Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Booosting nieuwsbrief 70 (Jan 2003)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

Booosting nieuwsbrief 70 (Jan 2003)

Download to read offline

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 nieuwjaarsborrel: going culinair
05 triz for booosting

IN DE PRIJZEN
04 studentenstaalprijs 2002: moveyou
10 bouwcontact innovatieprijs 2002: waterblock

VERSLAG
07 drijvende wegen

NIEUWS
03 productontwikkeling: vernieuwing geremd door grondschaarste
13 www.moooi.com
14 anyware
15 desert storm

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 nieuwjaarsborrel: going culinair
05 triz for booosting

IN DE PRIJZEN
04 studentenstaalprijs 2002: moveyou
10 bouwcontact innovatieprijs 2002: waterblock

VERSLAG
07 drijvende wegen

NIEUWS
03 productontwikkeling: vernieuwing geremd door grondschaarste
13 www.moooi.com
14 anyware
15 desert storm

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (18)

Similar to Booosting nieuwsbrief 70 (Jan 2003) (20)

Advertisement

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Booosting nieuwsbrief 70 (Jan 2003)

 1. 1. ar vast aan, ineert het nu nair wordt tij
 2. 2. r War bepaalr de rrends in resrauranrs en archirecruur, war is her verschil russen een srerrenresrauranr en een middenklasser? Hoe verdien je een srer of een bouwprijs? Kan een kok revens in de bediening sraan? Is de ontwerper revens de uirvoerder? Hoe uir zich snobisme in beider branches? Welke rechnieken en indusrrialisarie zijn verantwoord en war doer afbreuk aan de kwalireir? War is dar eigenlijk kwalireir? Dir en nog veel meer komr op rafel rijdens deze bijeenkomsr, waarbij bijzondereculinaire hoog- srandjes de papillen en de geesr dienen re prikkelen om samen, u als Booosring aangeslorene mer uw panner (!), antwoord re vinden op al deze vragen. De discussie wordr geleid door Joep Habets en Els Zijlstra, direcreur van Mareria, adviesbureau voor bijzondere marerialen en producren. Reserveert u vast even: Donderdag 9 januari 2003 in de namiddag Nieuwjaarsborrel voor aangeslotenen van Booosting en hun partners. Locatie nog nader te bepalen. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A ~. ' ~ :'. .~ - !- ., '• .~ . . :: "~', . . ~: , , ' -" ., . " , . , Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
 3. 3. ••••••••!• • • 0 n t wi k k e 1 n 9 I . , Vernieuwing gerem door d grondschaarste AIs je op het laatste moment voor een belangrijke voetbal final e nog aan kaartj es probeert te komen komt er vrijwel altij d een illegale straathandel op gang, waarbij kaartjes va n € 75,- plotseling voor een paar honderd Euro wo rden aangeboden. Na het overlijden van Prins C laus was al snel in het nieuws dat op de markt van D elft ramen aan televisieploegen werden verhuurd voor € 1.500,- per raam. Bij dit soort praktij ken wo rdt over het algemeen heftig gereageerd. Grond kan zo ndermeer aan dit rijtje worden toegevoegd. Speculanten verwerven de grond van boeren, die daarmee hun pensioen veûig stellen. Gemeenten eten vervolgens flink mee uit de ruif en de projectontwikkelaar confronteert uiteindelijk de consument met de door gecumuleerde winsten en onduidelijke marges vrijwel onbetaalbare grond. Voo r een vrij e kavel is het inmiddels gangbaar dat men al minimaal een Euroton of twee kwij t is en dan moet het bouwen nog beginnen. We zijn dat nog normaal gaan vinden ook. Stel je eens voor wat het betekent als bij voorbeeld 75% van dat bed rag beschi kbaar zou komen voor het bouwen zelf. En waarom zou dat niet kunnen? Prijsvergelijkingen met andere locaties tonen di t ook aan. Er is maar één factor die het grote verschil bepaalt en dat is de schaarste. Bij grond zij n het in een bepaalde tegio vaak enkele grondbezitters die de dienst ui tmaken en in principe de macht hebben om de markt te reguleren. Doot de grond gedoseerd aan te bieden en te ontwikkelen, wordt de markt steeds afgeroomd. Zo is er ook ruimte om de hongerige gemeente, oorspronkelijke eigenaar en andere belanghebbenden mee te laten profiteren. Je hoeft geen PVDA te stemmen om het absoluut onrechrvaa rdig en onnodig te vinden dat partij en zich verrijken over de rug van de zich diep in de schulden stekende koper. En dat onder het toeziend oog van de overheid. Sterker nog, de overheid profiteert driftig mee en spekt de gemeentekassen met van woonconsumenten afkomstige middelen. Telwijl diezelfde overheid met subsidies, groen- hypotheken en