SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
;  .   ..

booos  nieuwsbrief
                                 I        9
                                                stichting
                                                industrieel
                                                bouwen
                                                nederland
•                                                    ,
                bijeenkomst
  De tweedehuidfaçade is een klimaatgevelconcept
  dat sinds eind jaren tachtig in ontwikkeling is. Het
  principe is dat de gewenste binnenklimaatcondities
  worden geregeld door de actieve werking van de
  tweedehuidfaçade en dat de gebouwtechniek slechts
  bijspringt. Bij dit concept kan duurLame zonne-
  energie worden aangesproken en kan gebruik worden gemaakt van
  thermische luchtstroming (schoorsteeneffecr). Op enige afstand van de
  thermisch geïsoleerde binnengcvd wordt een cnkdglas scherm om het
  gebouw 'getrokken'. Door openingen in de buitengevel wordt de
  spouw geventileerd met buitenlucht. En door het openen van deuren
  of ramen in de binnengevel is het mogelijk op natuurlijke wijze met
  buitenlucht te ventileren. In de spouwruimte is plaats voor een
  zonregulerings-installarie.

  Op woensdag 10 december is er de
  gelegenheid enige voorbeelden te
  bestuderen.
  Dr. Just Renekens (gevclspecialisl) en de heer/. J::mstvan de Firma Josef
  Ganner (gevelbouwer) lichten de eeme twee klimaatgevelprojecten in
  Düsseldorf. Te beginnen met de in aanbouw zijnde Stadtror in
  Düssseldorf. a de lunch wordt het programma vervolgd met een
   bezoek aan het Victoriahaus, een kanroonoren in Düsseldorf die voor een dcd al is opgeleverd.


L                                                    .J
,
   ~  ,I   1  n
In het centrum van het Ruhrgebied is in februari 1997 een kantoorgebouw met een
tweedchuidfaçade geopend. De ronde open toren heeft een diameter van 32 meter en een hoogte van
120 meter. Door de toepassing van extrablank glas als 2e huid is het gebouw zeer transparant. Het
hoofdkantoor van de Konzerncentrale RWE und Ruhrkohle
is hier gevestigd, een vertegenwoordiger van het architecren-
bureau lngenhoven, Overdiek, Kahlen & Partner uit
Düsseldorf zal uitleg geven over het ontwerp en de bouw.

 PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG R
 08:00    Verzamelen Motel Van der Valk Eindhoven
 10:00    Stadttor in Düsseldorf
 11:45    Lunch
 13:00    Victoriahaus in Düsseldorf
 14:45    Rit naar Essen
 16:00    RWE in Essen
 19:30    Terug in Eindhoven                ... Stadttor . Düssel dorf


Maximaal 20 aangeslotenen kunnen deelnemen. Over vervoer en een eventuele bijdrage in de
vervoerskosten word t u nader geïnformeerd.

  Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
• • • • • • • •, • • • 0      n t wik k e 1 n 9 I      0

           De uitdaging van de
             afbouwpuzzel
  W stoor t zich aan de ver warm i ngsmonteur di e over de net
   ie
  geschi l derde tr ap naar boven loop t ? De schilder ? Waar schijnlijk
  we l . Ma ar na een ko rte ver bal e expl osi e ( en het vert rek van de
  monteur) zal hij de schade wee r herstellen.

  W at gebeurt e r aJs blijkt dat de tegelzetter de prachtige, dure, in die speciale kleur hbllW
  gefubriceerde tegeltjes tegen de wand vall de 3e woning reclm heeft gezet) T envijl de rl,ln nemer de
  3 c woni ng links bedoelde. Ook h ier waarschijnlijk kortstondig kwade gezichten en daa rna
  rech tzettcn.
  En dc voorrij kostcn vall de loodgicler dan, ,ds hi j voor dc 7 e , de Se of de 9 c keer voor een uu rtje op
  een werk moet verschij nen) Als h ij om 15.00 uur klaar is, g:l;lt hij dan naar een volgend werk of houdt
                            hij het voor gezien) Hoc ren dabel is een 100dgiClct°
                              eige nlijk. hoeveel uur pcr dag werkt hij no u ech t)


~~;~~~~~~~~~?~~~;;:=====~~"Allcmaal vragen die te m'l.kCIl h ebben met
I                                   de comp lexite it vat) hct Jfbollwproces.
                      ~~~
                                    Kansen en uitdaginge n voor Oll tvcrptrs,
                                           a;m nemers en WcleyeLlJlciers
                                           t.e over. l il her aAJollvproces is
                                           nog veel te winn en. Dat za.!
                                           ook wel moele n want als wc,
                                           zo~ls  T ommeI ve rk!:tarde, in
  de VI I EX-locaties blijven bouwe n terwijl de NXI R aanroonr dar leegstand dri ngt, da n word t prij,-
  perfo rmance o peens wel héél bclangrij k.


  Faalkosten, af~(cm m ingsvc rliczcn en onrend;lbcle aC! ies tijdens de Abouwhsc zullen daarb ij essentieel
  zijn. De pogingen die d'l;uroe in de hi slo rie zijn onderno men zijn vrijwel allen gebaseerd op schelding
  van leidin gen; Malma, D ULl D ip CE i , IN H Z en :l nden;n . De invloed op cic:: afbOllwo rgan isatie
                          .A+
  opent de optie voor een industriël e aan pèl k, w;qrbij tevens flexibil iteit in o ntwerp , pro d uctie en
  geb ruiksf.1 sc binnen ha ndb ere ik komen .


             Xf ic voel t zich geroepe n eens te brainstormcn ovcr di t item )
                Xfie on tw ik kel t m ee ;1a l1 ecn haal ba re foll ow-up )
                          lic rc;[geert)

  Jos Lichrenberg, Bestu ursli d Booosting, D irecleur A+ , buro voor bOllwl' roductontw ikkding                              03
,-                                                       a '~l;.1S       9


                                                     flexibele
                                                     hallenbouw
       Bu ro A+ uit Roermond, (l3 üoosting) is onder ausp ici<:n v,m Stich ting BOllwinnovatie Limburg bezig
       met de omvvi kkcl ing van het Q-BuS project. O -B uS staat voor Quality Build ing System . Het is een
       flex ibel bcdrijSballensysteem, waarb ij het dak, m':t a.llc techn ische voorzien ingen, op stahoogte word t
       gemonteerd. Via een kolom , die zich in het m idden bevin dt en door het dak steekt en wien wordt
       de dakconstructie opgevijzeld tot cen plaast ingshoogtc V'Ul max imaal 8 fllC tèr. H" cwd de constructie
       duurder is d,ul nQtmaal, zijn cr ved voordden. Tijdsbespa rill g (op- <;11 :,fkliI1111I1..:n van  sr~ i ge[s  vervalt),
       vergroting van de veiligheid vall werkncmers (doo r het werkcll op stahoogr<.:) en verhoging van ck
       kwali teit dtJ or naLlwkcurigcr werken. Het syHccm is b ip.O!1ck r gesch ikt voor roe-passi ng in

       W,"kclwmPbC""h"W' OOt:~ ~
I I
ADRFS

 I I
pü S1t.'ODr
C  Komt OF ,c<..:J1sdag 10 dccembtT 1997 V;11) ( ,00 Wt jlJ .30 lUl" ni:!a- de
   hijct:nk.oll1sr '0(; rwe~de hu i df.1çadc ' rt bscn ~I 1l i.i"c1dorF l11èt personen.        Booosting
   (AVA)   (zit' ~ir. ;[//lIlg. 01 -( 2)

o Kom t up dondcrd.!; 15 j.l ntl"l"; I <)9~ va n 15.00 tol 1') ..10        L1 ur 1l;1Hr  de    Postbus 10197
   Flcx-bijccnkom., r/n icuwj;t;lr.,horrc! tè Mucrdijk mer
   (A Vil) (zit lIr. 'il pag. 05-0(,)
                                           P,:'-'OIlC'-1.
                                                     3004 AD Rotterdam
: ' ()ntv~ng[ graag inform:1ric over p~urlcip ;Hi~ bij Buoosti ng.
=
:J Bestelt hcr hock              V   ·Iooo,til')!, in heeld" ( 1994/95)
                        o 'Booosting in o<:flrijf (1 092)
                        I...  "Tussen trad iti e  el1  cxper imCll(' (198'1)
   Rpt1f;if'(U1ft!'1i: 125,Oü

   Nirt-pllrticipf1it&fll: f YJ .'50
L.                                                                    .J
,
-(A
 VA)
                   FLASH :
                FLE X'~ jb)'~ l i te'] t
                @ls strsrteg1e
  Een goed begin van het nieuwe jaar: een middag in het teken van
  producton t wikkeling in de praktijk. De hoofdrolspelers zijn Flex
  building & interior systems. industrieel ontwerpers (Booosting)
  en GE Capita7 Ye7lowcabin. leverancier van tijdelijke ruimtes.


  E ind 1995 is Flex building & inrerior systems benaderd door GE Capital Yellowcabin voor het
  bedenken van een oplossing voor her probleem dat het bedrijf ondervond als verhuurder van 'tijdelijke
  wi ll1te': op kl antspeciflcJti e verb ouwde units kwamen terug en waren niet meer in te zetten. Om de
  snelle leven ijd te garanderen mo est ee n Cl10rme voo naad worden aangehouden. Flex building &
  interior systems werd gevraagd een unitsysteem te ontwikklen dat inspeelde op de uitgangspunten van
  GE C ap ita l Yc1lowcabin: flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid.

                             Plex building & interior systems heeft FLASH
                             ontwikkeld.  Een strategisch unitsysteem waarbij
                             elke unit volledig flexibel is in zijn gevelopbouw
                             en indeling. In feite wordt gestandaardiseerd op
                             componentennivo en niet meer op unitnivo,
                             waarbij een wand- of een raampaneel als
                             component onderscheiden wordt.


                             Alle wijzigingen aan de unit kunnen binnCl1 zeer
                             korte tijd worden uitgevoerd en de units
                             kunnen gekoppeld en gestapeld worden      Wt

  gebouwen met een hoge gebru ikswaarde qua comfort en esth etiek. Het elektrisch systeem is even
  flexibel als de indeli ng van de unit. Doordat een unit slechts bestaa t uit een vloer, een daksectie en
  vier kololm11.cn, waarbij de gevclclemenren per project worden ingevuld, zal het aantal units dat op
  voorraad behouden moet worden drastisch worden gereduceerd en zal de bezettingsgraad per unit
  aanzienlijk toenemen .


