Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting nieuwsbrief 25 (november 1994)

443 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 Reyneolds Architectuursystemen
07 Presentatie Brabantse ontwerpers
13 Bezoek sport- en recreatiecentrum Houtzagerij

VERSLAG
16 Sympsoium vernieuwende materialen en technologieen in de bouw

NIEUWS
03 Booosters tussen cultuur en technologie

MOOOI
Moooi namens Jos Lobee

EELKE POUWER OVER…..
15 EG programma MKB: crafft

Voor meer nieuws: www.booosting.nl • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting nieuwsbrief 25 (november 1994)

 1. 1. Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland b'ö öostin ~nieuwsbrief stichting industrieel bouwen nederland • woensdag 14 december 1994 Booosting/TUO sympo si um , Een symposium georganiseerd onder auspiciën van de afstudeer ichting Bouwtechnolog;e door de leerstoel Produktontwik.kelin an de faculteit der Bouwkunde in samenwerking met Booosting; t ouden op 14-'12-1994 in het gebouw voor Bouwk.unde echnische Universiteft te Delft. mposia van de ee/scoel Proouktontwikkeling is een Stu led: ópgeoo en met als tite!: "V ~ ieuwendefl1:ue'rialen, technieken cn componenten voor d nspiran.e voor dit onde komt--voort UÎt onder meer de volgende gedachten. ~_r.'Ii .-f)( problematiek • et omwerpen van gebouwen is vervlochten met zowel de t linie bouwplaats (uitvOerin~têChniek) als met de techniek van het vervaardigen ",'ponente (p tiCI mck). De architect is vanoudsher vertrouwd met de bouwplaats en in y. f minder ale met de componenten-industrie. • Het vervaardigen van componenten geschiedt in een industriële omgeving, die zich niet altijd ~ goro verstaat met het logistieke regicm van de bouwplaats. In de bouw neemt, anders dan bijvoorbeeld in de vliegtuigbouw, technologische research gee vooraanstaande plaats in, (Minder dan 0,5% van de omzet wordt in de bouwnijverheid aan R&D besteed.) Technologische ontwikkelingen binnen andere bedrijfstakken dan de bouw kunnen onder zeker voorwaarden een belangrijke spin olf hebbm naar de bouw. De industrie is geïnteresseerd in een zo breed mogelijk alZetgebicP van zijn produkten. Kennis van in de bouw weinig of niet toegepaste materialen e eroduktietechnieken kan voo architecten een bron van inspiratie zijn bij het ontwer~ ntc we typcn bO lJwcomponenten. In de sfeer van de buitenhuid en van de installaties en vo nienjJlgcn is in de bouw een groeiend behoefte aan technolog,sch hoogw$'dige componenten, waarbij wordt uitgekeken naar bedrijve ffiet.ee"-grol expcrtÏse.op het g bi »"oln industrJed c ardigde.elememen ,:Jl...coml>onentrn L .J
 2. 2. r , sympOSium Bovengenoemde pUnlen leiden rQ( de gedachrc, d~t kenni5name door panrápamen uit he! p,oa:s van bouwoorbereiding omuent omwikkelingen op her gebied V:ln materialen, technieken en produkren uil andere takken van de conscrucrcnde indtlSlrie e,n injectie zou kunnm geven nn de vernieuwing van ontwerp en produhie i n de bouw. De wiju, w:urop e.e .J. (or archi re.cron j- Khe i nspi ralie kan leiden. UI! -:::ItiD 111JI<:cn uit de voord rachren van J?i.chard Hortkn en Jtm ~pli(Jry. programma 08.45 J6.00 ].m K.lplicky I architect - London 16.40 Afsluiting • Ic louuJcn in Je Duo .....1 "" L •
