Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ontslagname tijdens proeftijd: terugbetalen studiekosten? | Boskamp en Willems advocaten

1,415 views

Published on

Er wordt door werkgevers en (ex-)werknemers nogal eens geprocedeerd over het terugbetalen van studiekosten. Een wettelijke regeling ontbreekt echter. In de rechtspraak zijn gelukkig criteria ontwikkeld waaraan een studiekostenbeding moet voldoen.

De studiekostenregeling moet helder zijn geformuleerd en de verplichting tot terugbetaling moet zijn beperkt tot een bepaalde periode. Ook moet een glijdende schaal zijn toegepast, wat inhoudt dat de verplichting tot terugbetaling vermindert naarmate de tijd verstrijkt.

Stel dat uw werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt in de proeftijd en dat u voor deze werknemer toch al studiekosten heeft gemaakt voor (het starten van) een opleiding.

Deze kwestie is in de rechtspraak aan de orde geweest. Het ging daarbij om een werknemer die op 1 april 2009 bij de werkgever in dienst is getreden. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 18 maanden, met een proeftijd van één maand. In de arbeidsovereenkomst is een studiekostenbeding opgenomen, dat inhoudt dat, als de werknemer de arbeidsovereenkomst vóór 30 september 2010 opzegt, de studiekosten ter hoogte van maximaal € 13.000,- door hem moeten worden terugbetaald. In de periode na 30 september 2010 wordt het bedrag gehalveerd en nog weer later op nihil gesteld.

De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst op 9 april 2009 opgezegd. Hij had ruzie gekregen met zijn echtgenote omdat hij te laat van het werk thuis kwam vanwege lange reistijden. De werkgever berust in de opzegging, maar stelt dat de werknemer de inmiddels gemaakte studiekosten wel terug moet betalen.

Werknemer stelt dat het voor risico van werkgever komt om studiekosten te maken terwijl de werknemer nog in zijn proeftijd zit. Daarnaast voert de werknemer aan dat het hanteren van een studiekostenbeding het karakter van een proeftijd frustreert. Als hij eerst € 13.000,- moet betalen om de arbeidsovereenkomst in de proeftijd op te zeggen, stelt dit recht weinig voor, aldus de werknemer. Naar het oordeel van de kantonrechter is het studiekostenbeding echter rechtsgeldig overeengekomen en geldt het beding ook tijdens de proeftijd.

Alleen in situaties waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de werknemer de (volledige) kosten moet terugbetalen is dit anders. De rechter vindt dat hiervan in dit geval geen sprake is. Daarbij is van belang dat de reden voor de opzegging niet aan de werkgever verwijtbaar is, maar puur in de privésfeer van de werknemer ligt. De werknemer moet dan ook het bedrag van € 13.000,- terugbetalen.

De reden van de opzegging tijdens de proeftijd door de werknemer bepaalt hier of de werkgever onder bepaalde omstandigheden de studiekosten kan terugvorderen. Een helder geformuleerd beding dat aan de in de rechtspraak ontwikkelde criteria voldoet, helpt in ieder geval.

  • Indien u de kosten van uw opleiding zelf moet betalen die u eerst via uw werkgever vergoed leek te krijgen dan kunt u de studiekosten met terugwerkende kracht alsnog invullen bij de aftrekpost voor studiekosten. Op studiekostenaftrekken.nl leest u precies hoe u optimaal kunt profiteren van deze aftrekpost
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Ontslagname tijdens proeftijd: terugbetalen studiekosten? | Boskamp en Willems advocaten

  1. 1. Ontslagname tijdens proeftijd: terugbetalen studiekosten?Er wordt door werkgevers en (ex-)werknemers nogal eens geprocedeerd over hetterugbetalen van studiekosten. Een wettelijke regeling ontbreekt echter. In derechtspraak zijn gelukkig criteria ontwikkeld waaraan een studiekostenbedingmoet voldoen.De studiekostenregeling moet helder zijn geformuleerd en de verplichting totterugbetaling moet zijn beperkt tot een bepaalde periode. Ook moet een glijdendeschaal zijn toegepast, wat inhoudt dat de verplichting tot terugbetaling vermindertnaarmate de tijd verstrijkt.Stel dat uw werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt in de proeftijd en dat uvoor deze werknemer toch al studiekosten heeft gemaakt voor (het starten van)een opleiding.Deze kwestie is in de rechtspraak aan de orde geweest. Het ging daarbij om eenwerknemer die op 1 april 2009 bij de werkgever in dienst is getreden. Dearbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 18 maanden, met eenproeftijd van één maand. In de arbeidsovereenkomst is een studiekostenbedingopgenomen, dat inhoudt dat, als de werknemer de arbeidsovereenkomst vóór 30september 2010 opzegt, de studiekosten ter hoogte van maximaal € 13.000,- doorhem moeten worden terugbetaald. In de periode na 30 september 2010 wordt hetbedrag gehalveerd en nog weer later op nihil gesteld.De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst op 9 april 2009 opgezegd. Hij hadruzie gekregen met zijn echtgenote omdat hij te laat van het werk thuis kwamvanwege lange reistijden. De werkgever berust in de opzegging, maar stelt dat dewerknemer de inmiddels gemaakte studiekosten wel terug moet betalen.Werknemer stelt dat het voor risico van werkgever komt om studiekosten temaken terwijl de werknemer nog in zijn proeftijd zit. Daarnaast voert dewerknemer aan dat het hanteren van een studiekostenbeding het karakter van eenproeftijd frustreert. Als hij eerst € 13.000,- moet betalen om dearbeidsovereenkomst in de proeftijd op te zeggen, stelt dit recht weinig voor,aldus de werknemer. Naar het oordeel van de kantonrechter is hetstudiekostenbeding echter rechtsgeldig overeengekomen en geldt het beding ooktijdens de proeftijd.Alleen in situaties waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheidonaanvaardbaar is dat de werknemer de (volledige) kosten moet terugbetalen isdit anders. De rechter vindt dat hiervan in dit geval geen sprake is. Daarbij is vanbelang dat de reden voor de opzegging niet aan de werkgever verwijtbaar is, maarpuur in de privésfeer van de werknemer ligt. De werknemer moet dan ook hetbedrag van € 13.000,- terugbetalen.
  2. 2. De reden van de opzegging tijdens de proeftijd door de werknemer bepaalt hier ofde werkgever onder bepaalde omstandigheden de studiekosten kan terugvorderen.Een helder geformuleerd beding dat aan de in de rechtspraak ontwikkelde criteriavoldoet, helpt in ieder geval.Boskamp & Willems Advocaten- uw succes , onze uitdaging -mr. M. (Marcel) Kokx(Hoofd) Sectie ArbeidsrechtDr. Holtroplaan 42, EindhovenT 040-250 14 14m.kokx@boskampwillems.nlwww.boskampwillems.nl

×