Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting nieuwsbrief 58 (Sep 2000)

693 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 q-hopper
05 nob decorproductie
06 rockwool

VERSLAG
09 smarthouses

NIEUWS
03 productontwikkeling: succesfactoren
04 infra + woningbouw
13 moooie bouw- en vuurwerken
14 scanex
15 complexe vormen in de scheepsbouw
16 stew en de superspouw

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Published in: Technology, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting nieuwsbrief 58 (Sep 2000)

 1. 1. se pt'e be r 2000 j a a r 9 a n 9 11 nr. 58 'm booosting bijeenkomst 21 september 2000 , o o het mobiele kantoor Ton Koenders, eigenaar van het ingenieursbureau Quitec, die samen met VlC1UUl-lU'lllVVll<o.l<o.Claal Gijs Boelaars het product heeft uitgewerkL Boelaars en Koenders onrwierpen de Q-Hopper vier doelgroepen voor ogen: de media (forografen, journalisten en dergelijke die vaak op werken), overheidsfunctionarissen die regelmatig naar bijvoorbeeld Brussel reizen om daar werken, technici (ingenieurs- en onrwerpbureaus, freelancers) en (inrerim) managers die verschillende bedrijven hun diensten aanbieden, Ton Koenders verrelt u over de technische van de Q-Hopper en Gijs Boelaars zal de producronrwikkeling roelichten, Zoomer, directeur van Pluro marketing communicatie, zal vervolgens enige van de Q-Hopper roelichten, Als pan-time docenr aan de HEAO begeleidde hij met een onderzoek naar de mogelijkheden van de QHopper als afsrudeeropdrachL Hij I UC:);CllCllll nu een volgende studenr, die onderzoek doet naar de mogelijkheden van de Mi slot zet Eduard Böhtlingk, architect en bedenker van 'de Markies' met het thema 'De op' een aantal mobielen op een rij en bespreekt hun relatie tot de omgeving en de cyberwereld: 'Onze buitenruimte wordt in roenemende mate bevolkt door objecten van mobiele aard, Microbouwsels, die het midden houden russen architecruur en L. .J
 2. 2. , Ol Ze function eren als architectuur en bezitten de ongebondenheid van designproducten . : Microarchitectuur of macrodesign?' (zie ook artikel DIA dec. 1999) ~ De bijeenkomst zal gehouden worden bij de Markies in de Realiteit te Almere in de buitenlucht (bij ~ mooi weer) of in een van de huizen in de Realiteit. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 15:00 Ontvangst bij de Markies in de Realiteit te Almere 15:15 Ton Venhoeven: technische aspecten Q-Hopper 15:35 Gijs Boelaars: productontwikkeling Q-Hopper 15:50 Peter Zoomer: marketingaspecten 16:05 Eduard Böhtlingk: de mobielen rukken op 16:30 Bezichtiging Q-Hopper en Markies 17:15 Discussie 17:30 Borrel 18:00 Einde U bent van harte welkom! (zie ook Nieuwsbrief57) L. -'
 3. 3. I .••.•.•!• • • 0 n t wik k eli n 9 I ~ Succesfactoren (3 ) Deze keer enkele gegevens over persoonskenmerken van de ondernemer, projecttrekker in relatie tOt het succes. Voor wie het vergeten is. De gegevens komen uit eigen ondel-wek aan de hand van ca. 105 uitgevoerde projecten . Duidelijk blijkt de relatie russen succes en de drive. De plaatjes spreken voor zich. Succes en vechtmentaliteit 60 40 o Mislukt • Beeindlgd 20 o Succes o vechtm geen vechtm . Relatie tussen succes en type projectleiding 60 40 • Beeindigd 20 o Suc ces o pionier bestuurder Succes en besluitvaardig management 40 o Mislukt 20 11 Beeindigd o Succes o besluitv. niet besltv. Jos Lichtenberg, Voorzitter Booosting I Directeur A + Bureau voo r bouwproclucrontwikkeling
