Booosting nieuwsbrief 30 (november 1995)

819 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 Axall: roerend goed bouwen
03 Teylers Museum in het nieuw
09 Presentatie TUD

IN DE PRIJZEN
11 Jan Pesman in de prijzen

VERSLAG
05 Stuiterende pingpongballen in het Nls Sportmuseum
07 Wat is bouwen toch een prachtig vak

NIEUWS
10 Daaag Anneke
15 Looop doet goed

MOOOI
13 Moooi door Eric Vreedenburg

EELKE POUWER OVER…..
16 Nieuwe ontwikkeling 'Duurzaam Bouwen

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting nieuwsbrief 30 (november 1995)

 1. 1. Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland b'ö ö'( j's ti n !:I nieuwsbrief stichting industrieel bouwen nederland • dinsdag 14 november 1995 , 1and i s een sta pe l gek 1and . Van ouds her st apel en w onz e rodukt en t ot mu r en . Onze ta al is door dr en kt met spreek- nden en uitdr ukki ng en die s t enen en mu ren al s aan leidin IrU'Irn,.n. In deze tij d lij kt het al s of de moderne mate r iillen d tapelconsfr ctie verdringen, ma ar niets is minder wa~r . trouwe bondgenoot heeft het toneel eigenlijk niet verlaten en een vluchtige blik op de model'nel p IJUWM'" leert dat het blok in groot o{:~ein formaat, in dragende of scheidende zin zelfS een ;oe,be<leelld heeft gekregen. Soms wordt in de omwiKkeling van 'een nieuwe meestal verbeterde] t hnlllww'ii7f'de onderste steen boven gehaald om als was het een revolut'e opnieuw te leren ","n..,,·" , is daarvan een prachtig voorbeeld. Het idee laat zich snel vertellen. ~bOllwc::n zijn bedoeld om op een fatsoenlijke wijze gelegenheid te bieden aan bevoegde acrilvirl'irl'l~ _1 termijn kan de spanning russen de verlangde en de geleverde daadwerkelijke prestatie oplopen hoog worden. Dat betekent verandering: verhuizen, aanpassen, slopen en opnieuw beginnen zijn we bij AxaII: het kan allemaal. Jan van Ham kwam een aantal jaren geleden binnen :co,nsrructil'S in metaal, gevels) met een bouwblok dat moest worden gezien als een eerste poging l statiegeld bouwwijze. Dat wil zeggen dat de dementen van door gebouwde onder-komens kunnen worden verplaatst, verhuisd, ook kunnen worden terug genomen. Klaar met activiteit? Weg met gebouw. Nieuwe activiteit? Nieuw gebouw. is met deze bouwwijze een kinderdagverblijf gerealiseerd in IVlO'Dlirl:r. (zie foto op antwoordkaart) L .J
 2. 2. r , .M.•.hli,(._'-----'b_i-'J'-·e:...e:...n_____ k..:..o_m..:..s..:..t_--, F1li!llyuge,c.<ell mo.gelijkheid voor de Booosting aanhang om kennis te nemen van een van de laatste op het terrein van de bouwwijze. Gastheer REWA nodigt ons na een rondgang door U"L~""'lOL'- Axall de middag te besluiten op de pier in het paviljoen dat eerder dit Award (zie vorige nieuwsbrief). Hier kunnen we met de zee zal hier worden gepresenteerd als vernieuwende strategie in zou kunnen gelden AxalI weet er weg mee! Rendez vous op aan te geven locatie van alwaar transport naar Monster Rondleiding kinderdagverblij
 3. 3. • maandag 11 december 1995 , In juni 1990 werd door Hubert-Jan Henket bna architecten de prijsvraag voor de uitbreiding van het Teylers Museum te Haarl em gewonnen. Nu nadert deze ui tbrei di ng Zl Jn vol- tooiing (december 1995). Hoewel dit voor een gemiddeld hedendaags bouwtraject bijna een eeuwigheid lijkt, is dit voor een museum als Teylers slechts een fractie van de meer dan tweehonderdjarige bestaansgeschiedenis. Gedurende die lange voorbereidingsrijd werd eerst een gedeelte van het voormalige Johan Enschedé complex verbouwd rot facilitair bedrijfvan het museum. Dit zeer degelijke gebouw uit ca. 1950 van de architect Wegener Sleeswijk is tot 1980 gebruikt als ruimte voor opslag en bewerking van de postzegels die bij Johan Enschedé gedrukt werden . Vandaar de naanl Zegelwaarden. Het zware betonskelet en de geringe verdiepings-hoogre maakte het onmogelijk de installaties kJaI<keloos achter een plafond of voorzetwand weg te werken. De onrwikkeJing van een servicestrook, die onlangs genomineerd werd voor de Staal Design prijs. vond hier dan ook zijn oorsprong. De resterende tijd bood bureau Henket ruime mogelijkheden tot het onrwikkelen van meer noviteiten voor de nieuwbouw zoals Lignosrone pendels (in samenwerking met ABT) die een transparante gevel stabiliseren door een enkel gelijmde glashouder (ontwikkeld door Octatube). Ook de dagJicht- toetreding in de nieuwe exposirie-ruimte via een reflectiefilter opgebouwd uit 5 verschillende elementen. is uniek. L ..J 03