belastingvoordelen de consument verleidt om in dat stuk grond met stulp te investeren. Een vreemde omweg om rij ksgelden in de gemeentekas te krijgen. Booosting staat voor versnelling van de vooruitgang en een gevolg van de genoemde schaarste is dat het de vrij e marktwerki ng, en daarmee veel latente innovaties, juist in de weg staat. H et helpen opheffen van die barricade zou wel eens een veel grotere impact op het innovatieklimaat in de bouw kunnen hebben dan alle concrete productontwikkelingsinsparmingen bij elkaar. Natuurlijk m oeten we daar vooral ook mee doorgaan , maar het geeft toch te denken. Een licht overaanbod van grond zou een vrije marktwerking kunnen creëren. Dit kan uiteindelijk leiden tot genormaliseerde prijzen en een situatie waarbij de betaler (de consument) ~an kiezen. D e consument heeft nu namelijk nauwelijks invloed op de woning waarvoor hij, na vele slapeloze nachten, blijkt te zijn ingeloot. M eer vrij e keuze en meer ruimte voor het bouwbudget leiden tot persoonlijke wensen, waarop aanbieders actief kunnen inspelen. Over innovatieprikkels gesproken ... Jos Lichtenberg, directeur A + I Voorzitter Booosting
 4. 4. V;fj Vl c <IJ Vl Vl :::> 2002 -"" Met het project BIO-DYNA-SCAPE-2001 heeft Moveyou de Studenrenstaalprijs 2002 in de categorie 'architectuur op universitair niveau' gewonnen. Innovatieve toepassingen van staal in het project zijn twee 120 meter hoge kern loze torens met Infra+ vloeren en wanden. Deze vloeren en wanden, welke bestaan uit stalen liggers gecombineerd met een betonschil, reguleren de temperatuur en de venrilatie van de torens. Dan zijn er de beweegbare kussen huiden van de sporrfaciliteiten. Als de huid van een mens reguleren deze kussens de vochtigheid, temperatuur en lichttoetreding van het sportprogramma. Meer innovaties zijn te vinden op de website. zie ook Booostingnieuwsbrief 68, augustus 2002 ? info Jereoen van Nieuwenhuizen I www.moveyou.nu NAAM BEORIJF I I AORES POSTCOOE WOONPLAATS TELEFOON E- MAIL Booosting o komt op donderdag 9 januari naar de Nieuwjaarsborrel Going Culinair Postbus 596 van 17.00 tot 20.00 uur met /zonder* partner. AVA (zie pag. 01-02) 2600 AN Delft o komt op woensdag 19 februari naar de 'TRIZ for Booosting' workshop van 14.00 tot 19.00 uur met personen. (zie pag. 04-05) o onrvangt graag informatie over participatie bij Booosting. *) doorhalen wat niet van toepassing is. AVA staat voor ALLEEN VOOR AANGESLOTENEN L ..J
 5. 5. • , ."1i4:mM,,~i. 19 februari 2003 '~nk~ndiging van de Booosting TRIZ workshop op woensdag 19 februari 2003 van 14.00 tot 19.00 uur, op een nog nader te bepalen locatie in NL ~-------------,- -" - ,,- -~--,-~~---~~~~-~~ l~lil for Booosting Work s hop over het doorbreken van barrières bij bouwinnovaties TRIZ i s een innovatiemethode uit Ru sla nd , welke aan een enorme opmars be zig i s in de technische di sc ipline s van het We ste r se bedrijf sle ven . TRIZ is ontstaan door het achterhalen van de principes welke (onbewust) tot succesvolle u probleemoplossingen en innovaties hebben geleid in velerlei technische disciplines, Deze principes blijken universeel toepasbaar te zijn, en zijn omgezet tot een tooibox, Gebruik van deze tooibox leidt '" E Q) tot het bewust toepassen van de complete set van innovatieprincipes en leidt daarmee tot identificatie ..... Ul » van het échte kernprobleem en het vinden van de beste oplossingsrichting hiervoor. V) TRIZ heeft zijn waarde bewezen in het analyseren en oplossen van diverse complexe vraagstukken in bijvoorbeeld de metaal-, vliegtuigbouw-, en consumentenproductenindustrie, als ook in de chemie, Tijd dus voor een kennismaking met de bouwwereld" , Wat i s TRI Z? • TRIZ is een tooibox met 'alle' conceptuele oplossingen voor 'alle' problemen, opgebouwd door een analyse van problemen en hun oplossingen in vele technische disciplines, • TRIZ is een methodiek waarin gebruik wordt gemaakt van bestaande concepten achter inventieve oplossingen voor complexe problemen en (design) vraagstukken uit velerlei disciplines; concepten die identiek blijken ondanks de inhoudelijke verschillen tussen vakgebieden, • Onderzoek aan generaties technische systemen heeft geleid tot de Trends van evolutie van technische systemen, Deze trends hebben universele waarde bij het 'voorspellen' van de volgende generatie van een proces, product of service, L .J 11
