SlideShare a Scribd company logo

Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)

In deze nieuwsbrief: AANKONDIGING 01 dag & nachtlicht IN DE PRIJZEN 15 houtinnovatieprijs 2003: maskerade VERSLAG 03 triz for booosting 05 living tomorrow, amsterdam NIEUWS 07 neuro-fuzzy system, proefschrift sanja durmisevic 09 productontwikkeling: innovatie als core business 10 inaugurele rede jos lichtenberg 10 bestuurswisseling 13 trans-ports muscle 14 concrete design competition BOOOSTING 04 antwoordkaart 11 agenda, colofon 12 participanten Voor meer nieuws: www.booosting.nl

1 of 17
Download to read offline
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
februari 2004 jaargang 15 nr. 75
                    sting
            bijeenkomst   24 februari 2004
                                               ,
                      dige opvattingen
                       kunstlicht
                       Met kunstlicht kun je alles regelen en
                       zijn zoveel mogelijkheden dat er
                        elke vraag wel een passende VI" 'V'''''~ 1
                         te vinden is. Reden om
                          markten en warenhuizen
                          van het daglicht af te sluiten
                           volledig te regelen met kunst-
                            licht. Deze middag is U"l'U"'U II
                             om in korte tijd de meuw'ste ll
                             inzichten in zowel ""l';m.Jlll ll
                              aIs in kunstlicht te verne-
                               men.


   Aankondiging van de bijeenkomst over Licht op dinsdag 24 februari 2004
           van 15.00 tot 19.00 uur te Rotterdam
L                                               .J
r
                           02
                                                       ,
  Deze middag is bedoeld om in korte tijd de nieuwste inzichten in licht te vernieuwen, zowel over
  daglicht als over kunstlicht.


  De locatie past goed bij dit onderwerp. Een icoon van het nieuwe bouwen waar het daglicht een
  essentieel onderdeel van de ontwerpfilosofie vorm t en waarvoor na de verbouwing tot kantoorcomplex
  een geheel nieuw kunstlichtconcept ontwo rpen is: de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam.


  Er is deze middag plaats voor maximaal 50 mensen. Inschrijvingen worden op volgo rde van binnen-
  komst velwerkt. Geïnteresseerde organisaties die (nog) niet zijn aangesloten bij Booosting, vragen wij
  een tegemoetkom ing in de kosten van € 25 per persoon. G raag voor aanvang van de lezingen contant
  te voldoen.

  PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA
   15:00  ontvangst Van NeUe Ontwerpfabriek te Rotterdam
   15:15  welkomstwoord
   15:20  aanvang lezingencydus                      Het exacte programma
   17:00  tegenlezing                           zal vanaf eind januari
   17: 15  discussie                            op het internet staan:
   18:00  borrel                             www.booosting.n1
   19:00  slot
•                                                       ,
            Verslag van de bijeenkomst Tri z for Booosting
                  op 19 februari 2003


Innovatie op z'n Russisch
  Er hing een bijna sektarische sfeer, die late nam iddag van 19 februari jl. op de
  bovenste verdieping van het Delftse Bouwkundegebouw. Patriek Hendriks ~
  (Original Copy) maakte het selecte gezelschap deelgenoot van de welhaast
  esoterische wereld van gestructureerde innovatiemethod es, doorspekt met
  afkortingen, rijtjes, schema's en matrices.


  Het verhaal begint bij Genl'ich Altshulle/; een zonderlinge Russ ische ambtenaar belast met patent-
  aanvragen. AltshuIler leefde van 1926 tot 1999 en heeft gedurende zij n carri ère vier miljoen (0
  patenten geanalyseerd. Hij ontdekte o.a. dat de evolutie van technologie niet chaotisch verloopt en
  dat 98% van de 'ontdekkingen' simpelweg is gebaseerd op het recyclen van bestaande kennis.
  AltshuIler stelde dat je creativiteit systematisch kunt organiseren en zodoende tot innovaties kunt
  komen . Door al die vier miljoen patenten te rubriceren naar type probleem en type oplossing
  onderscheidde hij ui teindelijk 40 innovatieve principes. Hij wist elke nieuwe vinding terug te brengen
  tot het compromisloos oplossen van een contradictie russen twee productkenmerken. Een SOOrt
  anti-poldermodel. In totaal o nderscheidde hij 39 van zulke kenmerken (bijv. lengte, sterkte,
  aanpasbaarheid, vorm, productiviteit, precisie, co mplexiteit etc.). Voor elke combin atie van twee
  kenmerken bekeek hij welke van de 40 innovatieve principes de meest succesvolle gebleken waren.
  Het resultaat is een matrix van 39 bij 39, waarbij in elk val(je verwezen wo rdt naa r enkele van de 40
  innovatie-principes. AltshuIler noemde zijn gedachtegoed Theorie voor Inventieve Problee m-
  oplossing, in het Russisch afgekort tot T RIZ .


  Voor degenen die er niet bij wa ren begint het waarschijnlijk nu te duizelen. Een voorbeeld: stel je wil
  dat het voo r verpleegku ndigen mogel ijk wordt sneller wonden te inspecteren (te verbeteren
  kenmerk: tijdverlies), zonder dat dit ingewikkelder wordt (verslechterend kenmerk: moeilij ld1eid van
  waarnem ing). Op het kruispunt va n de twee genoemde kenmerken in de matrix staan vier getallen,
  een ervan is 32; kleuren . Dit kan de creatieve geest op het idee brengen transparante pleisters te
  ontwikkelen. Gebaseerd op de bovenstaande ideeën is vervolgens SIPS o ntwiId(e1d; Systematic
  Innovation and Problem Solvi ng. De SIPS-aanpal( omvat de TRIZ-methode als een van de
  voornaamste schakels. Een ander onderdeel van deze methode om op inventieve problemen op te
  lossen, is Root Cause Analysis; het doordringen tot het wezen van het probleem. Als de kern is terug
  te voeren op een contradictie dan komt TRIZ weer in beeld.
  Voor het twin tigtal aanwezigen werd di e middag de wonderl ijke wereld van gesystematiseerde
  innovaties en gestructureerde creativiteit geopend. Ogenschijnlijke paradoxen maar, zoals ons door
  Patrick Hendri ks werd voo rgesp iegeld, dan wordt het eigenlijk pas interessant.


