Booosting nieuwsbrief 35 (september 1996)

779 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 Centre Human Drug Research Leiden
03 Foamglas, voor als het er op aan komt
05 Polynorm

VERSLAG
06 Symposium Pioneers of the Past, Professionals of the Future

NIEUWS
09 Arcadescherm Alexandrium
10 Kennismaking met de nieuwe voorzitter
16 Bestuurswissel
16 Publicatie Just Renckens
16 Jan Westra hoogleraar

MOOOI
13 een handvol moooi

EELKE POUWER OVER…..
15 4 mln voor nieuwe kredietregeling MKB

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting nieuwsbrief 35 (september 1996)

 1. 1. september 1996 jaargang 7 nr . 35 stichting industrieel bouwen nederland ï bijeenkomst Praatjes vul len geen gaatjes Het zal een jaar of tien geleden zijn dat Michiel Cohen een bedrijfshal voor het opslaan van narcissen te zien kreeg. Op zich een onooglijk gebouw, maar met één kwaliteit. W egens de nodige ventilatie ( van de narcissenbollen hadden ze het gebouw met een geperforeerde geprofileerde staalplaat bekleed. Een naïeve keuze, maar met onvelWachte effecten. Dat gebouw was door de perforatie, afhankelijk van het gezichtspunt soms wel en soms niet te zien. Een schim van een gebouw eigenlijk. Deze schim is jarenlang bij hem blijven hangen. Bovendien was de luchtstroom door het gebouw regelmatig en nauwelijks voelbaar, ondanks sterke wind buiten. Beide effecten OI1tStonden blijkbaar bij een geperforeerd oppervlak. Deze toepassing heeft het denken over kantoren bij Cepezed sterk beïnvloed. OP ZOEK dus; niet naar het kantoor van de toekomst, maar naar de toekormt van het kantoor. Een aantal problemen op het gebied van klimaatbeheersing (lucht, licht, temperatuur en gevelafwerking en (individuele) regelbaarheid) werd i.s.m. ECCS als constructeur en Boonstoppel als installatie-adviseur op een rij gezet en de gelaagde gevel werd weer interessant.
 2. 2. ~----------~-------------~~-02~------------------------~ Ir C0A-k. fD / Ku Jll/tYv, :p~ ~Q./r~ , In het ~LHumaan Geneesmiddelen-OnG<li'Wek(CHB-RT-te Leiden, dat in het voorjaar van 1995 is opgeleverd, werd de gevel met schuifpuien volledig beglaasd. Twee meter daar vanaf werd een buitengevel van geperforeerde plaat aangebracht. Het resultaat is een tegen wind, zon, straling, inbraak beschermd gebouw, met privacy en veel uitzicht. Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst in het teken 'De toekomst van het kantoor' in dit bijzondere, lichte en luchtige pand. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 15:00 Ontvangst • .. . , -:e~e~~ ;.<,- 15:15 'Centre for Hwnan Dru; het ontwerp door Michkl Cohen, CEPEZED 15:45 'Centre for Human Drug' h~t ~bruik !loor Adam Cohen, B.J2.6 e.& k>"'"..... ' . - directeur Centre for Hiiman urug.Pe~ ,.. ~ ' - 16:15 Thee en rondleiding 17:30 'Het veranderende bankkantoor' door mw Loes Diemel, hoofd beleid en ontwikkeling, concern huisvesting en vastgoed ABN AMRO Amsterdam I 18:00 'Offices for 2020: is there a conflict between comfort, efficiency and ecology?' by Mr Stevan Groak, Head Research & Development Ove Arup te Londen I ~ Verf_IIAde teegift Afsluitende borrel
 3. 3. • , Aankondiging bijeenkomst bij Pittsburgh Corning Nederland B.V. te Tessenderlo (Belg1ë) op woensdag 6 november 1996 van 12.30-17.00 uur. isolatie voor [F (O)@mg; l @s;~ als het er op -aan komt Cellulair glas is vooral bekend als isolatiemateriaal voor het isoleren van platte daken waaraan hoge eisen worden gesteld. Dit thermische isolatiemateriaal is echter in veel meer konstrukties toepasbaar. Mer name door de unieke kombinarie van eigenschappen (dampdicht, waterdicht, onbrandbaar, drukvast, vormvast, ongedierrebestendig, zuurbestendig) is cellulair glas roepasbaar in al.le siruaties waar specifieke eisen worden gesteld. Dir berreft vanzelfsprekend de bekende dakroepassingen doch geldt ook voor dal<en met metalen dal<bedekking of toepassing op speciale dakvormen. Door de ontwikkeling van een aantal gecacheerde plaren (Ready Board, Floor Board en Wall Board) is het toepassingsgebied uitgebreid mer isolatie voor keldelwanden, vloeren (in het