Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting nieuwsbrief 26 (januari 1995)

551 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting nieuwsbrief 26 (januari 1995)

 1. 1. Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland stichting industrieel bouwen nederland nieuwsbrief .7t1o/y~? JJ~;P?~ dinsdag 26 j anua ri 1995 ti jdens een (. Als ontwerper, adviseur en leverancier van aluminium profielsystemen voor ramen, deuren en gevels stimuleen Reynolds Architectuursystemen de toepassing van alwninium in de architectuur. Reynolds t slaat een brug tussen architecten, opdrachtgevers, ontwerpers en ramen- en deurenfabrieken, om zo het optimum te zoeken tussen esthetica, efficiency en duurzaamheid. Hierbij worden de specifieke voordelen van aluminium volledig benut. Of wel daar waar aluminium wordt gebruikt om het ontwerp te accentueren, of wel om de authenticiteit van renovatieprojecten te waarborgen. Standaard worden meer dan 20 aluminium profielsystemen voor alle bouwcategorieën geproduceerd en geleverd. Voor specifieke doeleinden worden nieuwe systemen ontwikkeld of bestaande systemen aangepast. Bijvoorbeeld bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag, waar de toegepaste aluminium kozijnen de typische naoorlogse stalen kozijnen esthetisch vrijwel evenaren. Niet minder interessant zijn de zo genoemde 'special products'. Steeds vaker worden in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld autofabrikanten aluminium produkten ontwikkeld. Bumpers die f ~ worden vervaardigd uit een legering die sterker is dan staal, onder andere toegepast door de fabrikanten ~ van Porsche, Daimier, Ford en Volkswagen. Voor Audi produceren ze de profielen voor de deur- ~ ~f constructies. g ~~~~V'
 2. 2. r , Art împress ion van de toekomstige aluminium gezinsauto ~ Hierbij gaat het om het zagen, stansen, fresen en in de oven harden van aluminium geëxtrudeerde profielen tot een kant en klaar montabel eind produkt. De ontwikkelingen gaan zelfs zo ver dat men nu ook bezig is met de ontwikkeling van complete aluminium frames en deuren. Aluminium biedt een enorme vrijheid in vormgeving. Namens Booosting zal Theo Groothuizen, partner van het Rotterdamse ontwerpbureau Landmark Design & Technology een 'tegenlezing' houden met als eitel: 'Aluminium: Blik op oneindig'. Kortom, bij Reynolds vliegen de vonken er van af. Wees welkom op 26 januari 1995 in Harderwijk bij gastheer Reynolds Architeccuursystemen. 14.15 Ontvangst/koffie/thee 14.30 Inleiding door ir Jan Westra, voorzitter Booosting 15.00 Kennismaking met: - Reynolds Intenlationa/ - Reynolds Europe - Reynolds Aluminium Ho/land bv Reynolds ArchltectuW'systemen: onbeperkte vrijheid in vormgeving en k1eW'en door W.J.H. van den Berg. Business Unit Manager 15.45 '" Automotive ontwikkelingen en ontwerpen, interessante invalshoeken voor de bouw ~ door K~es Houtzager ~ 16.15 Gevels en vocht (]) Cl door ing Andre F. Tietz 16.45 Koffie/thee Indeling in groepen voor de rondleiding 17.00 Rondleiding door de produktie units Reynolds 18.00 Koud buffet 18.15 T egenlezing 'Aluminium: Blik op oneindig' door ir Theo Groothuizm, Landmark Design & Technology <l L Gcïntcrcs,ccrd in deelname? Inschrijving ia d.: 'lIltwoonikaart op pagina 10 in d.:z(; nieuwsbrid: •
 3. 3. • , _~iUmWIi,(. ____5_U--,~,-+.:...S_O_O_O-=8_-----, Baaasters tussen cultuur ~ technologie Het is al meer dan 6 jaar dat 'Booosting experimenteert'. In 1988 werd bij de oprichting de doelstelling van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland als volgt geformuleerd: 'Het stimu7eren van het ontwerpen, ontwikke7en, onderzoeken en toe- passen van industriee7 te vervaardigen bouwprodukten en gebouw- onderdelen ter verhoging van de kwa7iteit van de gebouwde omgeving'. Deze doelstelling speelt zich dus af binnen de driehoek van architectuur, industrieel ontwerp en produktie. Op zich is het al een hele prestatie dat er tussen de drie partijen communicatie tot stand is gekomen. De vraag is of we als Booosting de doelstelling van de verhoging van de kwaliteit van de gebouwde omgeving tot stand hebben weten te brengen. In 1934 pleitte Lewis Mumford in zijn