  Maarten Willems, secretaris Booosting I docent TUle       zie ook: http://www.triz-joumal. com


L                                                       ...I
•                                                              ,
                    ,  Booosting         in memor ia m
       M et verdriet hebben wij kenn is genomen van het overlij den van Lottie Bmuwer-Hulst op 5 decem ber
       2003. Z ij is, als echtgenote van Jan, zeer nauw becrold<en geweest bij de op richting en opbouw van
       onze stichting. H aar gasevrij heid heri n neren wij o ns met veel dan k. Ze was kri tisch, maar zeer loyaal.


       Onze gedachten gaan uit naar Jan en zij n dochters M arischka en Patricia en hun partner en zoons.
       Wij wensen hen nogmaals heel veel sterkte tOe met het dragen van d it grote, veel te vroege verlies.


                      Namens de Raad van Advi es van Booosting
                              Mick Eekhout

                        N amens het bestuur va n Booosting
                        Jos Lichtenbergen Halm Boomsma
 NAAM


 BEDRIJF


 ADR ES


 POSTCODE          WOONP LAATS


 TELEFOON


 E- MAIL


                                            Booosting
o komt op dinsdag 24 februari 2004 naar de bijeenkomst Licht te Rotterdam
                                            Postbus 596
  van 15.00 tot 19.00 uurmct        personcn. (ziepag. OJ-02)          2600 AN De l ft
o ontvangt graag inform atie over participatic bij Booosring.
                                                               .J
•                                                       ,
        Ver s lag van het werkbe zoek aa n Living Tomorrow Amsterdam
                   op 10 juni 2003                                   Met standaardmaterialen
                                   een niet standaard
                                   gebouw maken
  'We hebben de neus eraf gebeten'. Booosting is de eerste
  organisatie die kennis heeft mogen nemen van dit Belgische
  initiatief op Nederlandse bodem. Dit in een zeer korte tijd geo rganiseerde 'Booosting tussendoortj e',
  betrof het 3 e project in haar soort van privé-initiatiefnemers Frank Beliën en Peter Bongers.

  Met de hulp van Booostinglid Hans Reymersvan RC System, bleek het mogel ijk om het bijzondere
  gebouw van UN Studio nog in haar bouwfase te bezoeken. Communicatiemanager Wim Dejonghe
  en projectarchitect Bart Thijs, gaven een beknopte uiteenzetting van hun ervaringen m et Living
  Tomorrow 1 en 2 in Vilvoorde (B) en hun wensen voor Living Tomorrow 3, een integratie van zowel
                                 een 'H uis' als een 'Kantoor van de
                                 roekomst' in Amsterdam.

                                  De mISSIe van de initiatiefnemers
                                  was én is een breed publiek op een
                                  realistische manier, inzicht geven in
                                  maatschappelijke, economische en
                                  technische trends die leven en
                                  werken in de toekomst bepalen. Dit
  informeren en sensib iliseren komt tot stand samen met participanten die producten en diensten op
  deze markt (willen) afZetten. Door een synergie met deze partners hoopt de LivTom-organisatie dat
  de uiteindelijke toepassing van producten en diensten op een hoger niveau geb racht kan worden en
  zo binnen handbereik komt van de uiteindelijke geb ruikers. Enkele thema's zijn constructie en
  afWerking, ICT, woo n- en kantoorautomatiseri ng, energie, milieu, veiligheid, mobiliteit, design en
  vrije tij d. Door de week staat het open voor de ontvangst va n gasten en evenementen van de
  deelnemers. In het weekend is het een extra toeristische attractie voor het hele gezin. De beide
  voorgaande projecten hebben naar eigen zeggen het succes van deze formule aangetoo nd.


L                                                       .J
                           DI

More Related Content

Viewers also liked (11)

Booosting nieuwsbrief 77 (Jun 2004)
Booosting nieuwsbrief 77 (Jun 2004)Booosting nieuwsbrief 77 (Jun 2004)
Booosting nieuwsbrief 77 (Jun 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
 
Booosting nieuwsbrief 24 (augustus 1994)
Booosting nieuwsbrief 24 (augustus 1994)Booosting nieuwsbrief 24 (augustus 1994)
Booosting nieuwsbrief 24 (augustus 1994)
 
Booosting nieuwsbrief 30 (november 1995)
Booosting nieuwsbrief 30 (november 1995)Booosting nieuwsbrief 30 (november 1995)
Booosting nieuwsbrief 30 (november 1995)
 
Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)
Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)
Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)
 
Booosting 5 okt2010_HumanDrivenInnovation.Atto Harsta
Booosting 5 okt2010_HumanDrivenInnovation.Atto HarstaBooosting 5 okt2010_HumanDrivenInnovation.Atto Harsta
Booosting 5 okt2010_HumanDrivenInnovation.Atto Harsta
 
Booosting nieuwsbrief 38 (maart 1997)
Booosting nieuwsbrief 38 (maart 1997)Booosting nieuwsbrief 38 (maart 1997)
Booosting nieuwsbrief 38 (maart 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 27 (maart 1995)
Booosting nieuwsbrief 27 (maart 1995)Booosting nieuwsbrief 27 (maart 1995)
Booosting nieuwsbrief 27 (maart 1995)
 
Booosting 27mei2010 octatube_cardboard2
Booosting 27mei2010 octatube_cardboard2Booosting 27mei2010 octatube_cardboard2
Booosting 27mei2010 octatube_cardboard2
 
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 015
Booosting nieuwsbrief 015Booosting nieuwsbrief 015
Booosting nieuwsbrief 015
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)