 4. 4. r lil , .:t.i.t.biin'_,-_b_i-".j_e_e_n_k_o_m_s_t_--, Booosting biedt de mogelijkheid dit alles in de allerlaatste fase van de afbouw te aanschouwen op maandag 11 december 1995 Het ro ramma: 15.00 Ontvangst in het museum aan het Spaarne te Haarlem 15.15 Welkomstwoord door Henk van Laarhoven, Hubert-Jan Henket Architecten 15.30 'Daglicht in het Teylers museum' door Otto Brix, Teylers museum 16.00 Rondleiding door het museum en de nieuwbouw 17.30 Broodjes 18.00 'Hedendaags glasbevestiging op een materiaal uit de vorige eeuw' door Mick Eekhout, Octarube 18.30 'TEYLERS, het museum van de musea' door Hubert}an Henket, Hubert-Jan Henket Architecten 19.00 Tegenlezing door Herman Kerkdijk. architect 19.30 Discussie en afsluiting Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 35. <l Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. NAAM BEDRJjF I I I AORF.s I I I PO,STCODE I I I WOONPLAATS 'llll.,EFOON o Komt op 14 november a.s. van 14.00-19.00 ur naa Rew in Den Haag met ... persollen.(zj'png.01-02) Booosting o Komt op II december a.s. van 15.00-19..30 uur naar het Tey/en Musmm in Haarlem met ... personen. (zje pag. 03-04) pOS t bus 10197 o Komt op 22 december a.s. van 14.00-15.45 uur naar de TUD in Delft voor de 3004 AD Rot te rdam opening van de toren met ... personen. (zie pag. 09) o Wil ook onder de loep genomen worden tijdens een LOOOP. (zit pag. 15) o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosring. o Bestelt het boek 0 'Booosting in beeld' (1994/95) Particip01lfm: f 25,00 0 ' Booosting in bedrijf' (1992) Niet-participanun: f 39.50 0 'Tussen traditie en experiment' (1989) De aanvulling van 'Booosting in beeld' 1995 is nog na te bestellen bij het Lsecretariaat. De kosten bedragen f 5,00 per aanvulling. •
 5. 5. • , Verslag van het bezoek aan het Nederlands Sportmuseum i~ Lelystad, op 4 oktober 1995. . Stuiterende ping-pongballen in het Nederlands Sportmuseum in Lelystad Di t stuk begi nnen we met heel veel lof voor Vi ctor Mani. In het nieuwe land waar we deze woensdag op bezoek waren, groeien naast de sperzieboontjes, echte pronkboontjes op architectuurgebied. De oplevering van het sportmuseum is al weer een paar maanden geleden. Mede hierdoor heeft de architect weer vlammetjes in de ogen en kan hi j met vuur vertell en over het ontstaan en de realisatie van het museum. Het begon in een tijd waarin Amsterdam en omgeving zich druk en sterl< maakten om de Olympische .spelen binnen te halen. Een comfortabele periode voor soms ambitieuze plannen. In 1988 werd in eerste instantie het bureau OMA gevraagd het ontwerp te leveren voor een sportmuseum waarin sportrelikwieën uit verleden en heden te zien zijn en waarin ook actief SpOrt bedreven kan worden. Maar de spelen in Amsterdam haalden het niet, zo ook de plannen van Rem Koolhaas niet. De cijfers liegen er niet om. Gevraagd werd een voorstel van 8 miljoen, OMA kwam met een concept geschat op 16 miljoen. In kas bevond zich een budget van 1 miljoen: de uitdaging voor Mani - die via Koolhaas is ingeschal<eld - om te beginnen! De grote ambities stonden in geen verhouding met de geworven middelen. Daarom koos Mani voor fasering. De voor- en achtergevel kon vast worden gebouwd, als trekker voor de sponsors. Afhankelijk van de geworven fondsen kunnen de stappen na elkaar worden gerealiseerd. L ..J
 6. 6. r , De realisatie van het eerste gedeelte van het gebouw heeft Mani veel voorstellen, locaties en woorden gekost; in mei van dit jaar was het zover. : Een dijklichaam dat ooit voor een tentoonstelJing over de polders was opgeworpen is in het gebouw geïntegreerd. De dijk is spannend. Je kan er over heen lopen, het daagt kinderen uit tot spelen en naar verhaal houden sommige invalidenwagentjes er wedstrijden. Talud, bijbehorende trappen en de hellingbaan die langs het dijklichaam is gelegd, geven een dynamisch karakter aan de begane grond. Via de in drie delen opgesplitste hellingbaan kom je op de eerste verdieping d ie in een latere fase gebruikt zal worden als exposirieruimte. Het oogt basic. Boven onze hoofden spelen vier mensen een spelletje ping-pong. Dat het amateurs zijn bewijzen de ballen die frequent en vrolijk door de ruimte stuiteren. Qua details en