boek 'Technics and Civilization' voor een herstel van de balans tussen de technische mens en de kunstzinnige mens. Hij spral{ over de samen- werking van 'man as a toolmai<er' en 'man as a symbolmaker'. Booosting zou vanuit deze samenwerking de volgende vraag eens moeten stellen: is een industrieel vervaardigd produkt of gebouw automatisch een kwaliteitsverbetering? ... V) Een organisatie als Booosting verkrijgt haar informatie door onderlinge contacten en door het <- Q) -" organiseren van allerlei activiteiten. Deze activiteiten speelden zich rot nu roe voornamelijk tussen de '" E aangeslotenen af. Een antwoord proberen te geven op.de bovengestelde vraag impliceert kennis op o ..Cl E het gebied van technologie en maatschappij. Kennis die veel verder gaat dan de huidige bouwprai<tijk. >, V) Daarom zal er bij Booosting een verdieping van het technologievraagstuk moeten plaatsvinden en een " c: verbreding richting maatschappij. '" V) <- Q) -" In de komende Booosting-jaren zullen we een stap buiten de driehoel{ architectuur, industrieel '" E ontwerp en industrie moeten zetten. Eén stap .... maar wel een stap in twee verschillende richtingen: o o richting 'roolmai<er' en richting 'symbolmai<er'. Aan de ene kam zullen we buiten de specifieke +-' bouwwereld technologische verkenningen doen. Volgens Jerry Mander (I) speelt het roekomstig industrieel ontwerp zich eerder af op moleculair/genetisch niveau dan op de lopende band. 'The idea is to zero down into the atomic strucrure of all materiaIs, and rearrange their molecules to get completely new forms, materiaIs, and creatures. They barely mai<e a distinction between what is an 'organic' material and an 'inorganic'material, since once you're down ro the molecular level, it's all L .J 03
 4. 4. r 11 , me same'. In 1990 werd in de Verenigde Staten voor de ontwikkeling van deze zogenaamde nanotechnologie meer dan vier biljoen dollar uitgegeven. Aan de andere kant zullen we ons ook op ontwikkelingen in de maatschappij en op de cultuur richten. Van veel industrieel vervaardigde produkren kan men constateren dat hun technische specificaties en voordelen niet voldoende zijn om door de maatschappij als kwalitatief hoogwaardig gezien te worden. Een produkt is gesitueerd en maal<t in de beleving van de gebruiker deel uit van een heel netwerk van zowel individuele als culturele relaties. De perceptie van een bepaald produkt in een specifieke context zal bepalend zijn of iets als kwaliteit gezien wordt of niet. Voor de ontwerper en fabrikant is het essentieel om deze context te kennen. Als we het bijvoorbeeld hebben over een ontwikkeling van bouwprodukten dan impliceert dit ook een uitspraak over wonen. En zoals Heidegger het verwoordde: ' Wij wonen niet, omdat we gebouwd hebben, maar we bouwen en hebben gebouwd voor zover we wonen, dat wil zeggen voor zover we als wonenden zijn'. De werkelijk woningnood bestaat volgens Heidegger (2) niet uit een tekort van woningen maar uit een onbegrip wat wonen eigenlijk is. Het lijken twee stappen in verschillende richting. Maar de relatie technologie en cultuur is groter dan ooit. In zijn meest algemene vorm hebben technische innovaties gemeen dat zij eigenschappen van het menselijk lichaam versterken, vergroten of nabootsen. Het gevolg is dat de menselijke kracht toeneemt, afstanden verkleind worden, materiële weerstanden oplossen en de factor tijd zich versnelt. Het samenspel van deze ingrediënten is afhankelijk van informatieoverdracht, in andere woorden communicatie. In het begrip communicatie komen taal en techniek samen. Veranderingen op het gebied van communicatie lopen synchroon met maatschappelijke veranderingen en hebben een grote invloed op de ontwikkelingen in stedebouw en architectuur. Stonden in de middeleeuwen de ruimte en de ideale proporties centraal, in de deze eeuw zien we dat vooral de bouwtechnische eisen belangrijk zijn geworden. In de toekomst zullen vooral de interactieve en communicatieve aspecten van het wonen aan betekenis gaan winnen. In de komende jaren zal bijvoorbeeld onder invloed van de telematica (het samengaan van de informatietechnologie en de telecommunicatie) het comfort en de perceptie van onze woonomgeving sterk worden beïnvloed. 