 3. 3. • dinsdag 6 december 1994 , In navolging N presentati . B 0 0 0 S ...., c: t 1 n 0 <>Ö >, c: <>ö ..... <- IJ QJ (I) 0- e: I./) ::l <- c: c: ~ -'-' QJ QJ QJ ::J (IJ Ol <0 c: IJ (/) '- E tO +-' CI:l .w (l) (IJ (J.) ::l 0- 3: .Y. VI :I: -'-' a +-' 0 (lJ c: <U :J IJ e: +--> re a Ul C ..c: C ...., (l) <lJ tO :> C IJ ..(U :> > ..c: 0 U '" , '? <- -<>.:: <U "D U <- -0 « tO ...., .J:: ~ « <- w >, +-' <- Cl) ..Q re c: ..Q ''-' I- IJ '- u "" TI .-' c: tO '- LL. 0 '- (/) :J +-' c: :J :I: '" 0 0 > U '- c: <l> '- -0 0- 0 '- :J .D .Eén van de uitgangspunten van Booosring is de .. '0 interessant en mogelijk succesvol kan maken. " ,. '" DaatQ(ll is Booosring van mening dat men ~I~~:urs l~. werlrn~jle moet kennen en llef.lt ook begrijpen. Aan het woord zijn dit kUT de ontwerpers. 'Zullen visie en praktijk naar buiren brengen. Dit doen ze door korte bureaup=cntaties combine~n met aandacht voor bouwprodukt- ontwikkelingen. Wat komt er allemaal bij reaJiS.1cie van een bouwwerk kijken? Als produktoncwikkelingen zijn. hoc gaat dat? Hoc pakken deze bureaus een dergelijke onltwj,kkc:linjJ; r a~n~ W~r zijn de gremen aan het' 'kuIlnen' van bureaus? Waarschijnlijk heeft u 7.clf ook vragen, ...,.,..__ ...... hoogst eigen persoon, meI een 1C'/.illg over, hOt' het aodeT$. toekomst en Olll;W~pCIl. L. ...J 03
 4. 4. r • presentatie , De Ad van BerJo Indusrcial De.si 11 Bureau 'oor indusuicel onrwcr en SI. CaLhor;na.srraat 9 5611 JA t.ildhov~n tcl: 040·45 67 96 fax: 040·4513 31 • • AOIIAN BERLO H et ontwikkelen ':lI1 een 'heldere, imegral~ bedrijfsidenlileit' op basis van onderwek naar bcdrijfsdoelsccUwgen, -tech nologie, maalschapf>clijke w:wdcn en nlMklOn Iwikkelingen en deu: [oep~n op alk uiting.:n ''all een • 11 bedrijf Door CCD duidelijke onrwikkelin~uuctuur vormen onze werk- u;JJU./lcd.:n voor prod~ct ~o gra/isch ontwerp een verni ndende r:tctor tussen diverse disciplines wals research, dcvdopmcnr, verkoop, marketing en produktie. Hierdoor on t.ltaan stlcceslolle innova(Î<. e pl'od~<Ien met .... op" m ale m.l kUtansen. Hubert-Jan Henkel bna arcbireclen Archire(:renburcau Hal 133 5282JN Boxld lel: 04lO·IG 18 fax: 04) (}-}8 87 Tijdens de ontwcrpproresscn bi n nen on5 blll"eau zijn ~r altijd ~anJei.dingen Hubert-Jon Henket om '"'IJl bouwondeldelen ontwikkelde produben Ie nlakeo_ bna architecten • vormgeving als gevolg van nieuwe produktie-methoden en rueuwe produkticmeLhodcn als gevolg ~ gewij2igde ontwer('opV;lIIingE"n, • h~r optimali.""",n v:m matcnaa,kigenschappen. • het samenvoegen v:m insullatietechniek en bouwl~d, n iek. T"ièn Dcsi n OIHw~r bureau voor architectuur en roJlIktolHwikkelin co Engdstdijk 2A S231 EH '!>. Hcrtogcnbosch tel, 073·41 82 08 (lX: 073-42 81 47 1) 'im D~<ig" <Ieh 2iel, Icn doel in haar onrwerpen een synû,<:sc I" her.:jJ'en , (l!> tuS~n uiteenJopend~ CTÎteri~. wals functionaliteit, esrhetiek en economie. De TriEN DESIGN meer dan IS jaar in Icr nJI ionl1c cn-aring in bOllwverw"" IC bedrijven vonuen daarbij ecn belangrijke inspirar ieb ron. Jnd ividuclc eisen van opdrachlgevCIs en eeD snel 'cr.mdereode weedd vragen om irJVeJl liYlteil en cri!