zand of onder een dekvloer), gevels (spouwmuren of geventileerde gevelkonstrukties) alsmede binnenwanden en plafonds. De uitermate hoge drul<sterkte van cellulair glas heeft geresulreerd in een speciaal produkt voor het oplossen van koudebruggen in funderingen en metselwerkkonstrukties: Foamglas Perinsul. Onder het thema 'Foamglas: isolatie voor als het er op aan komt' wordt op woensdag 6 november 1996 voor aangeslotenen van Booosting een (AVA)-bijeenkomst georganiseerd op de fabriek vall FoamgJas cellulair glas in Tessenderlo, België. Naast presentaties over de hisrorie, de produktie en de roepassingen, zal er door middel van demonstraties aandacht worden geschonken aan de veJWerking van cellulair glas in diverse konstrukries. Tevens zal kennis kunnen worden gemaakt mer het indrukwekkende produktieproces van Foamglas cellulair glas. L ..I
 4. 4. r Foamglas cellulair glas is een zuiver glasprodukt. Ook vanuit milieutechnisch oogpunr scoort het , materiaal uitstekend. Met name doordat het materiaal een lange levensduur kent en kan worden hergebruikr, heefr Foamglas een uitermate gunstige ekologische balans. Het bovenstaande geeft slechts een beknopt beeld van de mogelijkheden met Foamglas cellulair glas. Door een bezoek aan de fabriek zal het voor de deelnemers duidelijker worden in welke specifieke toepassingen bij h et industriële bouwen dit materiaal suksesvol kan worden inge-LeL PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 12:30 Ontvangst 12:45 Lunch 13:45 Introduktie 13.50 Audiovisuele presentatie over de historie, produktie en toepassingen van Foamglas 14:30 Rondleiding door de fabriek 15:15 Koffiepauze 15:30 Demonstratie van de verwerking van Foamglas in het trainingscentrum 16:00 Bezoek aan het laboratorium 16:30 Diskussie en vragen 17:00 Afsluiting Geïnteresseerd in deelname? Inschrïvin via de antwoordkaart. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20 deelnemers. NAAM I I I BEDRIJf I I I I ADRFS ___ _,-I LI r POs-rCLlDE WOONPIA,TS I 'rEt,F.FCX.)N o Kom, op dinsdag 24 september van 15.00 COt 19.00 uur naar de bijeenkoms, Booosting 'Dt ,oekoms, van het kantoor me' .. . personen. (.ü ",'g. 0/·02) o Kom 0 dinsdag 15 ok<ober van 14.00 <ot 19.00 uur naar Polynorm te Bunschoten postbus 10197 Ine' .. . personen. Max. 40 personen. (zü ""g. 05) o Kom, op woensdag G november van 12.30 (0' 17.00 uur naar Pi<csburgh Corning 3004 AD Rotterdam te Tessenderlo (AVA) me, ... personen. Max. 20 personen. (zit I'''f,. 03-(4) o Ontvangt graag informatie over participatie bjj Booosting. o Bestelt her boek o 'Booos,ing in beeld' (1994/95) Panüipamm: f 25.00 o 'Sooosling in btdrijf (1992) Niet-participant",: f 39.50 o TUSSèn tradi,ie en e<perimenr' (1989) L .J
 5. 5. • , Aankondiging bijeenkomst bij Polynorm te Bunschoten OR dinsdag 15 oktober 1996 van 14.00 - 19.00 uur. Polynorm zoekt ruimte ~.itnep" anden bepalen de ruimte. Staat er ergens een wand, dan is er een ruimte extra, maar geen ' e ,t a r imte. De wand staat in de weg. Daarom maken we er deuren in. Dichte deuren geven privacy. j~;en I i nte d uren gaan open. Deuren staan open, laten licht door, laten mensen door. Open deuren geven ;ii te. deuren (draaideuren) nemen ruimte. Vierkante meters zijn waardevol, juist ook binnen 'Ort ,e wo!g. Flexibel bouwen is soms ook flexibel omspringen met die waardevolle vierkante meters. Ó mte rieden aan flexibel wonen. Polynorm deed daar iets mee. ' / Pq norm is waarschijnlijk vooral bekend van de stalen binnendeurkozijnen. Ooit begon de NV. NeHedaJ~dse Metaalindustrie Polynorm met de produktie van stalen woningen. Nu, krap een halve l :e verJler, is Polynorm Groep als toeleverancier actief in de bouwnijverheid, de installaciebranche ' -- "--+en ä~-aulomobielindumie. De divisie Bouwprodukren omwikkelt zich binnen de groep verder als betrouwbare toeleverancier voor de totaaloplossing rondom deuren. Voor een producent van stalen binnendeurkozijnen is dat 'rondom deuren' best letterlijk te nemen. Dat Polynorm 'rondom' echter ook figuurlijk opvat, wordt dinsdag 15 oktober duidelijk gemaakr. Rondom deuren creëerden we ruimte. De mooiste ruimte die we rond- om een deur kunnen creëren is misschien wel ruimte zonder deuren. Ruimte die meer wordt, de muur die verdwijnt. Hmtsuijker Architecten omwierp de ruimte, Polynorm omwikkelde het produkt. En Polynorm gaat verder. In een inspirerende omgeving ontstaan nieuwe concepten. Ook daarvan wiJlen wij u in oktober graag iets laten zien. