Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valoració crítica del PATFOR

1,623 views

Published on

El PATFOR, és el Pla d'Acció Territorial Forestal que regirà la política de la Conselleria de medi ambient, de la Generalitat Valenciana en qüestions forestals.

És un document que es troba, en aquests moments, en procés d'elaboració i de "discussió".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valoració crítica del PATFOR

 1. 1. EL PLA D’ACCIÓ TERRITORIAL FORESTAL PATFOR . VALORACIÓ CRÍTICA.
 2. 2. <ul><li>QUÈ ÉS EL PATFOR? </li></ul><ul><li>- Conjunt de documents a exposició pública </li></ul><ul><li> (WEB Conselleria). </li></ul><ul><li>- Previst a la llei d'Ordenació del Territori </li></ul><ul><li> (LOTiPP) </li></ul><ul><li>- Projecte de decret . </li></ul><ul><li>- ISA (Informe de sostenibilitat ambiental). </li></ul><ul><li>- Altres (memòria; estudi de paisatge, </li></ul><ul><li> participació pública, annexos,...). </li></ul>
 3. 3. 2. QUINA IMPORTÀNCIA TÉ? Regirà la política forestal de la Conselleria als propers anys. Pot modificar PATs i plans urbanístics . Modifica la llei forestal . Pot modificar normativa de paratges protegits . Pretén aconseguir més recursos econòmics i justificació legal. Per intensificar, estendre i endurir la política actual (silvicultura destructiva).
 4. 4. 3. QUINS PERILLS REPRESENTA? Intensificarà la degradació forestal , l'eliminació de vegetació i tota classe d'impactes sobre territori forestal. Intentarà superar el problema del finançament obtenint recursos econòmics que ara no té la Conselleria. Intentarà eliminar les traves legals que puguen limitar o controlar les actuacions agressives sobre el bosc ( simplificació procedimental ). Dificultarà l'oposició a les actuacions revestint-les d'un llenguatge “sostenible”, ambientalista, i justificant-se en una ampla participació pública (esbiaixada i manipulada).
 5. 5. 4. CONCRETAMENT, EN EL SEU ARTICULAT S'OBRI LA PORTA A: Simplificar legislació , simplificar tràmits, rebaixar controls, rebaixar protecció. Facilitar la conversió de terrenys forestals en cultius i altres canvis d'ús. Facilitar l'eliminació de vegetació forestal. Incentivar l'explotació de fusta (tales) i altres extraccions i explotacions. Intensificar l'extracció de biomassa (vegetació viva) per a incinerar-la.
 6. 6. Intensificar una silvicultura agressiva , que elimina coberta vegetal . Poder intervenir amb més intensitat en zones protegides . Facilitar expansions urbanístiques , construccions, infrastructures, mineria i altres usos no forestals en la muntanya. Promoure circuits per a vehicles de motor en els boscos . Facilitar l‘obertura de pistes i “vías de saca”. Eliminar vegetació per a salvar grans arbres . Eliminar la vegetació per altres finalitats ambientals (CO 2 , sequera,...)
 7. 7. II. QUINES TRAMPES PRESENTA EL PATFOR?
 8. 8. 5. LA PARTICIPACIÓ HA ESTAT UNA CARICATURA. Participació limitada i totalment esbiaixada i desequilibrada. Conclusions &quot;precuinades&quot;. Ja es tenien abans. Interpretació manipulada del procés de participació. i seguirà sent-ho: la Mesa Forestal i la Xarxa Forestal.
 9. 9. 6. LA DISFRESSA AMBIENTALISTA ESTÀ PLENA DE CONTRADICCIONS. Ús inadequat i manipulació de conceptes ambientals: Sostenibilitat, Lluita contra la sequera i el canvi climàtic. Defensa de la biodiversitat. Prevenció d'incendis i plagues. Pagament per serveis ambientals, custòdia del territori. Tot açò pretén amagar la finalitat d'explotació productivista del Pla.
 10. 10. 7. S'OBLIDEN ELS OBJECTIUS DE LA VIGENT LLEI FORESTAL VALENCIANA. Ni tan sols es mencionen . Aquests objectius (i el preàmbul de la llei) són positius ... (encara que no s'apliquen). Tanmateix, el Patfor s'hauria de basar en la Llei Forestal Però encara empitjora la llei i el PGOF. Empra altres objectius, que no són equivalents.