-uivireit bij hel bereiken V3.Jl optimale remiraten. ir Fr,mk van Vaes, buro voor Architektuur bv Archiceccenbureau Fazamlaan 23 5613 CB Eindhoven td: 040-44 5290 fax: 040-43 14 45 Aanpasba:u bouw~n bi~dl mensen, ook op langere termijn. JeerTuimte. Ma~(schaPf>Clijke en technische ontwikkelingen g~MI sleeds sneller. Gebouwen mogen dil door hun vorm en mareri>:tJgebruilc niet blokkeren. Aanpasbaarh,cid dicl1I vanaf het begin iu hel P .v.E. tc worden ingepast. Hierdoor wordl vroegtijdige ,loop. kapiraaJ- en encl'giewrlics door indflciènl gebruik van Om.c gebouwde omgeving voo,komen. F.col"gis~h bouwen -• gebruikt de techniek ~n de men~cliike r:tnusie Loc.tic: Kantoor van de Toekomst Illschrijving via de antwoordkaart, <I L achter in de--J.(! nieuwsbrief op pagina 10.
 5. 5. /er'slag LEEp celllrUIII Vdll GE Plastics i 'l Bergen op Zoom BooosL l ng beLoc flt op ainsdag 6 oktober 1994. LEEp of wel Booosting tu s sen ~1FIiI~iIiI Van LEp naar De bouwmada heeft ccn enorm pot I I vandaar dat het de moeite waard is om daarin te investeren. GE is ii 1989 met het Living Environmcn", proj~t (LEp) in de VS van ,fan gegaan. Hel doel was niet een plastic huis IC bouwen, maar om te Uten zien d.u hoogv.':l2rdige polymeren in cnmhin~!ie met traditionele bouwmaterialen ccn grijke aanulIiug op her !lcstaande pakket Klmnen ben:kenen. In nauwe samenwerking met d mer:. binnen ~ct LEEp project. de Europ~e variMlt va». Living F.nvironmem. worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dakbedekking en beglazing ges!ÏmLlleerd. Innovalie van bouwprodllklcn staat centJaaL Bovendien wil LEEp ouk ecn lcuol}'5ntor zijn voor de al bes(:l3nde mukten van ({E Plastics, waU verlichting, v<!Warming en ventilatie, air conditioning en Joodgierempul. Om dè LEEp ~edachre vorm te geven werd hel bureau Jan BroMIl/Ç/ kO.:Îlllt!J gevraagd ccn pa&Cnd inrmovatie~ge?puw te ontwerpen waar de materialen van GE en pa"n(,f~ hekcken wuden knnnen wordtIl en waar de inlcgrdne van plastics en traditionele materialen in hel ontwerp naar voren zouden komen. Tussen Hoep en Vries LEEp bClckcm voor JilIl Brouwu het 'Liefde en Ellende' project en GEP: Geniaal Enigmatisch Professioneel. l.cmiaal ('1) Prof"",ioned moge duiddijk ~ijn. F.nigma~isdJ blijfr hangen. maar dal kan ook niet anders. want wie mystiek vel-lda.aJn is geen ~ovige. ) an Brouwer corutateert dat kumrenaaJ:s en architeCte;! in vcro,vnrring rijn. Dat komt orndnt h~ contact met de llàtuur verloten is gq;un onder invloed van de voortschreidende technologie. jawel. In de bouwindustrie is die (<<:hnologie: ove~ns duidelijk minder lOr ontwikkt>Jing gekomen, maar desondanks zijn ook architecten in verwarring. Ze vereenzamen, omdat ze de tcchoick van het bouwen niet ru~r behee~n. Het is h~rfsr. de bludjes vallen. Er is een lichrpunt: de techn~k heeft nog gccll vaste plek. Er is ook zoiets als meruehjk bekeken techniek. mild [eten. VJj leven twscn hoep cn vries: zal het lukken de participanten in de steeds complexere are a v~n d~ oonwput op een ijn te krijgen: zullen U! ooit dezdfi:le mal sprc:ken~ Firmiw, utilita!, venu.'tus, vrij vertaald: stijlheid, blUikb.1.:uheicl cm bcvallighdd.. .lk he ' bang van niet. Na deze bespiegelingen w.lndelt hij opvallend bescheiden ~~n de h~ntl van dia's door het rrslLlta31 Vllll 7.ijn UIlt_Cp YOQr LEEp, proeve van Prouve. een bijzonder fraai en geestig gebouw.