 4. 4. Infra + woni ngb ouw Door Bouwbedrijvenjongen B. V (Koninklij ke Volker Wessels Stevin) wo rdt bin nenkort gestart met het eerste proj ect van 36 A + woningen voor de Woningsrichting Enen-Leur. De kenmerken van de A + woning zijn te lezen op Internet: www. sev.nl (projecten IFD- 16 A + woningen- H eerlen). N aasr En en-Leur (1 6 huur- en 20 koop- woningen waarbij ook het dak in Infra+ wordt uitgevoerd) zijn er al diverse locaties in voorbereiding, onder andere H ee rlen, Swalmen, Terneuzen, Ijsselstein en U rrecht. ? info Belangstellenden kunnen conract opnemen met Bouwbedrijven Jongen B. V T 045 - 570 02 00 of met Buro A + T 0495 - 652380 NAAtvl BEDRJjF I I ADRES POSTCODE WOONPlJ!TS TELEFOON o Komt op donderdag 1 september naar Q-Hopper, het mobJ Ie an oor, van 15:00 tot 17:30 uur met personen. (locatie wordt rIader bekend gemaakt) Booosting o Komt op woensdag 18 oktober naar de decorstudio's van N OB te Hi lversum Postbus 596 van 14:30 tot 18 :00 uur met personen. o Komt op woensdag 23 november naar DuvedeC met perso nen . 2600 AN Delft o 1Vil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosti ng (AVA) (www.OOO.n l/booosting) Dit geldt Alleen /JOOl' Aangeslotenen van Booosting. o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf' (1992) participallten: f 25,00 ) o Bestelt de reader ' 10 jaar Booosting' (1998) ( Niet·participrillten: f 39.50 L ..J
 5. 5. • , ."'AMk.luh. 18 oktober 2000 ~ productie: bouwen van sfeer De naa m NOB D eco rprodu ctie dekt gezien de activiteiten van het bedrijf al lang de lad ing niet meer. Het bedrijf is bij de meeste mensen bekend' van het ontwerp en de bouw van televisiedecors van allerlei televis ieprogramm a's en televisieshows. Intussen houdt het bedrijf zich ook bezig met de thematische aankled ing van attractie- parken, casi no 's, restauranrs, beurzen en nog veel meer. Zo is NOB Decorproductie de inrichter van ShowBizCicy te Aalsmeer en heeft het bedrijf meegewerkt aan de aankled ing van het nieuwe attractiepark Six Flags Holland. Het realiseren van sfeer is het bindende element, binnen NOB decorproductie worden zowel ontwerp, bouw, inrichting alswel projectmanagement verzorgd. Bij ons bezoek op 18 oktober 2000 wordt een beeld gegeven van de activiteiten va n het bed rij f en wordt u in een rondleiding meegenomen langs een aantal faci liteiten en decors. Enkele medewerkers va n NOB decorproductie zullen u informeren ove r hoe het ontwerp alswel de bouw en inrichting van projecten tot sta nd komt. Daarbij wordt stil gestaan bij de samenwerking van ontwerp en ui tvoering om tot optimale resultaten te komen. Dat dit gezien de dynami ek van de projecten bijzondere eisen stelt, mag duidelijk zijn. Kortom een interessant ondelwerp bij een boeiend en dynamisch bed rijf. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 14:30 Ontvangst bij NOB Decorproductie, Media park, Hilversum 14:45 Introductie door Rob Nijhuis, manager NOB Decorproductie 15:05 Lezing 'het ontwerpen van projecten bij NOB Decorproductie' 15:25 Lezing 'de bouwen inrichting van grote projecten' 15:45 Pauze 16:00 Rondleiding 17:10 Meelczing door Haml Boo7f/.s7f/.1l, Axys Innovations 17:30 Discussie met aansluitend borrel 18:00 Einde U bent van harte welkom op 18 oktober 2000. L Geïnteresseerd in deelname? Ins via de antwoordkaart. ..J
 6. 6. • , Ver s lag van de bijeenkomst bij Rockwool in Roermond op donderdag 10 februari 2000 Een brandende kwestie Op 10 februari verzamelden aangeslotenen en overige geïnter- esseerden zi ch om 15.00 uur bij Rockwool in Roermond . Na de koffie was er een welkomstwoord van de voorzitter, die om twee redenen ee n th ui swedstri jd speel de: hi j was ooit bi j Rockwool i n di enst geweest en woont bovendien praktisch om de hoek. Inleiding in woord Na met een anecdote over een bij voorkomende branden op benzinesporen afgerichte snuffelhond met de naa m Fildcie een voorschot genomen te hebben op één van de thema's van de bijeenkomst, namelijk brandveiligheid, gaf hij het woord aan Ad Klabbers, gastheer en acco untmanager bij Rockwool. Deze stelde de inleiders en de rondleiders voor, na gemeld te hebben dat Rockwool de grootste