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 14:00 Ontvangst 14:15 Welkomstwoord en inleiding door L. Metz, directeur Polynonn Bouwprodullten B.V. 14:45 Video Polynonn Groep 15:00 Rondleiding door de produktie van Polynonn Bouwprodukten en een blik bij Polynorm Automotive (carrosseriedden) 16:30 'Ruimte creëren met beweegbare wanden', door S.c. Taneja, architect/directeur Hartsuijker Architecten B.V., Amsterdam 17:00 'De schuifdeur in ontwikkeling', werkplaatspresentade 17:30 T egenlezing 18:00 Discussie & borrel 19:00 Einde Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart. Het aantal deeelnemers is maximaal 40 personen L .J
 6. 6. • , Verslag van het Symposium 'Pioneers of the Past. Professeionals of the op dinsdag 25 juni 1996 op de TU te Eindhoven. Een onderwerp dat me al jaren bezig houdt. Een afscheid van de stichting Booosting als voorziner • Een ontmoeting met mensen die al zo lang geleden de paden hebben bewandeld. Een poging het onrwerp en de oefening in het bouwen aan de kaal< te stellen. Voor de oplettende lezer gaat het vandaag om de P • Dat wil niet zeggen dat we er de P in hebben, maar we dragen hem uit. Pionier, professional, prototype, perspectief, prevalerend, passend, prachtig ga zo maar door, u zult zien dat na vandaag de P een prominente plaars zal hebben velWOlven • Deze dag staat in het teken van het prototype. De eersteling die uiteindelijk geen deel zal uitmaken van de familie. De familie zelf immers is voor- bestemd op een bepaalde wijze re worden VOOrt- gebracht en re worden aangeprezen en verhandeld. Het prototype onttrekt zich daar meestal aan. Daarmee staat het ptototype ook per definitie in een ander licht. Professionals lopen er besmuikt omheen en vertrouwen elkaar de prachtigste perspectieven toe. Een beetje in het geniep wam ook dat is een prototype eigen. Het bewaart geheimen d ie de ziel van de bouwwijze bepalen. Voordat het prototype de markt verovert wordt de prestatie gemeten en / uitgemeten. Meestal achter op een werf, maar soms ook frontaal op een prominente plaats. In de bibliotheek van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ligt een origineel exemplaar van Kelly's The Prefabrication ofHolising. Het boek is aandachrig gelezen door iemand die beslagen op de markt wenst te komen met nieuwe produkren. ... Rekem, Passchier ... L ..J
 7. 7. • , _ii§4il"_,--_2_5---,J,-'u_n_i_1_9_9_6_----" Pontificaal is op de eerste bladzijde geschreven: Lege] 1· Om 51LCce5 te~na.iJ.e.t..e.ers~LP.r.n.dukl, hetprotofjlp.e....ap..Ae hL~ft~~nc~~~en_gLpLaats~t ______________________________________ Maar vandaag zuJlen we leren dat ook dat niet voldoende is voor het succes van het prorotype. Integendeel: er zijn voorbeelden waar de uit- muntende locatie in her nadeel werkt omdat de omgeving zich bedreigd voelt door de vreemde eend in de bijt. Dat leidr rot: Gewoon is al gek genoeg. D an zitten we op her spoor van de Japanse systeembouwer of zelfs industriële bouwer die er voor zorgt dat het prorotype uitstraalt wat de markt vraagt. Achter het behang ligt dan misschien een passende bouwwijze die het oog van de professional streelt. Deze marktgerichte benadering staat haaks op het prorotype dat als resultaat verschijnt na oor- spronkelijk denk- en doewerk. Ontmaskerd als succesformule staat de woning bibberend te wachten op commentaar. Pioniers, professionals en vooral politici dekken het experiment toe. Tot dat het stikt onder loftuitingen en kritiek. Zij die oor- delen verkeren niet in woonnood. Zij die in nood verkeren wordt niets gevraagd. Zij' zwijgen stil À I SB. TU Eindhoven À .c..e..g e 1 3' Het prototype moeLzich---J1Xflfileren op de markt als een alternatief