 6. 6. Van LEEp naar lijp, een puntgave verrassing General Elccrric wil de bouwv,'erdd winnen. Hoe doe je dal? Het is een even simpel als ontroerend verhaal. Je hLlLlrt een ~rchi[ect, ee ntje die het een beetje leuk doet. Jt la3[. hem lekker zijn gang gaan. wan[ dat mogen ze nooit. Ze hebben ook begrepen dat jew'n jongen nict helemaal :I:lleen moer laten zwemmen, wane archie<.C.tcn houden VIUl tegengas. En als re dat nict krijgen cl,n z. eken re hee wel o op. dus klier je een beetje ovcr de kleur van z'n gevel en zcur je een beetje over ttn langç pijp. Brouwers val stond wagewijd open mer als resul taat dat GE zijn gevels V<l n het eerste concept in fCllc ongedeerd heeft bten staan: een sappige schil. En kijk dan ~~t er ineens een puntgave vtmssing in het poldergras met daarnaast eea roya! home""" wcccgaJozc :lrchuecruur, de vJee.>gewordcn met~foor van Hollands bouwen met een pretrig gewoon schuin dak mee pJ:t.Icic pannen en pla~[ic mellelwerk. Een scheil oon(r05(. Warr[ W<1l zijn U daarnaast Iddc.CI tt keer geg:uJl bij het kttclhuis. CollIe<! llC'U. inconsequent. Mooi. Kljrn.~a(gevel wer([ nog nicr helemaal. D:tkjc is hier en d~o,' nog niet heltfllnJ af. Doel er allemaal nLcr tOl'. Jammer is het inlcri(lr)cur. Terwijl ik aIlc aanwt:tigen bCII-:l.p op het iets re enthousiast kloppen op rood bakstenen muurTjes - g~n schijn d,e bedriegt: rode knokkels op pijnlijk terug g"l rokken h;md- wordt lJinncil getoond hoc lelijk en hoe mooi plastiek wel wa en hn. Het hart van het gebouw wordt gevormd doClr een bruggetje, waar je (Och wC'! even naar je pacemakertje grijp.: de d:lkbedekking van de [oekoms{. Plastic dakpannen mer handig kli plpeem Gelukkig zijn er ook hele rroaie produktrn.. De !öChuine, tr.t.nspa mme, halfhoge, matte wanden bijfoorbee1d en gevel bcdadding die vedklcu,ig geleverd kan worden. En eerlijk is eerlijk war ze bij GE wel begrijpen is dat er "oor de bouw produktcn nodLg ~ijn d ie flexibel toe te passen en snd op de bouwplaat-. tC monteren zijn; Brouwers communicatieve wenS is in dit project gerealiseerd wrwlg.p P".!lnd 15
 7. 7. • , door de Voor mi j is de schoonhei d van ogen van Hen k derchi tee t uu r ij recht even red î 9 met mechameke mogelijkheden van een gebouw, ofwel hoe meer er aan van Laarhoven kan bewegen hoe mooier het wordt. Ic/uer er bew~ 1.0 wc.inig aan gebouwen. Onder meclunleke mogchjkhalcn van ~n gebouw versta ik ook dat hei gemakkelijk gemonteerd kan worden, we"r uit elkaar kan ~c., maar voornamelijk dat onderdden eenvoudig en veelvoudig geproduceerd kunnen worden_ En dat repecirie als vormra.'ll gebruike worde. Srarions lenen zich daar prima voor, vooral perronoverkappi rtgen, dIe zijn 20 lekker lang. In de tijd dat gietijzer nos een veelgebruikt bouwmateriaal was, ontstond di~ schoonhcid vanzel f, ook all.alcn cr veel kiinknagds in. Een kilootje mee( of mindc:r d=! cr niet tOe ('n de dict:l.tuur van de dorre rekenmeesters heersre er nog nier. Tegenwoordig Jukt her zelden meer om rtpetC.