  In septembcr 1997 is hcgo nncn m ct de prod uctie van de nieuwe units.
L                                                       .J
r                                                                                               ,
          i                                                                          i
    !II[".__ ...;_.. __ ...... -     ' ..... _..........___._ ',---............ _. __ ........ ... --.-.........

     i
  ... T······
    I
                                                                                    i


  ... ·r-· .. ·-·-r· .... ·         ..................... -······--···---·-.. ··B.lIIIIiIE!Il!IiIIIIIiI!lII!I!!.······· ..---..···--··!!.. ·- ·-··· . -..
                                                                                r·
                                                             ~i
     !     :    I
  . .t·     +      ............. .. ........._......... ...........           .......... -....... . ..···.. ···-...... ·.. ·r ·······j·
                                                                          ..
     j     ,                                                                                  !
      '''_''_'''_''-ijr-''_ _ .._ _--- ..._. ..__
   [XI(j.l_     .. '     .. _ _ - _ --. ----+______+---_ ....._ -__ _ _ -__
                                  "_ _ .. ..... ... "_ 0 '  r . -----"-----.--------   .._ u  • . _ • • _ _ ••• _
                                                                             r
                                                                               •· ..  --~._ . _--------jrs;;


       Op donderdag 15 j;llluari 1998 organiseert          rlcx building    & interior systems een middag bij haar
       opdrachtgever in het zen uwcentrum te iI,1ocrdijk om u uitleg te geven over de ontwikkeling VJn dit
       product.


       H et bcscu ur van Booosting maakt tevens van de gelegen heid gebruik om met haar aangeslotenen een
       glas te heffen op een nieuw inventief jaar. U bent van harte welkom.

       PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA
        15:00 Ontvangst en opening
              door j,'Jolike Post, voorzitter Booosting
        15:15 'De wijde wereld van de tijdelijke ruimte'
              door Anc de" Ha1'tog, plantmanager van GE Capita! Yellowcabin
        15:30 'f'LEXibilitcit aJs strategie'
              door drs i,. Hann Boomsma, directeur van Flex building & interior systems
        15:50 'De ontwikk1eing van het Flash-unitsysteem'
              door ir Edk Roscam Abbing, projectmanager Flex building & interior ~ystems
        16: 15 Tegenlezing
              door Prof. ir A. van Rande-tl (onder voorbehoud)
        16:45 Discussie
        17:00 Rondleiding en demonstratie van het FLASH.systeem bij GE Capita! Yellowcabin
        18:00 Nieuwjaarsborrel Booosting
        19:00 Einde
          Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart.


L
•                                                      ,
    Verslag van de bijeenkomst bij Hoogovens op donderdag 2 oktober 1997
   mogelijke spatten van staal en zi
   Booostingleden de Hoogovens-fabri
   te komen, klaar voor een onderkoelde discussie over drie nieuwe
   ontwikkelingen: het emailledak, het schaal dak van het Nomadisch
   Paviljoen en Star-Frame.

   Hetemailledak is een prille innovatie. Op basis
   van geëmailleerde staalplaat zijn dakelementen in
   omwikkeling, die uitmunten in duul7..aamheid
   en architectonische expressie. Ze passen qua
   uitstraling zeer goed bij de high-tech look van
   photovoltalsche cellen, dus daar kan wel eens een
   markt ontsraan. Voor het zover is dient
   Hoogovens een zaken partner te vinden die kan
   gaan werken aan de integratie. Want emaille
   heeft een nadeel: er kan naderhand niet meer schadevrij aan worden gesleuteld. Dus moet er een goede
   aansluiting worden gevonden met schoorstenen, dakkapellen en noem maar op. Mooi is het
   emaillesraai zonder twijfel en het biedt vergaande mogelijkheden voor 'versiering' via inprinten van
   tekst of beeld. Grote vraag voor menig Booosting-lid is ecl1ter, of de markt hierop zit te wachten en
                             of de maat- en integratieproblemen ooit goed
                             zijn op te lossen. Voorlopig gaat Ark/te van
                             PoppeL, bouwkundig geschoold productmanager,
                             ongestoord  verder  met  verkennen,   onze
                             suggesties uiteraard in gedachten houdend.


                             Voor het Nomadisch Paviljoen dat in 1989 in
                             het atrium van het Haagse stadhuis moet
                             komen, heeft rekenmeester Jan Marcus van
                             Hoogovens een bijzonder scnaaldak bedacht.


L.                                                      .J
r
                            11                           ,
  Her werd een hyparschaal uit twee lagen profielplaat type SAB 70R/SOO. Afmetingen van 10 bij 13
  meter, met een hoogteverschil van 5 meter. Zo eenvoudig als dit klinkt was het niet om de lichte
  constructie voldoende stabiliteit mee te geven. Voor een snelle berekening van een dergelijke
  geometrisch niet-lineaire constructie is de computer onontbeerlijk, hoe srom dat ding volgens MarclIS
  feitelijk ook is. Het leverde mooie plaatjes op van de spanningen in het gekromde dal<:vlal<, met als
  eindresultaat een lichtgewicht schaaldak zonder stijve rand en met, op slechts drie - bijna willekeurige
  - plaatsen een ondersteuning. De oplossing besrond mede uit het haaks op elkaar bevestigen van de
  profielplaten. Kortom, een sterk staaltje denk- en rekenwerk, gepresenteerd door een enthousiaste
  rekenmeester. Het moet gezegd, dit onderdeel leverde nauwelijks vragen en discussie op. Het was ook
  best wel moeilijke materie.


  Veel gemakkelijker te beoordelen is het derde
  'nieuwtje', dat niet echt nieuw is: Star-Frame.
  Opnieuw wordt getracht om als alternatief voor
  hoU(,  beron,  kalkzandsteen e.d. staal als
  constl'uctiemateriaal    voor  wonl11gcn   te
  imroduccren. Voordeel is het lichte gewidu en
  de korte bouwtijd, nadeel is - zo vonden enkele
  bezoekers - dat cr geen beh.oefte aan zou zijn.
  Discussiestof te over dus, maar Star-Frame
  directeur Ad Reinen stond sterk in zijn schoenen.
  Hij kondigde bijvoorbeeld een alliantie aan met
  een   grote  woningbouwer.   Een  dergel ijk
  demonstratieproject is hard nodig, want ook hij
  vindt de Nederlandse bouwmarkt 'zeer, zeer
  conservatief. Vooralsnog wordt gemikt op vier marktsegmenten: woningcasco's, gevelsluitende
  elementen, oproppen van flats en lichte bovenbouw voor nieuwe woningen, waarbij de eerste twee
  de speerpunten vormen. Vooral de gevelsluitende elementen blijken erg populair te worden, aldus
  Reinen. We gunnen hem voorlopig het voordeel van de twijfeL ...


  Pieter de Mos, journalist


L                                                       .J
•                                                          ,
             Vers l ag van de seminar ' Archi t ectu ur Maken V'
                   op vrijdag 24 oktober 1997


          Wat is er loos met de
            gl@zcefl1 doos?
    Dat was de vraag waarop een groep studenten                  aan   de  TU  Del ft
    vrijdag 24 oktober een antwoord moest geven.

    Dat antwoord   kwam in de vorm van acht ontwerpen, aangevuld met een drietal lezingen van
    architecten. Ruim veenig Booosting leden toonden zich geïnteresseerd en schaarden zich bij één in het
    Nederlands Architectuurinstituut om het antwoord aan te horen. Het symposium 'Architectuur
    Maken V' kon beginnen.


    Voor de mensen die net aanschuiven eerst een korte toelichting. In 1992 werd de eerste 'Architectuur Maken'
    ('AM) gehouden. Dat was een anderhalfcl..aags symposium met workshops om de toen nieuwe
    afitudeerrichting Bouwtechnologie aan cI.e TU Delft te introduceren. Dat vonnde het begin van een serie
    van activiteiten waaraan Booosting en de afitudeerrichting Bouwtechnologie samenwerken. Doe! van deze
    activiteiten was en is om contact tussen opleiding en praktij/ç te leggen en te behouden; de vierde 0 van
    Booosting. Bij 'Architectuur Maken IJ' werkten Booostingieden en stu(üm en aan ontwerpen voor een
    intelligente woning. Bij 'AM lIJ' onderzochten docenten en Booostingieden ofmaterialen en technieken uit
    de lucht- en ruimtevaart toegepast konden worden in cI.e bouw. 'AM IV' stond in het teken van materialen
    en de realisatie van een 10 m hoge toren, gebouwd door studenten met hulp van Booosting bedrijven.


    'AM V' had de gevel als ondelwerp, met name 'glasgevels'. De studenten van de afstudeerrichting
    Bouwtechnologie moesten de gevel van de kantoorvleugel van het Nederlands ArchitectuurinstitllLlC
    - de 'glazen doos' - heron twcrpen . D oordat bij de huidige gevel bijvoorbeeld zonwering ontbreekt,
    kan de temperatuur in de zomer hoog oplopen.
    In een kleine tentoonstelling werden de acht
    ontwerpen getoond. Veel ontwe rpen trans-
    formeren de bestaande gevel naar een kli maa t-
    gevel of een tweedehllidgevel. Door in de zo
    ontstane spouw zonwering te plaatsen en de
    ingevangen warmte af te voeren, kan de warmte-
    last flink worden verminderd. Eén ontwerp
    maakte gebruik van vloeistof gekoelde ramen,
    een idee dat Nor/aan Fosteronlangs presenteerde
    bij een workshop genaamd 'Archi tcctural
    Visions for Europe'.


the building really deserves so m hing l i ke tha t
                 et             ~