materiaalgebruik heeft het krappe budget fantastische vondsten opgeleverd, zoals de zuidgevel met dubbelglas en de losneembare polyester golfplaten. Zoals de hellingshoek van de zuid gevel, die eenzelfde hoek heeft als de afWateringshoek van standaard kozijnen. Zoals het gebruik van buitenmaterialen binnen: de 50 x 50 betontegels - door Mani aangeduid als de Nederlandse tatami-ma(a)t - waarop de gehele maatvoering van de vloeren is gebaseerd. En vondsten die regelmatig spelen met de mazen van de netten en de mazen van wetgeving of regelgeving, zoals de te korte hellingbanen, de hellingbaan naar boven met ingezaagde treden en trapleuningen van gaas met ingenaaide staaldraden. Natuurlijk weer veel standaard-priet-praat. De problemen met de aannemer/bouwers waren niet anders dan anders. Eenvoud loonde niet. Men was onbekend met de eenvoudige materialen en de doordachte, vaak simpele constructies. En er viel niks te verhullen, maar Mani's gedrevenheid verdient complimenten. Mani is klaar voor de volgende fase. Laat de directie en medewerkers van dit prachtige gebouw in vredesnaam gaan werken aan fondsenwerving. En wellicht kan er dan ook een centje af voor een deskundig oog op het gebied van inrichten ......... Mani's afscheid van Booosting is te betreuren, maar hij heeft ons een waar requiem nagelaten. A&M <J L •
 7. 7. Wat is bouwen toch een prachtig vak oosting en de TU Delft ZlJn op 11 september bij elkaar gewees om in een workshop de basis te leggen voor een toren van 10 meter hoog. gemaakt van staal. hout. al umi ni um en kunststof. combidag 'Booosring-TUD' werd rijdens de ochrend ingeleid mer een bezielend lezingen~: irlwrorrlm:o. de sprekers gingen er srevig regenaan: '- Köhne van de VN C illusrreerde hoe saai en spannend overspannend beron is. Woorden schoreJ __ .,--:::!=:;::;',.::::;j-:- .! . soms rekon bij de dia's, uirkragend werd uirdagend. Ral{Hamelinek van het Staalbouwinstituut baalr van sraal. Het roesr, buigt en smelr bij brand. Maar er is gelukkig ook veel mee te doen: beschermen, verwerken, integreren. En dan wordt het sterk, stijf en slank! Daarnaast nog eens 100% recyclebaar. Zijn resterend diacommentaar: '1 feel for steel.' Volgens meneer Meijervan het Centrum V> Q) Hout is hout de enige zich zeJf vernieuwende grondstof. Weliswaar zijn de afmetingen beperkt, heefr +' u ::> het vaak kwasten en is het hygroscopisch, er staat tegenover dat het goed isoleerr, sterk, lichr en <.. +' V> duurzaam is. Hij toonde ons prachtige dia's van indrukwekkende constructies en verbindingen. 'Hout, " o u groeiend goud'. Na drie lezingen wordt het moeilijk af te wegen welk materiaal nu waarvoor geschikt +' ::> o is, maar één ding is duidelijk: bouwen is een prachtig vak! Verder met Paul Bruinsma, Aluminium ..<:: Centrum. Aluminium is duurzaam, geefr vormvrijheid en geefr, mits goed toegepasr, een lekker gevoel. Voor recycling is maar 5% energie nodig. Her is geschikt voor daken van oude kerken en nieuwe stadhuizen, maar ook als offshore helidek. 'Generaties vergaan, aluminium blijft bestaan.' 'Kunststoffen zijn gewoon goed!' aldus de laatste spreker Geert Verlindvan de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen. Kunststoffen worden overal toegepast: in auto's, gebouwen en bierkratten. Je kan er niet meer omheen. Na het verstrijken van de gebruikstermijn kan kunststof gewoon weer terug in de keten. Kunstsrof is hiermee 'Back to basic'. Moshé Zwarts van architectenbureau Zwarts en Jansma sprak uiteraard alle propaganda regen in zijn tegenlezing. Naar zijn mening waren de gedachren re smal en hebben de sprekers denkfouren gemaakt. Zoals: Fout 0 De toren is helemaal verkeerd samengesreld. Her gaat om integratie op de werkelijke merites en niet om het botweg samensrellen van onderdelen. Her besrel is zodanig genetisch te manipuleren dat bouwwerken door de materialen zelf ontsraan. Fout 0 Alleen spectaculaire constructies werden m.b.v. dia's getoond, terwijl her kleine juist zo interessant kan zijn en dat is immers de massa, de hoeveelheid, de omzet, de echte bouwproduktie. Fout 0 Alle sprekers zijn op de stoel van de architect gaan zitten en daar zirren al zo veel adviseurs op. En waarom gaat het buiten de bouwsector zo goed mer deze materialen? Jouke Post L .J 07