[CClJc schoonhei d IC creëren; bijna in alk srar.iofl5OverJ<appingcri zie je: niet meer dan de .s raalproflelenc:a ralogus V~rI d.: Hoogovens, door de dorpssmid aan elbar gebakken. Wie her wel is gdukt zich aan die buisproJiele architecluur [e onttrekken. is S;tmiago Calalf3va met het station SladeUoren in Ziirich Exlru~ie­ archllectuur oprim.1 forma. Ook al I;Ircn de perrons l=rccht geweeSt or li,epen ze gerord«rd als t"Cn bobbaan [egen een heuvel op, dan rlog was de:7.e ove rkapping op timaal gewetSL We!LSvaa.r be:;f.aan de rne<':Sle onderd~len uit sraa[plaal, maar d~fl wel v~n 60 mm dik, macçriaal wa~",an wt ifl Ncdcr!.tnd alleen maar scheepsrompen maken voor ijsbrekers, En er beweegt in ieder geval iers, De roeg~ngstr2ppert van L ..J 07
 8. 8. r 11 .., mJOOi Als 'oolbedd van zo'n induwied produkc dat in ied cr geval iets mtr cl c bouw re In ake n heen, neem ik de originele <:erste Workmate v:III BJack & Deck.r (ontwerper mij onbekend). Een slucadoortrapje verworden (Ot een comp leet opvouwoore werkbank. Zo'n Workmate bes!a41 uil ongeveer us-en-tw; n tig verschillende splIit- giclOndcrdclcn. Er ûc d~n ook geen gram alumi nium teveel aan, maar de malkoseen moeren enorm zijn geweest. Elk onderdeel is een vorm op 7 .ichzel f mtr de meör subtiele verstevigingen, beve:SligingCCl en Slei POOtjes die samen een consr met ie vormen zoals alleen maanl2.fldcrs cruÎI1.ien. Als je het complelc ding hebl "ilgeklapl (jammer genoeg gaat dat niet pncuru~lisch, op ~rst~nd bediend d.m.v veelkleu rige spiraalslangen en gepaard g:unde mee ge.lis zoals bij de Iucllt rem men V';In een w;lchtwagen) en je hoofd vl'rvolgens in de oncsrane rui mfe stedu, wam je je onJer een opvouwbare Eifdtoren, in eeo A.omlum 'londcr bollen, boven op Lloyds 7.onder huircnhu id Je 7 iet de duiven al revrede<l koeren in de oksel van een versrijvlI1gsschor. Vorm bepaald dOOf dal w.l een construaie moer doen, ruel door de modische gril van een vormgever. Hcha, zijn ook de workm'tltS van heden 'ervallen [or veredelde schlager> van gevouwen blik. Her ~ nige voordeel daarvan is dal pluc- sraallangzaam vervormt onder een bouwvakker van 125 kg; gegOten aluminium bezwijkt en breekt in een klap. H mk vtm lA4rhcvnl H uberr Jan HenkeI Architecten ...... de or1ginele eerste '"orkntate v~n Blad ~ Decker • ..J