steenwolfabrikanr ter wereld is. Dat Booosting iets met Rockwool had illustreerde hij aan de hand va n de drie O's, die beide organisaties in hun naam droegen. Staan ze bij Booosting voor Ontwerpen, Ontwikkelen en Ondel-LOeken, bij Rockwool staa n ze voor Overtreffen (in brand- werendheid, geluid beheersing en thermische iso latie), Ontwikkelen (zoeken naar op loss ingen op maat, prestatie va n producten verbeteren, productieproces doorontwikkelen en personeel continu opleiden) en Ontzien (van het milieu door recycling) . Inleiding in beeld De bij dit type bedrijfsbezoeken gebruikelijke video-presentatie maakte onder meer het volgende duidelijk: Het proces om steen in wol o m te zetten werd ontdekt bij vulkanen. Nabootsing van dat natuurlijke proces lukte omstreeks 1900 door diabaas vermengd met basalt en cokes te verhitten tot 1600° C, vergelijkbaar m et lava, en dat vloeibare materiaal als het ware te 'verstuiven' onder toevoeging va n hars. Van stee nwol wo rd en uiteenlopende producten vervaardigd met verschillende roepassingen : brandisolatie, subsrraatmateriaal voor de kastuin-bouw en Rockpanel voor gevclbeplati ng. Door een land elijk retoursysteem wordt niet alleen een reductie bereikt van afvalstoffen, maar door inzet van ee n recycl ingfabriek wordt 25% van alle nieuwe steenwol gemaakt uit hergebruikt materiaal. De in de film acterende Booosting-aan- geslotene Piet Heida doet uit de doeken, dat steenwol na zes weken de eringestoken energie weer kan terugverdienen. Coacteur Jos Lichtenbelg legt ui t dat isolatie de basiseigenschap van steenwol is. L .J
 7. 7. r • Het bedrijf onderscheidt drie divisies: de bouwmarkt, de industriële markt en de markt voor vlakke daken. Rockwool opereert onder de vleugels van een D eens moederbedrijf: Rockwool International. Bra nd in woord Cees de Raadt, specialist op het gebied van brandveiligheid, bestookt het gehoor met een grote hoeveel heid brandellende in Nederland: aantallen branden, doden en gewonden per jaar, hoeveelheden directe en indirecte schade aan gebouwen en milieu. Er is sprake van een stijgende trend in gebouwbranden. Schokkend is dat van alle bedrijven, waar brand is uitgebroken, 50% binnen 5 jaar fai lliet is. Spreker vervolgt zijn betoog met een overzicht van regelgeving met betrekking tot brand: wetten, normen, verorden ingen, etc. . Hij schetst de nieuwe Europese ontwikkelingen op dat gebied, die in de nabije toekomst ook voor Nederland de nodige veranderingen teweeg zullen brengen. Wel kan hij nu al concluderen, dat Rockwool ook in de toekomst aan de hoogste brandveiligheidseisen kan voldoen, ook de Europese, waarmee de toekomst van het bedrijf er zo nnig uitziet. Brand in beeld Rockwool is een volcontinu bedrijf, niet omdat de processen niet kunnen worden stilgezet, maar omdat anders niet aan de vraag kan worden voldaan: er wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar geproduceerd. Er zijn 6 productielijnen. Wij bezochten nummer 8(?!) en zagen op afstand het 'verstuiven' van de gesmolten steen massa en het vermengen van de draadjes met hars, waardoor de wol samenhang krijgt. Van nabij zagen we de deken over de band rollen en verder bewerkt worden. Na bezichtiging van het productieproces en een showroom van producten mochten we het brandlaboratorium in, waar we getuigen waren van een aantal brandproeven. Eén proef was speciaal voor deze gelegenheid ingericht. Om onduidelijke reden gebeurde er niet precies wat bedoeld was. De 'concurrent' leek in ieder geval verrassend goed uit de strijd te komen. Je zag de vraagtekens boven de hoofden van de bezoekers zweven. Een tegenlezing met discussie over het thema T L .J 07