 • 2. februari 2004 jaargang 15 nr. 75 sting bijeenkomst 24 februari 2004 , dige opvattingen kunstlicht Met kunstlicht kun je alles regelen en zijn zoveel mogelijkheden dat er elke vraag wel een passende VI" 'V'''''~ 1 te vinden is. Reden om markten en warenhuizen van het daglicht af te sluiten volledig te regelen met kunst- licht. Deze middag is U"l'U"'U II om in korte tijd de meuw'ste ll inzichten in zowel ""l';m.Jlll ll aIs in kunstlicht te verne- men. Aankondiging van de bijeenkomst over Licht op dinsdag 24 februari 2004 van 15.00 tot 19.00 uur te Rotterdam L .J
 • 3. r 02 , Deze middag is bedoeld om in korte tijd de nieuwste inzichten in licht te vernieuwen, zowel over daglicht als over kunstlicht. De locatie past goed bij dit onderwerp. Een icoon van het nieuwe bouwen waar het daglicht een essentieel onderdeel van de ontwerpfilosofie vorm t en waarvoor na de verbouwing tot kantoorcomplex een geheel nieuw kunstlichtconcept ontwo rpen is: de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam. Er is deze middag plaats voor maximaal 50 mensen. Inschrijvingen worden op volgo rde van binnen- komst velwerkt. Geïnteresseerde organisaties die (nog) niet zijn aangesloten bij Booosting, vragen wij een tegemoetkom ing in de kosten van € 25 per persoon. G raag voor aanvang van de lezingen contant te voldoen. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 15:00 ontvangst Van NeUe Ontwerpfabriek te Rotterdam 15:15 welkomstwoord 15:20 aanvang lezingencydus Het exacte programma 17:00 tegenlezing zal vanaf eind januari 17: 15 discussie op het internet staan: 18:00 borrel www.booosting.n1 19:00 slot
 • 4. , Verslag van de bijeenkomst Tri z for Booosting op 19 februari 2003 Innovatie op z'n Russisch Er hing een bijna sektarische sfeer, die late nam iddag van 19 februari jl. op de bovenste verdieping van het Delftse Bouwkundegebouw. Patriek Hendriks ~ (Original Copy) maakte het selecte gezelschap deelgenoot van de welhaast esoterische wereld van gestructureerde innovatiemethod es, doorspekt met afkortingen, rijtjes, schema's en matrices. Het verhaal begint bij Genl'ich Altshulle/; een zonderlinge Russ ische ambtenaar belast met patent- aanvragen. AltshuIler leefde van 1926 tot 1999 en heeft gedurende zij n carri ère vier miljoen (0 patenten geanalyseerd. Hij ontdekte o.a. dat de evolutie van technologie niet chaotisch verloopt en dat 98% van de 'ontdekkingen' simpelweg is gebaseerd op het recyclen van bestaande kennis. AltshuIler stelde dat je creativiteit systematisch kunt organiseren en zodoende tot innovaties kunt komen . Door al die vier miljoen patenten te rubriceren naar type probleem en type oplossing onderscheidde hij ui teindelijk 40 innovatieve principes. Hij wist elke nieuwe vinding terug te brengen tot het compromisloos oplossen van een contradictie russen twee productkenmerken. Een SOOrt anti-poldermodel. In totaal o nderscheidde hij 39 van zulke kenmerken (bijv. lengte, sterkte, aanpasbaarheid, vorm, productiviteit, precisie, co mplexiteit etc.). Voor elke combin atie van twee kenmerken bekeek hij welke van de 40 innovatieve principes de meest succesvolle gebleken waren. Het resultaat is een matrix van 39 bij 39, waarbij in elk val(je verwezen wo rdt naa r enkele van de 40 innovatie-principes. AltshuIler noemde zijn gedachtegoed Theorie voor Inventieve Problee m- oplossing, in het Russisch afgekort tot T RIZ . Voor degenen die er niet bij wa ren begint het waarschijnlijk nu te duizelen. Een voorbeeld: stel je wil dat het voo r verpleegku ndigen mogel ijk wordt sneller wonden te inspecteren (te verbeteren kenmerk: tijdverlies), zonder dat dit ingewikkelder wordt (verslechterend kenmerk: moeilij ld1eid van waarnem ing). Op het kruispunt va n de twee genoemde kenmerken in de matrix staan vier getallen, een ervan is 32; kleuren . Dit kan de creatieve geest op het idee brengen transparante pleisters te ontwikkelen. Gebaseerd op de bovenstaande ideeën is vervolgens SIPS o ntwiId(e1d; Systematic Innovation and Problem Solvi ng. De SIPS-aanpal( omvat de TRIZ-methode als een van de voornaamste schakels. Een ander onderdeel van deze methode om op inventieve problemen op te lossen, is Root Cause Analysis; het doordringen tot het wezen van het probleem. Als de kern is terug te voeren op een contradictie dan komt TRIZ weer in beeld. Voor het twin tigtal aanwezigen werd di e middag de wonderl ijke wereld van gesystematiseerde innovaties en gestructureerde creativiteit geopend. Ogenschijnlijke paradoxen maar, zoals ons door Patrick Hendri ks werd voo rgesp iegeld, dan wordt het eigenlijk pas interessant. Maarten Willems, secretaris Booosting I docent TUle zie ook: http://www.triz-joumal. com L ...I
 • 5. , , Booosting in memor ia m M et verdriet hebben wij kenn is genomen van het overlij den van Lottie Bmuwer-Hulst op 5 decem ber 2003. Z ij is, als echtgenote van Jan, zeer nauw becrold<en geweest bij de op richting en opbouw van onze stichting. H aar gasevrij heid heri n neren wij o ns met veel dan k. Ze was kri tisch, maar zeer loyaal. Onze gedachten gaan uit naar Jan en zij n dochters M arischka en Patricia en hun partner en zoons. Wij wensen hen nogmaals heel veel sterkte tOe met het dragen van d it grote, veel te vroege verlies. Namens de Raad van Advi es van Booosting Mick Eekhout N amens het bestuur va n Booosting Jos Lichtenbergen Halm Boomsma NAAM BEDRIJF ADR ES POSTCODE WOONP LAATS TELEFOON E- MAIL Booosting o komt op dinsdag 24 februari 2004 naar de bijeenkomst Licht te Rotterdam Postbus 596 van 15.00 tot 19.00 uurmct personcn. (ziepag. OJ-02) 2600 AN De l ft o ontvangt graag inform atie over participatic bij Booosring. .J