'We leven niet alleen in huizen en straten, " " maar ook in TV-kanalen, telefoon- en computer-netwerken. We surfen net zo malcl(elijk op " ~ elektronische golven als op water' (catalogus van Ars Electronica '94). -ei cl v 2 U ~ ::l Cl 0 çQ Tot voor kort konden we constateren dat de mogelijkheden van techniek ver achter liepen bij de V -Ei cl menselijke creativiteit. Nu zitten we in een situatie dat juist de menselijk creativiteit de beperking van c... j;j 0 techniek gaat vormen. In mijn optiek zou Booosting de komende jaren de handschoen die Louis ~ " v " Q Mumford de westerse wereld heeft toegeworpen, kunnen oppakken. Booosting zou een ideaal platform " ..Cl > ~ '" " kunnen zijn om de balans tussen 'tooimaker' en 'symbolmaker' tot stand te kunnen brengen. Hoewel " 0 -Ei ,5 ~ het mal(en van een stap in twee richtingen binnen ons denken als tegenstrijdig wordt ervaren, is dit c:: -0 juist de creativiteit die nodig is om de handschoen van Mumford te kunnen palcl(en. De hiervoor <IJ -0 ·v " ;;i :r: benodigde stap hoeft voor Booosting toch zeker geen beperking te vormen ..... :2: .s 1: ~ ~ :2: Eric Vreedenburgh ---. ---. <l ..:::..~ Archipel Ontwerpers L •
 5. 5. • , mOOOi mi jns i nzi ens MOOOi namens Over smaak valt niet te twisten. Dat gel dt voor mooi en ook voor Jas Labée 'MOOOi'. De één vindt dit mooi, de ander dat. Sterker nog, wat iemand vandaag mooi vindt, vindt hij/zij morgen ouderwets. Trends, mode en ook 'mooi' veranderen vaak snel. Mooi heeft ook te maken met plaats, locatie. Immers, wat op kantoor mooi is, hoeft dat thuis helemaal niet te zijn. Mooi is aan persoon, tijd en plaats gebonden. Bovendien denk i k dat veel mooi wordt aangel eerd. TV-reclame, oplei-dingen, smaak van vrienden en collega's drukken hun stempel op de smaak van vandaag. 'MOOOi' was en is voor mij om te begrijpen hoe dingen werken en hoe ze gemaakt worden. Nog mOOOier is om dat 'hoe' te ontdekken. Met een zelfde oog bekijk ik soms gebouwen. Het 'werken' van het gebouw bestaat vooral uit overeind blijven onder het eigen gewicht en de last van wind en sneeuw. Uit de bouwdelen is meestal direct afleesbaar hoe ze gemaalu zijn. Sinds de tijd dat ik in de laatste klas van de lagere school zat, ging er geen enkel afgedankt huishoudelijk apparaat de vuilnisbal< in wnder dat het tot de laatste schroef uit elkaar gehaald was. Intens nieuwsgierig opende ik oude koffiemolens. Met de hand draaide ik aan mechaniekjes in doorgebrande mixers en versleten stofzuigers. Groot was het genoegen om te zien hoe tandwielen in elkaar grepen en palletjes verschoven. Begrijpelijk is dat daar later een grote belangstelling voor hoe dingen worden gemaal<t is bijgekomen. Nog steeds kan ik geboeid kijken naar een werkende smid, een draaiende freesbank, een lopende extrusiemachine. v L ..I
 6. 6. r , Het selecteren van het onderwerp voor 'MOOOi' en het schrijven van het stuk, dwingen mij ertoe om te kiezen. Uit mijn keuze blijkt mijn voorkeur voor techniek die functioneel-· e ichtbaar in de constructie. Het reizende tentoonstellingsgebouw van IBM, ontworpe.W'q~,ó~~:llJ~l'~~~ mijn mening heel 'MOOOi'. Helaas ken ik het alleen van plaatj<t krachtenspel in de constructie. Ook op de foto zie je de liefd r---- n vormgegeven en de prachtige verbinding tussen de k bouwpakket en reisde in segmenten op een special_ het in een park opgebouwd en als tijdelijk Computers te tonen. Door de transpara een stijf segment waarbij de pirarnid [> L •
 7. 7. • , Presentatie Booosting Ontwerpers Zuid-Nederland in het Kantoor van de Toekomst in Den Bosch op dinsdag 6 december 1994. Openhartige presentaties van Brabantse Booosting Ontwerpers Het was de middag van de praktijkverhalen zonder bla bla, daar viel geenszins aan te ontkomen. Met z'n tachtigen schaarden de nieuwsgierigen zich in een zaaltje van het Kantoor van de Toekomst om zi ch te laven aan visies en praktijkverhalen van de bi j Booosti ng aangesloten ontwerpers uit het Zuiden van het land. Met de kreet 'architecten zijn rare vogels' was het gehoor in gereedheid gebracht.]an WeJtra ging hier nog even mee