 8. 8. r 11 , 'Brandveilig bouwen' zoals oorspronkelijk de bedoeling was, had, achteraf gezien, veel kunnen uitleggen. Maar goed dat het geen gestandaardiseerde test betrof: je zou er maar verkeerde conclusies aan verbinden. D e vaste testopstelling was wel indrukwekkend: een kantel bare installatie, waarin diverse panelen tegelijkertijd op brandeigenschappen kunnen worden getest. Het aflezen van m eetapparatuur is hierbij cruciaal. Helaas was niet iedereen hiertoe in de gelegen heid. Voorlezing Leo van Beek van J. J. Krens BV bracht het construeren met sandwich panelen voor het voetlicht. Na dit type paneel te hebben gedefinieerd, somde hij er een aantal voo rdelen van op, zoals prefabricage, korte bouwtijd, een licht gewicht en gunstige mechanische eigenschappen. Tevens releveerde hij de grote onrwerpvrijheid, alsmede aanpassingsmogelijkheden aan de eisen van de tijd. Een aanzienlijke hoeveelheid normen passeerde de revue. Speciale aandacht kreeg het Conrock-paneel van Rockwool. D e isolatielaag van dit paneel bestaat uit 'kops'gesitueerde steenwolvezels, waardoor een dergelijk sandwichpaneel niet delamineert. Zo'n kopse laag verkrijgt men door een normale laag Rockwool in stroken te zagen, deze een kwart slag te draaien en opnieuw aan elkaar te lijmen. De vezels staan dan loodrecht op de zijvlakken. Door naschuren kan een vlakheid worden verkregen met een nauwkeurigheid van 0,3 mmo Dit is van belang, omdat de vlakheid van een paneel afhangt van de vlakheid van het kern materiaal. Na een toelichting op zowel continue als discontinue productieprocessen, toonde Van Beek diverse projecrvoorbeelden, waarin Conrock- en andere panelen zijn toegepast. Tegenlezing Peter Bijvoet van DGMR Raadgevend Ingenieurs sloot de rij sprekers met enkele kanttekeningen bij het toepassen van sandwichpanelen. Er is niets tegen toepassing, mits het doordacht gebeurt. Een aantal aandachtspunten zijn van belang. Met betrekking tot de thermische isolatie moet aandacht gegeven worden aan de naden. Hier is gevaar voor koudebruggen en ongewenste randeffecten. Ook in geval van brand kan de brandwerendheid bij de naden minder zijn dan in het midden van een paneel. M et betrekking tot vocht moet rekening worden gehouden met de dampdichtheid van zowel de binnenbeplating als de naden. Akoestische aspecten vallen uiteen in isolatie en absorptie. Van belang zijn onder meer de massa van de beplating, het type van de vulling en de perforatiegraad. Aan te bevelen is eerst een geperforeerde binnen plaat en dan achtereenvolgens een akoestisch absorprie- materiaal, een damprem, een thermisch isloatiemateriaal en een buiten plaat. Bij alle toepassingen is het van groot belang om de omgeving van de panelen in de beschouwing te betrekken: een sandwichpaneel van ' 120 mimen' in een draagconstructie van '60 minuten ' heeft geen zin. Een compliment naar Peter Bijvoet is op zijn plaats gelet op de extreem korte voorbereidingstijd Uitleiding Jos Lichtenberg geeft tot slot van dit interessante bedrijfsbezoek nog gelegenheid tot het stellen van smeulende vragen en met een korre toelichting op de wet van Murphy in relatie tot brandproeven (een wet, die volgens een berichtje in de NRC van 26-2-2000 niet opgaat als je deze wilt testen!), alsmede een dankwoord aan de bijdragers en wat troostende woorden aan het ad res van Cees de Raadt, sluit hij de bijeenkomst. Jan van der WOOld L .J