 8. 8. r , 's Middags gaan de handen uit de mouwen en wordt er geworkshopt .. De prachtige torens En toen stonden er dertig torens. Niet van 10 meter maar van een halve meter, sommige opgetrokken uit karton, bij andere het staal opgebouwd uit plastic rietjes. Dertig modellen, vier juryleden, 5 nominaties. De 'why-do-I-do-this' - Cohen, 'moet-blijven-staan' - Kraus, 'maar-venustas-en-veritas- dan'- Westra met de 'kunnen-we-het-bouwen' -van Swieten benadering leverden toch 5 kandidaten op. 'Natuurlijk storten ze in, zijn ze niet mooi, laat staan dat ze logisch in elkaar zitten of überhaupt te bouwen zijn. Orgineel? Laat me niet lachen'. Maar toch, voor alle 5 door de jury gekozen categorieën konden ze een toren nomineren en dus waren er uiteindelijk 5 geselecteerde ontwerpen. En dus 5 modellen met 5 ontwerpers die duidelijk maakten wat hen had bewogen hun toren zo vorm te geven. De keuze was aan het publiek. Nee, nee, geen leken-referendum; hier geen Groningense toestanden. Gewoon een sremming onder 'vakbroeders' door de 5 ontwerpen in een volgorde naar keuze re zetten. Opperste vertwijfeling Twee zouden er overblijven. In de sinds kort verworven werkplaats (het PO-Lab) kan meraal worden bewerkr en dus kunnen er proto- rypen worden gebouwd, zowel voor afsrudeerprojecren als voor onderzoek. Zo tijdens de werkzaamheden legde Jan Westra nog eens her belang van de drie O's in Booosting uir en de relarie mer de vierde 0, die van het onderwijs. 'Tijd voor een naamswijziging', vond Jan Brouwer en waarom niet. Denkt in ieder geval niemand meer dar je • • • •~ een rikfout hebt gemaakt. De stemming had twee winnaars opgeleverd. Twee ontwerpen, twee modellen: 'Maak er nu maar iets van wat we echt kunnen bouwen!' En het potlood raakte het papier en het papier kaatste terug: oogverblindend wit. 'Over twee weken uitgewerkt tot de werk-rekeningen aan toe.' Sure, no problem. Niks geen Babylonische spraakverwarring. Woorden schoten tekort; de foto's spreken voor zich. Opperste vertwijfeling: 'Hoe moeten we hiermee verder?' Maar roch, de studenten gingen aan de slag. Gedurende de twee volgende weken werden docenten en Booo(o)sting-ieden bestookc met vragen. Wat nou werkplaars, eerst moet er onderzocht en uirgezocht worden. Dan pas kan gerekend en getekend worden. De werkplaats (b)leek ver weg. Maar na twee weken stonden er twee torens. Niet van 10 meter maar nu van twee meter. Nog steeds het 'staal' opgebouwd uit kunststof buizen. Wel waren er dimensies berekend, profielen, platen en bevestigingen gekozen. Klaar voor de werkplaats? Misschien nog niet helemaal, maar dan toch wel op een haar na. • .J
 9. 9. r • Is de workshop geslaagd, vraag je je dan af? Natuurlijk hadden we graag gezien dat meer bedrijven hadden meegedaan. En natuurlijk bleek ook nu dat de uitwisseling tussen theorie en praktijk, tussen ontwerp en produkt niet vanzelf gaat. De praktijk bezit door haar ervaring een schat aan kennis, maar deze moet wel met een goede vraag over een helder probleem worden aangestuurd. De oplossing dient zich niet vanzelf aan maar moe~ door wiss~lwerking worden bereikt. Of soms heeft de praktijk al een oplossing, maar heeft de V> C <V ontwerper er niet het juiste probleem voor. ~ o +-' In ieder geval zeggen de studenten dat ze er veel van hebben C <V geleerd. Ze hebben de 'kloof' tussen idee en realisatie aan den lijve ~ <V V> ondervonden en dat zal nog letterlijker worden als ze straks echt gaan bouwen. Ze beseffen nu dat het 'maken van architectuur' meer is dan ontwerpen en dat dat alleen maar lukt door <V +-' samenwerking. Hopelijk hebben de deelnemende bedrijven dat ook N <V zo ervaren. En beseffen zij dat de student van vandaag de "0 C gesprekspartner of zelfs medewerker van morgen is. Zo niet, dan '" > hadden ze dat kunnen horen op de forumdiscussie over die op .V> ...., .<:: 22 september, tegelijk met de presentatie van de twee torens, werd 0. gehouden. Jaco HtUlrtsen, TU Delft 22 december 1995 bijeenkomst De presentatie Op vrijdag 22 december a.s. wordt zichtbaar wat de invloed van Booosting is op de horizon van Delft. Valt het beroemde schilderij van Vermeer 'Gezicht op Delft' in het niet bij de aanblik van de door studenten van de faculteit Bouwkunde gebouwde toren? Het is aan u ter beoordeling. Diverse Booostingieden hebben driftig meegewerkt aan het tot stand komen van de toren. Een tweetal sprekers zal voorafgaand aan de opening het verschijnsel 'toren' en het begrip 'folly' voor u uiteen zetten. Het programma: 14.00 Ontvangst in de grote vergaderzaal van het gebouw Bouwkunde te Delft, Beriageweg 1 14.15 Towering inferno door dr. Alan Brooks, architect te Londen en docent aan de Oxford Brookes University 14.45 Foei. weer een Folly, door Wim Meulenkamp, schrijver van het boek 'Follies' (onder voorbehoud) 15.15 Pauze 15.30 Opening van de toren door de decaan Cm Dam 15.45 Kerstborrel Ik hoop u te zien in Delft op 22 september a.s., daarna kunt u een rustige kerst vieren. Jan Brouwer <J L .J ••
