wabo zijn 26 vergunningenen 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de al eerder genoemdeomgevingsvergunning. De aanvraag voor die omgevingsvergunning wordtingediend bij één loket (meestal het gemeentehuis), ook indien voor debehandeling van de aanvraag een beoordeling door andere instanties (zoalsProvincie en Waterschap) nodig is. De gemeente zorgt voor het doorsturen van deaanvraag naar die andere instanties, die vervolgens daarover een adviesuitbrengen. Dat resulteert in één besluit, waartegen ook één procedure openstaat.Dat is een belangrijk verschil met de oude situatie, waarbij vaak meerdereopeenvolgende procedures doorlopen moesten worden, voordat daadwerkelijk deschop de grond in kon.Het Ministerie van VROM heeft een systeem ontwikkeld dat devergunningaanvraag en -verlening automatiseert. Dat systeem staat bekend als hetOmgevingsloket online. Juist de technische problemen bij het operationeel makenvan dat systeem, hebben eerder geleid tot een uitgestelde invoering van de Wabo.Thans lijkt het er echter op dat die technische problemen tijdig zijn opgelost en isin elk geval per 1 oktober 2010 de Wabo ingevoerd. De praktijk zal nu moetengaan bewijzen of de beoogde kostenbesparingen en tijdwinst ook daadwerkelijkkunnen worden gerealiseerd.Hebt u vragen over de Wabo, neem dan contact op met:Boskamp & Willems Advocaten- uw succes, onze uitdaging –mr. H.G.M. van der Westensectie ruimtelijk bestuursrechtDr. Holtroplaan 42, EindhovenT 040 2501414F 040 2501450www.boskampwillems.nl

×