door. Architecten, zo zei hij, worden hier en daar nog gezien als de dirigent van het bouwgebeuren. Of als astronauten, die met behulp van steeds geavanceerdere apparatuur de bouw kunnen besturen. Helaas blijven ze mensen die zich bedienen van de tegenwoordige technologie die evenwel vaal< ver af staat van de techniek op de bouwplaats. Door de menselijke maat binnen de onderneming te vertegenwoordigen, maal<t Ad van Ber/o van het gelijknamige bureau Ad van Berlo Industrial Design duidelijk dat integratie en nauwe betrokkenheid van de onrwerper in het produkronrwikkelingsproces uitermate belangrijk is. Van Berlo's onrwerpen variëren van verlichting en kippegrilIs, tot toegangscontrolesystemen en artikelen voor de bouwmarkt. De invloed van een onrwerper op bouw- produkten - in het geval van Venlo Sanitair - werd O.a. duidelijk gemaakt met de activiteiten rond de herprofilering van het al 25 jaar functionerende nimbuskraantje. De lange adem en integrale aan pal< hebben ervoor g=rgd dat er nu gewerkt wordt aan de onrwikkeling van een aantal llleuwe lijnen. Atoegangscontrolesysteem Nedap bv, Ad van Berlo Industrial Design L .J 07
 8. 8. r , verbindingsbrug Hogeschool voor Kunsten in Arnhem. Hubert-Jan Henket Architecten Henk van Laarhoven is als bouwkundig industrieel ontwerper werkzaam bij Hubert-Jan Henket Architecten. De aanpak van dit bureau wordt toegelicht aan de hand van drie aanleidingen om bouwptodukten te ontwikkelen. Als eerste betreft het vormgeving als gevolg van nieuwe produktiemethoden en nieuwe produktiemethoden als gevolg van gewijzigde ontwerpopvattingen. Daarnaast het optimaliseren van materiaaleigenschappen en als laatste het samenvoegen van installatietechniek en bouwtechniek. Als voorbeeld het samenvoegen van installatie en techniek wals bij de verbindingsbrug tussen twee gebouwdelen van de Hogeschool voor kunsten in Arnhem. Met uitwndering van de vloer is de brug compleet transparant. Verwarming. verlichting. ventilatie en telefoonkabels zijn ondergebracht in een servicestrook. De strook bestaat uit stralingspanelen met centraal een doorgaand armatuur er in, opgehangen aan een kabelgoot met daarboven weer ventilatiekleppen, voor frisse lucht en extra transparantie; heel belangrijk natuurlijk. Jaap tiJ! Voogdis met zijn bureau Tj'ièn Design van nul af aan begonnen. Zijn presentatie moeten we dan ook zien als een 'tty-out' van een ontwerpbureau voor architectuur en produktontwikkeling. Aan de hand van dia's die gemaakt zijn tijdens reis en verblijf in het Verre Oosten en Afrika, probeerr De Voogd het publiek kennis te laten nemen van voor hem interessante manieren en wegen om ergens te komen. Dit en zijn jarenlange ervaring in bouwvetwante industrieën vormen de inspiratiebron voor de activiteiten van het huidige bureau. Onder "'-. ,."'~"." Ol), andere werkt hij aan de herontwikkeling van een TU Delft gebouw, een prijsvraag die onlangs gewonnen is. Maar ook het paviljoen voor de BNA op basis van 20 voet containers laat iets zien f,I;Cr.OZlj[l~ o/tliiO ,L! ~ l]c~ya'<'f':8;;.;"'A' . van de gedachtengang en prestatiedrang van het bureau. I> ,. • A-isometrie tentoonstellingscontainer ~' Tj'ièn Design .J
 9. 9. r • '" ISB systeem. Bureau A+ Het had een broer van Chriet Titulaer kunnen zijn, qua stem dan, Jos Lichtenbergvan bureau A+. Misschien ook wel qua persoon, getuige de ideeën rond een A+ scauto waarmee het bureau denkt het fileprobleem in Nederland op te lossen. Naast een benadering van het produktontwikkelingsproces presenteert Lichtenberg een aantal projecten. De technologie rond glasvezelversterkt cement ten behoeve van low cost housing en, meer actueel het Innovatief Systeem van Bouwen waarvan de opening op 7 december jongsrIeden op het terrein van de TU Eindhoven plaatsvond. Dit ISB systeem biedt adequate oplossingen voor flexibiliteit en geeft de architect grote ontwerpvrijheid. Dunne geprofileerde staalplaten die als wand en vloerelementen dienen, vormen de draagconstructie. In de folder van de ISB woning spreken ze over het huis van de nabije (?) toekomst en even twijfel ik of Lichtenberg dan misschien toch familie is van ......... . Maar nee, Titulaer