v1W1:. dmdgz~pLn~An~g~~~fi~re~ ____________________________ De inzet van het prorotype als kritiek op de traditionele produktie van de huisvesting heeft nog nooit indruk gemaakt. Her prototype maakt niet duidelijk waar her voor staat en wat het kan betekenen . Het gelukkige gezin dar de harmo- nieuze levenswandel onder andere onrleent aan de prestatie van de bijzondere woning is langzamer- hand een wrang beeld geworden. WeJlicht had men eerder moeten inspelen op de andere vraag, namelijk naar woningen die juist de achterkant van de marl<t bedienen . Catastrofes en oorlogen verhogen de appreciatie voor de prestatie, zodat de status van de woning niet prevaleert. À Wybunit. Wybauw À L .J
 8. 8. r , Lege] 4· Er iLge.e».-.maxlzt_JLOIlI...altenuz.tie.uen.die..g.e=sJJg.de.maxk.tc.o nforme oplassil2.gen. ó~Lre~r~e~n~ ____________________________________________________________ Het heeft geen zin een rwee onder een kap te imiteren of een rijtje starters te bevechten. De produkten die dat wel doen komen hooguit in afgeschermde sectoren wals de recreatieve of de agrarische aan bod. De produkten die zich wel degelijk profileren als een alternatief naast het bestaande aanbod komen voort uit een scherpe analyse van meestal het eigen perspectief van de onrwerpers. Deze woningen betitelen we meestal niet als prototype omdat ze niet bedoeld zijn om ... Fokker. Schepers ... als voorbode te fungeren van een nulserie of produktielijn. Het zijn de onrwerpers zelf die het eigenzinnig onderkomen betrekken en daarmee de zwal<te van het professionele prowtype aangeven. Wij hebben er een aantal verzameld en buiten de zaal enigszins provocerend opgehangen. Natuurl.ijk het zijn geen alledaagse voorbeelden in alledaagse omstandigheden. Maar ze iUustreren de kracht van een inspirerend ontverp. Het technisch concept staat borg voor het woonconcept en anders om. Omstaan vanuit een technisch/constructief be- ginsel laat het prowtype weinig ruimte voor een dergelijke relarie. Leg e 1 5 . DILe.enr.eli11.g~e.h.as~aJLeen.JedJJ1js.c.b~p.t...-het..mjst-Lle..JJ.ftnZf!lf spLe1endLkwfil~~~k11.g~ _________________________________________ De vraag waarom de traditionele bouwwijze steeds maar weer wordt onderworpen aan kritiek die als voedingsbodem dient voor nieuwe impulsen laat zich verklaren vanuit de geschiedenis van de huisvesting voor alle lagen. De woning als waar is een lucratief object in een pulserende, uitdijende markt. De grote onderneming, de gwte instelling of stichting, naast de onrwikkelende creatieve partijen proberen keer op keer het voortouw te ... Shell. Zwarts nemen. De bevestiging van dat streven vindt U terug in de aard en de positie van de pwtorypen die hier de revue zullen passeren: Fokker, SHELL, HEIWO, CECA naast Wybunit en ISB. Maar ook DSM, DAF of RABO hadden bij een iets andere wending van de geschiedenis hier de hoofdrol kunnen spelen. Jan Westra L .J
 9. 9. .Een mega-mediascherm voor de strook megastores, als element dat de stede bouwkundige ruimte bepaald en met de mogelijkheid voor gecoördineerde en gezamenlijke neonreclame is onlangs in Rotterdam Alexanderpolder gerealiseerd. Het 290 meter lange scherm bestaat uit stalen kolommen, 2.000 m 2 laspersroosters en ca. 5 km spandraad. Architect Fom Verheijen wist verschillende disciplines aan te sporen om zijn idee te verwezenlijken. En vormgevingsbureau Dumbar (Rotterdam) ontwierp een zwart doosje voorûen van 5 x 5 rode LED lampjes dat precies in de opening van de laspersroosters past. In het scherm zijn 25.000 doosjes geplaatst die tezamen een lichtkrant van 290 m vormen. Dit is tevens een programmeerbare uitings- mogelijkheid voor kunstenaars. Ingenieursbureau Zonneve/.d (Booosting aangeslotene), heeft voorgesteld om de windbelasting op te nemen met r.V.S. spankabels, die voornamelijk als stagen voor zeilboten worden toegepast. Hiermee is bereikt dat de constructie de transparantie van het scherm niet aantast en op grote afstand geen overheersende beeldbepalende rol speelt. Het gehele scherm is gespannen tussen twee eind- verankeringen, de doorgaande staalkabels fungeren als een sOOrt elastiek die de windbelasting en de vervormingen door temperatuur binnen bepaalde spanningsvariaties opnemen. Vanwege het feit dat bij deze toepassing de staalkabels niet tot de maximale capaciteit worden belast heeft de leverancier Staalkabel b.v. uit Amsterdam korre spanners laten fabriceren die er heel elegant uitzien. Het is een dagje winkelen in Rotterdam waard. Jan van der Windt, directeur van Ingenieursbureau Zonneveld b.v. Rotterdam