 9. 9. • , Verslag van het projectbezoek Smarthouses te Zoetermeer op vrijdag 24 maart en donderdag 11 mei 2000 De belangstelling voor Smart Houses is groot. Dat blijkt nadat Robert Winkel met zijn concept in verschillende vaak regionale kranten en bladen aandacht heeft gekregen. De consumenten bellen hem rechtstreeks of ze ook een Smart House kunnen bouwen. Ook via zijn internet site komen aanvragen binnen. Het blijkt ook tijdens de druk bezochte excursie welke Booosting in samenwerking met 'Bouwen met Staal' organiseerde. De drukte leidde zelfs tot een tweedeling van de groep. de eerste op een regenachtige 24 maart, de tweede volgde op een zeer zonnige 11 mei. Zo bezochten naar schatting 120 mensen deze activiteit. Wonen staat duidelijk in de belangstelling Na een korte inleiding van Arend Dolsma over het thema van de middag volgde beide keren een bijdrage van mijzelf over consumentgericht (IFD) bouwen in relatie tot leidingen, die in traditionele concepten zowel het industriële flexibele als het demontabele karakter van een woning stevig frustreren. De hoofdmoot bestond uit een presentatie door Robert Winkel over het concept Smart Houses en een bezoek aan een drietal woningen welke in Zoetermeer worden gerealiseerd. De drie basisontwerpen zijn de typen 'hellend dak', 'herenhuis' en 'patiowoning', die elk met een 'moduul van 1 mm' aangepast kunnen worden. Het is dus geen systeem met vaste maatsprongen en zeker geen cataloguswoning. Robert haalt het onvoorbeeld van de systeemplafonds aan. Flexibel dus. De genoemde typen zijn als het ware sleclus thema's als vertrekpunt voor het ontwerpproces. De constructie wordt gevormd door een hoofddraagconstructie van warmgewalst staal op een overzichtelijk raster, dat per ontwerp kan worden bepaald, ingevuld met 'doosconstructies' verstijfd met thermisch onderbroken koudgevormde staalprofielen. L .J
 10. 10. r , AfWerkingen, zeker aan de gevel en ook qua afmetingen, zijn projectafhankelijk. Zo kan worden gekozen voor sandwichpanelen, een binnenspouwblad bestaande uit steelframe met afwerking en isolatie en aan de buitenkant met een regenjas van bijvoorbeeld glas. De technologie oogt simpel. H et gaat hier over consumentgericht bouwen. Dat blijkr ook uit de internetsite (www.smarthouse.nl) die zich direct richt naar de consument. De bezoekers doen net of ze uit zakelijke overwegingen · komen, maar ik verdenk ze ervan meer als consument dan zakelijk aanwezig te zijn. Wellicht is het ook juist de marktaanpak die het meest innovatief aan het concept is. De consument krijgt immers een betaalbare woning op maat met een vooraf gedefinieerde kwaliteit en prijs, een gedefinieerde korte bouwtijd en een degelijke garantie. Ook de introductie van een 'Building Buddy', die de klant door het proces loodst en het vaste aanspreekpunt is hoort bij het marketingconcept. Aan de borrel (en de tweede keer aan het pils) worden dit soort conclusies getrokken. Jos Lichtenberg .J
 11. 11. , Activiteiten 2000 donderdag 21 september projectbezoek Q-Hopper, het mobiele kantoor (zie pagina 01-02) woensdag 18 oktober bezoek decorbouw NOB, te Hilversum (zie pagina 05) donderdag 23 november bezoek aan DuvedeC, productontwikkeling voor de auto-industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een geco mbineerd ini tiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Booosting colofon Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.n1 homepage http://www.booosting.nl Contactpersoon: JownM Steenhouwer bereikbaar di en wo van 9.00 tot 17. 00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: JownM Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer D esign Druk: Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: J. Bloemen, Hann Boomsma, Huig Bunk, Jos Lichtenberg, Lucy Mackie, Preek Smulders, Maarten Willems, Jan van der WOO1·d .. Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlstra BuroA+ Materia Secretaris Jan van der WOO1·d TU Delft Penningmeester Johan Riezebos CYK Kalkzandsteen Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk Lid Hann Boomsma Axys Innovations Lid Nico N001·t Corus Colours ~ L ...J 11