L                                                          .J
r                                                         ï
  Een forum bestaande uit Mick Eekhout (TU Delft, Octatube), Bert van de Linde (Scheldebouw) en
  Just Renckem (TU Delft, Rel1Ckens advies) opende net symposium m et een kon commentaar op de
  snrdentenplannen. Het plan met V85tc zonwering voor de gevel bC$taande uit Oka-Solar hme1len werd
  het meest simpel en praktisch bevonden, maar ook het meest ingrijpend voor de bestaande
  architectuur. Het plaatsen van PV-cellen op de luifel o ntlokte de opmerking 'tne building really
  deserves something like that'. Zo werd elk plan onder handen genomen.
  Vervolgens waren de lezinggevers aa n dc beurt. Hinrich Reyefts, assistent-professor bij Jo Coenen aan
  de Universität Ka rI rune, begon met een historisch overzicht van de ontwikkeling van het denken over
  - en ontvferpen van - gevels. lVJichae! Schumacher - de architcct, nict de Formule I-coureur - toonde
                             een aanta.! proj ecten. Allereerst dat van een
                             kantoorgebouw voor een reclamebureau te
                             hankfurt. De noordgevcl daarvan is ui tgevoerd
                             met een volledig glazen 'serre'. Ook uit een
                             project te Leipzig bleek Michael's voorliefde
                             voor glas. Doordat ook hier de voornaa mste
                             glasgevel op het noorden georiënteerd is, speclt
                             de zonisrraling hierbij lang niet zo'n grote rol als
                             bij de gevel van het NAi . Jouke Post sloot de
                             lezingen af met een toelichting op h et XX-
                             project waar zijn bu reau momenteel   <1:111  werkt.
                             Volgens hem heeft het kantoorgebouw van de
                             toekomst een economischc levensduur van
                             slechts twinrig jaar. Hij liet zien hoe Donald
                             Duck met enkele ferme namerslagen een
                             gebouw wecet om te toveren tot kaarsrechte
                             stapeltjes hout, glas en stee n, klaar om opnieuw
                             te gebruiken. Omdat dat de meeste slopers nict
                             lukt, stelt hij voor het gebouw zelf uitéén re laren
                             vallen aan her einde van de gewenste levensduur.
                             Waarschijnlijk kunnen    studenten van     de
  faculteit Bouwkunde binnenkort zien hoc dit vrijwel volledig glazen kanotoorgebollw in enkele
  maanden wordt opgetrokken en hoc het vervolgens na twintig jaar tOt stof vergaat. Het gebouw za.l
  namelijk vlakbij het gebouw van de fac ulteit Bouwkunde verrijzen.
  Hierna smachte iedereen zo naar een drankje - ook in de aula van her NA.i kan het warm worden -
  dat niemand behoefte had om een vraag re stellen. Jan Brouwer deed nog het verzoek aan de Booosring
  leden om zich vooral te melden als ze de studenten met raad en daad terzijde willen staan bij de
  uitwerking van hun plannen. In de komende maanden zullen de studcnrefl de ontwerpen verder
  verbeteren en niervan vervolgens prototypen vervaardigen. Ook Booosringieden die niet bij het
  symposium aanwezig konden zijn, maar wel g6nteresseerd zijn in het vervolg van het projecc kunnen
  zich bij de faculteit aanmelden. Het gehele project zal eind februari 1998 worden afgesloten met een
  tentoonstelling bij het NAi van de ontwerpen en protOtype n. De vierde 0 zal Booosting dus nog een
  tijdje achtervolgen.
  ?
  Voor informatie: Jan Brouwer !jaco Haartsen, facul teit Bo uwkunde TU Delfr,
  rel: (015) 2781304, fax: (015) 278 4178, e-mail: j.haartsen@b k.tudelfr.nl

L                                                         .J
,
                .M.t·Hiiii,_'--___a_9"-e_n_d_a___---'

                Activiteiten 97/98
  wo 10 december 1997     'De Tweedehuidfaçade'
                in Düsseldorf en Essen (Duitsland)  II!  I' pdg;'", 0/ (AV A)
    do 15 januari 1998   ' Flash' van FLEX building & interiorsystems   IIr 'I.? I"'gilill () > (A VA)

       augustus 1998   Booosting 10 jaar                (AVAl staat voor Alleen Voor Aangeslotenen
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••
                          In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen NederLlnd,
booosting
 stichting
                          Booosring, opgerichr vanuir een gecombineerd iniriarief van
                          indusrrie, onrwerpers en architecten, De voornaamste doelstelling
 industrieel       van Booosting is her bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, ondenoeken en
 bouwen         coepassen van industrieel te velvaardigen bOllwproducren en gebouwdelen, ter verhoging
 nederland          va n de l(valireit van de gebouwde omgeving, Op de antwoordkaart kunt u aangeven of
••••••••• •          u ge'interesseerd bent in meer infol'll1arie over de acrivireiten van Booosring,  :  ...       Hoogmadesrraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam
             tdcfónn 010 4156304 tckbx 010 4157409 L-nuil paarch@pi.ner
             homt'page http://www.OOO.nl/booosting
             <:ollla.:(pCrsoon: Jolanda Steenhouw{?/~
             bereikbaar: di en wo va n 9.00 cor 17.00 uur en op do van 9.00 tOt 13.00 uur
             Redal ie Jolanda Steenhouwer
             Vormgeving: Patricia Brouwer Design
             Druk: Drukkerij Hans T!-I.f~jen
             N1<:( dank aan: Jaco Haal'tsen, Jos Lichtenberg, Pieter de Mos, Just Renclm1S,
             Erik Roscanl Abbing, Arno/d de Vries Robbé en Robert Winkel

  ..          Voorfittcr
             Vicc '(lOrl.iucr
                        Jouke Post Post Ter Avest Architecten
                        Eric Vreedenburgh      Archipel Ontwerpers
             Scne(aris       Jan van der Woord      TU Delft
             T'cnningmce(t:r   Johan Riezebos       CVK Kalkzandsteen
             L.id         Jos Lichtenbl!1g      BuroA+
             lid          Henk van Laarhoven     Hubert-Jan Henker ArchiteC[en
             I id         Jaap Koning         Jaap Koning Industrial Design


                                                         ..J
                            11
•                                 IJ                                 ,
                     _~J.I."~Diil._            parti ei panten


             Ni euwe participanten
  3allast Nedam IGB B.V.                 Contactpe rsoon : J.A.G van Oostrwn, di recteu r

@ Ballast Nedam IGB                        Ballast NedamlGB opereert op her terrein van het
  Kan t oo r Utre cllt                      onrwerpen onrwikkelen, aannemen en uitvoeren
  Spe ci ale Projecten                      van utilitaire bouwprojecten. Naast nieuwbouw van
  Postbus 1794                          O.a. scholen, sportcentra, huisvesting voor overheids-
  360 0 BT Maarssen                       diensten. bedrijfsgebouwen en winkelcentra legt zij
  T 0346-585960                         zich tevens toe op onderhoud en verbouw.
  F 0346-58597 3                         Het kantoor Utrecht Baljast Nedam lGB verzorgt in
    ht t p: www . bal l ast nedam .com            de regio Midden-Nederland en Noord-Holland
                                  specifieke projecten zoals bijvoorbeeld het NlJ
    TNO te Hoofddorp. gevangenissen en ziekenhuizen. Ook specialistische hoogbouw als de
    Millenniumtower die momenteel in Rotterdam wordt gerealiseerd valt onder de veranrwoordelijkheid
    van Ballast Nedam IGB Speciale Projecten.


    De filosofie van Booosting stemt overeen met de onze en is reden tot aansluiring en acrieve deelname.
    We denken dat dar leidr tOt synergie en een ruime uitwisseling van nieuwe ideeën.

  BEDRIJVEN                  INDUSTRIEEL ONTWERPERS
  Allianc/' Lurope              /ld /Jf/ll Ber/o IndwlJ'/,tf Design      Anhitecten en COlISulftll/lS A&c
  Bik BOltwpl'Oducten             Fïex Building 6" InteriO/' Systl'ms      A eN Constl'llcteurs
  Brrtkellnterimr Groep            Hol/twd Processing              Bal/ast Nedam IGB, UmrIJt
  Bmynzeel Keukens en Kmlen         JallP Koning ll/rllIStrial Design       13/'''[1,/4' Rur/:{/u voor bouwen 6- miliell
  1J/1II GUl/pen Hendil/gs          LlInt/mark D,'si[11 6- Tecfmology       Bureall AI/genellt
  CVK Kalkvmdsteen              riVO Industrie                BDA Groep
  Fabriek van I'/ilfltwerken H. (lal/ D(/m                         CD20 BOlllvsyslemen
  Enitor                   ARCHITECTEN                  Co/'Smit Raadgeomd !Ilgenieunburellit
  Hoescb 130uwsystcmm Neder/mld        Archipel Ollfwl"jJers             D3BN 01'11 Haag
  Holer Sptemcn & Compol/mten         Architectenbureau 13öhtlil/gk         II/g. Karel H. Dekker
  Hoogovens Groep              Jan Rrouwer Associtltcs            Façotl, COlISulting 6- EI/gil/eering
  Humer Douglm                Rul/horst Architecten C/I Stedmbouwer.,·   GeNie CO//Silit
  Kömmerling 13enehL"             G.l'EZED                   Ir A. Hoek CS' Bouwkul/dig Ingenieu/'S
  JJKmls                   EGN! Architectm                Hogeschool ElISchede
  Krupf Bomalex                Hubert-jttrl Henket b"tl IIrclJitecten    Hogeschooilvliddm-Brabtlllf
  Octatube Space Sn'uctures         josé OSO/'io LO/Mto              Hiemch Engineering
  I'ietemlfll/ Hardglas            ir Dflftn Pelen                Kantoor Mn de Toekomst
  Plmtim Plaat                I'ost Tel' AI/es/Architectell         I'rofIr PH. H. Leijel/deckm
  Polyblock                  jan Tirmnen                  Nationale Wonill[1'llfld
  I'OIyl/0/17I                 Tj'iè/l Design               . RGD, directie Ontwerp & Techniek
  Rewa13udel                  TUI/Hllowing Architecten           Sttlalbollw Illstituut
  Reyno/ds /lrcbitectmmystemen         VerlJ/tig Hoogendijk Architeklen       Stichting Aluminium Cen/non
  Roekwool [apinlls              Arehitektenburo ViJSer 6-Beerm(//1      TU Delji
  Saillf-RoclJ Gltts             ir Frank  lJtltl ~~leJ)           JU Eindhoven
  Somfj Nederlllnd                  Buro voor Architektuur         VKG: Vereniging van Kumtslof
  Trespa International            . Atelier Zeil/sn'a, {Jfll/ dl~' Pol b" io      Geile/elementen Fabrikllnten
  Ubbil/k Nederkmd                                     Verenigil/g Neder/anrlse Cemmtindwtrie
  Unicom Nederland              OVERIGEN                   H. de Wil Gmsultancy
  V'/oloegtl Panelen             A + Bureau [Joor               Ingenieursbureau Zormeoelt/
  Zootlljens Betoll                 13ollwprodllktontwikkelil/g
                        Adlliesbureau /lOOI' Bouwtechniek /WT    .. nieuw aangeslorcn
L                                                                   .J
·   ~_____________ ~                      mijns inziens
                                                              ,
                       Veel=mOOOi?
     Wat uniek is is vaak moooi. Oe mens heeft een (gezonde) aangeboren
     neiging tot individualisme. waardoor een un i ek object als mooier
     ervaren dat in serie of massa vervaardigd wordt. In deze zi n heeft
     de ambachtsman een natuurlijke voorsprong op de industriee l
     ontwerper. Maar uniek is vaak ook duur. terwijl de schaal-
     voordelen van serie/massaproductie enorm kostprijsverlagend
     werken. Hier wint de industrieel ontwerper het van de
     ambachtsman.