 6. 6. r , • Kerngedachte van TRIZ is idealiteit: zo hoog mogelijke functionaliteit tegen de geringste kosten. Een 'ideaal' idee blijkt vaak een contradictie om op te lossen - tegenstrijdige eisen aan een product of proces, bijvoorbeeld licht én sterk, snel én secuur etc.. Traditioneel zijn technici geneigd tot een compromis (optimalisatie) maar middels de zogenaamde Inventieve Principes van TRIZ is er een systematische weg naar compromisloze, dus bétere oplossingen. • Wanneer we een goede formulering van doelstelling & randvoolwaarden hebben én de juiste probleemdefinitie, kan deze tooIbox ons leiden van 'fuzzy' situatie naar het 'beste' idee! TRIZ for Booosting Net als in vele bedrijfstakken zijn er in de bouwwereld paradigma's en technische problematiek welke de doorbraak van proces- en productinnovaties in de weg staan. Een systematische analyse van de huidige werkwijze in het algemeen, en van reeds herkende kernaspecten in het bijzonder, zoals • Faalkostenreductie en productiviteitsverbetering, • Agile en lean construction, • Consumentgericht bouwen - hoe vertaal je een eigen of klantwens naar ontwerp en specificaties? kan leiden tot het identificeren van nieuwe effectieve routes naar bouwprocesinnovatie. De Booosting TRIZ workshop Booosting organiseert op woensdag 19 februari 2003, in samenwerking met Original Copy vof, een halfdaagse workshop. Frank Agterberg en zijn collega Patrick Hendriks van Original Copy vof zullen zorgdragen voor een goede facilitering. De workshop biedt u een kennismaking met de TRIZ methodiek en bestaat uit een vier uurssessie met twee onderdelen: Inleiding TRIZ, iets uitgebreidere kennismaking met twee TRIZ tools, waarin een inleiding in T RIZ zal worden gepresenteerd waarin een tweetal TRIZ tools in meer detail wordt behandeld: 'Contradicties en de veertig Innovatieve PrincipeS: en 'S-curve analyse en de Evo/utietrends: De gefaciliteerde 'brainstorm' Het tweede deel bestaat uit een gefaciliteerde, zeer interactieve, discussie waarin een begin wordt gemaakt met het herkennen van barrières bij bouwinnovaties en hoe TRIZ een toegevoegde waarde zou kunnen hebben in het tackelen hiervan. Er zal een begin worden gemaakt met de identificatie van wensen, de analyse van innovatiebelemmerende contradicties en het herkennen van innovatie- mogelijkheden vanuit trends in de bouwwereld, gecombineerd met de TRIZ evolutietrends. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 14:00 Ontvangst, op een nog nader te bepalen locatie 14:15 Deel 1 Inleiding TRIZ 15:00 Deel 2 Brainstormsessies 19:00 Evaluatie & borrel Voorwaarden Deelname aan deze workshop is voor Booostingaangeslotenen gratis. Overige belangstellenden betalen € 25,- pIp. In verband met de verstrekking van een buffet en versnaperingen, zien wij graag uw bevestiging vóór 3 februari 2003 tegemoet. Annuleringen zijn na deze datum niet meer mogelijk. Vanzelfsprekend kunt u wel een collega voor u in de plaats laten komen. Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart. L ...I
 7. 7. • , Verslag van de bijeenkomst bij Bayards Aluminium Constructies te Nieuw Lekkenland over Drijvende Wegen op 30 mei Drijvende wegen Het was weer een zogenaamde Branchevreemde activiteit; het zoeken naar noviteiten aan de randen van de bouw. Eduard Böhtlingk geeft in zijn inleiding een voorzet. Met een schets toont hij aan dat eigenlijk alle wegen drijven en dat is op weg naar Bayards goed te merken! Militair werk Overste Theo van Wijk, Hoofd Kenniscentrum van het Gen ie Opleidingscentrum van de Koninklijke Landmacht (KL), wordt als '" " rugzakbrugje deskundig vader geïntroduceerd. Hij geeft ons een overzicht van de defensiemiddelen door de jaren heen. Er blijkt een groot verschil te zijn in techniek en tactiek. Militairen werken met verkeersklassen, die het gewicht aan geven dat een brug of werk kan dragen. Tactiek en tijd zijn zeer bepalend. Als een brug gelegd is, en gespot is door de vijand aan gene zijde, moet die snel zijn weg te halen. Kleur is, in verband met radarreflectie, ook belangrijk. Criteria: onzink- baar, mobiel, snel te repareren, easy to handle, materiaal en bouwtijd. De aansluiting tussèn nat en droog dient zo bedekt mogelijk te zijn. De militaire bruggen blijken beschikbaar op wiel- en pantservoertuigen. Er volgt een fraai overzicht vanaf 1893. Met de meeste bekende brug van Sir Henry Bailey uit 1943 rot steeds flexibeler en snellere systemen die na WO II beschikbaar kwamen door de Amerikanen. In 1962 wordt het 1e aluminium type geïntrodu- ceerd, voorheen was alles van staal. Nu zijn twee operationele eenheden met 210 meter vouwbrug in gebruik. Oefenen doet men met Baileys, ",militaire drijvende brug M3 waarvan zo'n drie kilometer beschikbaar is. T L .J