 10. 10. , n Kennismaking met Jouke Post ~ L - _......_ _ _ _ _ _ _- ' Nadat de bezoekers van de bijeenkomsten net gewend waren aan de taalspitsvondigheden van de allereerste voorzitter Jan Brouwe/; moest 5 jaar geleden worden overgeschakeld naar Jan Westra. Jan 2 is in staat gebleken ons de Nederlandse taal immer vanuit een andere hoek te laten zien/horen. Er was geen woord veilig voor hem. T lISSen zijn bevlogen lezingen door heeft hij Booosting geleid en een plaats gegeven in de Onrwerpende, Onrwikkelende en Onderzoekende bouwwereld. De relaties met o.m. de universiteiten zijn versterkt en de interne organisatie is verbeterd. Maar Jan 2 is nu hoogleraar en Booosting-voorzitter af Niets blijft Booosting bespaard. Dankjan, voor alje inzet. Met de nieuwe samenstelling van het bestuur van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland blijven we nieuwe plannen maken en oude ideeën nader uirwerken. Zo willen we meer aandacht aan publiciteit geven, ook buiten de grenzen en zal het idee van de voor-(nerwerk) en achter-(denktank)- kamer gespecificeerd worden. De bedrijfsbeweken, bijeenkomsten en AVA's blijven interessant en bieden een goede gelegenheid om te netwerken. Ook de Poool- en Looop-acriviteiten zullen worden VOOrtgezet, evenals 'produktontv"ikkeling'. Overigens is de demo van het 'plafond-afbouwsysteem' nu gereed. Het resultaat van één van de produktontwikkelingsteams is te bezichtigen op de TU Delft (faculteit Bouwtechnologie, 7e verdieping) en kan in het derde kwartaal van dit jaar tijdens een nieuwe bijeenkomst van uw commentaar worden voorzien. Een actueel thema is het milieu. In relatie met Ontwikkeling en Onderwek zal ook Booosting hieraan in de toekomst meer aandacht schenken. Kortom, veel te Ondernemen! En niks voor te zfnen, maar vóór zijn en vooruit-Iópen! JoukePost Tot ziens op de eerstkomende bijeenkomst te Leiden: dinsdag 24 september 'De toekomst van het kantoor') waar O.a. Mr Stevan Groák van het fameuze ingenieursburo Ove Arup uit Londen een visie zal geven op het onderwerp.
 11. 11. Activiteiten 1996 29 augustus Trespa International te Weert 24 september 'De toekomst van het kantoor' te Leiden 15 oktober Polynorm te Bunschoten 6 november Pittsburgh Corning te Tessenderlo, België (AVA) 12 december 2e Glas/Eindejaars-bijeenkomst 1996 (AVA) (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting . Booosting co 1 Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam telefoon 010 4156304 telefax 010 4157409 E-mail paarch@pi.net Contactpersoon Jolanda Steenhouwer, tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer Design Druk: Dmkkerij Hans Truijen Met dank aan: Ingrid Brans, Miehiel Cohen, Jaeo Haartsen, Jaap Koning, Mareel van Mierlo, Eelke Pouwer, Jan Westra, Jan van der Windt, Jan van der Woord I • Voorzitter Jouke Post Post Ter Avest Architecten Vice voorzitter Erie Vreedenburgh Archipel Ontwerpers Secretaris Jan van der Woord TU Delft Penningmeester Johan Riezebos CVK Lid Jos Liehtenberg BuroA+ Lid Henk van Laarhoven Hubert-Jan Henket Architecten Lid Jaap Koning Brouwer en Koning L .J 11