 9. 9. r verslag 22 september 19941 • Booostinq produktontwlkkel1ngsbijeenkomst gehouden op de Faculteit Iloulvtechno log ie Viln de TU Ei ndhoven op 22 september, ..... . van doe het zelf kasteel tot doen we . nog . wat? Een 7mpreSS7e In de luxe van de goedgevulde Oorgelozaal leidde Jan Westra de bijeenkomst in met een korte toelichting waarin het bestaansrecht van B0005tlng aan de orde kwam. Was 80005tlng eens een idee van twee architecten, nu is het vooral een netwerk van aangesloten architecten, Industrieel ontwerpers en industrie, Naas! de georganiseerde bijeenkomslen i, in de loop der rijd ook een zogenaamd s«H[ldair contac~ncircuil ontslaan, Her nlellwe Boooslingbockje 'Boooscing in beeld', d~I tijdens dC?J' bijeenkomst werd uitgereikr, /.'Il hier~:m ook uker een bijdrage leveren, !-Iel boekje dar door grOte inzel v~n An neke van Dijk toe stand kwam, pre.sen leert de MJgcsloecnen als een Sèt kI eu renstalen in een compact draaiwerlc en lun ",ord~n g~b(Uikr om net iclS meer te welen te komen over p~rsoon en bed F ijf De 1'0 Meeting wordt vooral ge-zien :lis een gelegenheid om dwr weer eens Ie ommOCIC'Cl> over prodUKWntwikkdlllgen Te praten, maar ~na veora! ook door te doen. Het bel2ng 'all. v;len m doen werd nag eens door Jos Lo~c van GE Plastic> zichrbaar gemaakt mee aardige dia>svan een doe- hel->.e!f bsreel (l1,c BORY·ÛlsrJe van Jeno Bory 1879 - 1959) in Hotlgarije dal in eea vcerti.,<1flIl jarrn werd gebouwd. , ndien dir bouwsel als een voorbeeld VW1 produluonrwikkeli ng genomen wordt, dan g.eeft dir eens en IC m~er >.1f dat cre:lIivilei, (de wil om te doen) en uirhoudingsve'mogen bdangrijke clg~nschappen moeren ZIJ n v~n produktonrwikkdaars. Zich hiertegen afspiegelend zijn vervolgens de lopende projecten doorgenomen_ Geïnreresseerden kunnen hiervan bij Booosting een kone Sl311J5 quo opvragell. De middag eindigt meI grootse plannen omlrent hel Booo>lhuis en een spek~'Ilkei in 1995. Daar zit muziek in .. __ _ illg Mm.' Kuip~ Hoogovms <1 L
 10. 10. • I programma Booosting Bijeenkomsten 94/95 6doce.mber BoooiC;ng Omwerpers Zuid-NedCIland prcscmerc:n zich i.n hee K.tmoor van de T oekoffiSC in Den Bosch NB. 14 december Symp05ium 'Vernieuwende marcrialen, rochniekcn en A2ngeslorenen die hun bc<frijf, de componenten voor de bouw' '.5 m. de TU Delft in Delft bedrijfsfilosofie, her prod uktenpmc! januari Reynouadc H~fdc[wijk c:n c:en discussie mee 'bouwgenoten' februari PO Mccring in een BOODSting-bijeenkonw willen 27 mruu-t Work5hop i.m Faculreir Bouwkunde van de TU Dein presenceren, kunnen hierroe cone~cr april De Markies cn De ReaJiccH i n Almere opnemen met Booosting. ••• •• • • • • ••••• • • • •••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • b0 0 0 St •n 9 - s tic h tin 9 In mei 1988 is cl< Stichting Industrieel Bouw~n Nederlan d, BOOóSfing. o pgtriçh [ ';Inuil een gecombineerd iniria rief van indumîe.. onrwerpc~ en architecten . De voomllffiS(C doelsrdling industrieel '~n BoooslÏ ng is het 6cvordclm van het omwerpen, onrwikkelen, ondenoekcn cn b 0 uwe n ro.:-passen V'3n indumieel rt "<:'!Vaardigen bouwprodukten en gcbollwdelen, ter velhoging n ed e r Ia n d v:1n de kwaliteit Irl/'I de gebouwde omgeving. Op de anrwoordhan klim u aangeven of u ge'inreressccrd bene in meer i nrorm~tie ovt< de ~Wvitellen vm Booolring. NAAM I I ui 8WRU' I I I I I I I I I I I o Komt op 6 d=lxr ~m~aldc, va I 13.00 - 17.00 ulr na.r de presen- t.,ie van de &lJI)jting OIlllIMl]"l Z"id-N,dtr!J"uI, IC houden in hct Booosting Kantoor van de Tockonm il) Den BO.ICh met . . . iX,,"om:n. (ril f'q. O~(H) postbus 23000 o Komt op 14 dc.:cllIbrr >al!i,und~. vnn 08.