heeft andere koffiedik voor de luisteraars in het verschiet. Hij wijst er nog eens op dat veranderingen zich sneller voltrekken dan we zelf willen toegeven. De komst van tv, cv en riolering bijvoorbeeld, bewijzen dit. Met zijn huis van de toekomst, ontworpen door Cees Dam, wil hij tot de verbeelding van de bezoekers spreken en nodigt hij alle Booosting aangeslotenen uit mee te doen in de toekomst, aan de toekomst, ..... gratis. Met een dak van titaan zal er binnenkort een hotel van de toekomst worden gerealiseerd en na renovatie van het Willem II College beschikt Nederland ook over een school van de toekomst. Wat de toekomst ook brengen moge, het bestuur en ik buigen ons over een Booosting van de Toekomst. Over besteding van de door Senter van het Ministerie van Economische Zal<en toegekende subsidie ten behoeve van projecten die de overdracht van kennis en kunde rond technologie bewerkstelligen. Maar daarover meer in de volgende Booosting nieuwsbrief, een special over technologie overdracht in de bouw, die binnenkort zal verschijnen. Anneke van Dijk <J L .J
 10. 10. • , _~J."'.hiiit._ programma ----~~~------~ Booosting Bijeenkomsten 1995 NB. 12 januari Houtzagerij Den Haag (AVA) Aangeslotenen die hun bedrijf, de 26 januari Reynotrade Harderwijk bedrijfsfilosofie, het produktenpakket februari PO Meeting (AVA) en een discussie met 'bouwgenoten' 27 maart Workshop ism Faculteit Bouwkunde van de TU Delft in een Booosting-bijeenkomst willen april De Markies en de Realiteit in Almere presenteren, kunnen hiertoe contact opnemen met Booosting. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de anrwoordkaart kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. NA..M BEDRIJF I I I ADRES POSTCODE '(fOONPL..ATS TELEFOON o Komt op 12 januari aanstaande van 5.00 - 7. 0 u r naar de AVA H()Utzagerij in Den Haag met ... personen. (ziç pag. 13) Booosting o Komt op 26 januari aanstaande van 14.15 - 18.15 uur naar Reynolds postbus 23000 Archiuctuurrystnnm in Harderwijk met ... personen. (ziç png. 01-02) 3001 KA Rotterdam o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek o 'Booosting in beeld' (I 994) o 'Booosting in bedrijf (1992) o 'Tussen traditie en experiment' (1989) Participanten: f 25,00 Niet-participanten: f 39,50 L .J
 11. 11. · _~"",.~iiiil._ parti ei panten , Nieuwe participanten 1994 Bureau Angenent Contactpersoon: de heer ir R.W . An genent Bureau Angenent Bureau Angenent houdt zich bezig met produkt-innovatie. De Produkt-innovatie activiteiten van het bureau zijn divers: het schrijven van leerplannen en lesmateriaal over informatietechnologie, het proberen te doen van Magistratenveld 620 uitvindingen op het gebied van woningbouwsystemen, het invoeren 7327 LK Apeldoorn van kwaliteitszorg bij bedrijven, het invoeren van het sociocratisch tel 055 43 15 76 besluitvormingsmodel bij organisaties, advisering over milieu en fax 055 43 15 76 energie, het formuleren van een nieuwe filosofie van het wonen in het kader van een promotie-onderzoek en het geven van lezingen en cursussen hierover. Angenent heeft zich aangesloten bij Booosting om zichzelf een creatieve omgeving te verschaffen waarin hij ideeën over bouwen en wonen met anderen kan delen. Vereniging Nederlandse Cementindustrie Cont actper soon: de heer in g J . H. Köhne VNC VNC is de branche-organisatie van de Nederlandse cement- industrie. Doel van de extern gerichte activiteiten is het bevorderen van de toepassing van cement en beton. Om dat te bereiken is VNC Sint Teunislaan actief in de bouwwereld met het stimuleren van onderzoek en Postbus 3011 ontwikkeling, het verspreiden van informatie en het bevorderen van 5203 DA 's-Hertogenbosch samenwerkingsverbanden. De organisatie telt ruim 20 medewerkers tel 073 40 12 52 en is geënt op de structuur van de bouw als bedrijfstak. Per bouw- fax 073 40 12 99 sector is een team geformeerd voor het initiëren en uitvoeren van activiteiten. De intrinsieke eigenschap van beton - zijn vormvrijheid - wordt in de huidige praktijk onvoldoende benut. Industrialisatie van de produktie van betonelementen en rationalisering van de verwerking op de bouwplaats hebben meer geleid