Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Batx1314

9,443 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Batx1314

 1. 1. Sistema EducatiuGraduat en ESOBTXUniversitatGRAUS UNIVERSITARIS(4 ANYS)CFGMCFGSPAUProvaNota accés
 2. 2. Estructura del Batxillerat- ARTS (INS Milà i Fontanals, Vilafranca)- CIÈNCIES I TECNOLOGIA- HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
 3. 3. Ordenació del Batxillerat• Comprèn dos cursos Matèries comunes PAU Matèries de modalitatArtsCiències i TecnologiaHumanitats i Ciències SocialsMatèries optatives (1r btx)
 4. 4. Quin Btx he de fer?Què vullestudiardesprés delBtx?A quinabrancapertanyenaquestsestudis?Quinesmatèriestenen unaponderaciómés alta?Quinesmatèriesestudiaréal CFGS?Itinerari deBtx
 5. 5. Matèries comunes 1r BatxilleratLlengua i Literatura Catalana 1 2Llengua i Literatura Castellana 1 2Llengua Anglesa 1 3Filosofia i Ciutadania 2Educació Física 2Ciències del món contemporani 2Tutoria 1TOTAL 14
 6. 6. Matèries modalitat Humanitats i CiènciesSocials 1r BTXItinerariHumanísticItinerari Social ItinerariHumanístic- SocialLlatí 1 Economia del’Empresa 1Llatí 1LiteraturaCastellanaMatemàtiques CCSS1Matemàtiques CCSS1Història del MónContemporaniHistòria del MónContemporaniHistòria del MónContemporaniOptativa 1 Optativa 1 Optativa 1Totes les matèries són de 4 hores
 7. 7. Matèries modalitat Ciències i Tecnologia1r BTXItinerari Tecnològic Itinerari CientíficMatemàtiques 1 Matemàtiques 1Física 1 Física 1Tecnologia 1 Biologia 1Química 1* Química 1*La química 1 és una matèria de modalitat que s’ofereix com a optativaTotes les matèries són de 4 hores
 8. 8. Matèries optatives 1r BTXAlemany Psicologia-SociologiaQuímica 1Els alumnes del Batxillerat de Ciències-Tecnologia han de cursar la matèria deQuímica 1 ( veure taula de ponderacions)Totes les matèries són de 4 hores
 9. 9. Estada a l’empresa- Els alumnes de 1r de Btx poden realitzar demanera voluntària la matèria d’estada a l’empresa.- L’alumnat ha de realitzar 140 hores en unaempresa- L’estada a l’empresa té nota ( valoració del’empresa) i es computa com una matèria més- L’estada s’ha de començar després de la 2aavaluació de 1r de Btx (en general es realitza aljuliol)
 10. 10. Matèries comunes 2n BTXLlengua i Literatura Catalana 2 2Llengua i Literatura Castellana 2 2Llengua Anglesa 2 3Història de la Filosofia 3Història 3Tutoria 1TOTAL 14
 11. 11. Matèries Modalitat Humanitats i CiènciesSocials 2n BTXItinerari Humanístic Itinerari Social ItinerariHumanístic-SocialLlatí 2 Economia del’Empresa 2Llatí 2LiteraturaCatalanaMatemàtiques CCSS2Matemàtiques CCSS2Geografia Geografia GeografiaHistòria de l’Art Història de l’Art Història de l’Art
 12. 12. Matèries modalitat Ciències i Tecnologia2n BTXItinerari Tecnològic Itinerari CientíficMatemàtiques 2 Matemàtiques 2Física 2 Física 2Tecnologia 2 Biologia 2Química 2 Química 2
 13. 13. TRIA DE MODALITAT
 14. 14. Treball de recerca• S’inicia a mitjan 1r de Btx.• Es conclou al gener de 2n de Btx.• Tutorització individual per professor.• Cal fer un treball escrit de recerca.• Cal fer-ne la presentació a un tribunal.• Representa un 10% de la nota final deBatxillerat.
 15. 15. Avaluació i promocióL’avaluació serà continuada i diferenciada permatèriesLa promoció a segon curs podrà ser:• Aprovant totes les matèries• Amb l’avaluació negativa de dues, com a màximNo caldrà repetir el segon curs sencer sigui quinasigui la quantitat de matèries amb avaluaciónegativa. Només s’han de repetir les matèriessuspeses (soltes)
 16. 16. ItinerarisCada títol de grau universitari (antics diplomats/llicenciats)està adscrit a una branca de coneixement:• Arts i Humanitats• Ciències• Ciències de la Salut• Enginyeria i Arquitectura• Ciències socials i jurídiquesLes matèries escollides han de ser coherents amb labranca de coneixement a la qual està adscrit el títol degrau que es vulgui estudiar (Ciències de l’educació física il’esport; Psicologia). Alguns CFGS prioritzen un Batxilleratdeterminat
 17. 17. Accés a la Universitat• Hi ha unes proves d’accés, PAU (selectivitat)• Cinc proves generals per a tothom• Llengua catalana• Llengua castellana• Llengua estrangera• Història o Filosofia (a triar)• Matèria de modalitat (a triar)• Proves específiques (per pujar nota) de matèries demodalitat associades als estudis universitaris que esvolen seguir.• Del resultat de les proves generals i específiques s’obtéuna nota d’accés (de 5 a 14).http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=3ddef289dec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3ddef289dec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 18. 18. Nota d’accés• Nota daccés = 0,6 QMB + 0,4 QFG• QMB= qualificació mitjana de Batxillerat• QFG = qualificació de la fase general (sempre queaquesta sigui superior o igual a 4)• Aquesta nota daccés (mínim 5 i màxim 10) té validesaindefinida.
 19. 19. Nota d’admissió• Nota dadmissió = Nota daccés + a M1 + b M2• M1, M2 = les dues qualificacions de matèriessuperades a la fase específica que, un cop ponderades,proporcionin una millor nota d’admissió• a, b = paràmetres de ponderació de les matèries dela fase específica (0,1 o 0,2)• (Taula ponderacions 2015)ponderacions 201503%20Amhttp://www20.gencat.cat/docs/ur/home/03%20Ambits%20dActuacio/Acces%20i%20admissio%20a%20la%20universitat/Preinscripci%C3%B3%20per%20a%20les%20universitats%20p%C3%BAbliques%20%20i%20Universitat%20de%20Vic/Informa
 20. 20. Accés als CFGS• Cal haver superat el Batxillerat.• Cada Cicle Formatiu té unes modalitats de Batxilleratprioritàries.
 21. 21. Cicles Formatius de GrauSuperior• Activitats agràries.• Activitats físiques i esportives.• Administració• Comerç i màrqueting.• Comunicació imatge i so.• Electricitat i electrònica.• Hostaleria.• Informàtica.• Tècnics químics,• Sanitat.• Manteniment de vehicles autopropulsats.i altres …
 22. 22. Quin Btx he de fer?Què vullestudiardesprésdel Btx?- CFGS- GrausuniversitarisA quina brancapertanyenaquests estudis?- Família CFGS- Branca deconeixementGrausUniversitarisQuinesmatèriestenen unaponderaciómés alta?Quinesmatèriesestudiaréal CFGS?Itineraride Btx
 23. 23. Orientació Tutors/cotutors/coordinadora Batxillerat Web del centre (curs Moodle: Orientació) Web Departament d’Ensenyament: Orienta’thttp://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.89bb085fa6f72c69e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=0920e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0920e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

×