-45 - 16.40 uur n3:l' hel 3001 KA Rotterdam $)'mposium V""i""",,,m _~..II7I, uxnl/itlml ("tI (J)'I/~JftntnlllDDr d. /Jouw i... m. de TIJ Delft te Delft met . . . peNOncn. lrucllli)vjng;' bindend. (~-.-mI"""'f!>''''-'''''''t. O/..(l1) o OnMll!!t gra2j informatie <)Vcr párllcipatie bij B<l<X»lIng. o Ikstclt her boek 0 'SooOl1Îng in bMrijf (1992) o 'TuUCI traditie en <"'pcrlmenr' (1989) o 'SooOlling in beeld' (1994) Partieip:anten! f 2S,OO L Niet-part icip:omcn: f 39.50 .J
 11. 11. · , Nieuwe participanten 1994 polyn orm Bouwpr od ukten bv Contact pe rs oo n: de heer i I' L. Me tz Polynorm produceert en leven bouwprodukren, zoals binnendeur- kozijnen, sr~cn woni ng-roegangsdeuren en garagedeu ren. Her bedrijf is Amersfoortseweg 9 aClier in cl iverse Europese landen en heeft rcvtns vesl igi ngen in het Verre Postbus 5 Oosten. Polynorm doct otldcrl.Oà en otllwi kkd ing gericht op verbeleri ng 3750 GA Bunschoten van her bcslaotndc as.<occiment en zoekt n~ar nieuwe prooukcl markt- tel 03499 895 11 combinaties. Oncwikkdingsrichtingen: hogere eisen brandJgeiuid/inbr:lJ.k, fox 03499 - 885 21 consument gericht bouwen. sySteem Icvcr;mcies. Eigen omwikkeling en uitbesteding van dec.luJj~"C(en. Produkt-technologie, vervorming plaatstaal (persen, walsen, u:uen), kunststof schuimtechnologie en poederco:lring. Polynorru Bouwprodukten is als divisie binnen de Polynorm Groep de 'opvolger' van de NV Nederlandse MeL1.alindusme, die eind 40cr jaren prefitb wen wani ngen produceerde. Dcrc bouwinno'atie is in de SOa jaren StOpgezel, maar vanuit de on !Wikkelde produklieu:chnologie zijn loen nieuwe produkten als hallen, paneelbouw, binnendeurkozijnen en garagedeuren onrsraan. I mpuJsen voor nieuwe produkten Iiggen nu naar onze mcni ng mi ndcr dan in het verleden bij Je produ.krielcchnologic, maar eerder bij degenen in de bOllwmarkl d ie de produkten locpa.ssen. van bcsrek.<;chrijvcr (Or b"""oner. De ontwerper binnen RooO$ring gcorga nise<,rd. komt deze impulsen op het spoor. De wl<selwcrking tussen de ontwerper en de productnt, zoals Baöo<ung voors=[, zal een srimulans zIJn VOOr de onrwikkeling Vall niellwe produlcren. b~~ti~~," b ~l e .~ I tJI / BY" .. B lt IS een ooosang'm ee u . ~~~F=C~,_ . l bl~; all di "'b~:~ " rel b" os a g <nAjC41iI me. eruge ,uipvuJt KaU wO en LJgewer ~/tk : op L)..: s IlIf '"0-.J ,n st ~ '_I:: . H ct ad Booostlllg; c . . ' lT"-SJ, de · /e' uuor~ue. cmt vaag egeest va,n / ' IUJ)Ct'JC"p~aten.aal en techniek gaan h~(tÛl'h<!