     Met name in de bouw is h et in serie/massa produceren een relatief nieuw verschijnsel. In de bouw
     is er vaak sprake van hoge behoefte aan flexibiliteit: verschillende gebouwtypes, verschillende functies,
     verschillende gebruikers. Lang was het zo dat men deze flexibiliteit slechts op ambachteJijke (en dus
     unieke!) wijze kon real ise ren.


     product systemen
     Inmiddels kunnen we veel problemen in de bouw oplossen met product-systemen: wandsystemen,
     gevelsystemen, systeemplafonds. De flexibiliteit van deze systemen komt voort uit het in kleine
     componemjes opsplitsen van het eindprojecr. Door te variëren op componenrniveau omstaat een grote
     variëteit en fl ex ibiliteit op systeem niveau. Deze co mponenten worden in serie vervaardigd, waardoor
     de systemen betaalbaar zijn. Maar een unieke uitstraling hebben ze niet. ..

     qoPct,oo,1      lex·bl,l    proctucerrhaar,       maar bovenal       mooo i
     Vaak horen wij dan ook de kl acht van architecten dat bouwsystemen (per definitie) lelijk zij n, en hi er
     ligt voo r industrieel ontwerpers een enOtme uitdaging. Is het niet mogelijk om met de componenten
     van een systeem dusd an ig te variëren in vorm, textuur en materiaal dat de componenten tezam en een
     uniek eindres ultaa t generc ren ? Als we ons bij het ontwikkelen van systemen niet slechts richten op
     flexibiliteit in functionalitcit, maar ook op flcxibiliteit in esthetiek, dan bundelcn we de krachten van
     de ambachtsman en de industrieel ontwerper. Graag gaan wij in sa mensp raak met architectcn en
     eindgebruikers deze uitdaging aan: het ontwik.kelen va n bou wsystemen die go edkoo p, flexibel,
     produceerbaar, maar bovcnal moooi z.ij n l


     Erik Roscam Abbing
     Flex building & inrerior s)'s tcms
  ...                                                        ...
L                                                              .J
14
                                                        ,
                 Booosting


          'Steelstudy
  Bij dit 'Steelstudy Houses' -project wordt getracht O.a. de problematiek van de beperkte gebruiksduur
  van een gebouw in het ontwerpproces te betrekken. 'Sewalt' is één van de woonhuizen in dit project.
  Dele woning bestaat uit een geheel stalen constructie, waarop een stalen huid wordt bevestigd. Het
  grote overstek van de verdieping wordt door de toepa.ssing van een vicrcndeelligger mogelijk gemaakt.
  Deze ligger van 15 x 4 meter wordt in de werkplaats in elkaar gelast en op het werk gemonteerd. De
  vloeren en het dal< worden eveneens uit staalplaat gemaakt. Door het hoge gehalte aan stalen
  bouwonderdelen kan gerust gesproken worden van een 'stalen' woning.
  Her 'Steelsrudy Houses'-project is niet alleen opgezet om te onderzoeken hoe stalen woningen
  gerealiseerd kunnen worden, maar juist ook om de voordelen van de lichte staalbouw te onderzoeken.
  Eén van de uitgangspunten voor het ontverp van het woonhuis 'Sewalt' is het energiegebruik tijdens
  de levenscyclus van de woning. Het energieverbruik tijdens de bewoning kan worden verlaagd door
  gebruik te maken van de verschillende energie-opwckkingsmethoden en het volledig uitbuiten van de
  oriëntatie van de woning op het kavel. Een complexe materie; maar het lopende onderzoek biedt
  veelbelovende resultaten, Wanneer het energieverbruik van de stalen woning tijdens de gehele
  levenscyclus voordelig ten opzichte van de conventionele bouw blijkt te zijn, kan dit in de toekomst
  een belangrijk argumenr worden om de bouw van stalen woningen te stimuleren.
  Wordt vervolgd', ook op :http://www.luna.nl/- 130 13             Robert  1XIinke~ architect
L ______________      ~~   ____   ~  ____________________________                 ~
•                                                           ,
  Nieuwe fiscale faciliteit voor
  Met     a r b 0 - i nvest e rin gen
     ingang van het nieuwe jaar zal een
  nieuwe fiscale faciliteit voor arbo-investeringen
  (verbetering van arbeidsomstandigheden) van        Verdubbeling budget EIA
  kracht worden. De regeling is een initiatief van      Het kabinet oven"eegt om meer geld uit te
  het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-         trekken voor de regeling Energie-investerings-
  gelegenheid en beoogt de aanschaf van bedrij fs-      aftrek (ElA). De ElA is begin dit jaar voor het
  middelen te bevorderen die schade aan de          eerst van kracht geworden met een budget van
  gezondheid en het ontstaan van arbeids-          f 125 miljoen. Volgend jaar zal dit budget
  ongeschiktheid   van  werknemers    moeten     waarschijnlijk verhoogd worden tot f 250
  voorkomen. Verwacht wordt dat het budget          miljoen. De ElA-regeling is een fiscale regeling
  voor het eerste jaar f 10 à  f 20 miljoen zal      op  basis  waarva n  het   voor  bedrijven
  bedragen. Voor de daaropvolgende jaren zal         aantrekkelijk wordt te investeren in energie-
  meer budget beschikbaar kom en. De faciliteit zal     besparende bedrijfsmiddelen. Op dit moment
  qua uitvoering vergelijkbaar zijn     met de     zij 11 er al meer dan 1000 aanvragen voor de
  VAMIL-regeling,   de  regeling  willekeurige     energie-investeringsaftrek ingediend.
  afschrijving  milieu-investeringen    van  het    De technieken in de toepassingsgebieden
  Ministerie van VROM . Momenteel werkt de          'gebouwen en processen' zotgen voor het
  Afdeling  Arbeidsmilieu   van  de  Directie    grootste deel van de investeringen. De roe-
  Arbeidsomstandigheden van het Ministerie van        passingsgebieden   'transport  en  duurzaam'
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de lijst       blijven enigszins achter. HR-ketels en isolatie zijn
  van bedrijfsmiddelen die voor vrije afschrijving      veel aangemelde Ondel"'l'erpen.
  in aanmerking zullen komen.
  Bekend is dat de lijst betrekking zal hebben op 3     f 30 miljoen voor derde tender BTS
  categorieën bedrijfsmiddelen, namelijk:          Bekend is geworden dat het budget voor de
  o  Bedrijfsmiddelen die erop gericht zijn de       derde indieningsperiode voor de regeling Besluit
  blootstelling aan toxische stoffen te red uceren.     subsidies   Bedrijfsgerichte  Technologische
  8  Bedrijfsmiddelen die erop gericht zijn de       Samenwerkingsprojecten (BTS) is vastgesteld
  blootstelling aan geluid (lawaai) te reduceren       op f 30 miljoen. Tot en met 15 december 1997
  (bijvoorbeeld constructiewijzigingen, dempen        is het mogelijk een samenwerkingsproject in te
  van mechanische aanslagen, het toepassen van        dienen. Het voorstel dient door een samen-
  omkastingen, geluiddempers).                werkingsverband uit ten minste twee, niet in een
  9 Bedrijfsmiddelen die erop gericht zijn de        groep verbonden personen of rechtspersonen te
  l}'sieke belasting te reduceren (b ijvoorbeeld       worden ingediend. De samenwerking moet
  werktuigen en tilmachines).                tenminste voor 50% betrekking hebben op
  Tot en met oktober is het mogelijk voors tellen in     indu strieel  basisonder7..0ek  (theoretisch  of
  te dienen voor bedrijfsmiddelen die in de boven      experimenteel). Per sa menwerkingsverban d kan
  beschreven categorieën vallen en daarmee in        een subsidie van maximaal 37,5% van de
  aanmerking komen voor plaatsing op de lijst van      projectkosren   worden   verkregen   tot  een
  arbo-bedrijfsmiddelen.                   maximum van   f 5 miljoen.

L                                                           .J
                             15
Investeringsfaciliteit OE-kreruet            WBSO kan men in aanmerking komen voor een
 De Investeringsfaciliteit Oost-Europa (het Oost-    tegemoetkoming in de loonkosten van werk-
 Europa-krediet) is uitgebreid naar een aantal      nemers die deze    innoverende activiteiten
 landen, waaronder Zuid-Afrika, China, India,      verrichten. De tegemoetkoming in de loon-
 Indonesië, Egypte, Georgië, Kazachstan,         kosten wordt gerealiseerd door een vermindering
 Azerbajdzjan, Moldavië, Oezbekistan, Federale      van de af te dragen loonbelasting/premie volks-
 Republiek   Joegoslavië,  Turkmenistan.  In    verzekeringen.  Voor   1997  bedraagt        de
 verband met deze uitbreiding zal de naam van de     vermindering 40% van de eerste f 150.000 van
 regeling waarschijnlijk worden vervangen door      de rotale S&O-loonsom. Het percentage voor de
 de Investeringsfaciliteit Opkomende Markten       resterende S&O-loonsom is verhoogd van
 (IFOM). Met behulp van de investerings-         12,5% naar 17,5%. Voor een aanvraag dient
 faciliteit kan in aanvulling op een Nederlandse     gebruik   gemaakt  te  worden     van    een
 investering in een onderneming in een van de      aanvraagdiskette of -formulier. Begin november
 betreffende landen, het bedrijf aldaar een       zullen de nieuwe brochure en de nieuwe
 achtergestelde lening krijgen ter versterking van    aanvraagformulieren en diskcrres van de WSBO
 het risicodragend vermogen.               gereed zijn.


 WBSO (Wettelijke bepalingen inzake speur                 ?
 en Ontwikkelingswerk)                    Voor meer informatie
 Tot 9 december a.s. kan bij Senter in Zwolle een      kunt II contact opnemen
 projectvoorstel worden ingediend inzake           met Pouwer & Stevers
                                               I  tf'  Ik-'  I
 innoverende activiteiten. Op basis van de             010 - 45211 22.
                                              J'" " ft tflH        ...
~Europese                Staal prijs voor°V;jj
             Leidse innovatie
                    -1        Op 17 september j.l. is de Europese Staalprijs
                             1997 aan architect Michiel Cohen (Buro
                             Cepezed & Booosting aangeslotene) voor het
                             project Centl·e for Human Drug Research in
                             Leiden. Het project kreeg in 1996 reeds de
                             Nationale Sraalprijs in de categorie A roegekend.
                             De jury noemde het gebouw een goed voorbeeld
                             van integraJe architectuur: het geperforeerde
                             stalen scherm maakt het gebouw tot een
                           ê  'geheimzinnige' doos en doet tevens dienst als
 zonwering. De draagconstructie van het scherm is daarnaast vluchtweg, waardoor de brandveiligheid
 simpel is opgelost. Bovendien is het een treffend bewijs dat energie-efficiënt bouwen mogelijk is met
 lichte constructies. Proficiat.'