 12. 12. . _:J.",.~i"iI._ IJ part i e i panten , Nieuwe participanten MBI Beton Con t ac t persone n: Hans van den H veleu hoofd prod ucton twikk el inge n t ec hni sc he voo rl ic hti ng Taylorweg 10 . Veghel MBI Beton heeft zich in 55 jaar gespecialiseerd in de Postbus 259 . 5460 AG Veghe l productie van straat-, tuin- en gevel producten. In T 0413 - 354 820 Nederland zijn drie betonsteen-fabrieken, in België een. F 0413 - 362 938 H et basisassortiment telt plm. 35 0 producten. E mb i beton@wx s . nl D e MBI-betonsteen staat bekend als een zeer harde steen. Een zgn. 'door en door' -steen met een deklaag van bijvoorbeeld gekleurd glas, schelpen, marmerdelen. Variaties, in de overwegend fun ctionele ptoducten, zijn dus te bereiken door het aanbrengen van esthetische verbeteringen in de toplaag. MBI houdt bewust een deel van de productie fl exibel, om ontwerpers de mogel ijkheid te bieden hun specifieke concepten nader uit te werken. MBI staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Reden om aan te sluiten bij Booosting is de wens om meer contact met producrontwikkelaars en ontwerpers te kunnen leggen. En antwoord op de eeuwige bouwvraag te krijgen: 'Hoe zijn schoonheid en techniek het beste te combineren" . ' . I : • Honolite A + Bureau voor De Horsten Bouwproducten EGM Architecten Bouwproduktontwikkeling Hunttr Douglas Hubert-Jan Henket Architecten ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek Krupe Bomatex Maurer Engineering Aldus bouwinnovatie Limburg Kozijnen Architecture and Media BlesgraafBureau voor Bouwen & milieu Limelight José Osorio Lobato BDA Groep MBI Beton ir Dlldn Peters Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau De Meeuw Oirschot RPHS architecten D3BNDenHaag Octatube Space StructttreS Snelder . Vola. Petit Architecten dgmr raadgevende ingenieurs Oskomera Jan Timmers ing. Karel H Dekker Plastica Plaat Tum + Horsting Architecten Façade Comulting & Engineering Polyblock Verburg Hoogendijk Architecten GeNie Comult en Partners Polynorm Bruynzeel Architectenbureau De Voogd Hiemch Engineering RC System Van Waes. Buro voor Architektuur Kettlitz Adviezen Reynolds Architectuursystemen XX architecten Leylandi Comultancy Materia RGD, Directie Ontwerp & Techniek Reynolds Special Products (voorheen Van Campen Aluminium) Rockwool axys innovatiom . Atelier Zeimtra, van der Pol ..;. T.G.M. Saint-Gobain Glass Koning Industrial Design H de Wit Comultancy SBM Nederland Neonis Industrial Design Ingenieursbureau Zonneveld Somfj Nederland Robin Hood Produkties "1' :. : ." Trespa International TNO Industrie Alliance Europe Ubbink Nederland Dli"[!!I'llIIi!i!ifm Ballast Nedam IGB. Utrecht Unicom Nederland Aedes. vereniging van woningcorporaties Bik Bouwprodukten Wentzei Bouwen met Staal BRS Staalwerken Wolvega Panelen Centrum Hout Bruynzeel Keukens en Kasten Zoontjem Beton ENCI CD20 Bouwsystemen I' St. Aluminium Centrum CVK Kalkzandsteen Archi-Komult I I • Corus Colours Archipel Ontwerpers Bou T. praktijkvereniging H Van Dam Fabriek van Plaatwerken Architectenbureau Böhtlingk Bouwtechnologie TUD Enitor Het Architecten Comort Hogeschool Emchede Hoesch Bouwsystemen Nederland Arconiko Architecten Hogeschool Brabant Holec Laagspanning Bullhorst Architecten en Stedenbouwers TU Delft. vakgroep Bouwtechnologie L. CEPEZED TU Eindhoven. faculteit Bouwkunde ..J
 13. 13. • , mOOOi mijns inziens Moooie bouw- en vuurwerken Nog nooit is er zoveel vuurwerk afgestoken als bij de laatste overgang naar de nieuwe eeuw. H et nieuwe millennium met al zijn problemen, uitdagingen, doelstellingen weet u wel. Over de hele wereld is in elke taal verwonderd en in bewondering geroepen: oooh en aaaah en in Nederland kwam daar ook nog eens Mooooi bij . In de vijfde m aand van de eeuw bleek echter weer eens dat een waarheid schuilt in de volkswijsheid: alles waar te voor staat is verkeerd, behalve bij tehuis en tevreden. Toen in mei in Enschede te veel vUUlwerk in een te korte tijd de lucht in ging, bleek het zijn andere naam 'springstof weer eer aan te