Agile Resultaat Met PRINCE2 Controle V1 0

2,130 views

Published on

Effective project management with the combination of PRINCE2 and Scrum (DUTCH).

Published in: Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
231
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vraagstellenaanpubliek: wat is julliekennis/ervaring/achtergrond?
 • Letterlijkevertaling = “lenig”, maar het gaatom het kunnenomgaan met veranderingen.
 • Reageren op veranderingen is vaakeennoodzaak.
 • Chemischproces met 99,9%voorspelbaarheid. Voor die 0,1% moet je tochveranderingenmeten en bijsturen.
 • Nietmeten en bijsturen = crash
 • We willennietveranderen. We proberen het tevoorkomen en we willen het indammen.
 • Kun je veranderingenvoorkomen door tevoorspellen?
 • ICT projectenzijn heel complex. Onverwachtegebeurtenissenzijneerderregeldanuitzondering.
 • Voorspellen is heel duur. Veeltijd en geld gaatverlorenaananalyse en scopebewaking.
 • Waardeontstaat pas als de opdrachtgever met het product kanwerken. Behoeftesblijvenveranderen, daarmeeneemt de geleverdewaarde van het product af.In een 2e release wordtweerwaardegecreëerd. Na de 3e release is het geld op.
 • Klassiekeaanpak: eenweg is gekozen, je kannietmeerterug, het isalles op alles, je hooptdat je komtwaar je wilt zijn.
 • Het is eenanderemanier vandenken.
 • Eenbehoefte is nietrealiseerbaar, eenwenswel.Eenoplossingmoet je samenuitwerken, nietvoorspellen.De inspanning is niet van tevorenexact teschatten. Eenrelatieveinspanningsschatting is welmakkelijk.
 • Na iedereiteratie de geleverde Story Points optellen.
 • Dagelijks met het team de status bijwerken. Wensenvertalen in taken en uren.
 • Dagelijks de urentegaanoptellen.
 • Zowel deinhoudals het projectprocesevalueren en bijsturen.
 • Onzekerheidaccepteren, maar je leertsnel en de onzekerheidneemtaf.Veeltijd en geld gaatnaarwatwaardetoevoegt: werkende software.
 • Eersteopleveringbevatalleeneendeel van de gevraagdefunctionaliteiten. De opleveringendaarnakomensnel. Door leren en verbeterenblijf je dicht op de werkelijkebehoefte van de klant.
 • PRINCE2 was altijd al flexibelimplementeerbaar, maar was nietmakkelijkterugtevinden in het boekversie 2005.Versie 2009 legtdatveelbeteruit en geeftookbeter de onderliggendeprincipesaan.
 • Erg veelballenom in de luchttehouden. Hoe werktditbijeencommercieel project met eenopdrachtgever en opdrachtnemer?
 • PRINCE2 biedt een veel beter antwoord om grip te houden en belangen te behartigen op bestuursniveau.
 • Waarstaat de Scrum Master in de projectorganisatie? Veelverwarring en discussie.
 • De projectmanagerrolwerktvooriedereenbeter. Aandachtspunt:juistemanagementstijl. Het team heeftzelfstandigheidnodigomeffectieftewerken.
 • De agile aanpak is afwijkend en biedtgeenschijnzekerheidbij de start door de uitkomstentevoorspellen.
 • Eendeel van de oplossing is het bieden van mogelijkhedenominvloeduitteoefenen met behulp van het PRINCE2 besturingsmodel.
 • Hoe start je met Scrum? In de eersteiteratiegaataltijdveelmis.Vooralalsniet van tevorenzakenzijnbesproken en ingeregeld.
 • PRINCE2 kenteen “gecontroleerde start” aanpak en kaneenbelangrijkdeel van de startproblemenmet Scrum wegnemen.
 • Chaos aanwensen:onderlingeafhankelijkheden, klein/groot, scherp/vaag, belangrijk/onbelangrijk, etc
 • PRINCE2 kenteenmeergestructureerdemanieromwensenteordenen. Een PBS suggereertnietdatallewensenookgerealiseerdworden. Het gaatom het behouden van overzicht.
 • Eengroteuitdaging. Hoe houden we grip op het vervolg met zo’n agile aanpak?
 • PRINCE2 tolerantieszijneenuitstekend instrument om agility tecreeren. Binnen de grenzenkan het project zelfstandigfunctioneren.
 • De PRINCE2 rapportageskunneningevuldworden met Scrum inhoud.
 • Samenwerken.Nietvoorspellenmaarontdekken.
 • Agile Resultaat Met PRINCE2 Controle V1 0