 8. 8. r , De ontwerpeisen aan militair werk zijn dus heel anders dan bij civiel werk: zo is 30 cm water maken geen probleem. Voor de toekomst van de KL schetst Van Wijk een behoefte aan mobiele, luchttransportabele systemen. Nieuwe systemen worden in internationaal verband ontwikkeld, binnen de NATO en WEU, en in samenwerking met TNO. De drijvende weg Jan Brouwer, XX architecten, start met het juist aanduiden van het ontwerpteam van de winnende drijvende weg 'De Bouwsteencombinatie (BSC)'. Naast hem, Bayards Aluminium Constructies, waar we vandaag te gast zijn, TNO Bouwen DHV. 'Het monster van lighrness' gaat over de lichtheid in de bouw, waar we volgens hem veel te zwaar aan ti llen. Lucht is een belangrijk constructiemiddel. Carchitecture heeft de toekomst. Een ook van Jan een mooi overzicht, over de voorlopers van licht bouwen: Buckminster FuUer, Jean Prouvé, Future Syrems met een weg op drijvers. l(U<l'.Htotoeln~~el e.eo~IIQeflI)('tM·1I)boul~nIH2 I KO~t<IOO~IOOl'> ~" r---;t .... ... ~ , Doorsnede "C" "0 Ol , . , .~. • basiselement van de brugsectie Het Rijkswaterstaat (RWS)ptogramma 'Wegen van de toekomst' is een interessant programma. Naast 'geluidloze en modulaire wegen' was een ander onderdeel 'de drijvende weg'. De wegbreedte van 'De Bouwsteencombinatie' is voor eenrichtings- en personenverkeer. De maximum toegestane snelheid is 80 km/uur. Er is een te openen deel met standaardunits en verschillende typen elementen voor het beweegbare deel en voor de aanlandingsdelen. Het basiselement is een aluminium doos die eenvoudig te koppelen is met een specifiek wegdekprofiel. Deze container (L x B x H = 5,3 x 3,5 x 1 meter) is gevuld met polystyreen, daardoor dus onzinkbaar en simpel te vervoeren. Omdat er zowel horizontaal als verticaal veel verschil is in waterniveau, zijn er vier punten hydraulisch verankerd. De dozen zijn stijf aan elkaar gekoppeld met speciale mechanische elementen. A l umin i u m Dick de Kluyver, commercieel directeur van Bayards Aluminium Constructies, benut zijn spreektijd om weer eens wat te doen aan het imago van zijn favoriete materiaal, aluminium. Vanaf 1963 is Bayards actief in een aantal sectoren; scheepsbouw, offshore, transport, tanks & vessels voor de procesindustrie, defensie (het amfibiemateriaal van Overste van Wijk blijkt hier al jaren in onderhoud) en civiele werken als bruggen of drijvende wegen. Met aluminium kan veel! Door extrusie zijn alle vormen in principe mogelijk, ook grote afmetingen. Verschillende functies zijn in een profiel te integreren. De optimale aluminiumconstructie begint op de tekentafel en wordt gerealiseerd in de werkplaats; waar deskundig personeel, m.n. lassers, een must is. Nieuws in dit vakgebied is FSW Friction Stir Welding, plat vertaald als 'roerlassen', waarbij in één keer twee materialen aan elkaar gelast worden. Het fenomenale is dat het resultaat lijkt op een geheel vlakke plaat! L. .J
 9. 9. r , Andere pluspunten van aluminium: het roest niet, is goed recyclebaar, duurzaam, licht en sterk. Matrijzen zijn echter duur, maar relateer je de kosten aan de arbeidskostenbesparing en de mogelijkheden die het biedt aan functie-integratie, dan kom je positief uit. 'Het vooroordeel is nog steeds dat aluminium duur is, daarom wordt er door weinig architecten in aluminium gedacht. Interactie in een vroeg stadium tussen ontwerper en producent, waarbij een slimme combinatie tussen vorm, techniek en gewicht wordt gemaakt, kan juist besparen' volgens De Kluyver. EgonJamsen van TNO Bouw licht de constructie toe. Aluminium is drie maal lichter maar ook drie maal slapper dan staal. Voor elke situatie dient een optimale legering gekozen te worden. Er blijken al eerder drijvende wegen te zijn gemaakt, een schipbtug in Arnhem, een snelweg van betonnen pontons in Seattle. Eén op de tien elementen is op een buispaal geplaatst. Er is geen drempelvorming in het wegdek door de toepassing van een aandraaispindel: een klauw die naar elkaar toedraait. De randconsttuctie vormt Cl> een barrier voor de auto's. Voor wat betreft de verankering zijn spudpalen gebruikt. De palen worden ::> '- .0 in een soort slobgat geplaatst; dit maakt beweging van de weg mogelijk, vooral ook bij warm weer als 0. .s:: er uitzetting van het materiaal optreedt, is dat van belang. De