 • 6. , Ver s lag van het werkbe zoek aa n Living Tomorrow Amsterdam op 10 juni 2003 Met standaardmaterialen een niet standaard gebouw maken 'We hebben de neus eraf gebeten'. Booosting is de eerste organisatie die kennis heeft mogen nemen van dit Belgische initiatief op Nederlandse bodem. Dit in een zeer korte tijd geo rganiseerde 'Booosting tussendoortj e', betrof het 3 e project in haar soort van privé-initiatiefnemers Frank Beliën en Peter Bongers. Met de hulp van Booostinglid Hans Reymersvan RC System, bleek het mogel ijk om het bijzondere gebouw van UN Studio nog in haar bouwfase te bezoeken. Communicatiemanager Wim Dejonghe en projectarchitect Bart Thijs, gaven een beknopte uiteenzetting van hun ervaringen m et Living Tomorrow 1 en 2 in Vilvoorde (B) en hun wensen voor Living Tomorrow 3, een integratie van zowel een 'H uis' als een 'Kantoor van de roekomst' in Amsterdam. De mISSIe van de initiatiefnemers was én is een breed publiek op een realistische manier, inzicht geven in maatschappelijke, economische en technische trends die leven en werken in de toekomst bepalen. Dit informeren en sensib iliseren komt tot stand samen met participanten die producten en diensten op deze markt (willen) afZetten. Door een synergie met deze partners hoopt de LivTom-organisatie dat de uiteindelijke toepassing van producten en diensten op een hoger niveau geb racht kan worden en zo binnen handbereik komt van de uiteindelijke geb ruikers. Enkele thema's zijn constructie en afWerking, ICT, woo n- en kantoorautomatiseri ng, energie, milieu, veiligheid, mobiliteit, design en vrije tij d. Door de week staat het open voor de ontvangst va n gasten en evenementen van de deelnemers. In het weekend is het een extra toeristische attractie voor het hele gezin. De beide voorgaande projecten hebben naar eigen zeggen het succes van deze formule aangetoo nd. L .J DI
 • 7. r , D e gemeente blij kr de plek vijf jaar rer beschildcing re srellen, war zal berekenen dar de grond regen die rijd weer schoon di ent re worden opgeleverd; dus je zou denken dar er aan flexibel bouwen en demo nrage is gedachr. M aa r een massief gesrorre vloer bewij sr her regendeel. Er waren in de gauwigheid noch in de bouworganisarie, noch in her bo uwproces, de marerialen en de inregrarie van producren en rechnische sysremen, vernieuwingen re onrdeld(en. Dejonghe en T hij s gaven aan dar de druk va n rijd en geld alsoo k de rigide voorschrifren en de moeilij kheid van onderlinge afsremming van een groor aantal deelnemers, schuldig waren aan de roepass ing van srandaa rdm arerialen. H elaas moesr H ans Reymers zij n lezingrij d vergeven aan fourparkee rders. Door her wachren op hun rerugkomsr resrre hem slechrs een aantal minuren voor uireenzerring van RC Sysrems achrergrond voor deelnam e aan de drie LivToms. In LivTom 1 + 2 heefr RC veel innovaries roegepasr. Dir waren zeer specifieke, op maar 'ges neden' producren, die geen commerciële meelwaa rde hadden. N ier voor herhaling varbaar dus voor een commercieel bedrijf. D aarom bij her 3 e projecr een heel bewusre keuze voo r srand aa rdm arerialen. 'Maa r mer deze srand aa rdmarerialen én in zo' n korre bouwrijd, wordr wél een nier alledaagse vorm gemaaIn, die als een skischoen lijkr re schoppen regen de saaie kanroorkolossen van de buren. Zoals M eij er en Van Schooren op vergelijkbare wijze de rorsrandkoming van her ING-gebouw realiseerden, zo geefr UN Srudio blijk van veel crearivireir door mer de spannende vormgeving van LivTom 3 die zij realiseren onder convenrionele omsrandigheden.' aldus Reymers. E o Booosrers, alrijd grerig op zoek naar innovaries voelden zich echrer een beerj e bij de neus genomen. .... > De spannende archirecruur en de informarie over her concepr achrer her ' huis en her kantoor va n de -' roekomsr' stond in schril contrasr met de tradi rionele bouwwijze ervan. Jammer. Te hoge velwach- tingen gehad waarschijnlijk. Maar ons was immers net ui t de doeken gedaan dat alleen wordr sam engewerkt met innovatieve bedrijven en dat het project vanuit de bouw gegroeid is. W at onthutst en teleurgesreld zagen we hoe de profielplaren op schuine gevels angsrvallig waren afgeknipt en garen snel waren gedichr mer mdf-plaar en dar 'ro nde' wanden waren opgetrokken ui r ontelbare klein e rechrhoekige blokken. De strakke planning va n ons bezoek bleek doo r omsrandigheden nier genoeg rijd te laren voor een discussie. Velen verlieren de bouwplaats dan ook boordevol vragen en opmerkingen. D ie bewaren we graag voo r na de opening, zodat we dan in ieder geval her hoge vooruitstrevende gehalte van her inbouwpald(er kunnen b etrel~en in onze bespiegelingen. W anr de inrichring beloofr spectaculair re worden. André Roelofien, Penningmeesrer Booosring Z ie ook : www. livtom.com L iving Tomon'ow A msterdam is 3 Januari geopend voO/·p ubliek. L .J