tot het minimaliseren van variaties dan tot het uitbuiten van deze unieke eigenschap in een grote rijkdom aan vormen en structuren. In de jaren '90 doen nieuwe technologieën hun intrede in de betonwereld en ontstaat er een wending in de benadering van de markt. Hoge sterkte beton is daarvan de eerste vrucht. Een produktsysteem waarin hoge sterkte wordt gecombineerd met probleemloze verwerkbaarheid. De spin-off van deze ontwikkeling zal groot zijn. Dit lijkt het juiste moment voor aansluiting bij Booosting. Bij Booosting verwacht het VNC een platform te vinden waar ze ontwikkelingen ter toetsing kunnen inbrengen en ideeën kunnen opdoen voor verdere produkt- en marktontwikkeling. Kortom, een vruchtbare kruisbestuiving op een open plek in het bos, buiten de vaak moeizame weg van de collectiviteit. <J L .J 11
 12. 12. r , .oJ.I.i·WiM_'-----__c_o_l_o_f_o_n__----' van Vollenhovenstraat 15A postbus 23000 3001 KA Rotterdam OIO 4365741 010 4366315 ~::= ~ ., Anneke tHln Dijk : Patricia Brouwer Design Drukkerij Hans Truijm m!m!IJb~I.WilIill Eric Vrudenburgh, Jos Lobee, Eelke Pouwer, Bu"au Angmmt, VNC Booosting bestuur ;rJan We:rtra TU Eindhoven Voomtter ;r Eric Vreedmburgh Archipel Ontwerpers Vice voorzitter ir Jouke Post Post Ter Avest Architecten Secretaris ir Maral Vroom Landmark Design Be Tec:hnology Penningmeester ing Mri Kuiper Hoogovens Groep lid irJosLobie GE Plastics lid Hmk van laarhoven Hubert-Jan Henket Architecten lid _~i."";iii'(._ pa rt i ci panten Somfy Nederland ir Frank van Waes, Alliance Europe Ub6ink Nederland Buro voor Architekmur Bik Bouwp/(Jdukten Unicom Nederland ir Daan Peters Brakel Interieur Groep Wolvega Panelen Bruynzeel Keukens en Kasten Van Campen Bending Technics A + Bureau voor Fabriek van Plaatwerken Ad van Berlo Industrial Design Bouwproduktontwikkeling H. van Dam Brouwer + Koning Architecten en Consultants A&c Enitor Holland Processing A CN Constructeurs GE Plastics Landmark Design & TecfmolofJ' ir/D. Boot Strucmred Products Europe Produktcentrum TNO Bureau Angenent Hoesch Bouwsystemen Nederland Corsmit Raadgevend Holec Systemen & Componenten Ingenieursbureau Hoogovens Groep Archipel Ontwerpers Façade Inter Sign Nederland Architectenbureau Böhtlingk GeNie Consult Kömmerling Benelux jan Brouwer Associates Havanna Odrie // Krens CEPEZED Hogeschool Midden-Brabant Krupe Bomatex Otto van Dijk Architectenbureau Hiensch Engineering NBM-Amstelland Woningbouw EGM Architecten Kantoor van de Toekomst Octambe Space Strucmres Hubert-jan Henket bna architecten KD/Consultants Pieterman Hardglas lMA Summis Nationale Woningraad Plastica Plaat Architectenbureau Mani Staalbouwinstimut Polydak Post Ter A vest Architecten TU Delft Polynorm Tj'ièn Design TU Eindhoven Rewa Budel Tuns+Horsting Architecten Vereniging Nederlandse Reynotrade Verburg Hoogendijk Architekten Cementindustrie Rockwool Lapinus Architektenburo Visser &Beerman H. de Wit Consultancy L. •
 13. 13. • donderdag 12 januari 1995 ----~b-e-z-o-e~k----~---------------, , Booosting Bezoek Sport- en recreatiecentrum . 1 n Den Haag Het Rotterd amse bureau Post Ter Avest Architecten is in opdracht van de Dienst Welzijn en de Stichting Exploitatie van Bedrij f s- gebouwen de archit ect van een modern sport - en recreatiecen t rum genoemd 'de Houtzagerij' in de Haagse Schilderswijk. Op uitnodiging van Post Ter Avest Architect en kunnen Booosting- aangeslotenen op 12 j anuari aan s taande, va n 15.00 to t 17.00 uur, vlak voor de opleveri ng, dit omvangrijke project samen met de architect bekijken. D e H Olltz.1gerij biedt uiteenlopende vrijctijdsvoorLicningen. N aast het sporr- en recreatiecentrlllll met zwembad, sporthal, ruimten voor krach t.~porr en een rropische tuin , is er een H am mam - een O osters badh uis mer badruimres, rhee- en rusrruimres, maar ook mer een kapper en een schoonh eidssalon. De peurerspeelzaa l ontbreekr niet en tenslo rte biedr het een omvangrijk buitenrerrein met woningen. H er complex st:lat midden tussen de huizenblokken met gevolg dat er exrra geluidsisolerende voorzieningen zij n aangeb racht om geluidshinder voor de omgeving ce voorkomen. De gevel van de;: Hout7~1gerij heeft veel glas en de overgang tussen binnen en buiten verloopt vloeiend. .. .: '. ' ." - ... ~-. ~ .... . '·' -1 · . . ·1 ,. '.~ I I L Hamman ~ t I ... I t .J