 11. 11. 8. S'INCLOUEN OBJECTIUS CONFUSOS, CONTRADICTORIS I PRODUCTIVISTES. El Patfor es presenta com un Pla ambiental Per a combinar conservació i explotació sostenible. Però l'enfocament és clarament productivista , (com ho deixen clar les directrius , les mesures proposades i l’articulat) La part ambiental és la justificació.
 12. 12. Dels sis objectius , presentats tots com ambientals , dos són clarament productivistes : nº 3 : millorar les funcions productives ... nº 6 : millorar les funcions socials i econòmiques ... A banda, els 4 primers s'agrupen en: silvicultura i medi ambient. Així, qualsevol actuació acompleix algun objectiu “ambiental” del Pla.
 13. 13. 9. LA MULTIFUNCIONALITAT ÉS BONA... Si es compatibilitzen bé els diferents usos i la conservació . Si es jerarquitzen els objectius i es prioritzen adequadament. Si la zonificació és ajustada per a admetre diferents usos. Si es limiten bé els aprofitaments i usos en àrees valuoses . Però açò no es fa en aquest Pla.
 14. 14. 10. ELS SERVEIS FORESTALS AMBIENTALS ES CONFUNDEIXEN AMB ELS PRODUCTIUS. Tots els serveis són ambientals , segons el Patfor. Inclouen com ambientals els serveis culturals i els de producció . (Junt als de regulació i biodiversitat). No sempre són compatibles. Cal separar-los i garantir els ambientals.
 15. 15. 11. LA GESTIÓ FORESTAL.... DE QUIN TIPUS? Ecològica o productivista ? No és el mateix. On i quan correspon cadascuna? Gestió activa ...què vol dir? Quina és la passiva ? Què vol dir &quot; no hay gestión &quot;? De quin tipus? Què fa ara la Conselleria? Cal definir el concepte de gestió forestal sostenible i les seues implicacions.
 16. 16. 12. ELS ECOSISTEMES FORESTALS O EL SECTOR FORESTAL? QUÈ SON “ LOS MONTES” ? Confusió entre situació del medi i situació de la producció. Imatge catastròfica del sector forestal (econòmic): no analitzen bé les causes. Imatge també catastròfica del bosc. Però presenten dades injustificadament bones . El que pretén el Pla és millorar el sector econòmic forestal (amb mesures errònies) A costa d’ intensificar la degradació dels ecosistemes forestals. Però fent creure que l'objectiu és ambiental, no productivista
 17. 17. 13. LA SILVICULTURA, DE QUIN TIPUS? És omnipresent en el Patfor, però té un significat confús . Silvicultura ecològica o d'explotació ? Quines modalitats són acceptables en cada cas? Mai consideren els efectes negatius de la silvicultura preventiva No justifiquen la hipotètica eficàcia de la silvicultura actual. La silvicultura, tal com la practica la Conselleria, es un greu factor de degradació.
 18. 18. 14. S'OBLIDEN DE L'EROSIÓ. Maquillen la situació (sense fonamentació). No consideren adequadament el risc erosiu i de desertificació . No proposen estratègies per combatre-la . Moltes de les mesures proposades incrementen el risc. L'erosió és el risc més greu. El sòl és la base del bosc i la seua pèrdua, irreversible.
 19. 19. 15. ELS INCENDIS HO JUSTIFIQUEN TOT. Açò contradiu els plantejaments científics . El pitjor és la possible erosió posterior. Qualsevol actuació val, si és contra els incendis . Permet rebaixar tota classe de cauteles (paratges naturals, impacte ambiental).
 20. 20. 16. TERRENYS ESTRATÈGICS I COMUNS: SEMBLA UNA MILLORA, I ÉS UN RETROCÉS. En uns i altres es podrà actuar fomentant l'explotació . Els sols estratègics no estaran ben protegits . (encara que donaran aquesta imatge) En els comuns es pot fer pràcticament tot. (com a contrapartida a “tanta” protecció).