klapbrug heeft een doorvaart van tien u meter voor plezierscheepvaart. Zel&.oekende pennen in de brug zorgen voor een perfecte sluiting. Binnen ... V> 90 seconden kan het brugdeel open ·en dicht. De onderkant van de elementen is geperforeerd, dit in verband met buiswater. Het begin- en eindponton zijn zwaarder uitgevoerd. De totale lengte is 500 meter. Egon vetwacht dat er een markt voor drijvende wegen zal ontstaan, hij denkt aan tijdelijke situaties als brugonderhoud, een onder water gelopen gebied etc. De 2 e drijvende weg Via Amfibia In de tegenlezing komt Via Amfibia 0fA), de 2e drijvende weg aan bod. De staalbetonvariant van IV- Infra en HBG Civiel-, staalbouw. Het vergelijken van twee geheel verschillende scenario's is voor Jeremy Augustijn van N-Infra lastig. Van een tegenlezing is dan ook niet echt sprake. VI wordt namelijk in een te graven geul (twee meter diep, iets lager dan het maaiveld) gefundeerd op grondwater. Het is dus geen tijdelijke maar permanente toepassing. VA heeft twee rijstroken en is toegankelijk voor vrachtverkeer tot 15 ton, met 80 km/uur. Een bouwtijd van twee maanden, vindt Augustijn op zich een pluspunt, maar durft het na de supertijden waarmee de Landmacht werkt bijna niet uit te spreken. Hier zijn het gestaffelde drijvers onder de rijweg en hoofdliggers die de barrier vormen. De landhoofden bevinden zich op de fundering en de draagconstructie zit aan de zijkant, in tegenstelling tot de BSC. Een zeer leerzame branchevreemde-middag, waarbij maar weer duidelijk is gebleken dat we van elkaar kunnen leren. Het leger ziet wel wat in de rugzakbrug: niet om het water over te steken maar om door een mijnenveld kunnen lopen. En de ontwerpers moeten wat minder bevreesd zijn om in aluminium te denken. Dat heeft Bayards ons laten zien. Eduard Bóhtlingk, architect, bestuurslid Booosting & Jolanda Steenhouwer, secretariaat Booosting •
 10. 10. .~. Bouwcontact Innovatieprijs 2002 Op dinsdag 5 november 2002 werd in Maastricht de Bouwcontact Innovatieprijs uitgereikt. De prijs had een hoog Booostinggehalte. In de jury zaten namelijk twee Booostingieden; te weten Jos Lichtenberg(voorzitter) en JooP Petitvan Snelder, Vola, Petit architecten. Winnaar werd Waterblock uit Etten Leur met WatershelI, een systeem van verloren bekistings- elementen, waarmee gewelven worden gevormd. Waterblock realiseert hiermee ondergrondse wateropslag en buffers voor infiltratie.... ~ _ : 1I11~ ' ~IIIUL ' PIl.r#.~TI~~!j~:;;iI Onder de genomineerden zat ook Octatube (Mick Eekhout / Karel Vollers) met 3-D gebogen aluminium panelen voor toepassing in blobs. ~ De andere genomineerden waren ... Nathan - van architectenbureau Humblé Neuhof - bouwdeel-activering (in beton ingestorte slangen (Nathan import en exportals) onderdeel van een energiebesparend installatieconcept voor vetwarm ing en koeling) en Anyware BV uit Maastricht met een e-business platform voor gestructureerde bedrijfs- overschrijdende communicatie tijdens het bouwproces. (zie ook pagina 14 van deze nieuwsbrief)
 11. 11. _~J.t.i."i"il'_,---__...ca:..:g,-e_n_d_a__----, Activiteiten donderdag 9 januari 2003 Nieuwjaarsborrel Going Culinair (AVA) (zie pagina 01-02) woensdag 19 februari 2003 TRIZ for Booosting, workshop over het doorbreken van barrières bij bouwinnovaties (zie pagina 05-06) (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen van Booosting _-=-="':"'::~::"":"''':'''':''':'':''::~-.J ____________ _ · bo0 0 5 t In9 Op 3 1 augustus 1988 is Booosting opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. _________________ _ ... Booosting colofon : Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152629033 telefax 015 2629034 E-mail booosting@ooo.nl homepage www.booosting.nl Contactpersoon: Jolanda Steenhouwer bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17. 00 uur en op wo van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer Design Druk: Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: Herbert van Arke/, Jeroen van Nieuwenhuizen, JooP Petit, Dirk Jan Poste/, Paul Straeten .. Voorzitter Secretaris Jos Lichtenberg Maarten Willems A+ TU Eindhoven Penningmeester André Roelofien Neonis Designers Lid Tijs Verburg Verburg Hoogendijk architecten Lid . Harm Boomsma Boomsma Innovations Lid NicoNoort Corus Colors .L. .J