 14. 14. • , Het EG-programma voor het innoverende Midden- en Kleinbedrijf: CRAFT Een belangrijke activiteit van de Europese f50.000,- ter beschikking voor de uitwerking Commissie IS het stimuleren van de van het project (schrijven van het werkplan, technologische ontwikkeling in Europa. Een zoeken van partners) of een technisch haalbaar- maal per vier jaar wordt hiervoor een heidsonderzoek. Hierna kan een aanvraag in fase Kaderprogramma vastgesteld. Het vierde 2 worden ingediend. Deze aanvraag betreft de Kaderprogramma (1994 tlm 1998) is afgelopen financiering van het daadwerkelijke onderzoeks- voorjaar goedgekeurd. Voor de uitvoering werk. worden programma's gemaakt op grond waarvan subsidie kan worden verleend aan De projecrkosten dienen minimaal 300.000 R&D projecten op verschillende gebieden. De ECU (± f 640.000) te bedragen. De helft van de publicatie van de meeste programma's vindt projectkosten moet betrekking hebben op plaats in december 1994. Een van deze pro- uitbestede werkzaamheden. De EG vergoedt gramma's is BRlTE/EURAM. Het aandachts- maximaal 50% van de totale projectkosten. Het gebied van BRlTEIEURAM is produktie - en project kan maximaal 1 tot 2 jaar duren. Het is materialentechnologie. De participatie van het niet verplicht om voorafgaand aan fase 2 in fase MKB in dit programma is altijd als zeer 1 een aanvraag in te dienen. Het indienen van belangrijk beschouwd. Om de participatie van aanvragen kan op ieder gewenst moment het MKB aan te moedigen is CRAFT gestart. gebeuren. De aanvraag moet worden ingediend CRAFT is een onderdeel van BRlTEIEURAM bij DG XII van de Europese Commissie in en is gericht op het MKB in de produktiesector Brussel. met weinig of geen eigen R&D faciJiteiten. Bij de definitie van MKB worden de volgende Tenslotte: er is een nieuw subsidie-tijdschrift criteria gehanteerd: maximaal 500 werlmemers, 'Grants' op de markt, ter vetvanging van het blad maximale omzet f75 miljoen en niet meer dan Terzal<e dat gaat verdwijnen. Grants verschijnt 113 in het bezit van een niet-MKB. Voor de elke twee weken en bevat alle nieuws en indiening van een CRAFT-aanvraag geldt als achtergronden met betrekking tot Europese en vOOJwaarde dat in het project minimaal 4 nationale subsidies. bedrijven participeren die voldoen aan deze ? MKB-definitie. De bedrijven moeren afkomstig Voor een proefnummer kunt u bellen 010- zijn uit minimaal 2 verschillende lidstaten van de 4532950. Van harre aanbevolen. EG. De procedure van indiening van een CRAFT-aanvraag is verdeeld in twee fasen. In ? fase I moet een kort projectvoorstel ingediend Voor meer informatie: worden door minimaal 2 MKB's. Indien dit Pouwer & Schrettlen, heet vanaf I januari voorstel wordt goedgekeurd stelt de EG Po uwer & Stevers B. V. 010-452 11 22. <I L .J
 15. 15. Schets van het symposium 'Vernieuwende materia7en en technieken in de bouw' in de faculteit Bouwkunde van de TU Delft op woensdag 14 december 1994. When it feel right, it i s right Kennis van materialen, technieken en produkt n uit andere takken van de construerende industrie zouden een i Ijectie kunnen gev ~ aan de vernieuwing van ontwerp en produkt I in de bouw: Is er 1even buiten de bouw? : met een Zwitserse Universiteit aan de optimalisatie van dit prototype. De eerste test vond plaats op de berg Eiger, op 3700 meter hoogte in Zwitserland. Ik kon me wel iets voorstellen bij die gelukzalige opmerking van Hordon: 'it is me best place in me world to sleep'. Het boeit me dat bij het werk van Hordon, vorm en vormgeving een voorname plaats innemen. De naar aanleiding van een competitie gewonnen lichtgewicht windtoren The Wmg Tower, die in Glasgow zal worden gebouwd, is geïnspireerd op Brancuzi's 'Bird in space'. De toren draait in de wind en oogt rank als een vleugel of beter als een helikopterblad. 'Het is moeilijk om mooie dingen te maken', vertelt ie bijna aan het einde van zijn betoog, 'maar het is erg belangrijk'. En, 'neem maar van mij aan, when it feels right, it is right'.