 12. 12. • , ._~J'''''h,i'(._ pa rt i ci panten Nieuwe participanten 1996 Zoontjes Beton b.v. Contactpersonen: Mr Hans Ververs. directeur Ingrid Brans, PR Centaurusweg 19 - 25 Zoomjes Beron B.V. kenmerkt zich aJs een high-tech, Postbus 64 flexibel en innovatiefbedrijf dat met de meest geavanceerde 5000 AB Til burg machines steeds meer streeft naar eenvoudige oplossingen in ZOONTJENS ~ BETON T 013-4556901 berontegelsystemen voor haar segmenten parkeerdaken, F 013-4550527 daJ<bestrating en grond bestrating. In de jaren vijftig is reeds gestart met de omwikkeling van speciaJe daJ<tegels, hetgeen heeft geleid rot verrassende oplossingen voor ruimte problemen. Bij utiliteitsgebouwen en winkelcemra bijvoorbeeld is de zorg voor voldoende parkeerruimte een wezenlijk probleem. Met de parkeerdaJ<systemen van Zoomjes Beron kan de auro het dak op! Voor dakbestrating zijn systemen omwikkeld die stuk voor stuk aandacht schenken aan onrwerp, kwaJiteit, systeemopbouw en drainage. Projektmatig kan uirvoering gegeven worden aan mooie strakke werken vanwege de hoge maarvastheid van de tegels. Onlangs is een nieuwe weg ingeslagen door samenwerking te zoeken met projektarchitekten en industrieel onrwerpers, hetgeen resulteerde in de produktie van speciale 900 x 900 mm elementen voor bijzondere projekten. Door ons aan te sluiten bij Booosting hopen wij ons inzicht te kunnen verruimen en door regelmatig contact met de aangesloten leden ons nog meer te kunnen verdiepen in nieuwe omwikkelingen. Ubbink NederlAnd AUiall(t Europe Unicom Nederktnd A + Bu"au IIOOr Bik Bouwproduktm Wolwga Paneln, Bouwprodulrtontwiklr~ling Brmullnrmmr G~p Zoontjes Beton Ad/linburrllu /IOOr Bouwt«hniek ABT Bruynuel Kmkms en KAsten Archit«ttn en Co/UuÛ4nts A&c Fabriek /lan PlaalWn'ken H. /lall Dam ACN Co/Utructturs Enitor Ad van Btrio Industrial Dtsign Bu"all Angrnent GE PIAstia Structuml Products Europe Brouwer + Koning BDA Grotp HOtJCh Bouwsystnnm NttkrlAnd Fkx Dew:lopment Corsmit RIIIldgevnzd Ingmieursburrllu Hokc Sys~men &- Componmtm HollAnd Promsing CVK Hoogovms G~p LAnámArk Design cf Technoktgy Ing. KA"I H. Dekker Hun~ DougIAs Produktcmtrum TNO Fafadr Consulting &- Engineering Kömmn1ing fJmetux GtNie Consult Jamara Products Goudstikk" - de Vrin j.JKrms ArchipelOnll«rpm Ir A. Hoek CS BOllwkundig Ingmieurs Krupe Bomaux Arrhit«~nbu"au BöJltlinglr Hogeschool Enschede NBM-AmstellAnd Woningbouw Jan Brouwer Anori~s Hogeschool Midden-Brabant OctatulN Spat:t: Structum CEPEZED Hitnsch Enginemng Pit~n HardglAs EGMAJ't:hit«~ KAntoor van de Toekomst PlAstiUl Plaat Hubert-Jan Hmktl bna archit~ Nationak Woningraad Polydak Post T" Aw:st Archit«tm Staalbouwinstituut Polynonn Jan Timmm Stichting Aluminium Centrum RnuaBudel Tjïjn Dnign TU Delft Rtynomuk Tuns+Honting Archit«~n TU Eindho/lt11 RockwoolLApinus Vtrbu/X Hoogendijk Archittk~ Vtrtniging NederlAndse Somp NttIn1and Archittk~buro VIJS" &-/kmnan Cemmtindustrie Saint·Roch GlAs ir Frank van Waes. H. de Wil Consultancy Struilt en HammlAg Bouw Buro IIOOr Architektuur Ingrnimrsburrllu Zonnftltld L Tmpa International ir DMn Petn'S .J
 13. 13. , mOOOi Een handvol mOOOi: Mooi -mooier -moois t- moooi: moooi als overs t ijgende trap van moo;. Bij het waarnemen van iets mooois wordt de esthetiek van ondergeschikt belang, raak je de schoonheid voorbij. Een mooi gevoel mag je vaak met anderen delen, maar blijkt soms ook te persoonlijk. Een tekst over moooi zou altijd iets overdraagbaars moeten bevatten, iets dat lezer en schrijver vanzelfsprekend aan elkaar bindt. Moooi brengt het gevoel weer in evenwicht met de rede. Moooi heeft ook een ontkenning. Het ontbreekt onze taal echter aan vergelijkbare letterbeeld- middelen om niet-moooi betekenisvol in één woord te vatten. Ter verduidelijking een voorbeeld. Niet-moooi vind ik het door de nieuwe spellingswet voorgeschreven gebruik van het woord stedenbouw in plaats van het vertrouwde stedebouw (Bernard Hulsman in: 'Stedenbouw in het computertijdperk; NRC Handelsblad, 21 Juni 1996). Stedenbouw betekent iets anders dan stedebouw. Stedenbouw suggereert niet alleen een meervoudig object, maar impliceert bijvoorbeeld ook het bestaansrecht van dorpenbouw. Stedebouw gaat over de stede, de plek, het gebied, en wel op de nivo's van de regio, de stad (gemeente), de wijk, de buurt en de directe gebouwomgeving. Het is dan ook een veel rijker begrip dan rown planning. Laten we ons teweer stellen! Wel weer moooi vind ik, dat bij de renovatie van de metrostations van Hecror Guimard in Parijs bleek, dat de gieterij, die destijds bij de productie van de gietijzeren elementen betrokken is