 21. 21. 17. LA “IMPERIOSA NECESIDAD” PERMET EXCEPCIONS MOLT GREUS . “ Razones imperiosas de interés público de primer orden” (art.10). Amb aquesta excusa es podrà passar per damunt de normes protectores . (p. e, en espais protegits, i per evitar avaluació ambiental). Bastarà invocar els incendis per a justificar moltes agressions.
 22. 22. 18. ES MENCIONA EL “PRINCIPI DE PRECAUCIÓ”, PER A LIMITAR-LO ESTRICTAMENT. En la pràctica, posen totes les traves per a poder usar-lo. “ Regula” (o siga, limita ) el principi de precaució: exigeix que es justifique tècnicament molt bé, per poder-lo aplicar... ... en comptes d´exigir que es justifique l´actuació proposada,... Inverteix el significat i la finalitat de la precaució.
 23. 23. III. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE FANTASIA . ( ISA : INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL)
 24. 24. 19. L´ISA DEL PATFOR ESTÀ FET A MIDA PER A JUSTIFICAR-LO. La legislació obliga a fer un informe ambiental del Patfor. Es fa un simulacre d'estudi ambiental. Sense cap profunditat ni rigor . Clarament parcial i predeterminat .
 25. 25. 20. NO HI HA VERITABLES ALTERNATIVES. La normativa exigeix que es consideren diferents alternatives viables. Alternativa 0: situació actual. Es considera inviable. Es considera molt negativa, però la gestió forestal és molt semblant Alternativa 1: PGOF . Es considera encertada, semblant al Patfor. Però inviable legal i econòmicament. No es considera cap alternativa realment diferent i viable
 26. 26. 21. ES MINIMITZEN O IGNOREN ELS IMPACTES NEGATIUS Totes les mesures proposades tenen impactes mínims, acceptables. (Incloent repoblacions, neteges, tallafocs, pistes, construccions,...) No es consideren els efectes de manera detallada i exhaustiva, La valoració es fa sense dades ni documentació Anàlisi superficial, incomplet, gens rigorós. Argumentació banal.
 27. 27. 22. ELS HIPOTÈTICS BENEFICIS S'EXAGEREN INJUSTIFICADAMENT. Es presenten els possibles efectes positius futurs, de les mesures proposades, com a reals. Donen per fet que totes les actuacions tindran éxit i l'efecte buscat. Així, els hipotètics beneficis compensen de sobra alguns mínims impactes negatius . Sense argumentació seriosa , sense dades, sense justificació. S'empren expressions com: “ se espera, se supone, se prevé, se presume, se considera,...”
 28. 28. 23. LES CONCLUSIONS ESTAVEN JA DECIDIDES: FANTÀSTIC. Es considera que, com la intenció és bona, els resultats han de ser positius . Totes les mesures proposades tenen impactes positius o acceptables , cap negatiu. Açò contradiu dades i estudis coneguts i els fets reals. El balanç global totalment positiu . L’ISA no proposa cap mesura correctora, ho considera innecessari.
 29. 29. V. ALGUNES DE LES MESURES MÉS PERILLOSES:
 30. 30. Simplificar legislació, simplificar tràmits, rebaixar controls, rebaixar protecció. Artículo 16 ... Simplificación de procedimientos La Administración forestal, establecerá medidas de simplificación, documental o de tramitación, en la gestión de los procedimientos administrativos… Artículo 17 ... Declaración responsable y comunicación previa Facilitar la conversió de terrenys forestals en cultius. Artículo 31 ... Plantaciones forestales temporales en terrenos agrícolas. Los terrenos agrícolas en los que se realicen plantaciones forestales temporales, podrán solicitar la reversión a terrenos agrícolas… Artículo 22 ... Terrenos excluidos . No tendrán la consideración legal de terrenos forestales: d) Los terrenos que previa resolución administrativa que así lo autorice expresamente, cambien su uso forestal o compatible con el suelo forestal a otro distinto. Facilitar l'eliminació de vegetació forestal. Artículo 32 ... Modificación sustancial de la cubierta vegetal sin producirse cambio de uso forestal Incentivar l'explotació de fusta (tales).