 10. 10. • , .M"·W.·,t..L-___ d_a_a_a....:g'--__-' Daaag Anneke, Ik mis ze nu al. ie pinnige gele plakbriefjes waarmee de post werd versierd. De mededelingen daarop SP~ oe kort ze ook waren boekdelen. 'Rare brief vind je niet', of 'da's nou echt iets voor jou' of'al •e het nu niet doet hoeft het niet meer', enzovoorts. Ik mis ze nu al. I telefoontjes die onder het vriendelijke 'je hebt zeker geen tijd' uitmondden in drie kwartier oflanger. En dan hadden we alles en iedereen weer gehad. Ik mis ze nu al. De pertinente knik als teken dat het afgelopen moet zijn. Met de vergadering, met de spreker f met de happening, ontwapenend en vastberaden. Meestal had ze gelijk. Ik mis ze nu al. ussen de coulissen, of beredderend er tussen door, of tussentijds bij een pauze, even bijpraten, even de cadeaux doorpraten, of wanneer worden die jongens nou echt even serieus. Ik mis ze nu al. Stangen, om te zien of er nog meer in zit. Niet te snel tevreden, jongens. Nog net voor het eind de vergadering een levensvraag. Over Booosting en het bestuur meestal. Halt aan de lIwarrelaars. Per slot van rekening kon zij het uiteindelijk opknappen. Een venijnige reactie !Vormde het antwoord op de twijfel. Ik mis ze nu al. nder in de catacomben van het ION, waar Booosting is geboren (verwekt is ze op ee uwplaats dat weet ik zeker) tijdens het tumult van het eerste uur. Daar was ze al bij. Zij h .eh op verschillende wijzen toen en veel later zodanig verknoopt met Booosting dat ze voo sommigen mevrouw Booosting was. Dat werd wat veel. Te iveel misschien om ook nog aan je zelf toe te komen. Het wordt ons tweede Annekeloze tijdperk. Het weerstands- !Vermogen van Booosting wordt getest. Daaag Anneke. Jan Westra • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nededand, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukten en gebouwdejen, ter verhoging n ed erl an d van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. L .J
 11. 11. • , . JijJan Pesman 1n de prijZen ~ Op 8 september jongstleden is aan Jan Pesman van architecten- bureau CEPEZED de A.J. van Eckprijs 1995 uitgereikt. Pesman ontving de prijs voor het ontwerp van het dubbel woonhuis in Delft. Volgens de jury wordt het ontwerp gekenmerkt door de hoge bouwrechnnsche kwaliteit van de stalen draagconstructie, de roestvrijstalen gevelconstructie en de interieurelementen. Het koppelt tevens een even eenvoudige als doelmatige hoofdvorm en draagconstructie aan een dynamisch ruimtelijk en open interieur. De architectuur van de woning toont wederzijdse ondersteuning en beïnvloeding van het ruimtelijk en het bouwrechnisch ontwerp. De A.J. van Eckprijs wordt eenmaal in de vijf jaar uitgereikt aan een architect die niet ouder is dan 45 jaar, voor een bouwwerk dat in zijn architecruur uirmunt door een zuivere integratie van de constructie in het architectonisch ontwerp. <J _:i·t.t.WiiU._ participanten I Nieuwe participanten 1995 Jamara Products Contactpersoon: J. M. de Raad JAMARA PRODUCrS BV Jamara Producrs treedt op als handelshuis en adviseur als het gaat om het op Oude Zeeweg 33 de markt brengen van nieuwe of vernieuwende bouwprodukten. De 2202 CH Noordwijk methoden die daarvoor worden ingezet zijn: import/export en het ont- fax 01719 11211 wikkelen van produkten. Jamara beschikt over een brede markrkennis in de tel 01719 - 11 211 woning- en utiliteitsbouw~ Jamara richt haar import/export activiteiten met name op nieuwe buitenlandse markten. Daar waar Nederlandse producenten een interessante markt kunnen vinden voor outsourcing, inkoop van onderdelen en/of export is Jamara actief. CVK Kalkzandsteenindustrie Contactpersoon: S.W. Ongering K De Co operatieve verkoop en produktievereniging van de Kalkzandsteen- CVK