geweest, nog in bedrijf was en dat de modellen van de gietstukken nog steeds in het magazijn lagen. Ze konden zonder problemen na bijna een eeuw weer worden gebruikt. Meer over moooi. Op zoek naar een vorm laat ik me leiden door de drie '0" s. Dat brengt me op drie ondelwerpen, per ondelwerp drie objecten en per object drie overwegingen, waarmee ik het in bouwkundige zin zal proberen te illustreren. Als eerste onderwerp de stede, met daarbij als objecten een stad, een stadsdeel en een stedelijk element. Vervolgens het gebouw, met daarbij een cultureel gebouw, een werkgebouw en een woongebouw. Tenslotte de bouwcomponent, met daarbij een onderdeel van een hoofddraagconstructie, van een scheidingsconstructie en van een installatie. Moooi gespreid dacht ik zo. De meeste objecten zijn redelijk bekend, zodat de woorden de bijbehorende beelden wel zullen oproepen. Ik noem: de bastidc Villefranchc de Roucrgue in h et Franse de anement Aveyron vanwege: een meervoudige oriëntatie, ontstaan door een halfregelmatig flauw gekromd stratenpatroon van een hellende stad, gegenereerd vanuit een centraal marktplein; het hellende marktplein met deels verhoogde arkaden rondom, waar beschutte terrassen met zicht op het plein zich probleemloos vermengen met wandelend winkelpubliek en kruipend autoverkeer; de moeiteloze en goed functionerende inpassing van vrijwel alle elementen van de rwintigste eeuwse maatschappij in een nagenoeg intact zijnde stadsstructuur uit de dertiende eeuw; L .J
 14. 14. , ~~:'..'.:'~~~l:î~~~~~:'..:.:~~~~~vomvf'PC(>' het op de plattegrond complex uitziende maar vorm van het plein, welke zonder verlies van zijn architectonische eigenwaarde is verkregen, onder andere door de gematerialiseerde inspringende hoeken; het beeld van de stadhuis toren met tegenover zich de gekromde pleinwand als metafoor van een op een lager gelegen punt staande spreker met tegenover zich het in een halve citkel zittende gehoor; de onweerstaanbare neiging die je voelt opkomen, om het plein bij het verlaten direct weer te betreden; ~~~~~~~~=--'=T..:~~'J VdllWe.t;t:: de bewerking van enkele sluitend op elkaar pasgemaal(te uitstraling van een niet aan halffabrikaten ontleende vrije elementaire vormgeving; de inspiratie die ervan uitgaat om weer meer metalen gietstukken in de architectuur we te passen; de ventilatiezuilen van de Postsparkasse te Wenen, vanwege: de inpassing van technische installatie- componenten als vast meubilair in het interieur; de harmoniscl1e samenhang van de formele ornamentiek van de ventilatieopeningen mer de technische ornamentiek van de ankers; de wijze waarop ze door hun vorm en menseJijke verhoudingen als onopvallende zaalwachters harmoniëren met het publiek. dank aan Hendrik Petrus Berlage, Bernm'd Bijvoet, Mackintosh, Alphonse de Poitim, Gtto Wagner en enkele mij
 15. 15. • ï 4 Miljoen voor . nleuwe kredietregeling MPO In de nieuwsbrief van mei werd de nieuwe krediet- • verminderen van de hoeveelheid toxische stoffen in regeling voor milieugerichte produktontwikkeling een produkt, vrijkomend tijdens de produktie, (MPO) aangekondigd. Inmiddels is deze Krediet- tijdens het gebruik van het produkt of in de fase regeling MPO in werking getreden. van afValverwerking. Voorbeelden hiervan zijn Ondernemers die zich richten op de ontwikkeling het vervangen van materialen waarvoor bij de van produkten die het milieu aantoonbaar minder produktie toxische blaasmiddelen nodig zijn en belasten dan bestaande produkten met een vergelijk- van toxische additieven in het produkt; bare funktie kunnen in aanmerking komen voor een • verminderen van de toepassing van niet-hernieuw- krediet van 40% van de projectkosten met een bare grond- en hulpstoffen, bijvoorbeeld door het maximum van f 500.000,-. Voor het krediet geldt vervangen van kunststof door hout; een vaste rente van 6,3%. In totaal is er in 1996 vier • optimaliseren van de levensduur; miljoen gulden voor kredierverlening beschikbaar. In • vergroten van het hergebruik van materialen en 1997 zal voor deze regeling een budget van f 10 onderdelen. miljoen worden