  1. 1. Agile resultaat met PRINCE2 controle<br />SnelSucces in BeheersbareProjecten<br />Martin van Borselaer<br />© 2009 Whitehorses<br />
  2. 2. Agenda<br />Inleiding ‘Wat is Agile?’<br />Agile projectmanagement met Scrum<br />BREAK<br />Succesverhaal WMS: PRINCE2 + Scrum<br />Discussie<br />
  3. 3. Wat is agile?<br />
  4. 4. Agility zie je overal<br />Evolutie<br />Tractiecontrole auto’s<br />Navigatie<br />Socialeomgang met mensen<br />Wetenschap (experimenten)<br />Joint Strike Fighter<br />Website design<br />Huiskamerthermostaat<br />Marketing<br />Nieuwetaalleren<br />ERP<br />
  5. 5. Reageren op veranderingen<br />
  6. 6. Nietreageren op veranderingen<br />
  7. 7. Klassiekeantwoord op veranderingen<br />Betervoorspellen<br />Ontwerp<br />Analyse<br />Enterprise Architectuur<br />Beterbewaken<br />Changeproces<br />Contracten<br />
  8. 8. Kun je voorspellen?<br />Chaos<br />Complexiteit <br />bepaalt <br />voorspelbaarheid<br />Complex<br />Complexiteitomgeving<br />Structuur<br />Complexiteittechniek<br />
  9. 9. Complexiteit ICT projecten<br />Gewijzigdeinzichten<br />Externepartijen<br />Terminologie<br />Wetgeving<br />Interface<br />Kennis en vaardigheden<br />Beheerafdeling<br />Bugs in standaardsoftware<br />Besluitvaardigheid<br />Andereprojecten<br />Politiek<br />Organisatorischeimplementatie<br />
  10. 10. Resultatenklassiekeaanpak<br />Bewaken<br />Voorspellen<br />
  11. 11. Resultatenklassiekeaanpak<br />End Of Life<br />
  12. 12.
  13. 13. De agile aanpak<br />Agile projectmanagement met Scrum<br />Theorie<br />
  14. 14. Agile Manifesto<br />Mensen en interactiebovenprocessen en tools<br />Werkende software bovengedetailleerdedocumentatie<br />Samenwerken met de klantbovencontractonderhandeling<br />Reageren op veranderingbovenstrikt het plan volgen<br />Wataan de rechterkantstaat is waardevol, maarwataan de linkerkantstaat is waardevoller.<br />http://www.agilemanifesto.org/<br />
  15. 15. Het Scrum proces<br />DailyScrum<br />Iteratie<br />Sprint backlog<br />Product backlog<br />Product<br />
  16. 16. Rollen<br />
  17. 17. Planning op wens-niveau<br />
  18. 18. Voortgang release<br />Story Points<br />350<br />250<br />150<br />50<br />tijd<br />
  19. 19. Daily Scrum: Task Board<br />
  20. 20. Voortgangiteratie<br />nog te besteden uren<br />t<br />Burndown grafiek<br />
  21. 21. Leren en verbeteren<br /><br /><br />Werkelijkebehoefte<br /><br />Wens<br />Oplossing(?)<br />Oplossing<br />Test<br />Software<br />Ontwerp<br />Require-ments<br />
  22. 22. Resultaten agile aanpak<br />Software maken<br />Bewaken<br />Voorspellen<br />
  23. 23. Resultaten agile aanpak<br />
  24. 24. Na de pauze…<br />All models are wrong, but some are useful.<br />(George E. P. Box)<br />In theory, there is nodifferencebetweentheory and practice. In practice, there is!“<br />(Chuck Reid)<br />
  25. 25. BREAK<br />15 min.<br />
  26. 26. Agile projectmanagement met Scrum èn PRINCE2<br />Eenpraktijkcase<br />
  27. 27. Doorstart WMS februari 2009<br />Problemen:<br />Veelwijzigendeinzichten, veel spanning<br />DoorlooptijdFunctioneelOntwerp 1 maand<br />Na 2 jaar 30% gereed<br />9 maandenvoorresterende 70%<br />