 • 8. , _:J.m.~iii,(,_,---,-p_r_o_e_f_s_c_h r_ _ i_f_t_----, Neuro-fuzzy Uit het proefschrift 'Belevingsaspecte n van Ondergrondse Ruimte met het gebruik van Intelligente Kennis Modelleringstechnieken' door Sanja Durmisevic Perception Aspects ;, Underground Space U$inO In een relatief korte periode werd de ondergrondse ruimte een Intelligent Knowledge Modeling belangrijk onderzoeksgebied. Hoewel er onder planologen en stedenbouwers waardering is voor wat de ondergrondse ruimte zo u kunnen betekenen voor dichtbevolkte stedelijke gebieden, zijn er bij het publiek nog gevoelens van terughoudendheid. Deze hebben grotendeels betrekki ng op de slechte kwaliteit van deze ruimten. Tegenwoordig is er nog steeds een aanmerkelijk kennishiaat met betrekking tot de beleving van ondergrondse ruimte. Een reden daarvoor kan zijn dat de efficiënte methodes en instrumenten om kwalitatieve, zachte gegevens te behandelen schaars zijn, voo ral in het architectonische domein. Fuzzy 1 ogi c Bij dit onderzoek gaat het om complexe modellen, met een maximum van 45 variabelen die samen invloed hebben op de beleving van een ruimte. Het is onvoorstelbaar dat alle relaties tussen deze variabelen slechts lineair zijn. In dit proefschrift werd een bijzondere methode gebruikt om de gegevens over de beleving te verwerken . De gegevens zijn via enquêtes verzameld. Tot nu toe maakten onderzoekers (voor dit type onderzoek) gebruik van statistische analyses. Durmisevic toont in haar proefschrift aan dat deze analyses beperkt zijn en niet zo nauwkeurig. In het proefschrift wordt daarom gebru ikgemaakt van de combinatie van 'fuzzy logic' en neurale nerwerk. Dit zijn onderdelen van soft- computing techn ieken die ook wel bekend zijn als kunstmatige intelligentie of de 'computational intelligence' . In dit onderzoek ~erd een neuro-fuzzy systeem gebruikt. Op deze manier worden de moeilijkheden van neurale nerwerken onrweken door het gebruik van fuzzy logic. De moeilijkheden van fuzzy logic kunnen worden vermeden door 'machine learning', een onderdeel van een neuraal nerwerk. Met andere woorden, de positieve ken merken van fuzzy logic zijn gebruikt, zoals de mogelijkheid makkelijk om te gaan met linguïstische variabelen en geavanceerde vage informatie bewerkingsmethoden. H et leren en generaliseren worden door het kunstmatige neurale nerwerk verzorgd. L
 • 9. r , Abeleving van ruimte door gebruikers Ainformatie verwerking en kennis modelleren m.b.V. kunstmatige intelligentie De informatie uit de enquêtes op vier ondergrondse stations in Nederland (Blaak, Beurs, Rijswijk en Wilhelminaplein) is gemodelleerd met een neuro-fuzzy systeem, zodat er uiteindelijk een kennismodel ontwikkeld is. Kunstmatige Intelligentie Dit onderzoek combineert succesvol het gebied van Kunstmatige Intelligentie met de Architectuur. Vanuit architectonische gezichtspunt, wordt de perceptie van ruimte ovetwogen als een verband tussen een mens en een gebouwde omgeving. Technieken uit het gebied van Kunstmatige Intelligentie worden ingezet om dit verband te modelleren. Een dergelijk efficiënte combinatie van twee disciplines maakt het mogelijk om onze kennisgrenzen op het gebied van architectuur uit te breiden en de ontwerpkwaliteit te verbeteren. Deze thesis is een bijdrage tot een beter begrip van gebruikers- waarneming van ondergrondse ruimten. De methode die in dit onderzoek werd gebruikt is zeer generiek en kan daarom op verschi llende problemen, die kwalitatief van aard zijn, toegepast worden. In de praktijk Een succesvol voorbeeld van de toepassing van deze methode in de praktijk was het project in Pijnacker van EGM Architecten. In dit project ging het over het vaststellen van de transformatie mogel ijkheid van de appartementen. Met gebruik van neuro-fuzzy systeem was het mogelijk in korte tijd de transformatie mogelijkheid te bepalen en beslissen of de appartementen wel of niet toekomstwaarde hebben (meer informatie hierover in de publicatie: AEDES Magazine - vaktijdschrift voor won ingcorporaties, 26 februari 2003, JU 4/03) . Op 27 Mei 2002 promoveerde mevrouw Sanja Durmisevic cum laude op de TU Delft. ? info en bestellen proefschrift EGM Adviseurs dr ir Sanja Durmisevic s.durmisevic@wanadoo.nl
 • 10. • • • • • • • •, • • • 0 n t wik k eli n g I (f Innovatie als care business Afscheid van Jas Lichtenberg als voorzitter van Booosting en als auteur van de rubriek Productontwikkeling in deze nieuwsbrief. Dit keer een gedenkwaardige bijdrage aan de rubriek productontwikkeling. In januari heb ik mijn voorzitterschap van Booosting beëindigd en vierden we met Booosting het 15 jarig bestaan. Daarmee komt tevens een eind aan deze rubriek. Als mensen mij thuis in mijn dorp vragen: Wat doe jij nu eigenlijk) Heb ik altijd moeite om het uit te leggen . Als ik termen als innovatie of producrontwikkeling gebruik zie ik aan de hulpeloze blikken dat we niet op dezelfde golflengte zitten. Met wat voorbeelden lukt het dan wel om mij uit de situatie te redden en zelf verzoen ik mij dan met de gedachte dat het eigenlijk ook niet zo belangrijk is dat ik het in de Harmonie waar ik lid van ben, niet kan uitleggen. Een gesprek over muziek is daar ook beter op z' n plaats. Waarschijnlijk ben ik in ons dorp een wat vaag figuur, dat zijn brood met onduidelijke dingen verdient. H et zij zo. Belangrijker is dat de participanten in het bouwproces het begrijpen. Innovatie en productontwikkeling stonden 15 jaar geleden in de bouw nog nauwelijks op de kaart. Ik heb het aan den lijve ondervonden, want A +, mijn bureau bestond toen acht jaar en ik moest nog behoorlijk aan de acquisitie trekken om aan de gang te blijven. De loop naar de constructeur of de bouwfYsicus behoorde al tot de routines, maar bij een innovatietraject dacht niemand aan het inschakelen of in dienst nemen van een specialist. Inmiddels is er wel wat aan het veranderen. De markt beweegt in een steeds hoger tempo en ik hoef bij klanten inmiddels veel minder vaak uit te leggen wat de toegevoegde waa rde van een productontwikkelaar is. Steeds vaker heeft men een plan en een innovatiebudget. N iet alleen de industrie behoort tot de klanten, maar zelfs de handel, aannemerij en installatiebedrijven kloppen inmiddels ook aan. Dat moet ook wel, want