uitgetrokken. Het ontwikl,elen van werkwijzen en diensten valt De kredietregeling is bedoeld voor middelgrote en niet onder de regeling. Een combinatie van een kleine ondernemingen met maximaal 500 werk- produkt en een dienst valt wel onder de regeling. De nemers. De nieuwe regeling komt naast de al langer te ontwikkelen produkten hoeven niet technisch bestaande kredietregeling op grond van het Besluit nieuw te zijn voor Nederland, alleen voor de technische ontwikkelingskredieten (TOK). aanvrager. Wel is het van belang dat de projectkosren Alleen milieu-ontwikl<elingsprojecten komen in minimaal f 25.000,- dienen te bedragen. Het krediet aanmerking voor krediet. Milieu-ontwikkelings- is bestemd voor de fase van pre-commerciële projecten dienen gericht te zijn op nieuwe, ontwikkeling, de fase die ligt na het stadium van gewijzigde of verbeterde produl<ten die in fundamenteel en industrieel onder-L:oek en vóór de vergelijking met bestaande produkten met een commercialisatie van het nieuwe produkt. vergelijkbare funktie op de Nederlandse markt per De terugbetalingsregeling wordt zodanig vastgesteld, saldo leiden tot een aantoonbaar meer dan marginale dat het krediet kan worden afgelost uit de omzet die vermindering van de belasting van het milieu op een kan worden gerealiseerd met de uit het project of meer van de volgende aspecten: voorrvloeiende of ervan afgeleide produktie. Hier- • verminderen van de hoeveelheid en soorten van voor wordt een termijn van ten hoogste tien jaar materialen en onderdelen, verwerkt in het gesteld. Indien het krediet na tien jaar nog niet is produkt. Voorbeelden hiervan zijn volume- afgelost, hoeft het niet verder te worden terug- verkleining, leidend tot kleinere verpakkingen en betaald. De terugbetaling van het krediet is lagere logistieke kosten en het terugbrengen van gekoppeld aan de mate van commercieel succes. Dit het aantal onderdelen waaruit een produkt wordt geeft het krediet zijn risicodragend karakter. opgebouwd; • verminderen van de hoeveelheid gebruikte of ? verbruikte energie in het produktieproces, tijdens Voor meer informatie.1runt u het gebruik van het produkt of in de fase van contact opnemen met afvalverwerking; Pouwer & Stevers (010 - 4521122). 'I .... , I L .J 15
 16. 16. Bestuurswisseling Na een actief en inventief lustrum als voorzitter van Booosting heeft Jan Westm met de organisatie van het symposium 'Pioneers of the Past, Professionals of the Present' op 25 juni jJ op de TU te Eindhoven, in alle bescheidenheid zijn functie overgedragen aan Jouke Post. Jouke Post, Post ter Avest Architecten te Rotterdam wordt als secretaris opgevolgd door Jan van de Woord, hoofddocent Produktontwikkeling aan de Technische Universiteit te Delft. Zo blijft de samenstelling van het bestuur als vertegenwoordigers van de verschillende disciplines gewaarborgd: één bestuurslid uit het ondetwijs, twee vertegenwoordigers van de industrie, twee ~ architecten en twee industrieel ontwerpers. Publicatie Just Renckens Tijdens de bijeenkomst bij Pieterman Hardglas op 2 april j.l. kondigde Just Renckens zijn publicatie reeds aan. En recent is 'Gevels en Architectuur, façades in glas en aluminium' als onderdeel van zijn promotie-onderzoek verschenen. De kleurrijke uitgave geeft een overzicht van de technische en managemenstaspecten van aluminium glasgevelbouw voor de utiliteirs- en woningbouw. Het is zeer interessant voor iedereen die te maken heeft met ontwerp, technologie, organisatie en beheer van aluminium-glasgevels. Het Nederlandstalig standaardwerk is tot stand gekomen onder auspiciën van de TU Delft/leersroel Produkt- ontwikkeling met steun van VMRG (Vereniging Metalen Ramen-en Gevelbranche) en VAS (Vereniging Aluminium Systeemleveranciers). Het boek is exclusief voor Booosringieden te bestellen bij VMRG (telefoon 030-605 3644, fax 030- 605 3260) tegen het gereduceerde tarief van f 125,00 i.p.v. f 155,00 (excl. BTW en verzendkosten). Jan Westra hoogleraar Per 1 juli 1996 isJan Wesrra benoemd tot hoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Proficiat Jan!

×