More Related Content

Viewers also liked

Douleur douleur et methodologie d'essais cliniques
Douleur douleur et methodologie d'essais cliniquesDouleur douleur et methodologie d'essais cliniques
Douleur douleur et methodologie d'essais cliniquesdrmouheb
 
Le Bon Air Antilles & Guyane n°31 Mars - Avril - Mai 2016
Le Bon Air Antilles & Guyane n°31 Mars - Avril - Mai 2016Le Bon Air Antilles & Guyane n°31 Mars - Avril - Mai 2016
Le Bon Air Antilles & Guyane n°31 Mars - Avril - Mai 2016Magazine LE BON AIR
 
Canadian-Bulgarian Business Directory 2010
Canadian-Bulgarian Business Directory 2010Canadian-Bulgarian Business Directory 2010
Canadian-Bulgarian Business Directory 2010nocommentfactory
 
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011nocommentfactory
 
LIBRO EL EVANGELIO EXPLICADO TOMO 4 DE 7 - PADRE ELIECER SALESMAN
LIBRO EL EVANGELIO EXPLICADO TOMO 4 DE 7 - PADRE ELIECER SALESMANLIBRO EL EVANGELIO EXPLICADO TOMO 4 DE 7 - PADRE ELIECER SALESMAN
LIBRO EL EVANGELIO EXPLICADO TOMO 4 DE 7 - PADRE ELIECER SALESMANsifexol
 
Cartel na Arena Pernambuco é investigado pelo Cade
Cartel na Arena Pernambuco é investigado pelo Cade Cartel na Arena Pernambuco é investigado pelo Cade
Cartel na Arena Pernambuco é investigado pelo Cade Portal NE10
 
Catalytic Decomposition of N2O: Best Achievable Methods and Processes
Catalytic Decomposition of N2O: Best Achievable Methods and ProcessesCatalytic Decomposition of N2O: Best Achievable Methods and Processes
Catalytic Decomposition of N2O: Best Achievable Methods and Processesdrboon
 

Viewers also liked (9)

Kolarz 2
Kolarz 2Kolarz 2
Kolarz 2
 
Douleur douleur et methodologie d'essais cliniques
Douleur douleur et methodologie d'essais cliniquesDouleur douleur et methodologie d'essais cliniques
Douleur douleur et methodologie d'essais cliniques
 
Le Bon Air Antilles & Guyane n°31 Mars - Avril - Mai 2016
Le Bon Air Antilles & Guyane n°31 Mars - Avril - Mai 2016Le Bon Air Antilles & Guyane n°31 Mars - Avril - Mai 2016
Le Bon Air Antilles & Guyane n°31 Mars - Avril - Mai 2016
 
Canadian-Bulgarian Business Directory 2010
Canadian-Bulgarian Business Directory 2010Canadian-Bulgarian Business Directory 2010
Canadian-Bulgarian Business Directory 2010
 
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
Canadian-Bulgarian Business Directory 2011
 
Internal directory september 2010
Internal directory  september 2010Internal directory  september 2010
Internal directory september 2010
 
LIBRO EL EVANGELIO EXPLICADO TOMO 4 DE 7 - PADRE ELIECER SALESMAN
LIBRO EL EVANGELIO EXPLICADO TOMO 4 DE 7 - PADRE ELIECER SALESMANLIBRO EL EVANGELIO EXPLICADO TOMO 4 DE 7 - PADRE ELIECER SALESMAN
LIBRO EL EVANGELIO EXPLICADO TOMO 4 DE 7 - PADRE ELIECER SALESMAN
 
Cartel na Arena Pernambuco é investigado pelo Cade
Cartel na Arena Pernambuco é investigado pelo Cade Cartel na Arena Pernambuco é investigado pelo Cade
Cartel na Arena Pernambuco é investigado pelo Cade
 
Catalytic Decomposition of N2O: Best Achievable Methods and Processes
Catalytic Decomposition of N2O: Best Achievable Methods and ProcessesCatalytic Decomposition of N2O: Best Achievable Methods and Processes
Catalytic Decomposition of N2O: Best Achievable Methods and Processes
 

Similar to Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)

Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)guest5e306b
 

Similar to Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997) (20)

Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
 
Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9
 
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
 
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
 
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018
 
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
 
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
 
Booosting nieuwsbrief 33 (mei 1996)
Booosting nieuwsbrief 33 (mei 1996)Booosting nieuwsbrief 33 (mei 1996)
Booosting nieuwsbrief 33 (mei 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 25 (november 1994)
Booosting nieuwsbrief 25 (november 1994)Booosting nieuwsbrief 25 (november 1994)
Booosting nieuwsbrief 25 (november 1994)
 
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011
 
Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)
Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)
Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)
 
Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)