 12. 12. • IJ , _~J.uuWiih._ participanten I Nieuwe participanten Poly Products contactpersoon : Jan Schrama , dir ec teur lJü2J Poly Products Poly Products is een sterk groeiende organisatie die zich al meer dan dertig jaar richt op het ontwikkelen en produceren van objecten, constructies en bekl edingen van vezelversterkte kunststof. D e organisatie heeft zich gespecialiseerd in het bedenken van oplossingen Bruningsstraat 10 op maat. Poly Products levert toepassingen in zeer verschillende 4251 DB Werkendam branches, waarbij het enerzijds technische toepassingen betreft en T 0183 503355 anderzijds toepassingen waarbij de vormgeving centraal staat. F 0183 503018 D e laatste jaren was Poly Producrs betrokken bij een aantal E info@polyproduct s .nl bouwprojecten waa rbij de specifieke eigenschappen van vezel- www.polyproducts.nl versterkte kunststof gebruikt worden om vrij e vormgeving mogelijk te maken. Zo maakte het bedrijf kunststofmallen voor de Rib-Cage bruggen van XX architecten in Leidschenveen en is Poly Producrs nu betrokken bij de realisatie van het futuristische busstation van Nio architecten in Hoofddorp. Poly Products wil binnen Booosring haar bijdrage leveren aan innovatie op het gebied van vrije vormgeving. Booosting is daarentegen voor Poly Products een platform om de bouwwereld beter te leren kennen. ,I • : • . Limburgia Deuren Böhtlingk architectenbureau A + Bureau voor Limelight Bul/horsr Architecten en Stedenbouwers Bouwproduktontwikkeling 'Mat Afbouw CEPEZED ABTAdviesbuTl!au voor Bouwtechniek MBI COURAGE Aldus bouwinnovatie De Meeuw Oirschot EGM Architecten BDA Groep Octatube Space Structum Homan/Osorio Lobato Architecten Boomsma Innovations Optifloor Hubert-Jan Henket Architecten Corsmit RAadgevend Ingenieursbureau Oskomera JMDS D3BNCl Plastica Plaat MUA, Maurer United Architects dgmr raadgeventk ingenieurs •Platinox Special Próducts RPHS architecten ing. Karel H. Dekker Polyblock Snelder Vola Petit Architecten dorsserbksgraaf Polynorm Bruynzeel Jan Timmers Filfade Consulting & Engineering Poly Products Tuns + Horsting Architecten GeNie Consult en Partners RCSystem Verburg Hoogeiulijk Architecten Kmlitz Adviezen Rrynolds Architectuursystemen Van Waes, Buro voor Architektuur Leylandi Consultancy Rockwool XX architecten en bouwmanagement Materia SAB-Profiel Atelier Zeinstra, van der Pol RGD, Directie Ontwerp & Techniek Saint-Gobain Glass • • 0';. Schoontkrbeek & Partners Advies SBM Nederland Friso Kramer H. de Wit Consultancy Slavenburgs Bouwbedrijven Koning Industrial Design Ingenieursbureau Zonneveld Somfy Nederland Marcel Vroom Design (j- Technology ..•• ;, : '0 Trespa International Neonis Ind. Design (j- Corporate Graphics Beamix Ubbink Nederland Robin Hood Produkties BRS Staalwerken UnicomNL TNO Industrie Bruynzeel Keukens en Kasten VEBO Beton & Staal ;" ,. BSN Wagenbouw Accommodaties Aedes, vereniging van woningcorporaties ~ CVK Kalkzandsteen Wentzei Bouwen met Staal - ciJrus Colors Ytong nl Centrum Hout ~ ,./;.~ c: Ho<" ...geis en Janssen - Wayers ZNS Van Dam Geveltechniek I I • :: Hoesch Bouwsystemen Nederland Zoontjens Hogeschool Brabant ~ Hokc Laagspanning : . Saxion Hogeschool Enschede .ä Holonite Archipel Ontwerpers TU Delfi, vakgroep Bouwtechnologie • Hunter Douglas Architectenbureau Boesten-van Vliet TU Delft, Faiulteit Lucht- en wco Zonwering Het Architecten Consort ruimtevaarttechniek L Limburg Kozijnen Arconiko Architecten TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde .J
 13. 13. • , Het gebruik van de drie O's heb ik altijd wat melig en studentikoos gevonden. Lokt uit tot flauwe constateringen wals: 'Beste Booostuurders: er was een enorme Booolangstelling ... '. Totdat ik ontdekte wat de drie 0 's betekenen: Ontwerpen, Ontwikkelen en Onderzoeken. Het woord Booosting met drie O's kon ik daarna wel waarderen als onderscheid van het Engelse woord 'boosting' (opjagen, aanjagen, versterken). Ik vind dat Engelse woord nu zelfs al een beetje gek wnder drie O's. Waarom zo'n woord ook met drie O's' Ook dat ben ik gaan begrijpen: Moooi is Booostingmooi. Iets wat een echte Boooster mooi vind en dat is niet zomaar van alles. In deze rubriek zijn w gedurende een aantal jaren diverse voorbeelden door leden gepresenteerd, die gezamenlijk het Booostingmooi moeten vertegenwoordigen . Heb ik altijd met veel interesse gelezen. www.moooi . cam Nu is er al een tijdje nog een andere Moooi en zelfs een www.moooi.com op de markt. Onze voorzitter vertelde mij dat hij vanaf de rijksweg ons woord Moooi op een bedrijfspand had zien staan. Dat bleek van Lensvelt te zijn en dat behoeft verklaring. Marcel Wanders, succesvol