doen en werd ni et meer mooo i, maar alleen oh oh en 'kloppen de bouw- voorschriften wel en hoe zat het met de vergunningen' geroepen . Oo~ in de architectuur blijkt het voor een toeleverancier moeilijk te zijn te bepalen wanneer iets te mooi is. Metalen staan erom bekend dat zij zó goed vervormbaar zijn dat praktisch alle gewenste vormen gemaakt kunnen worden. Kijk maa r naa r de schitterende voorbeelden van het Atomium in Brussel en het Conferentie Centrum in G lasgow met aluminium geleverd door een firma die als een van de slogans heeft Steel going w ·ong. Ptoduktinnovatie blijkt echter noodzakelijk want er komen steeds meer opmerkingen dat het produkt te schitterend kan zijn en oogverblindend werkt wat bij landingsbanen zelfs tot verboden leidt. H et is daarom niet te velwonderen dat er een variant op de markt werd gebracht waarbij een dun zinklaagje op het oppervlak is aangebracht, waardoor de hoge lichtweerkaatsing is veranderd in een prachtig satijnachtig effekt. Dat door de oppervlakteveredeling bovendien de duurzaamheid wordt verhoogd is een extra reden om te geloven dat de bouwmarkt met deze ontwikkeling gediend is. H Bunk C o rus T echnolo BV
 14. 14. SCANEX: Scanex is ontwikkeld door D e Horsten bouwp roducten uit M eppel. Dit flexibel en prefab daksysteem , van een van de jongste Booosting-aangeslotenen, kent ee n aantal pluspunten waarvan we u graag op de hoogte stellen. • Volledige prefabricage. I-Iet systeem wordt compleet afgeleverd op de bouwplaats. T ijdens de prefabricage wordt het sys teem voorzien van plafondafwerking, isolatie, dampremmer, dakbedekking en worden dakdoor- voeren geïntegreerd. Hierdoor is er minder afstemmingsverlies tussen aa nnemers en toeleveranciers. H et bouwproces is sneller en de kwaliteit is beter beheersbaa r. • G rote vrij e overspanning, tot 20 meter. M ede door het lage eigen gewicht kan op de onder- constructie (tot 80% ) bespaard kan worden. D e grote kolomvrij e ruimten die je kunt creëren zijn praktisch voor de gebruiker en bieden ontwerpvrijheid aan de archi tect. • Grote indelingsvrijheid. Lichtstraten en rookluiken kunnen makkelijk worden geïntegreerd. • Een standaard brandwerendheid van meer dan 60 minuten. • Een geluidsisolatiewaarde van 45 tot 60 dB (A) . • Een thermische isolatie van minimaal Rc = 3 m' KJW tot maximale Rc waarde van 5 m' K/W. • Bouwtijdverkorting door een zeer snelle montage, tot 2000 m' per dag. H et systeem bestaat uit een gegalvaniseerde, geprofileerde en eventueel 28% geprofileerde staalplaat. Andere RAL-kl euren zijn ook leverbaar. Als dakbedekking wordt standaa rd een grijze, enkellaags kunststoflaag aangebracht. Andere kleuren en EPDM worden ook toegepas t. Scanex is in 1999 door de SEV als Voorbeeldproject IFD-bouwen erkend voor de toepassing 'formul ematig bouwen' voor distributiecentra. ? info D e Horsten bouwproducten D e heer] Bloemen T 0522 - 241 330
 15. 15. • , Complexe vormen Door ons bezoek aan de Booosting wo rkshop Vrije Vormgeving (met dank aan Atelier Zeinstra, Van der Pol) hebben wij gemerkt dat er bij archi tecten en bouwers belangstelling is voor onze kennis op gebied van complexe vormen . Deze kennis heeft Yachting Consult opgedaan in de scheepsbouw waar we actief zijn met een combinatie van engineering diensten en software ontwikkeling. Voor de bouw zien we een aantal mogelijkheden. Architecten en toeleveranciers kunnen gebruik maken van onze MasterSHIP CAD/CAM sofrware of kunnen hun specifieke vragen uitbesteden aan specialisten zoals onze Engi neering afdeling. Software MasterSHIP is een op Windows gebaseerd CAD/CAM systeem dat volledig is geïntegreerd binnen AutoCAD. MasterSHIP automatiseert het traject tussen ontwerp en productie van schepen. Interessant voor de bouw zijn vooral de modules voor het modelleren van willekeurige