 • 1.
 • 2. ; . .. booos nieuwsbrief I 9 stichting industrieel bouwen nederland • , bijeenkomst De tweedehuidfaçade is een klimaatgevelconcept dat sinds eind jaren tachtig in ontwikkeling is. Het principe is dat de gewenste binnenklimaatcondities worden geregeld door de actieve werking van de tweedehuidfaçade en dat de gebouwtechniek slechts bijspringt. Bij dit concept kan duurLame zonne- energie worden aangesproken en kan gebruik worden gemaakt van thermische luchtstroming (schoorsteeneffecr). Op enige afstand van de thermisch geïsoleerde binnengcvd wordt een cnkdglas scherm om het gebouw 'getrokken'. Door openingen in de buitengevel wordt de spouw geventileerd met buitenlucht. En door het openen van deuren of ramen in de binnengevel is het mogelijk op natuurlijke wijze met buitenlucht te ventileren. In de spouwruimte is plaats voor een zonregulerings-installarie. Op woensdag 10 december is er de gelegenheid enige voorbeelden te bestuderen. Dr. Just Renekens (gevclspecialisl) en de heer/. J::mstvan de Firma Josef Ganner (gevelbouwer) lichten de eeme twee klimaatgevelprojecten in Düsseldorf. Te beginnen met de in aanbouw zijnde Stadtror in Düssseldorf. a de lunch wordt het programma vervolgd met een bezoek aan het Victoriahaus, een kanroonoren in Düsseldorf die voor een dcd al is opgeleverd. L .J
 • 3. , ~ ,I 1 n In het centrum van het Ruhrgebied is in februari 1997 een kantoorgebouw met een tweedchuidfaçade geopend. De ronde open toren heeft een diameter van 32 meter en een hoogte van 120 meter. Door de toepassing van extrablank glas als 2e huid is het gebouw zeer transparant. Het hoofdkantoor van de Konzerncentrale RWE und Ruhrkohle is hier gevestigd, een vertegenwoordiger van het architecren- bureau lngenhoven, Overdiek, Kahlen & Partner uit Düsseldorf zal uitleg geven over het ontwerp en de bouw. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG R 08:00 Verzamelen Motel Van der Valk Eindhoven 10:00 Stadttor in Düsseldorf 11:45 Lunch 13:00 Victoriahaus in Düsseldorf 14:45 Rit naar Essen 16:00 RWE in Essen 19:30 Terug in Eindhoven ... Stadttor . Düssel dorf Maximaal 20 aangeslotenen kunnen deelnemen. Over vervoer en een eventuele bijdrage in de vervoerskosten word t u nader geïnformeerd. Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
 • 4. • • • • • • • •, • • • 0 n t wik k e 1 n 9 I 0 De uitdaging van de afbouwpuzzel W stoor t zich aan de ver warm i ngsmonteur di e over de net ie geschi l derde tr ap naar boven loop t ? De schilder ? Waar schijnlijk we l . Ma ar na een ko rte ver bal e expl osi e ( en het vert rek van de monteur) zal hij de schade wee r herstellen. W at gebeurt e r aJs blijkt dat de tegelzetter de prachtige, dure, in die speciale kleur hbllW gefubriceerde tegeltjes tegen de wand vall de 3e woning reclm heeft gezet) T envijl de rl,ln nemer de 3 c woni ng links bedoelde. Ook h ier waarschijnlijk kortstondig kwade gezichten en daa rna rech tzettcn. En dc voorrij kostcn vall de loodgicler dan, ,ds hi j voor dc 7 e , de Se of de 9 c keer voor een uu rtje op een werk moet verschij nen) Als h ij om 15.00 uur klaar is, g:l;lt hij dan naar een volgend werk of houdt hij het voor gezien) Hoc ren dabel is een 100dgiClct° eige nlijk. hoeveel uur pcr dag werkt hij no u ech t) ~~;~~~~~~~~~?~~~;;:=====~~"Allcmaal vragen die te m'l.kCIl h ebben met I de comp lexite it vat) hct Jfbollwproces. ~~~ Kansen en uitdaginge n voor Oll tvcrptrs, a;m nemers en WcleyeLlJlciers t.e over. l il her aAJollvproces is nog veel te winn en. Dat za.! ook wel moele n want als wc, zo~ls T ommeI ve rk!:tarde, in de VI I EX-locaties blijven bouwe n terwijl de NXI R aanroonr dar leegstand dri ngt, da n word t prij,- perfo rmance o peens wel héél bclangrij k. Faalkosten, af~(cm m ingsvc rliczcn en onrend;lbcle aC! ies tijdens de Abouwhsc zullen daarb ij essentieel zijn. De pogingen die d'l;uroe in de hi slo rie zijn onderno men zijn vrijwel allen gebaseerd op schelding van leidin gen; Malma, D ULl D ip CE i , IN H Z en :l nden;n . De invloed op cic:: afbOllwo rgan isatie .A+ opent de optie voor een industriël e aan pèl k, w;qrbij tevens flexibil iteit in o ntwerp , pro d uctie en geb ruiksf.1 sc binnen ha ndb ere ik komen . Xf ic voel t zich geroepe n eens te brainstormcn ovcr di t item ) Xfie on tw ik kel t m ee ;1a l1 ecn haal ba re foll ow-up ) lic rc;[geert) Jos Lichrenberg, Bestu ursli d Booosting, D irecleur A+ , buro voor bOllwl' roductontw ikkding 03
 • 5. ,- a '~l;.1S 9 flexibele hallenbouw Bu ro A+ uit Roermond, (l3 üoosting) is onder ausp ici<:n v,m Stich ting BOllwinnovatie Limburg bezig met de omvvi kkcl ing van het Q-BuS project. O -B uS staat voor Quality Build ing System . Het is een flex ibel bcdrijSballensysteem, waarb ij het dak, m':t a.llc techn ische voorzien ingen, op stahoogte word t gemonteerd. Via een kolom , die zich in het m idden bevin dt en door het dak steekt en wien wordt de dakconstructie opgevijzeld tot cen plaast ingshoogtc V'Ul max imaal 8 fllC tèr. H" cwd de constructie duurder is d,ul nQtmaal, zijn cr ved voordden. Tijdsbespa rill g (op- <;11 :,fkliI1111I1..:n van sr~ i ge[s vervalt), vergroting van de veiligheid vall werkncmers (doo r het werkcll op stahoogr<.:) en verhoging van ck kwali teit dtJ or naLlwkcurigcr werken. Het syHccm is b ip.O!1ck r gesch ikt voor roe-passi ng in W,"kclwmPbC""h"W' OOt:~ ~ I I ADRFS I I pü S1t.'ODr C Komt OF ,c<..:J1sdag 10 dccembtT 1997 V;11) ( ,00 Wt jlJ .30 lUl" ni:!a- de hijct:nk.oll1sr '0(; rwe~de hu i df.1çadc ' rt bscn ~I 1l i.i"c1dorF l11èt personen. Booosting (AVA) (zit' ~ir. ;[//lIlg. 01 -( 2) o Kom t up dondcrd.!; 15 j.l ntl"l"; I <)9~ va n 15.00 tol 1') ..10 L1 ur 1l;1Hr de Postbus 10197 Flcx-bijccnkom., r/n icuwj;t;lr.,horrc! tè Mucrdijk mer (A Vil) (zit lIr. 'il pag. 05-0(,) P,:'-'OIlC'-1. 3004 AD Rotterdam : ' ()ntv~ng[ graag inform:1ric over p~urlcip ;Hi~ bij Buoosti ng. = :J Bestelt hcr hock V ·Iooo,til')!, in heeld" ( 1994/95) o 'Booosting in o<:flrijf (1 092) I... "Tussen trad iti e el1 cxper imCll(' (198'1) Rpt1f;if'(U1ft!'1i: 125,Oü Nirt-pllrticipf1it&fll: f YJ .'50 L. .J
 • 6. , -(A VA) FLASH : FLE X'~ jb)'~ l i te'] t @ls strsrteg1e Een goed begin van het nieuwe jaar: een middag in het teken van producton t wikkeling in de praktijk. De hoofdrolspelers zijn Flex building & interior systems. industrieel ontwerpers (Booosting) en GE Capita7 Ye7lowcabin. leverancier van tijdelijke ruimtes. E ind 1995 is Flex building & inrerior systems benaderd door GE Capital Yellowcabin voor het bedenken van een oplossing voor her probleem dat het bedrijf ondervond als verhuurder van 'tijdelijke wi ll1te': op kl antspeciflcJti e verb ouwde units kwamen terug en waren niet meer in te zetten. Om de snelle leven ijd te garanderen mo est ee n Cl10rme voo naad worden aangehouden. Flex building & interior systems werd gevraagd een unitsysteem te ontwikklen dat inspeelde op de uitgangspunten van GE C ap ita l Yc1lowcabin: flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Plex building & interior systems heeft FLASH ontwikkeld. Een strategisch unitsysteem waarbij elke unit volledig flexibel is in zijn gevelopbouw en indeling. In feite wordt gestandaardiseerd op componentennivo en niet meer op unitnivo, waarbij een wand- of een raampaneel als component onderscheiden wordt. Alle wijzigingen aan de unit kunnen binnCl1 zeer korte tijd worden uitgevoerd en de units kunnen gekoppeld en gestapeld worden Wt gebouwen met een hoge gebru ikswaarde qua comfort en esth etiek. Het elektrisch systeem is even flexibel als de indeli ng van de unit. Doordat een unit slechts bestaa t uit een vloer, een daksectie en vier kololm11.cn, waarbij de gevclclemenren per project worden ingevuld, zal het aantal units dat op voorraad behouden moet worden drastisch worden gereduceerd en zal de bezettingsgraad per unit aanzienlijk toenemen . In septembcr 1997 is hcgo nncn m ct de prod uctie van de nieuwe units. L .J
 • 7. r , i i !II[".__ ...;_.. __ ...... - ' ..... _..........___._ ',---............ _. __ ........ ... --.-......... i ... T······ I i ... ·r-· .. ·-·-r· .... · ..................... -······--···---·-.. ··B.lIIIIiIE!Il!IiIIIIIiI!lII!I!!.······· ..---..···--··!!.. ·- ·-··· . -.. r· ~i ! : I . .t· + ............. .. ........._......... ........... .......... -....... . ..···.. ···-...... ·.. ·r ·······j· .. j , ! '''_''_'''_''-ijr-''_ _ .._ _--- ..._. ..__ [XI(j.l_ .. ' .. _ _ - _ --. ----+______+---_ ....._ -__ _ _ -__ "_ _ .. ..... ... "_ 0 ' r . -----"-----.-------- .._ u • . _ • • _ _ ••• _ r •· .. --~._ . _--------jrs;; Op donderdag 15 j;llluari 1998 organiseert rlcx building & interior systems een middag bij haar opdrachtgever in het zen uwcentrum te iI,1ocrdijk om u uitleg te geven over de ontwikkeling VJn dit product. H et bcscu ur van Booosting maakt tevens van de gelegen heid gebruik om met haar aangeslotenen een glas te heffen op een nieuw inventief jaar. U bent van harte welkom. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 15:00 Ontvangst en opening door j,'Jolike Post, voorzitter Booosting 15:15 'De wijde wereld van de tijdelijke ruimte' door Anc de" Ha1'tog, plantmanager van GE Capita! Yellowcabin 15:30 'f'LEXibilitcit aJs strategie' door drs i,. Hann Boomsma, directeur van Flex building & interior systems 15:50 'De ontwikk1eing van het Flash-unitsysteem' door ir Edk Roscam Abbing, projectmanager Flex building & interior ~ystems 16: 15 Tegenlezing door Prof. ir A. van Rande-tl (onder voorbehoud) 16:45 Discussie 17:00 Rondleiding en demonstratie van het FLASH.systeem bij GE Capita! Yellowcabin 18:00 Nieuwjaarsborrel Booosting 19:00 Einde Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart. L
 • 8. , Verslag van de bijeenkomst bij Hoogovens op donderdag 2 oktober 1997 mogelijke spatten van staal en zi Booostingleden de Hoogovens-fabri te komen, klaar voor een onderkoelde discussie over drie nieuwe ontwikkelingen: het emailledak, het schaal dak van het Nomadisch Paviljoen en Star-Frame. Hetemailledak is een prille innovatie. Op basis van geëmailleerde staalplaat zijn dakelementen in omwikkeling, die uitmunten in duul7..aamheid en architectonische expressie. Ze passen qua uitstraling zeer goed bij de high-tech look van photovoltalsche cellen, dus daar kan wel eens een markt ontsraan. Voor het zover is dient Hoogovens een zaken partner te vinden die kan gaan werken aan de integratie. Want emaille heeft een nadeel: er kan naderhand niet meer schadevrij aan worden gesleuteld. Dus moet er een goede aansluiting worden gevonden met schoorstenen, dakkapellen en noem maar op. Mooi is het emaillesraai zonder twijfel en het biedt vergaande mogelijkheden voor 'versiering' via inprinten van tekst of beeld. Grote vraag voor menig Booosting-lid is ecl1ter, of de markt hierop zit te wachten en of de maat- en integratieproblemen ooit goed zijn op te lossen. Voorlopig gaat Ark/te van PoppeL, bouwkundig geschoold productmanager, ongestoord verder met verkennen, onze suggesties uiteraard in gedachten houdend. Voor het Nomadisch Paviljoen dat in 1989 in het atrium van het Haagse stadhuis moet komen, heeft rekenmeester Jan Marcus van Hoogovens een bijzonder scnaaldak bedacht. L. .J