meubelontwerper van het vroegere 'WandersWonders', heeft onze Moooi met dri e O's geadopteerd om daarmee zijn hele collectie interieurontwerpen te benoemen. Hij omschrijft Moooi als: "Eén van de redenen waarom design bestaat, is dat mensen individuen willen zijn. Ze willen anders zijn dan de buren, ze willen hun eigen keuze maken. Maar tegelijkertijd willen ze weten of ze de goede keuze gemaakt hebben. Dat iemand, die bij hen op bewek komt, waardeert wat hij ziet en het niet alleen gek vindt. En dat lijkt een verschrikkelijke tegenstelling waar je niet uitkomt. Maar voor mij is dat het goede nieuws. Volgens mij moeten ontwerpers daar antwoorden op bedenken.' Als je zijn producten ziet, heb je deze omschrijving niet eens nodig. Ze zijn Moooi. Inmiddels heeft Wanders het zakelijke gedeelte van Moooi aan Lensvelt, een fabrikant van kantoormeubilair, verkocht en treedt alleen nog op als creatief directeur. Daarom is Moooi nu ook te lezen op de gevel van dit bedrijf. Gelukkig is het ook volgens onze Booostingbegrippen een Moooi bedrijf, dus mag 'Moooi' er wat ons betreft op blijven staan. L .J 11
 14. 14. Anyware H et Internet biedt ongekende mogel ijk- heden om te communiceren en sa men te werken. Daarom heeft JooP Petit va n _ ~lJondvIoetV'Ofm . deleh~e .... .-........- ......... . _..- ................. " Snelder Vola Petit architecten, het initiatief genomen om, in opdracht van diverse grote Nederlandse bouwbedrijven, Anyware te ontwikkelen. Anyware is een professionele webdienst voor documentenbeheer en - distributie in een projectmatige omgeving. Via de website, Any-ware.biz, kan binnen enkele minuten een project startklaar zijn. H et enige dat daarvoor nodig is, is een computer met in ternetaansluiting en een browser. D aarna kunnen projectdeelnemers direct uitnodigd worden om informatie uit te wisselen. Anyware' verkort dOOl'loop tijden, reduceert administratieve rompslomp en met behulp van het activiteitenrapport is de status van een document geheel duidelijk. Met behulp van Anyware is er altijd en overal toegang tot cruciale projectinfo rmati e. Enkele voorbeelden van de tools en fun cties die in een Anyware zitten: • Documentregi strati e H et aa nleggen van docum enren met behulp van een voorgedefini eerde metastructuut waarop status, documentgroep, producentgegevens e.d. kunnen worden aangegeven. • Document flow Hier kunnen diverse begeleidende schrijvens worden gegenereerd voor bepaalde doelgroepen, met daaraan gekoppeld een retoureis. Dit is dus meer dan het doorgeven van een document. Je zegt nu bijvoorbeeld ook: 'Ik wil hem over vijf dagen goedgekeurd terug' . • Docu mentdi st ri but i e H et distribueren van fYs ieke documenten aan deel nemers, gekoppeld aan een voll edige geïntegreerd bestelsysteem. Via een on-line betalingssysteem kunnen afdrukken worden besteld via het dichtstbijzijnde reprocenter. Zo is er geen afhankelijkheid meer van planningen van derden. • Eventnot i fi cat i e In geval van wijzigingen kunnen participanten geïnformeerd worden via e-mail of SMS. • Infosysteem Dit geeft de mogelijkheid om diverse voortgangrapportages te genereren ten behoeve van bouwbesprekingen. Bijvoorbeeld: nog te ontvangen documenten voor goedkeuring, laatste stand van revisie, laatste stand van plandatum per constructieonderdeel, totaal aantal reprokosten per gebruiker etc. Anyware richt zich vooral op de ondersteuning van bedrijfsprocessen in de bouw en niet op PIM (personal information manager) activiteiten. D eze zijn beter geregeld via Microsoftfuncties. Anyware is platform onafh ankelijk (Windows, U nix, Linux, MAC), stelt zeer hoge veiligheidseisen en past de nieuwste versleutelingstechnieken toe om te voorkomen dat buitenstaanders ziçh toegang verschaffen tot uw informatie. ? info & Anyware Snelder Vola Petit Architecten PauL Straeten Victor Laudy T 043 32 33 793 T 043 32 19 341 E sales@myqps.com E vlaudy@sneldervolapetit. com