producemen u.a., is de verkoop- en marketing-organisatie van de Utrechtseweg 38 Nederlandse Kalkzandsteenindustrie. Bij het CVK zijn de elf in Nederland Postbus 23 producerende kalkzandsteenfabrieken aangesloten. Door de gunstige ligging 1200 AA Hilversum behoeven kalkzandsteenprodukten slechts over korte afstanden naar tel 035 6250250 bouwplaatsen te worden getransporteerd. De produkten van het CVK fax 035 - 6211371 vinden hun weg naar alle sectoren in de bouw, in wwel de wonig- en de utiliteitsbouw als de renovatie. Daarbij heeft kalkzandsteen zodanige produkteigenschappen dat het in dragende en in niet-dragende constructies kan worden toegepast. Her CVK bevordert ook onderzoek naar nieuwe produkten en toepassingen, verstrekt bouwtechnische adviezen en geeft voorlichting aan afnemers en adviseurs. Door innovatie en verbeterde verwerkingsmethoden is de toepassing van kalkzandsteen de laatste jaren srerk ges regen. Ook in de komende jaren krijgt innovatie een hoge prioriteit. In samenwerking mer de leden van Booosting hopen wij de inspiratie te vinden om dit verder te stimuleren. <J .J 11
 12. 12. r , _M,'·~iiiil'_,- __e_o_l_o_f_o_n__--, Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam 010 4156304 010 4157409 ~~~m.mft~S~~ 11!I!!!IlI!R Anneke van Dijlt 1mmmml1!B1 Patricia BrtnnOeT Design DrrJtItnij HilIIS Truijm 1lI.IDIl1li!tl~m Jouke Post. HmIt VIl1I Ltzarhovm. Eric Vreetlmburgh, Jan West7'll, Eelke Po~ Booosting bestuur ir Jan Wmra TU Eindhoven Voorzitter ir Eric Vr«tlmburgh Archipel Ontwerpen Vice voorzitter ir Joulu POIt Post Ter Avest Architecten Secretaris ;r Marcel Vroom Landmark Design & Tecbnology Penningmeester ;r Johan Rinebos Rockwool Lid ;rJOILohle GE Plastics Lid HmIt VIl1I Lurhovm Hubert-Jan Henket Architecten Lid <J Booosting parti ei panterl_ I • Rockwool Lapinus A/üance Europe Som/Y Nederland A + Bureau voor Bik Bouwprodukten Ub6ink Nednland Bouwproduktontwikke/ing . Brakel Interieur Groep Unicom Nednland Archiucten en Consultants A&C Bruynuel Keukens en Kastnl Wolvega Panekn ACN Construcuurs Van Campm Bending Techn;cs Bureau Angenmt Fabriek van Plmuwerken I • Conmit Riadgevend H. van Dam Ad van &rio Industrial Design Ingenieursbureau En;tor Brouwer + Koning CVK GE Plastics Holland Processing Ftlfatk Consulting 6- Engineering Structured Products Europe Landmark Design 6- Techno/ogy GeNie Consult Hoechst Holland Produktcentrum TNO Havanna Odrie Hoesch Bouwsyst(mtn Nederland Hokc Systemen 6- Componenten Hoogovens Groep , . Archipel Ontwerpm IrA. Hoek CS Bouwkundig Ingenieurs Hogtschool Enschedl Hunln" Douglas Archiuctnlbureau Böhtlingk Hogeschool Midden-Brabant Inter Sign Nednland Jan Brouwer Associates Hiensch Enginming Kömmerling &nelux CEPEZED Kantoor van de Toekomst Jamara Products Ono van Dijk Archiuctenbureau KDIConsultants JJKrens EGM Archit«ten Nationak Woningraad Krupe Bomaux Hubert-Jan Henket bna archiucten Staalbouwinstituut NBM-Amsulland Woningbouw lMASummÎs StichtinÇ..Aluminium Centrum OCfatube Spat( Structum Post Ter A vest Archiucten TU Delft Pimrman Hardglas Tïièn Design TU Eindhoven Plastica Plaat tuns+Horsting Architecun Vereniging Nednlandse Po/ydak Verbu'X Hoogmdijk Archiukten Cemmtindustrie Polynorm Archiuktenburo Visser 6-&erman H. de Wit Consultancy Rewa Bulkl ir Frank van Waes, Ingenieursbureau Zonneveld L. Rrynotratk Buro voor Architektuur irDaan Peun
 13. 13. • , _ mijn!; inziens I mOOOi door Eric Vreedenburgh 'Oude en nieuwe kathedralen' Wie Engeland per boot of tunnel binnenkomt kan nauwelijks om de plaats Canterbury heen. Deze stad is vooral bekend om zijn 'tales' . zijn bijdrage aan de popmuziek en ... zijn kathedraal. Wat niet iedereen weet is dat deze beroemde Engelse kathedraal grotendeels in Frankrijk vervaardigd is. Toen na een brand in 1174 de kathedraal grotendeels opnieuw opgetrokken moest worden vond de Franse bouwmeester GuilJaume de Sens de Engelse natuursteen niet goed genoeg. Besloten werd om de benodigde natuurSteen uit de groeve van Caen te halen. Om zo efficiënt mogelijk met het vervoer om te gaan, werden alle bouwelementen in Frankrijk voorbewerkt en werd de kathedraal als een bouwpakket 'roll-on, roll-oW van Caen naar de boot en -in Engeland aangekomen- van de boor naar Canterbury vervoerd. grassprietjes en spinnew bben Wat opvalt aan deze en de vele andere