vormen en vlakken. Een complete CAD/CAM oplossing ontstaat door combinatie met de MasterSHIP modules voor productie informatie. Zo werd onlangs sofrware geleverd aan een bedrijf voor het 'maken van uitslagen' van gekromd glas. Engineering en logistiek Daarnaast kan men terecht bij onze afdel ing Engi neering. Hier is veel kennis opgebouwd in het 3D- modelleren met MasterSHIP in combinatie met AutoCAD 2000 en Mechanical Desktop. Dit geldt vooral voor de engineering van tompen en soms zeer complexe opbouwen in staal of aluminium. D e link naar fabricage staat altijd centraal doordat Yachting Co nsult ook complete onderdelen pakketten levert. Er is ook ervaring met hout. Zo worden onderdelen voor bouwmallen geleverd voor (kunststof) schepen. Verder is er in de laatste jaren veel ervaring opgebouwd in het 3D-modelleren en CNC-frezen van interieuren in de jachtbouw. Belangstellenden kunnen op onze website kijken (www.yachtingconsult.com) of direct contact opnemen met Preek Smulders, business developer bij Yachting Consult. (E-mail: freek.sm ulders@yachtingconsul t.co m.) Daarna kunnnen we u vetwijzen naar de juiste persoon in ons bedrijf of naar een van onze komende CAD/CAM seminars. ? info Yachting Consult Engineering & Sofrware Contactpersoon: Preek Smulders N ieuwe Emmasingel 17 5611 AM Eindhoven T 040 - 2432395 _ _ _ _ _ _~_ _ _~-_ .J 15
 16. 16. de superspouw Misschien is het goed even het geheugen op te frissen . Het oorspronkelijke idee achter STEW (STaal En Woningbouw) ligt al weer dermate ver achter ons, dat er al een post-STEW generatie is ontstaan bij bOOOsting. De zucht naat sneller, efficiënter, beter en betrouw- baarder bouwen, dreefVerhoeven Bouwgroep een kleine tien jaar geleden in de armen van Jan Westra. Laatst- genoemde vertaalde de wens van de aannemer en broedde vervolgens op een innovatief woningbouw- concept gericht op meer woontechnische kwaliteit voor hetzelfde geld. Aldus werd begin 1996 STEW geboren, velen hebben zich sindsdien over het wiegje gebogen. Principe STEW bestaat per woning (met een basisafmeting van 7.20 x 7.20 m) uit twee stalen hoofdportalen en een stabiliteitsportaal. Deze constructie is stabiel, ook zonder gevel. Tussen de woningen is een verrassend grote zone voor (de assemblage van) leidingen en installaties gecreëerd; een soort superspo uw. Omdat gemeenschappelijke bouwdelen zijn vermeden, is de geluidisolatie tussen woningen uitermate gunstig. STEW kent in de afbouwfase een open horizontale Structuur tussen de verschillende woningen waardoor een efficiëntere afbouw mogelijk is. De efficiency wordt nog verhoogd doordat elke discipline in principe in één arbeidsgang de werkzaamheden kan afWerken, onafhankelijk van andere participanten. Prefabricage en 'droog' bouwen worden hierdoor vanzelfsprekend. Knaapje Ondanks of dankzij een lange aanloop, een mistige ontstaansgeschiedenis en interdisciplinaire bemoeienis, is het uiteindelijk tot de realisatie van een prototype gekomen. Onlangs is de vlag gehesen op het felgele stalen geraamte in het DuBo-park op het Eindhovense TU-terrein. Het wachten is nu op vervolgin itiatieven voor de gevels, installatie en andere bouwdelen. 'STEW heeft een enorme potentie', verklaarde Westra eens. Dat klopt, maar vooralsnog oogt STEW als het knaapje waaraan de nieuwe kleren van de keizer hangen. Wordt vervolgd. Ter bezinning Dat bouwkunde nog altijd een vreemde academische eend in de universitaire bijt is, werd pijnlijk geïllustreerd door een artikel in het TU-orgaan Cursor. Hulde voor de aandacht die zij schonken aan het bereiken van het hoogste punt van STEW. De tenen gingen krom bij het lezen van, langzamerhand klassieke, begrippen als peurschuim en spauwmuur (sic). Er is een lange weg te gaan. Jr. Maarten WiL/ems, Technische Universiteit Eindhoven

×