  28. 28. Uitdagingen<br />Achterstand<br />Besluitvaardigheid<br />Grip<br />Acceptatiegraad en vertrouwen<br /><ul><li>Introductie Scrum in combinatie met PRINCE2</li></li></ul><li>PRINCE2 licht en effectief<br />PRINCE22009 <br />PRINCE22005 <br />Vanuitprincipe:<br />Lichtsteimplementatie<br />
  29. 29. Probleem: Product Owner<br />
  30. 30. Stuurgroep(verantwoordelijk)<br />Oplossing: Stuurgroep<br />
  31. 31. Probleem: Scrum Master<br />
  32. 32. Stuurgroep(verantwoordelijk)<br />Oplossing: Projectmanager<br />Projectmanager(voertuit)<br />Projectmanager<br />Projectplan (PID)<br />
  33. 33. Probleem: vertrouwen<br />Positief<br />Vertrouwen<br />zolang…<br />Vertrouwen<br />Feiten<br />‘Geloof’<br />Wantrouwen<br />totdatbewezen<br />Wantrouwen<br />Negatief<br />
  34. 34. Oplossing: PRINCE2 sturingslaag<br />Invloed<br />Directing a Project<br />Starting Up a Project<br />Bestuur<br />Initiating a Project<br />Controlling a Stage<br />Managing Stage Boundaries <br />Closing a Project<br />Leiding<br />Managing Product Delivery<br />Scrum<br />Uitvoering<br />
  35. 35. Probleem: starten met Scrum<br />
  36. 36. Oplossing: PRINCE2 projectstart<br />Directing a Project<br />Starting Up a Project<br />Bestuur<br />Initiating a Project<br />Controlling a Stage<br />Managing Stage Boundaries <br />Closing a Project<br />Leiding<br />Managing Product Delivery<br />Uitvoering<br />Controlledstart<br />
  37. 37. Probleem: User Stories<br />Chaos!<br />
  38. 38. Oplossing: Product Breakdown Structure<br />Iteratie 1<br />Iteratie 2<br />Iteratie 3<br />
  39. 39. Probleem: planning en controle<br />
  40. 40. Oplossing: PRINCE2 toleranties<br />
  41. 41. Oplossing: Faserapportages<br />story points<br />350<br />250<br />150<br />50<br />tijd<br />
  42. 42. Besluitvaardigheid<br />Acceptatiegraad<br />Business bepaalt<br />IT volgt<br />Geendiscussies, bewijzen door het tedoen<br />Andereoplossingen<br />Ontwerpen<br />Software maken<br />Iteratie<br />IT + Business <br />User Story<br />Ontwerp<br />Software<br />
  43. 43. WMS projectresultaat<br />Doelgehaald<br />Zeerpositievesamenwerking business – IT<br />Oplossing die past<br />Hogeacceptatiegraad<br />Goedekwaliteit<br />Fun!<br />
  44. 44. Conclusie<br />Agile-principeszijnzeereffectief…maar hoe pas je het toe?<br />PRINCE2 is zeervolwassen…maarvaakverkeerdbegrepen.<br />PRINCE2 + Agile1 + 1 = 3<br />
  45. 45. Discussie<br />
  46. 46. Agile Business Case<br />
  47. 47. Historie<br />Lean software development<br />LEAN<br />The Toyota Way<br />Lean manufactoring<br />Lean service<br />Lean development<br />
  48. 48. Lean maakt Agile<br />Veranderingenmakkelijkmaken:<br />Optiesopenhouden<br />Versterklerendvermogen<br />Sterk team<br />Snelopleveren<br />Elimineer ‘waste’<br />Kwaliteitintrinsiek<br />Stuur op het geheel<br />
  49. 49. PRINCE2 processen<br />Directing a Project<br />Starting Up a Project<br />Bestuur<br />Initiating a Project<br />Controlling a Stage<br />Managing Stage Boundaries <br />Closing a Project<br />Leiding<br />Managing Product Delivery <br />Uitvoering<br />

  ×