in de veranderende markt is stilstand in feite achteruitgang en je kunt ook niet wachten tot de winst helemaal is opgedroogd en het water je aan de lippen staat. Innoveren kost immers tijd en voor er redelijkerwijs en ige bijdrage van je inspanningen velwacht mag wo rden, ben je al gauw een paar jaar verder. Er is dus in 15 jaar wel degelijk wat veranderd. Nu is het wat arrogant om dat exclusief op het conto van Booosting te schrijven, maar dat we (Booosting met haar aangeslotenen) er een flinke bijdrage aan hebben geleverd is toch wel vrij zeker. Er zijn immers niet veel gelijkgestemde organisaties die het initiëren en faciliteren van innovatie als co re-business hebben. Tevreden terugkijken op 15 jaar Booosting en 4,5 jaar voorzitterschap mag wel even, maar ook weer niet te lang. Met achteruitkijken schiet je immers niets op en er is nog veel te doen. Harm Booomsma heeft inmiddels het voorzitterschap overgenomen en het is aan hem om samen met het bestuur en de aangeslotenen hard aan de toekomst te werken. Een plan om het invullen van de ambities met meer
 • 11. energie mogelijk te maken is ontwikkeld en aan de zijlijn blijf ik nog enkele maanden ondersteunen om de uitvoering van dat plan mede mogelijk te maken. Verder verlies ik natuurlijk niet mijn Booostinghart en zal ik ook mijn bijdrage, zij het vanuit een andere hoedanigheid, blijven leveren. Met de leerstoel 'productontwikkeling' in Eindhoven staat productontwikkeling weer een stuk steviger op de kaart en voor mij is het een nieuwe uitdaging om als hoogleraar op die stoel en mijn rol als professioneel productontwikkelaar, een stevige bijdrage te leveren om verbeteringen in de bouw verder te versnellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het slim bouwen (zie ook www.slimbouwen.nl ) waarover ik in deze rubriek al een aantal keren heb gerept. Ik heb natuurlijk in besloten kring het bestuur bedankt voor het in meetrekken van de kar. Als voorzitter spring je altijd wat meer in het oog, maar je doet het zeker niet alleen. Er is echt bestuursbreed de laatste jaren een fantastische prestatie geleverd op menig terrein en die eer komt ons allen toe. Ik wil het huidige bestuur, de oud-collega bestuursleden en Jolanda daarom ook nog eens op deze plek bedanken voor de inspirerende samenwerking. Het heeft mij verrijkt, ik hoop jullie ook. Ook alle actieve aangeslotenen wil ik danken voor het mede invullen van wat Booosting is. Met dit afscheid is ook een einde gekomen aan een reeks van 35 artikelen over productontwikkeling in deze nieuwsbrief. Het wordt tijd voor wat nieuws, de core-business van Booosting. Intussen ga ik zelf vrolijk door met productontwikkeling. Ik kan trouwens niks anders. Jas Lichtenberg Inaugurele rede Jas Lichtenbergzal als hoogleraar productontwikkeling aan de Technische Universiteit te Eindhoven, op vrijdag 7 mei aanstaande zijn inaugurele rede houden. Tijd: 16:00 uur. Locatie: TUE, Blauwe Zaal auditorium. U bent van harte welkom! Bestuurswisseling Tijdens de viering van 15 jaar Booosting op 13 januari jl. heeft Jas Lichtenberg, na ruim 4 12 jaar, zijn functie als voorzitter van Booosting overgedragen aan Harm Boomsma. / Harm is opgeleid tot bedrijfskundige en industrieel ontwerper. Hij is directeur van adviesbureau Boomsma Innovations, dat zich richt op de ontwikkeling van gebouwsystemen, bouwproducten en zonne-energiesystemen voor de gebouwde omgeving. Sinds januari 1999 vervult hij reeds een algemene functie in het bestuur van Booosting.
 • 12. Activiteiten dinsdag 24 februari 'Licht' in de Van NeUe Ontwerpfabriek te Rotterdam (zie pagina 01-02) Pos bank pavilj oe n. Rh eden ( 2001). Sea r ch. ( Bja rn e Mastenb r oek) ~ Booostin9 __d_o_e_l_s_t_e_l_l_l_'n_9,,---,. • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• Op 31 augustus 1988 is Booosting opgericht vanuit ee n booosting gecombineerd initiatief van industri e, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en ve rbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daa rvoor wil zij ideeën en projecten op het geb ied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooi t heeft Booosting een uni eke positie bi nnen de bouw velwo rven. Aa ngeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aa n te gaa n met aanpalende discipli nes. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Booostin9 co l ofon ~:E.E.E.B!lIn Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152629033 telefax 0152629034 e-mail booosting@ooo.nl homepage www.booosting.nl contactpersoon Joumda Steenhouwer bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17. 00 uur en op wo van 9.00,tot 13 .00 uur redactie Jolanda Steenhouwer vormgeving Patricia Brouwer D esign druk Drukkerij Hans Tmijen met dank aan Preek den Duik, Sanja Durmisevic, Atto H arsta, H ans Köhne, Kas Oosterhuis, Winde Ponsioen, Rienk de Vries ~'!I'EDlI!l1 voorzitter Harm Boomsma Boomsma Innovations secretaris Maarten Willems TU Eindhoven penningmeester Andr'é Roeloften Neonis Designers lid Thijs Verbur-g Verburg Hoogendijk architecten lid NicoNoort Corus Colors lid Prido v. Nieuwamerongen Arconiko Architecten L .J 11