Engelse kathedralen is het zeer organische en sierlijke lijnen- spel. Het middeleeuws dualistisch denken van de kathedralen-bouwers, waarbij de materie (steen) ondergeschikt moest worden gemaakt aan het spirituele (raam, opening) zocht vooral zijn weg in het steeds slanker worden van de kolommen. Hierdoor werden de bouwers genoodzaal<t om meer rekening te houden met het krachtenverloop in de constructie. In de publikatie 'grote elementenbouw in de Middeleeuwen' beschrijft M. Gout op welke wijze en context de assemblage heeft plaatsgevonden. Het fascinerende van deze karhedralenbouw is dat deze constructieve helderheid nooit tot rigide constructies heeft geleid. De technisch constructieve uitgangspunten hebben juist het sierlijke, haast plantaardige lijnenspel opgeleverd. Het is ook niet zomaar dat in het atelier van Frei Orro de con- structieve principes van grassprietjes en spinne- webben worden bestudeerd. In contrast met het sierlijke lijnenspel in het interieur staan de meeste kathedralen als versteende ruimteschepen midden op een grasveld, vervreemd in de stad. L
 14. 14. r ________ _ mijns inziens , Jwst al deze historiserende bespiegelingen kwamen bij mij op toen ik recente produkten van de Engelse architectuur bekeek. Ook deze staan vaal{ als ruimteschepen op een grasveld geparkeerd. High-tech. De vele high tensile cables samen met de mooi vormgegeven rvs fork en stud terminals moeten zorgen dat deze moderne kathedralen niet opstijgen en dat men het bedrijf wat er in gehuisvest wordt van een modern imago voorziet. High-tech. Dat in architecten-kringen over high-touch werd gesproken is verder een onbeduidend misverstand waar de beroepsgroep zo goed in is. High-tech. De term hoor je gelukkig niet zo veel meer. Daarentegen wel het geklaag dat veel van deze gebouwen er behoorlijk roestig bij staan. In een bepaald geval moest na enkele jaren een complete RVS-gevel vanwege de roesrvorming vervangen worden. en het is ..... moooo; op zoek naar deze en andere interessante bouwwerken in de UK zoals de Royal Cresent in Bath en een verlaten bouwwerk op een middenberm van twee snelwegen in Stonehenge passeerde ik Londen. Ook deze plaats, grenzend aan Woodstock, heeft geschiedenis gemaakt met zijn muziek en vele verhalen. Ook hier staat een zeer bijzondere Kathedraal. En ook deze kathedraal is ontworpen door een architect die niet vies is van elementenbouw en assemblage. Ook deze kathedraal krijgt zijn vorm door een sierlijk krachtenspel van de constructie. Ook dit is een gebouw waarin boodschappen verkondigd worden - high tech - en het is ..... mooooi: kortom Channel4 van Richard Rogers, meer zeg ik niet. ga zelf maar kijken. Eric Vreedenburgh, Archipel Ontwerpers L •
 15. 15. Booosting LOOOP enthousiasteling , zaten Bijeengebracht door ondergetekende viertal marketing- en/of op 16 februa ri j 1. bi j Roc kwoo 1 een product-managers (een vijfde moes t wegens z; ekte verstek laten gaan) te wachten op de dinge die komen zouden. Paul Balvers ('bouw'), Guy Geuskem ('Rockfon', ak estische plafonds), Jan Holtslag ('Rockpanel' gevelbeplating) en Johan Riezebos ('Conrock' s' een stemming die varieerde van scepsis ('baat-het-niet-dan-sc verwachting ('gaat-dit-het-helemaal-worden ...?'). Na elkaar melden zich de leden van het BOOOSTING-team, die Rockwoo onder de LOOOP kwamen nemen. Het 'i-thema' zou zijn: 'Rockwool, geen gezicht'. Voor degenen die onbekend zijn met het fenomeen 'i-thema' zij vermeld, dat afhankelijk van de invalshoek, gemoedsgesteldheid of functie de 'i' staat voor : 'irriterend, imposant, innovatief, inspirerend, industrieel, impulsief, idealistisch, illegaal, isolerend of idioot'. Onder leiding van super-Ioooper Jan Westra brachten de aanwezige heren en dame, te weten Gerbrand Bas (Holland Processing), Amo AI (Pieterman Hardglas), Ad Tuns (Tuns+Horsting) en Anneke (BOOOSTING) van Dijk het geschut in stelling. In snel tempo, soms van de hak op de tak, altijd opbouwend en vaak verrassend of origineel, vuurden ze hun kritieken, meningen en ideeën af op de steeds enthousiaster reagerende Rockwoolers. Uit de stroom van ideeën en produkrvoorstellen werden er uiteindelijk 5 geselecteerd, die door Rockwool verder besproken zouden worden. Na schifting bleven er drie over, om uit te werken. o Struktuur van Rockwool zichtbaar maken in het produkt middels een soort 'verglazing' van de basisplaat of door het 'onafgewerkt' toepassen van Rockpanel. 