 31. 31. Intensificar l'extracció de biomassa viva per a incinerar-la. Intensificar una silvicultura agressiva , que elimina coberta vegetal. Artículo 5 ... Criterios de la gestión forestal. d) Priorizar, para la consecución de los objetivos del PATFOR, la mejora y conservación de las masas arboladas frente al incremento artificial de la superficie ocupada por las mismas. Es decir, se priorizarán los tratamientos selvícolas, frente a los trabajos de repoblación. Poder intervenir amb més intensitat en zones protegides. Artículo 11 ... Normativa de Espacios Naturales Protegidos. Las actuaciones, planes o programas sectoriales podrán contradecir o no acoger el contenido de la normativa de espacios naturales protegidos, por existir razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública. Artículo 12 ... Razones imperiosas de interés público de primer orden.
 32. 32. Facilitar expansions urbanístiques, construccions, infraestructures, mineria i altres usos no forestals en la muntanya. Artículo 33 ... Condiciones generales. En el terreno forestal, serán compatibles las obras, usos y aprovechamientos contemplados en la legislación urbanística, cumpliendo, al menos, con los requisitos en ella establecidos, .. No se permitirá construir en las zonas con pendiente superior al veinte por ciento. No obstante lo anterior, podrá autorizarse… Promoure circuits per a vehicles de motor en els boscos. Artículo 65 ... Catálogo y red de itinerarios y rutas para vehículos motorizados. … .elaborará un catálogo de itinerarios para el uso de vehículos motorizados en determinadas áreas con especial interés turístico, histórico, o paisajístico, … Eliminació de vegetació per salvar grans arbres. Artículo 81 ... Descripción de los trabajos 2. Eliminación completa del arbolado y del matorral en un círculo concéntrico al pie seleccionado de diez metros de diámetro. Eliminació de la vegetació amb altres finalitats ambientals (CO 2 , sequera,...) Artículo 67 ... Conservación del suelo . 2. Como norma general en zonas de alta potencialidad erosiva no se podrá reducir la cobertura vegetal total (arbolada, matorral o herbácea) por debajo del cuarenta por ciento. Podrán realizarse actuaciones que supongan la reducción de la cobertura vegetal por debajo del límite marcado, ..
 33. 33. LA IDEOLOGIA DEL PATFOR Es tracta d’un document ple d’ideologia neoliberal i intervencionista .
 34. 34. Si no s´obté benefici econòmic del bosc, sucumbirà. El bosc necessita d'una continua intervenció humana per a poder funcionar. Cal una gestió activa, és a dir, que se note, que modifique la vegetació i els processos naturals. Ara la situació forestal és catastrófica,... per què no es trau benefici. S´adopta la visió del propietari. No s´analitzen les causes d'aquesta situació (socio-econòmiques, històriques,...) Es considera que tot passa perquè no s´explota prou el bosc.
 35. 35. S'extrapol·la la situació del sector a la situació física del bosc: també és un desastre. Per contra, es donen dades totalment paradoxals No hi ha una anàlisi mínimament seriosa de la situació dels ecosistemes forestals. Vivim sota un paradigma dominant proteccionista. Ja esta bé de tanta prohibició. Hi ha excés de protecció. Massa figures de protecció. Massa prohibicions. Patim una hiper-regulació; excés de lleis, contradiccions, confusió, desconcert. però no s’analitza quines coses estan duplicades. quines són confuses. Cal simplificar traves, eliminar burocràcia, cal un “adelgazamiento de las instituciones”. Privatitzar serveis, aconseguir que la gestió forestal privada es finance ella mateixa.
 36. 36. Cal treure rendibilitat del bosc, explotar-ho més. Tanmateix no s’estimulen altres possibilitats (turisme ecològic; agricultura ecològica, etc.) Subvencionar només si es fa gestió activa (silvicultura destructiva). Contradiccions entre aquesta visió i algunes conclusions arreplegades en el procés de participació.. Si no s’actua amb una intensa silvicultura, el bosc sucumbirà al desastre: plagues, incendis, erosió, inundacions, canvi climàtic, sequera. Cal eliminar vegetació per tots els motius: Per a treure rendiment econòmic. Per a evitar que es creme, per a millorar la infiltració, per a evitar plagues per a desenvolupar energies alternatives Per a lluitar contra el canvi climàtic, per a augmentar la biodiversitat, per a millorar el paisatge.

×