Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrum Aanpak

2,383 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Scrum Aanpak

 1. 1. Scrum “ Full speed ahead” “Alle remmen los”
 2. 2. Agenda <ul><li>Vogelvlucht door een iteratie </li></ul><ul><li>Belangrijke principes </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 3. 3. Agenda <ul><li>Vogelvlucht door een iteratie </li></ul><ul><li>Belangrijke principes </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 4. 4. Wat is een iteratie? <ul><li>Vaste hoeveeltijd tijd van 3 weken </li></ul><ul><li>Variabele scope </li></ul><ul><li>Oplevering naar Acceptatietest </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak 1 dag planning 1 dag demo + lessons learned 13 dagen “werken” Iteratie
 5. 5. Eerste dag: planning <ul><li>Belang van de wens bepalen (Gebruikers Organisatie) </li></ul><ul><li>Prioriteren (G.O.) </li></ul><ul><li>Inspanning bepalen (IT) </li></ul><ul><li>Scope v/d Iteratie bepalen (samen) </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak Wensenlijst Iteratie
 6. 6. 13 dagen “werken” <ul><li>Procesontwerp uitwerken + wensen definieeren (!) </li></ul><ul><li>Functioneel ontwerp </li></ul><ul><li>Software </li></ul><ul><li>Werkinstructie (?) </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak Iteratie
 7. 7. laatste dag: leren & verbeteren <ul><li>Demo </li></ul><ul><li>Lessons Learned </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak Wensenlijst Iteratie
 8. 8. 12 iteraties van 3 weken 19 maart 2009 Scrum aanpak Iteratie 1 Iteratie 2 Iteratie … Iteratie 12 Acceptatietest continu
 9. 9. Wensenlijst continu wijzigbaar 19 maart 2009 Scrum aanpak Wensenlijst Procesontwerp Acceptatietest Productie Iteratie-demo …
 10. 10. Agenda <ul><li>Vogelvlucht door een iteratie </li></ul><ul><li>Belangrijke principes </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 11. 11. GO stuurt, IT volgt 19 maart 2009 Scrum aanpak
 12. 12. Alles mag ( maar wanneer? ) 19 maart 2009 Scrum aanpak Wens Wens Wens Wens Geen beperkingen Prioriteren Wensenlijst Iteratie
 13. 13. Transparantie; geen geheimen Werkvoorraad totaal 19 maart 2009 Scrum aanpak Werkvoorraad iteratie Taken binnen de iteratie Dagelijkse rapportage Iteratie rapportage
 14. 14. Geen contracten… 19 maart 2009 Scrum aanpak Functionaliteit bespreken Ontwerp (contract) Software
 15. 15. … maar samenwerking 19 maart 2009 Scrum aanpak Functionaliteit bespreken Software maken Ontwerp Software Iteratie
 16. 16. Van finish-line naar finish-line 19 maart 2009 Scrum aanpak
 17. 17. Leren en verbeteren 19 maart 2009 Scrum aanpak Iteratie Wensenlijst Project werkwijze
 18. 18. Kwaliteit is heilig <ul><li>Kwaliteit onvoldoende?  Niet opleveren! </li></ul><ul><li>Doel: geen technische fouten, concentreren op wensen </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 19. 19. Agenda <ul><li>Vogelvlucht door een iteratie </li></ul><ul><li>Belangrijke principes </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 20. 20. Waar gaan we eindigen? <ul><li>(Nu nog) onvoorspelbaar: </li></ul><ul><li>Snelheid IT team? </li></ul><ul><li>Besluitkracht G.O. team? </li></ul><ul><li>Minimale “werkbare” functionaliteit? </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 21. 21. Maar… <ul><li>Belangrijke zaken eerst. </li></ul><ul><li>Maximale effectiviteit. </li></ul><ul><li>Leren en verbeteren. </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 22. 22. Voorspellend vermogen 19 maart 2009 Scrum aanpak Gerealiseerde functionaliteit iteratie 1 Gerealiseerde functionaliteit iteratie 2 Gerealiseerde functionaliteit iteratie x Iteratie 1 Iteratie 2 Iteratie x Iteratie 12
 23. 23. Onzekerheid 19 maart 2009 Scrum aanpak
 24. 24. Agenda <ul><li>Vogelvlucht door een iteratie </li></ul><ul><li>Belangrijke principes </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 25. 25. Timebox denken <ul><li>“ Klein” beginnen en dan opbouwen.  Eerst basiswensen, daarna additionele wensen </li></ul><ul><li>Niet haalbaar binnen iteratie?  scope schrappen! </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 26. 26. Fouten maken móet <ul><li>Geen fouten = geen risico nemen = geen voortgang </li></ul><ul><li>Geen fouten = niet verbeteren </li></ul><ul><li>Attitude: “Fouten” zijn welkom, worden verwacht! </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 27. 27. Mandatering & draagvlak <ul><li>Snel besluiten nemen! (“fouten” maken “mag”) </li></ul><ul><li>Maar… is dat wat iedereen wil? </li></ul><ul><li>Maar… Niet goed? Nieuwe wens! </li></ul><ul><li>En…“Wat is het alternatief?” </li></ul>19 maart 2009 Scrum aanpak
 28. 28. 19 maart 2009 Scrum aanpak

×