 16. 16. Dat ben ik met hem eens. In mijn ogen is vormgeving een signaal van vooruitgang; het zuigt je als het ware mee naar voren, de toekomst in. Wanneer je bijvoorbeeld de ontwikkeling bekijkt van treinen, wals de heer Zehnder van A/usuisse fantastisch uit de doeken deed, dan valt op dat er ongelofelijk veel inspanning verricht wordt aan ontwikkelingen als: integratie van functies, eenheid in het gebruik van materialen, gewichtsreductie, besparing van arbeid, eenvoudige montage en grotere veiligheid. Wat mij echter verwondert, is dat het lijkt of er bij al deze slimheid geen of weinig plaats meer is voor fascinerende, zeg maar 'zuigende' vormgeving. Ter verduidelijking denk ik aan de treinen van Loewy, eind jaren dertig, ten opzichte van bijvoorbeeld de Sprinter uit begin jaren tachtig of de laatste NS ontwikkelingen die nu als try out over de Hollandse rails gonzen. Q) V) V) :::l V) :::l :;: C ~ '" Q) > 0 Ol --' C c Qi '" > -'" c -'" .,.; Q) ..., ..., <.. c 0 .... ~ Wat leren de op deze dag aanwezige 'bouwgenoten' van een verhaal over het belang van het nadenken over recycling als belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces? Bij de ontwikkeling van een Philips TV-Set, vertelde de heer Sondern van de Consumentenelektronica-divisie is dit een integraal onderdeel van het proces. Spiegel dit op de bouwen stel de vraag hoeveel problemen er bijvoorbeeld al zijn bij het recyclen van gebruikte bal<Stenen? Een andere opmerkelijke gedachte bekroop me naar aanleiding van de verhalen uit de vliegtuighoek. De kennis en technieken die hier in huis zijn, zijn voor bouwers en buitenlui ongetwijfeld interessant. Iedere specialist weet voor zijn eigen discipline de beste materialen voor de beste toepassingen tegen de allerbeste condities in te zetten. Maar het wordt nog veel interessanter wanneer andere disciplines zich er voor gaan interesseren en er kruisbestuivingen en vruchtbare gevolgen ontstaan. Adrütan Beukers van de Facu/teit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek bijvoorbeeld, weet alles van de produktie en het vervormen van composiet laminaten en sandwich-materialen. Met hulp van computersimulaties worden produktieprocessen nagebootst; de composieten bieden uitkomsten voor de lucht en ruimtevaarr. En voor de bouw? Jan Westra opperde tijdens het telefoongesprek dat ik net met hem voerde, dat we de volgende keer de sprekers moeten vragen om een gebouwtje of een ruimte van 5x4x3 of iets dergelijks te ontwerpen met de voor hun specifieke materialen en produktie-processen. Dat geeft vast spektakel, dat geeft vast stof tot nadenken, dat helpt het bouwgezelschap misschien over de drempel van het wel willen, maar niet weten hoe, en waar te beginnen. Dat laatste, ik moet zeggen: 'i t feels figh t, so ... !' Anneke van Dijk <J Bij dit congres hoort een reader. Bij voldoende animo zal een tweede druk plaatsvinden. Indien u interesse heeft, kunt u contact met Booosting.

×