 • 9. r 11 , Her werd een hyparschaal uit twee lagen profielplaat type SAB 70R/SOO. Afmetingen van 10 bij 13 meter, met een hoogteverschil van 5 meter. Zo eenvoudig als dit klinkt was het niet om de lichte constructie voldoende stabiliteit mee te geven. Voor een snelle berekening van een dergelijke geometrisch niet-lineaire constructie is de computer onontbeerlijk, hoe srom dat ding volgens MarclIS feitelijk ook is. Het leverde mooie plaatjes op van de spanningen in het gekromde dal<:vlal<, met als eindresultaat een lichtgewicht schaaldak zonder stijve rand en met, op slechts drie - bijna willekeurige - plaatsen een ondersteuning. De oplossing besrond mede uit het haaks op elkaar bevestigen van de profielplaten. Kortom, een sterk staaltje denk- en rekenwerk, gepresenteerd door een enthousiaste rekenmeester. Het moet gezegd, dit onderdeel leverde nauwelijks vragen en discussie op. Het was ook best wel moeilijke materie. Veel gemakkelijker te beoordelen is het derde 'nieuwtje', dat niet echt nieuw is: Star-Frame. Opnieuw wordt getracht om als alternatief voor hoU(, beron, kalkzandsteen e.d. staal als constl'uctiemateriaal voor wonl11gcn te imroduccren. Voordeel is het lichte gewidu en de korte bouwtijd, nadeel is - zo vonden enkele bezoekers - dat cr geen beh.oefte aan zou zijn. Discussiestof te over dus, maar Star-Frame directeur Ad Reinen stond sterk in zijn schoenen. Hij kondigde bijvoorbeeld een alliantie aan met een grote woningbouwer. Een dergel ijk demonstratieproject is hard nodig, want ook hij vindt de Nederlandse bouwmarkt 'zeer, zeer conservatief. Vooralsnog wordt gemikt op vier marktsegmenten: woningcasco's, gevelsluitende elementen, oproppen van flats en lichte bovenbouw voor nieuwe woningen, waarbij de eerste twee de speerpunten vormen. Vooral de gevelsluitende elementen blijken erg populair te worden, aldus Reinen. We gunnen hem voorlopig het voordeel van de twijfeL ... Pieter de Mos, journalist L .J
 • 10. , Vers l ag van de seminar ' Archi t ectu ur Maken V' op vrijdag 24 oktober 1997 Wat is er loos met de gl@zcefl1 doos? Dat was de vraag waarop een groep studenten aan de TU Del ft vrijdag 24 oktober een antwoord moest geven. Dat antwoord kwam in de vorm van acht ontwerpen, aangevuld met een drietal lezingen van architecten. Ruim veenig Booosting leden toonden zich geïnteresseerd en schaarden zich bij één in het Nederlands Architectuurinstituut om het antwoord aan te horen. Het symposium 'Architectuur Maken V' kon beginnen. Voor de mensen die net aanschuiven eerst een korte toelichting. In 1992 werd de eerste 'Architectuur Maken' ('AM) gehouden. Dat was een anderhalfcl..aags symposium met workshops om de toen nieuwe afitudeerrichting Bouwtechnologie aan cI.e TU Delft te introduceren. Dat vonnde het begin van een serie van activiteiten waaraan Booosting en de afitudeerrichting Bouwtechnologie samenwerken. Doe! van deze activiteiten was en is om contact tussen opleiding en praktij/ç te leggen en te behouden; de vierde 0 van Booosting. Bij 'Architectuur Maken IJ' werkten Booostingieden en stu(üm en aan ontwerpen voor een intelligente woning. Bij 'AM lIJ' onderzochten docenten en Booostingieden ofmaterialen en technieken uit de lucht- en ruimtevaart toegepast konden worden in cI.e bouw. 'AM IV' stond in het teken van materialen en de realisatie van een 10 m hoge toren, gebouwd door studenten met hulp van Booosting bedrijven. 'AM V' had de gevel als ondelwerp, met name 'glasgevels'. De studenten van de afstudeerrichting Bouwtechnologie moesten de gevel van de kantoorvleugel van het Nederlands ArchitectuurinstitllLlC - de 'glazen doos' - heron twcrpen . D oordat bij de huidige gevel bijvoorbeeld zonwering ontbreekt, kan de temperatuur in de zomer hoog oplopen. In een kleine tentoonstelling werden de acht ontwerpen getoond. Veel ontwe rpen trans- formeren de bestaande gevel naar een kli maa t- gevel of een tweedehllidgevel. Door in de zo ontstane spouw zonwering te plaatsen en de ingevangen warmte af te voeren, kan de warmte- last flink worden verminderd. Eén ontwerp maakte gebruik van vloeistof gekoelde ramen, een idee dat Nor/aan Fosteronlangs presenteerde bij een workshop genaamd 'Archi tcctural Visions for Europe'. the building really deserves so m hing l i ke tha t et ~ L .J
 • 11. r ï Een forum bestaande uit Mick Eekhout (TU Delft, Octatube), Bert van de Linde (Scheldebouw) en Just Renckem (TU Delft, Rel1Ckens advies) opende net symposium m et een kon commentaar op de snrdentenplannen. Het plan met V85tc zonwering voor de gevel bC$taande uit Oka-Solar hme1len werd het meest simpel en praktisch bevonden, maar ook het meest ingrijpend voor de bestaande architectuur. Het plaatsen van PV-cellen op de luifel o ntlokte de opmerking 'tne building really deserves something like that'. Zo werd elk plan onder handen genomen. Vervolgens waren de lezinggevers aa n dc beurt. Hinrich Reyefts, assistent-professor bij Jo Coenen aan de Universität Ka rI rune, begon met een historisch overzicht van de ontwikkeling van het denken over - en ontvferpen van - gevels. lVJichae! Schumacher - de architcct, nict de Formule I-coureur - toonde een aanta.! proj ecten. Allereerst dat van een kantoorgebouw voor een reclamebureau te hankfurt. De noordgevcl daarvan is ui tgevoerd met een volledig glazen 'serre'. Ook uit een project te Leipzig bleek Michael's voorliefde voor glas. Doordat ook hier de voornaa mste glasgevel op het noorden georiënteerd is, speclt de zonisrraling hierbij lang niet zo'n grote rol als bij de gevel van het NAi . Jouke Post sloot de lezingen af met een toelichting op h et XX- project waar zijn bu reau momenteel <1:111 werkt. Volgens hem heeft het kantoorgebouw van de toekomst een economischc levensduur van slechts twinrig jaar. Hij liet zien hoe Donald Duck met enkele ferme namerslagen een gebouw wecet om te toveren tot kaarsrechte stapeltjes hout, glas en stee n, klaar om opnieuw te gebruiken. Omdat dat de meeste slopers nict lukt, stelt hij voor het gebouw zelf uitéén re laren vallen aan her einde van de gewenste levensduur. Waarschijnlijk kunnen studenten van de faculteit Bouwkunde binnenkort zien hoc dit vrijwel volledig glazen kanotoorgebollw in enkele maanden wordt opgetrokken en hoc het vervolgens na twintig jaar tOt stof vergaat. Het gebouw za.l namelijk vlakbij het gebouw van de fac ulteit Bouwkunde verrijzen. Hierna smachte iedereen zo naar een drankje - ook in de aula van her NA.i kan het warm worden - dat niemand behoefte had om een vraag re stellen. Jan Brouwer deed nog het verzoek aan de Booosring leden om zich vooral te melden als ze de studenten met raad en daad terzijde willen staan bij de uitwerking van hun plannen. In de komende maanden zullen de studcnrefl de ontwerpen verder verbeteren en niervan vervolgens prototypen vervaardigen. Ook Booosringieden die niet bij het symposium aanwezig konden zijn, maar wel g6nteresseerd zijn in het vervolg van het projecc kunnen zich bij de faculteit aanmelden. Het gehele project zal eind februari 1998 worden afgesloten met een tentoonstelling bij het NAi van de ontwerpen en protOtype n. De vierde 0 zal Booosting dus nog een tijdje achtervolgen. ? Voor informatie: Jan Brouwer !jaco Haartsen, facul teit Bo uwkunde TU Delfr, rel: (015) 2781304, fax: (015) 278 4178, e-mail: j.haartsen@b k.tudelfr.nl L .J
 • 12. , .M.t·Hiiii,_'--___a_9"-e_n_d_a___---' Activiteiten 97/98 wo 10 december 1997 'De Tweedehuidfaçade' in Düsseldorf en Essen (Duitsland) II! I' pdg;'", 0/ (AV A) do 15 januari 1998 ' Flash' van FLEX building & interiorsystems IIr 'I.? I"'gilill () > (A VA) augustus 1998 Booosting 10 jaar (AVAl staat voor Alleen Voor Aangeslotenen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen NederLlnd, booosting stichting Booosring, opgerichr vanuir een gecombineerd iniriarief van indusrrie, onrwerpers en architecten, De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is her bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, ondenoeken en bouwen coepassen van industrieel te velvaardigen bOllwproducren en gebouwdelen, ter verhoging nederland va n de l(valireit van de gebouwde omgeving, Op de antwoordkaart kunt u aangeven of ••••••••• • u ge'interesseerd bent in meer infol'll1arie over de acrivireiten van Booosring, : ... Hoogmadesrraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam tdcfónn 010 4156304 tckbx 010 4157409 L-nuil paarch@pi.ner homt'page http://www.OOO.nl/booosting <:ollla.:(pCrsoon: Jolanda Steenhouw{?/~ bereikbaar: di en wo va n 9.00 cor 17.00 uur en op do van 9.00 tOt 13.00 uur Redal ie Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer Design Druk: Drukkerij Hans T!-I.f~jen N1<:( dank aan: Jaco Haal'tsen, Jos Lichtenberg, Pieter de Mos, Just Renclm1S, Erik Roscanl Abbing, Arno/d de Vries Robbé en Robert Winkel .. Voorfittcr Vicc '(lOrl.iucr Jouke Post Post Ter Avest Architecten Eric Vreedenburgh Archipel Ontwerpers Scne(aris Jan van der Woord TU Delft T'cnningmce(t:r Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen L.id Jos Lichtenbl!1g BuroA+ lid Henk van Laarhoven Hubert-Jan Henker ArchiteC[en I id Jaap Koning Jaap Koning Industrial Design ..J 11
 • 13. IJ , _~J.I."~Diil._ parti ei panten Ni euwe participanten 3allast Nedam IGB B.V. Contactpe rsoon : J.A.G van Oostrwn, di recteu r @ Ballast Nedam IGB Ballast NedamlGB opereert op her terrein van het Kan t oo r Utre cllt onrwerpen onrwikkelen, aannemen en uitvoeren Spe ci ale Projecten van utilitaire bouwprojecten. Naast nieuwbouw van Postbus 1794 O.a. scholen, sportcentra, huisvesting voor overheids- 360 0 BT Maarssen diensten. bedrijfsgebouwen en winkelcentra legt zij T 0346-585960 zich tevens toe op onderhoud en verbouw. F 0346-58597 3 Het kantoor Utrecht Baljast Nedam lGB verzorgt in ht t p: www . bal l ast nedam .com de regio Midden-Nederland en Noord-Holland specifieke projecten zoals bijvoorbeeld het NlJ TNO te Hoofddorp. gevangenissen en ziekenhuizen. Ook specialistische hoogbouw als de Millenniumtower die momenteel in Rotterdam wordt gerealiseerd valt onder de veranrwoordelijkheid van Ballast Nedam IGB Speciale Projecten. De filosofie van Booosting stemt overeen met de onze en is reden tot aansluiring en acrieve deelname. We denken dat dar leidr tOt synergie en een ruime uitwisseling van nieuwe ideeën. BEDRIJVEN INDUSTRIEEL ONTWERPERS Allianc/' Lurope /ld /Jf/ll Ber/o IndwlJ'/,tf Design Anhitecten en COlISulftll/lS A&c Bik BOltwpl'Oducten Fïex Building 6" InteriO/' Systl'ms A eN Constl'llcteurs Brrtkellnterimr Groep Hol/twd Processing Bal/ast Nedam IGB, UmrIJt Bmynzeel Keukens en Kmlen JallP Koning ll/rllIStrial Design 13/'''[1,/4' Rur/:{/u voor bouwen 6- miliell 1J/1II GUl/pen Hendil/gs LlInt/mark D,'si[11 6- Tecfmology Bureall AI/genellt CVK Kalkvmdsteen riVO Industrie BDA Groep Fabriek van I'/ilfltwerken H. (lal/ D(/m CD20 BOlllvsyslemen Enitor ARCHITECTEN Co/'Smit Raadgeomd !Ilgenieunburellit Hoescb 130uwsystcmm Neder/mld Archipel Ollfwl"jJers D3BN 01'11 Haag Holer Sptemcn & Compol/mten Architectenbureau 13öhtlil/gk II/g. Karel H. Dekker Hoogovens Groep Jan Rrouwer Associtltcs Façotl, COlISulting 6- EI/gil/eering Humer Douglm Rul/horst Architecten C/I Stedmbouwer.,· GeNie CO//Silit Kömmerling 13enehL" G.l'EZED Ir A. Hoek CS' Bouwkul/dig Ingenieu/'S JJKmls EGN! Architectm Hogeschool ElISchede Krupf Bomalex Hubert-jttrl Henket b"tl IIrclJitecten Hogeschooilvliddm-Brabtlllf Octatube Space Sn'uctures josé OSO/'io LO/Mto Hiemch Engineering I'ietemlfll/ Hardglas ir Dflftn Pelen Kantoor Mn de Toekomst Plmtim Plaat I'ost Tel' AI/es/Architectell I'rofIr PH. H. Leijel/deckm Polyblock jan Tirmnen Nationale Wonill[1'llfld I'OIyl/0/17I Tj'iè/l Design . RGD, directie Ontwerp & Techniek Rewa13udel TUI/Hllowing Architecten Sttlalbollw Illstituut Reyno/ds /lrcbitectmmystemen VerlJ/tig Hoogendijk Architeklen Stichting Aluminium Cen/non Roekwool [apinlls Arehitektenburo ViJSer 6-Beerm(//1 TU Delji Saillf-RoclJ Gltts ir Frank lJtltl ~~leJ) JU Eindhoven Somfj Nederlllnd Buro voor Architektuur VKG: Vereniging van Kumtslof Trespa International . Atelier Zeil/sn'a, {Jfll/ dl~' Pol b" io Geile/elementen Fabrikllnten Ubbil/k Nederkmd Verenigil/g Neder/anrlse Cemmtindwtrie Unicom Nederland OVERIGEN H. de Wil Gmsultancy V'/oloegtl Panelen A + Bureau [Joor Ingenieursbureau Zormeoelt/ Zootlljens Betoll 13ollwprodllktontwikkelil/g Adlliesbureau /lOOI' Bouwtechniek /WT .. nieuw aangeslorcn L .J