 • 13. , _iimuW"il'_ parti ei panten I Nieuwe participant Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA contactpersoon : ir Freek W. den Duik, directe ur ~clt., ontwerp- en adviesbureau BNA Piode is een ontwerp- en adviesbureau en lid van de BNA. D e nadruk ligt momenteel echter niet op Kroostweg 49 architectuur, maar op onderzoek, advi es en 3704 EB Zeist kennisoverdrachtprojecten, waarbij energiebewust T 030 251 6245 en duurzaam bouwen een belangrijke rol spelen. F 030 252 2660 D e afgelop en jaren is er intensief gewerkt aan de E dendulk@piode . nl ontwikkeling van nieuwe technieken voor woning- bouw; zowel voor renovati e als nieuwbouw. Opdrachtgevers daarbij zijn SBR, NOVEM, bouwers en won ingcorporaties. Een van de huidige projecten betreft de 'C elsgewij ze aa npak'. In dit project wordt onderzocht hoe individuele woonappartementen in na-oorlogse systeembouwflats gerenoveerd kunnen worden volgens de IPD- principes. Piode heeft zich aangesloten bij Booosting om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen over nieuwe ontwikkelingen in de bouw. Piode wordt vertegenwoord igd door Preek den DuIk. A+ Bureau voor Mat Afbouw EGM Architecten BouwproduktonlJ/Jikkeling MBI Hubert-jan Henket Architecten ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek De Meet/w Oirschot jMDS Aldus bouwillno/latie Octatllbe Space Strt/cfllres MUA. Maurer United Architects BDA Groep Oskomera Piode Boolllsma lnnovations Pl4stica Pl4at RPHS architectCll Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau Plarinox Special ProduCls Snelder Vola Petit Architecten D3BNC./. Polyblock jan Tïmmers dgmr raadgevende ingenieurs Poly Products Til/IS + Horsting Architecten ing. Karel H. Dekker RC SJste11l Verburg Hoogmdijk Architecten dorsserblesgraaf Rcynolds Architecfllursystemen XX architecten en bouwlIlllnagement Façade COl1Sulting & Engineering Rockwool GeNie Consulr en Partl/ers SAB-Profiel Leylar/di Consulta",] Slavenburgs Bouwbedrijllen Friso Kramer RGD, directie Advies en Arcbitecten Somfj Nederl4nd jflflp Koning Scboonderbeek & Partners Ad/lies Trespa International Neoni. Desigr/en Ingenieursbureau Zonlleveld Ubbink Nederl4nd • Nippel blVentiollS Els Zijlstra Wagenbouw Accommodaties Robin Hood ['mdukties Welltul 7NO Ind/lStrie ZNS Van Dam Geve!techniek Marcel Vroom Beamá BRS Staalwerken Brt/Jlluel Keukens en Kasten ArchipelOmwerpers Bouwen met Staal c Buitink Technology Architectenbureau Boesten-van Vliet Centrunt Hout 1l Coms Colors Het Architecten Comort VMRG o ~ Doonvill Anoniko ArchitectC/l ~ c 1:. aon Holcc Laagspanning ' Atelier PRO I ;ii Hobone BölJllingk arcbitectenbureau TU Delft, vakgroep BOllwtechnologie H%nite . van der Breggen architecten TU Delfi. FaCIliteit Lu(ht- en Hunter Dougl4s jan Brouwer ntimtevaarttedmiek Limblllgia Deuren CEPEZED TU EindhollCII. jizCllfteit Bouwkunde Limelight COURAGE L .J
 • 14. _Mn.~i.in._.-- ___n i _e_u _s___-. _ _w Trans-ports MUSCLE . pneumatische spleren ,~ Ce " Begin december 2003 is in het Centre Pompidou te Parijs de tentoonstelling Non Standerd Archi tecture (NSA) geopend. Eén van de twaalf deelnemers is Kas Oosterhuisvan ONL Rotterdam . H ij ontwierp paviljoen MuscIe. Het pavi ljoen reageert op haar omgeving door middel van het geb ruik van senso ren en apart te t:: <lJ besturen pneumat ische sp ieren. De spieren verkorten zich door interne overdruk en zijn ontwikkeld o door Festo. Buitink technology (Booosting) vervaardigde de huid va n de rui mte. Door de mogelijk- > co heid el ke spier apart te kunnen besturen, ontstaat een grote vervo rmingsmogel ijkheid. Door integratie 0. t:: van de sensoren kan het gebouwtje zich ook interactief bewegen. co > De pneumatische sp ier is oorspronkelijk ontwikkeld voor de industrie. Maar door de schone werking (slechts op luchtoverdruk) is het zeer geschikt voo r toepassing in de bouw. De spier bestaat uit een weving van aram idevezels welke op een dusdanige wijze zijn geweven, dat de spier onder luchtoverdrulc tot maximaal 250/0 verkort. Deze verkorting kan gebruikt worden om structuren aan te spannen, zoals onder meer in deze prachtige exporuimte is vetwezen lijkt. Een andere manier om met de MuscIe te com municeren is via de compurer, waardoor een onvoorspel- bare interactie en beweging van de ruim te ontstaat. U it de NSA-catalogus citeren wij: 'The Muscle is the prototype ftr an environment that is slightly out ofèontroL A prototype ftr a building which is pro-ative rather than responsive and obedient to the user. Communication first starts when there are two pro-active parties involved The goal is to develop an individual characterftr the Muscle during its peiformance time. ' De tentoonstelling is tot 1 maart 2004 te zien. Zie ook: centrepompidou.fr, festo. com, oosterhuis. nl en buitink-technology. com ? info opblaasbare huid ? info besturing Buitink Technology ONL Ir Rienk de Vi·jes Kas Oosterhuis T 026 - 3 194 18 1 T010-2447039 E info@buitink-technology.co m E info@oosterhuis.nl
 • 15. Competition Internationale ontwerp- competitie voor studenten stimuleert tot onderzoek naar beton in architectuur De International Concrete Design Competition for Students 2003/04 is een ontwerpcompetitie voor studenten architectuur, industrieel ontwerpen, landschap- en constructief ontwerp. Het is een initiatief van een aantal nationale federaties in de Europese cementindustrie, met ENCI als Nederlandse partner en tevens coö rdinator voor de 1e editie. Het tot stand brengen van een duurzaam communic.1.tienetwerk tussen ondelwijs en industrie en het bevorderen van een onderzoekende houding in het ontwerp, behoren tor de voornaamste doel- stellingen van deze wedstrijd. Het biedt studenten een unieke gelegenheid op een internationaal podium te komen voor vergelijking, uitwisseling en beoordeling. De competitie zal eens in de twee jaar worden gehouden en omvat een nationale jurering, een internationale jurering van de nationale nominaties, een Master Class voor alle genomineerden en een publicatie van de resultaten. De leiding