8 Trioblok als bouwelement. M .b.v. harde buitenzijden een bouwelement maken van alleen steenwol. Q Produkten uit de mal. Vormsrukken maken door de wol pas te laten uitharden nadat het in een mal is geperst. Het is verrassend om te zien, hoe het bedrijf Rockwool, dat goede marktcontacren heeft en regelmatig met nieuwe, innovatieve of verbeterde produkten naar buiten komt, door deze LOOOP-bijeenkomst op nieuwe terreinen werd gewezen en frisse ideeën binnenkreeg. Zo deze al niet direkt tot resultaten leiden, dan stimuleren ze toch de creativiteit en vergroten het inzicht in de marktbehoefte. Het op deze manier bezig zijn met het onder de LOOOP nemen van bedrijf en produkten is daarom aan te bevelen voor iedereen, die niet stil wil blijven staan, maar bereid is een positief kritische blik over zijn werkterrein te laten gaan. Kortom: Looop moet, want looop doet je goed! Johan Riezebos, Rockwool Meer weten ? Geïnteresseerd? Meldt u bij BOOOSTING. <I W ij nemen u graag onder de LOO OP!! ~------------~----------------~-i 15
 16. 16. - 11 , Nieuwe ontwikkelingen' Duurzaam bouwen ' Onder duurzaam bouwen wordt verstaan het gebruik van materialen en technieken die tot een • uitbreiding van fiscale regelgeving langere levensduur van het gebouw leiden en het Op het moment biedt de Vamil-regeling voor toepassen van materialen die bij de ptoduktie, de duurzaam bouwen reeds mogelijkheden. Deze bouwen uiteindelijk bij de sloop minder veront- mogelijkheden betreffen onder meer de fabricage reiniging en afval met zich meebrengen. Recentelijk van bouwmaterialen (bijvoorbeeld instalJaties voor hebben Minister de Boer en Staatssecretaris TommeI houtverduurzaming), het bouwproces (bijv. van VROM het 'Plan van aanpak duurzaam bouwen' geluidsarme hei-apparatuur en bouwmachines) aan de Tweede Kamer aangeboden. Met het plan wil en het sloopproces (bijv. verwerkingstechnieken de overheid de komende jaren via een planmatige voor bouw- en sloopafval). Voor de Milieulijst aanpak de toepassing van duurzaam bouwen 1996 kunnen weer voorstellen worden gedaan om stimuleren. Tor de doelgroep behoren al degenen die nieuwe milieuvriendelijke technieken toe te betrokken zijn bij het ontwerp-, bouw-, en beheer- voegen. Momenteel vindt in opdracht van proces. VROM onderzoek plaats naar mogelijke uit- Voor de bewalcing van de uitvoering van het 'Plan' is breiding van de lijst met investeringen op het een projectbureau binnen VROM ingesteld. Dit gebied van duurzaam bouwen. Eind 1995 zal dit projectbureau beschikt tevens over een budget voor onderzoek worden afgerond. onderzoeken, publicaties e.d. Concrete acties die in • aanpassing van de bouwregelgeving het 'Plan' worden aangekondigd zijn onder meer: De overheid onderzoekt het voorschrijven van • samenstellen van een dubo-pakket Een overzicht van stedebouwkundige ontwerp- methoden, bouwmethodieken en materialen welke op dit moment breed toepasbaar worden minimale duurzaamheidsaspecren voor gebouwen in de zin van prestatievoorschriften met betrek- king tOt materialen en constructies. Het 'Plan' zal in de komende maanden verder I geacht. Er zal een materiaallijst wordt ontwikkeld uitgewerkt worden. Een en ander zal door ons op door de Stichting Bouwresearch te Rotterdam de voet worden gevolgd. (tel: 010 - 4123528, contactpersoon: de heer ir. II Vingerlin~. WBSO Producenten doen er goed aan hun produkten op De periode voor het indienen van aanvragen voor de deze lijst te krijgen. Tevens werkt men aan maat- WBSO (fiscale tegemoetkoming voor onderzoek- en regelen met betrekking tot energiebesparing, ontwikkelingswerk) is weer aangebroken (uiterlijk waterbesparing, maatregelen ter voorkoming van 9 december 1995). Tijdige indiening leidt tot een afval e.d . snellere beslissing door Senter. • introductie tijdelijke stimuleringspremie voor duurzaam bouwen van woningen in 1996 Op basis hiervan kan f 2500,- per woning worden verkregen voor maatregelen die de duurzaamheid bevorderen. Het gaat hierbij om ? aspecten als materialen, afval (scheiding van Voor meer informatie kunt u bouw- en sloopafval), energie, gezondheid (o.a. contact opnemen met Pouwer & maatregelen tegen radon) en water. Stevers (010-4521122). <J L .J

×