 • 14. · ~_____________ ~ mijns inziens , Veel=mOOOi? Wat uniek is is vaak moooi. Oe mens heeft een (gezonde) aangeboren neiging tot individualisme. waardoor een un i ek object als mooier ervaren dat in serie of massa vervaardigd wordt. In deze zi n heeft de ambachtsman een natuurlijke voorsprong op de industriee l ontwerper. Maar uniek is vaak ook duur. terwijl de schaal- voordelen van serie/massaproductie enorm kostprijsverlagend werken. Hier wint de industrieel ontwerper het van de ambachtsman. Met name in de bouw is h et in serie/massa produceren een relatief nieuw verschijnsel. In de bouw is er vaak sprake van hoge behoefte aan flexibiliteit: verschillende gebouwtypes, verschillende functies, verschillende gebruikers. Lang was het zo dat men deze flexibiliteit slechts op ambachteJijke (en dus unieke!) wijze kon real ise ren. product systemen Inmiddels kunnen we veel problemen in de bouw oplossen met product-systemen: wandsystemen, gevelsystemen, systeemplafonds. De flexibiliteit van deze systemen komt voort uit het in kleine componemjes opsplitsen van het eindprojecr. Door te variëren op componenrniveau omstaat een grote variëteit en fl ex ibiliteit op systeem niveau. Deze co mponenten worden in serie vervaardigd, waardoor de systemen betaalbaar zijn. Maar een unieke uitstraling hebben ze niet. .. qoPct,oo,1 lex·bl,l proctucerrhaar, maar bovenal mooo i Vaak horen wij dan ook de kl acht van architecten dat bouwsystemen (per definitie) lelijk zij n, en hi er ligt voo r industrieel ontwerpers een enOtme uitdaging. Is het niet mogelijk om met de componenten van een systeem dusd an ig te variëren in vorm, textuur en materiaal dat de componenten tezam en een uniek eindres ultaa t generc ren ? Als we ons bij het ontwikkelen van systemen niet slechts richten op flexibiliteit in functionalitcit, maar ook op flcxibiliteit in esthetiek, dan bundelcn we de krachten van de ambachtsman en de industrieel ontwerper. Graag gaan wij in sa mensp raak met architectcn en eindgebruikers deze uitdaging aan: het ontwik.kelen va n bou wsystemen die go edkoo p, flexibel, produceerbaar, maar bovcnal moooi z.ij n l Erik Roscam Abbing Flex building & inrerior s)'s tcms ... ... L .J
 • 15. 14 , Booosting 'Steelstudy Bij dit 'Steelstudy Houses' -project wordt getracht O.a. de problematiek van de beperkte gebruiksduur van een gebouw in het ontwerpproces te betrekken. 'Sewalt' is één van de woonhuizen in dit project. Dele woning bestaat uit een geheel stalen constructie, waarop een stalen huid wordt bevestigd. Het grote overstek van de verdieping wordt door de toepa.ssing van een vicrcndeelligger mogelijk gemaakt. Deze ligger van 15 x 4 meter wordt in de werkplaats in elkaar gelast en op het werk gemonteerd. De vloeren en het dal< worden eveneens uit staalplaat gemaakt. Door het hoge gehalte aan stalen bouwonderdelen kan gerust gesproken worden van een 'stalen' woning. Her 'Steelsrudy Houses'-project is niet alleen opgezet om te onderzoeken hoe stalen woningen gerealiseerd kunnen worden, maar juist ook om de voordelen van de lichte staalbouw te onderzoeken. Eén van de uitgangspunten voor het ontverp van het woonhuis 'Sewalt' is het energiegebruik tijdens de levenscyclus van de woning. Het energieverbruik tijdens de bewoning kan worden verlaagd door gebruik te maken van de verschillende energie-opwckkingsmethoden en het volledig uitbuiten van de oriëntatie van de woning op het kavel. Een complexe materie; maar het lopende onderzoek biedt veelbelovende resultaten, Wanneer het energieverbruik van de stalen woning tijdens de gehele levenscyclus voordelig ten opzichte van de conventionele bouw blijkt te zijn, kan dit in de toekomst een belangrijk argumenr worden om de bouw van stalen woningen te stimuleren. Wordt vervolgd', ook op :http://www.luna.nl/- 130 13 Robert 1XIinke~ architect L ______________ ~~ ____ ~ ____________________________ ~
 • 16. , Nieuwe fiscale faciliteit voor Met a r b 0 - i nvest e rin gen ingang van het nieuwe jaar zal een nieuwe fiscale faciliteit voor arbo-investeringen (verbetering van arbeidsomstandigheden) van Verdubbeling budget EIA kracht worden. De regeling is een initiatief van Het kabinet oven"eegt om meer geld uit te het Ministerie van Sociale Zaken en Werk- trekken voor de regeling Energie-investerings- gelegenheid en beoogt de aanschaf van bedrij fs- aftrek (ElA). De ElA is begin dit jaar voor het middelen te bevorderen die schade aan de eerst van kracht geworden met een budget van gezondheid en het ontstaan van arbeids- f 125 miljoen. Volgend jaar zal dit budget ongeschiktheid van werknemers moeten waarschijnlijk verhoogd worden tot f 250 voorkomen. Verwacht wordt dat het budget miljoen. De ElA-regeling is een fiscale regeling voor het eerste jaar f 10 à f 20 miljoen zal op basis waarva n het voor bedrijven bedragen. Voor de daaropvolgende jaren zal aantrekkelijk wordt te investeren in energie- meer budget beschikbaar kom en. De faciliteit zal besparende bedrijfsmiddelen. Op dit moment qua uitvoering vergelijkbaar zijn met de zij 11 er al meer dan 1000 aanvragen voor de VAMIL-regeling, de regeling willekeurige energie-investeringsaftrek ingediend. afschrijving milieu-investeringen van het De technieken in de toepassingsgebieden Ministerie van VROM . Momenteel werkt de 'gebouwen en processen' zotgen voor het Afdeling Arbeidsmilieu van de Directie grootste deel van de investeringen. De roe- Arbeidsomstandigheden van het Ministerie van passingsgebieden 'transport en duurzaam' Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de lijst blijven enigszins achter. HR-ketels en isolatie zijn van bedrijfsmiddelen die voor vrije afschrijving veel aangemelde Ondel"'l'erpen. in aanmerking zullen komen. Bekend is dat de lijst betrekking zal hebben op 3 f 30 miljoen voor derde tender BTS categorieën bedrijfsmiddelen, namelijk: Bekend is geworden dat het budget voor de o Bedrijfsmiddelen die erop gericht zijn de derde indieningsperiode voor de regeling Besluit blootstelling aan toxische stoffen te red uceren. subsidies Bedrijfsgerichte Technologische 8 Bedrijfsmiddelen die erop gericht zijn de Samenwerkingsprojecten (BTS) is vastgesteld blootstelling aan geluid (lawaai) te reduceren op f 30 miljoen. Tot en met 15 december 1997 (bijvoorbeeld constructiewijzigingen, dempen is het mogelijk een samenwerkingsproject in te van mechanische aanslagen, het toepassen van dienen. Het voorstel dient door een samen- omkastingen, geluiddempers). werkingsverband uit ten minste twee, niet in een 9 Bedrijfsmiddelen die erop gericht zijn de groep verbonden personen of rechtspersonen te l}'sieke belasting te reduceren (b ijvoorbeeld worden ingediend. De samenwerking moet werktuigen en tilmachines). tenminste voor 50% betrekking hebben op Tot en met oktober is het mogelijk voors tellen in indu strieel basisonder7..0ek (theoretisch of te dienen voor bedrijfsmiddelen die in de boven experimenteel). Per sa menwerkingsverban d kan beschreven categorieën vallen en daarmee in een subsidie van maximaal 37,5% van de aanmerking komen voor plaatsing op de lijst van projectkosren worden verkregen tot een arbo-bedrijfsmiddelen. maximum van f 5 miljoen. L .J 15
 • 17. Investeringsfaciliteit OE-kreruet WBSO kan men in aanmerking komen voor een De Investeringsfaciliteit Oost-Europa (het Oost- tegemoetkoming in de loonkosten van werk- Europa-krediet) is uitgebreid naar een aantal nemers die deze innoverende activiteiten landen, waaronder Zuid-Afrika, China, India, verrichten. De tegemoetkoming in de loon- Indonesië, Egypte, Georgië, Kazachstan, kosten wordt gerealiseerd door een vermindering Azerbajdzjan, Moldavië, Oezbekistan, Federale van de af te dragen loonbelasting/premie volks- Republiek Joegoslavië, Turkmenistan. In verzekeringen. Voor 1997 bedraagt de verband met deze uitbreiding zal de naam van de vermindering 40% van de eerste f 150.000 van regeling waarschijnlijk worden vervangen door de rotale S&O-loonsom. Het percentage voor de de Investeringsfaciliteit Opkomende Markten resterende S&O-loonsom is verhoogd van (IFOM). Met behulp van de investerings- 12,5% naar 17,5%. Voor een aanvraag dient faciliteit kan in aanvulling op een Nederlandse gebruik gemaakt te worden van een investering in een onderneming in een van de aanvraagdiskette of -formulier. Begin november betreffende landen, het bedrijf aldaar een zullen de nieuwe brochure en de nieuwe achtergestelde lening krijgen ter versterking van aanvraagformulieren en diskcrres van de WSBO het risicodragend vermogen. gereed zijn. WBSO (Wettelijke bepalingen inzake speur ? en Ontwikkelingswerk) Voor meer informatie Tot 9 december a.s. kan bij Senter in Zwolle een kunt II contact opnemen projectvoorstel worden ingediend inzake met Pouwer & Stevers I tf' Ik-' I innoverende activiteiten. Op basis van de 010 - 45211 22. J'" " ft tflH ... ~Europese Staal prijs voor°V;jj Leidse innovatie -1 Op 17 september j.l. is de Europese Staalprijs 1997 aan architect Michiel Cohen (Buro Cepezed & Booosting aangeslotene) voor het project Centl·e for Human Drug Research in Leiden. Het project kreeg in 1996 reeds de Nationale Sraalprijs in de categorie A roegekend. De jury noemde het gebouw een goed voorbeeld van integraJe architectuur: het geperforeerde stalen scherm maakt het gebouw tot een ê 'geheimzinnige' doos en doet tevens dienst als zonwering. De draagconstructie van het scherm is daarnaast vluchtweg, waardoor de brandveiligheid simpel is opgelost. Bovendien is het een treffend bewijs dat energie-efficiënt bouwen mogelijk is met lichte constructies. Proficiat.'