is telkens in handen va n een andere externe 'curator', dit keer is het de architectuurtheoreticus Michae! Speaks, dec.1.an van de postgraduate architectuurschool SCI-Arc in Los Angeles. Elke cycl us heeft als thema een specifieke eigenschap of kwaliteit van beton. De opgave is om voorstellen te ontwikkelen voor vernieuwende toepassingen van beton. Het 1e thema is Robustness. In de briefing merkte Speaks op dat Robusmess nier alleen verwijst naar fYsieke stoerheid, maar ook naar het vermogen veranderingen te verdragen, aanpassingsvermogen dus. Van de deelnemers worden intelligente voorstellen verwacht voor betontoepassingen waarin deze 'robuustheid' op innovatieve wijze wordt benut. De voorstellen moeten met een architecton isch ontwerp overtuigend worden gepresenteerd. De architectonische opgave is volledig vrij te kiezen. Ir Rob Nijsse (constructeur ABT) vertegenwoord igt Nederland in de internationale jllly. De nationale jury bestaat uit Koen van Velsen (voorzitter), Ju/iette Bekkering, René van Zuuk, Don Murphy (allen architect) en JooP Pau! (constructief ontwerper). Per nationale jllly zal € 6000 worden verdeeld over maximaal 3 winnaars. Eenzelfde bedrag is te verdelen door de internationale jury. Behalve baar geld worden alle genomineerden beloond met een uitnodiging voor een Master Class Concrete Design. Alle genomineerde inzendingen worden gep ubliceerd in het Co ncrete Design Book. De Concrete Design Master Class on Robustness zal worden gehouden in het Berlage Instituut te Rotterdam, van 23 - 28 augustus 2004. De eindpresentatie op 28 augustus is tevens het decor voor de uitreiking van de eerste Concrete Design Awards. De inzendtermijn sluit op 1 maart 2004. ? info Hans Köhne, ENCI T 0736401251 1 www.concretedesigncompetition.com ~------------------------------------.'"
 • 16. , _~J.m.~i,i,(._ i n dep rij zen! I HI in Eind 2000 verkreeg het project Paviljoen Drachten de Demonstratiestatus IFD-bouwen en werd in 2001 gebouwd. Het project laat zien hoe er flexibel gebouwd kan worden met als uitgangspum het assembleren van geprefabriceerde houten elementen. Intern is het systeem fl exibel, hetgeen wordt aangetoond door in de drie gepresenteerde won ingmodulen verschillende woon-, zorg- of werk- indelingen te laten zien. Extern zijn er door de opzet van het ontwerp mogelijkheden om, op en aan te bouwen, of balkons aan te brengeil. Aangezien het hele systeem wordt geschroefd, kunnen achteraf eenvoudige plattegrondwijzigingen worden aangebracht. Mul t i - i nzetbaa r Gezien de vragen uit de consumentenmarkt, vooral verwoord door gemeenten en woningcorporaties, heeft van der breggen architecten de IFD-gedaclu en verder ontwikkeld tot een multi-inzetbaar bouwconcept: • de consument dienen met een betaalbare, flexibele en uitbreidbare woningopzet; • een vergaande vorm van industrialisatie van prefabelememen voor vloeren, wanden, gevels en daken, onder het motto: 'doe meer met minder'; • het woningconcept is stedenbouwkundig en architectonisch goed inpasbaar. Het systeem gaat uit van een uitbreidbare basis(-woning) en bestaat uit het assembleren van geprefabriceerde houten elementen. De houten elememen zijn afgestemd op gangbare efficiënte afmetingen van hout en plaatmateriaal. Daarnaast is de maarvoering zodanig ontworpen dat er binnen hetzelfde casco veel verschillende indelingen en gevelu itdrukkingen mogelijk zijn. ...J 15
 • 17. Het Maskerade (BASIS+) project speelt in op de vragen uit de markt: inspraak consument en , gemeente (stedenbouw en welstand), diverse woon- en werkmogelijkheden, uitbreidbaar d.w.z. uitgaan van een groeiconcept (BASIS+), terugbouwbaar ofwel demontabel, opsplitsbaar en betaalbaar. Het assembleren van houren geprefabriceerde elementen is ten opzichte van de traditionele H.S.B. methodiek geïnnoveerd en kan door iedere timmerfabriek op onderdelen (elementen) worden geoffreerd. Hierdoor kan de noodzakelijke concurrentie worden gewaarborgd. Bouwmethodi ek De methodiek beoogt de wens van de consument naar meer vrijheid en flexibiliteit te vervullen. Om dit te bereiken is een maat- en detailsystematiek vastgelegd welke is afgestemd op de gangbare maat- voering van hout en plaatmateriaal: woningbreedte minimaal 7200 mm; elementen 2400 mm breed; vaste plaats trappen en maximaal vier verdiepingen. Binnen deze maatsystematiek worden zowel de wensen van de consument als die van de verschijningsvorm c.q. kwaliteit van de openbare ruimte gegarandeerd: • Architectuur. Geleding van de gevel garandeert eenheid binnen de diversiteit, een keuzepakket voor de gevel indeling, vrije kapvorm binnen een project is mogelijk en er is vrije materiaalkeuze gevels • Stedenbouwkundig. Verkaveling op minimaal 7200 mm en gebruik maken van divers pakket aan bewonings-, gebruiksvarianten. Houtinnovatieprijs Van der breggen architecten meent met deze innovatie het bouwen met hout een impuls te kunnen geven door in te spelen op wensen van de consument, het garanderen van concurrentie en het verbeteren inhoudelijke kwaliteit. Voor deze vernieuwende hourmethodiek heeft van der breggen arch itecten de houtinnovatieprijs 2003 ontvangen. zwevende dekvloer --- "'-- demontabele dekplaat samengestelde _ _ _ -=:::::::::;;:..):::..::::::.: houten ligger uitsparingen (t.b.v. leidingen en geluidsdemping) isolatie gipsplaat op veerrail _ _ Van harte proficiat! Van der breggen architecten heeft zich per 1 januari 2004 aangesloten bij Booosting. ? info • van der breggen architecten Maarten van der Breggen · "t · J. T 0172 433255 E info@vanderbreggen.nl · E I www.vanderbreggen.nl