 15. 15. Als sluitsteen in het stadshartplan zal in Alphen, aan de oever van de Rijn een theater-bioscoop complex verrijzen. Dirk Jan Poste4 architect en directeur van Kraaijvanger Urbis, ontdekte al snel dat het programma van eisen veel te zwaar was voor het kleine stuk grond dat beschikbaar was. Ontwerp De eerste stap in het ontwerp was dan ook om ondergronds te gaan. De drie bioscoopzalen komen onder de grond, de grote theaterzaal op de begane grond en de kleine zaal zal bereikbaar zijn op de eerste verdieping. De tweede stap in het ontwerp was de toneel toren. Er is lang gezocht naar een integratie van de toneelroren in het ontwerp. Door uitbreiding van deze ruimte met een inpandige installatieruimte doet de compositie zich voor als een volume, en niet als onvermijdelijke toevoeging. En dan het derde probleem: welke gevelplaat (voor de prijs van baksteen!) past bij die plek aan het water en komt goed tot haar (of zijn? Misschien is deze gevelplaat inderdaad wel vrouwelijk) recht aan het grote plein (40x60 meter; 1500 m'). Postel won advies in bij Materia en kreeg ideeën voor vier material·en: polyester versterkt beton, polyester, staal of aluminium bewerkt door rubberpersen of explosief omvormen. Het gevelmateriaal moest licht zijn, bij voorkeur een metalen uitdrukking hebben en een hoge vlamdovendheid kunnen garanderen. Om diverse redenen viel de keuze op de laatste mogelijkheid van Exploform, het explosief omvormen. Geïnspireerd door de natuur, een vloedlijn, golven en misschien nog wel meer een woestijnlandschap gevormd door een zandstorm, is men uitgekomen op prachtige aluminium platen met een golfpatroon, getiteld Desert Storm.
 16. 16. II Ontwi kkel i ngsbudget Gestart in 1999 is her onrwerp nu (oktober 2002) vastgelegd. 'Een onrwikkelingsrraject start bij de onrwerper. Maar als er geen geld voor vrij wordt gemaakt dan kun je nooit een experiment aangaan. Vandaar dat in het totaalbudget een overigens zeer bescheiden onrwikkelingsbudget werd opgenomen voo r de gevelplaten. Exploform heeft voor de proeven een bijdrage gekregen voor de mal kosten, en het te onrwikkelen prototype. Indien het experiment niet zou slagen, zouden de partijen uit elkaar gaan zonder verdere verplichtingen', aldus Postel. Er is getest met staal en aluminium. De keuze is gevallen op aluminium omdat dat op de knip niet roest en rek beter aan kan dan staal. Na zo'n drie maanden onrwikkelen is 'de lijn nu mooi omfloerst" volgens PosteI, 'de scherpte is goed en de vouw is mooi scherp met een kleine buigstraal'. Maar daar is uiteraard nog wel wat aan vooraf gegalU1. Postel betreurt het achteraf dat voor het eerste experiment geen goedkope mal is gemaakt waarmee verschillende gevelversies zouden kunnen worden vergeleken. Exploform is gestart met het maken van een massief stalen mal. De computertekeningen van Kraaijvanger Urbis werden omgezet naar CAM, van waaruit direct een stalen plaat werd gefreest. Het uitsnijden leverde echter veel problemen op en dus was de proefplaat niet op tijd klaar om aan de opdrachtgever te tonen. 'Nadeel is niet al leen de denkfout dat je in een keer een definitieve mal wilt maken, maar met één exemplaar ontbreekt ook vergelijkingsmateriaal. Dergelijke technische haast is funest voor een onrwerper'. In allerijl werd een rweede mal van MDF gemaakt, in schaal 1:2. De golflengte die nu zes in plaats van rwaalf cm was, bleek echter veel mooier. Bij deze plaat is het golfpatroon op grotere afstand niet direct duidelijk en 'onrwikkelt' de plaat zich naarmate men het gebouw nadert. Op basis van deze toevallige proef is nu een definitieve mal gemaakt, met een kleinere golflengte. Hierop komt een iets te korte staalplaat. Indien de aluminiumplaten, vijf tegelijk, met de explosie worden gevormd, is hiermee op simpele en slimme wijze, tegelijk een overloop (zgn. 'joggel') gemaakt. Wens PosteIs wens is om meer verschil in de vorm van de platen te kunnen aanbrengen. In dit project was dat niet nodig, de diversiteit van het plein en de omgeving aan de Rijn, rechtvaardigen de regelmatigheid van deze grote serie volledig. Maar de Exploformtechniek laat series van één toe en ook het aanbrengen van meer natuurgetrouwe onregelmatigheden. Hij wil niet zozeer het resultaat van een storm, maar de storm zélf kunnen verwerken. Méér van die gigantische jaarlijkse zandstormen en die krachtige gigawind die zo'n supersuperlawaai maakt (doet Exploform ook) en die alle kanten op rolt en dondert en maar doorraast, het landschap continue veranderend. Het is één groot levendig krachtenspel van vorm, licht en schaduw. Meer aan toeval kunnen overlaten wat zou dat een onrwerpperspectieven bieden! En nou niet gelijk zeggen dat toeval niet bestaat. We kunnen beter werken aan de komst van flexibele mallen. ? info Eerste stap: 1999 Kraaijvanger Urbis Eerste proef: maart 2000 Dirk Jan Postel Start bouw: mei 2003 (zie ook www.exploform.nl) T 010 498 9292 Oplevering: mei 2005 E info@kau-nl.com ~. I www.dirkjanpostel.nl

×