-Qd, oflûer liever van hand toOI ha.nd, M"aar o9k mag de uilVoeriri.g g~en worden ~$ e ,(pL 'nde ~piegel van het bestand. B a<hijde~ die komen. bladzijden die g:dn F ' /I .' I geëigende ,m'dde(j n bij elhar geh:oude ,dat !ijlst een mcufoor voor de stichûhg zelf. In ecrsti nscantiè s~~en we nog o'nec(biedig er een~moclenbae:kie I en hoewel at lot op ,~ hoogr./ de-~~ri~~elit, is,h~t c;legant ~;te !prel< ~ ccn PR boe~je. Hel ve~ft de infor~"arie verg71~en-met ~kvan., ob!îgat.~ kaartJ~ en ije(> ~ orden gebruikt om net leis leer te, ';Yeten te }0'Y,en ~ver pe~on en bedrijf. Ter pl ~è, m ~~k als naslag achteraf. C' h~pen l dat (Jc ,/ mspu"atle van,de samensleUers overstraalt 0 de gebr~ers. ~ y ~-. kj, "",,n..'.zo, _oo,<II<=.p ".;~ '0. <J .J
 12. 12. r ï :i.t.t·li'i ,ij colofon van VoUenhovenstraat 15" postbus 23000 300 1 KA Rotterdam 010 4365741 010 43663 IS colofon Booosting bestuur ir liln Watra TU Eindhoven Vooniucr ir Eric Vrmlmburgh ArchipelOnrwerpel':'l Vice voonitter ir lntke PIISt Post Ter Avcst Architecten Secretaris ir Mllrrei Vroom Landmark Desiltll & Techno[o~ Penningmeester ;"g Adrie Kuiper Hoogovens Groep Lid ;rlos lAb« GE Plastics Lid Henk Mn Lanrhoven Huben-Jan Henket Architecten Lid ------------------------~--- <I
 13. 13. • Booosting nieuws ï realiteit in , De ,e' ,v , a~a-.n:tiewoning clntwerp.en is eèn gecompliceerde :'lT'i'l'lj.-."I=Jr~b'''n' (fia(jwe1'~l ·'jk reàliseren: tijkt daarom een wonder. Toch heeft Almere Stad de primeur van deze bijzondere woning ;n de futuristische expositiewijk 'De Realiteit'. De Markies is ~'Cn pri}wrJagomwcrp uir 1986 van Archili'i'lmbllfl'1l/1 RiiIJlliJ/gk uil M.tasland Na een jarenlang innovalÏcfbouwproct:"S is De Markies als l>fOlOfype op de 2uidocver v~n de Nnordcrplassen hij Almere te bewonderen. Dir 'vakantiehuis' is met een minimum :1.10 middelen geçn:ëcrd. Mer opgeklapte markic:'LCll en vloeren is ze w mobid al~ een carolV.IO. Kenmerkend voor hel Markies- inrerieur zijn de flexibele indeling (mer en 1.onder buitenruimte). mklapbllrc mcu~len en een multifuncrionclc nane cel. Volk-dig uitgeklapt ont.~t:lat een verbluffende ruimte van 6.60 x 4,50 meter. Op 29 september jongstk-den is ~J: officieel in gebruik genomen. In hct voorjaar van 1995 zal een Booosringbi;~'Cnkormr rond De Markies en De Realiteit wOHlcn g~'Organiseerd. L .J
 14. 14. • -, , Expi demo ' Ex per i men ten en Demonstratie-projecten in de bouw Expidemo is e~n lechnologie-slimulerings- bevordering betreft. het kwaliteit ~n het programma van het ministerie van VROM dat binnenmilieu, geluidsisolatie, gduid5-bdasceT)de sinds 1987 ken" Isoverd racJu ondersleunt bij lobl ies en a rchit.eClonische kwaJiteit van ~"Xperimenten en demonslr.uieprojcclen in alle duur7.3an bouwen. seaoren waarin hel Nederlandse bouwbedrîjfs- Om voor ondersteuning binnen het Expidemo- leven actief is. Het programma wiJ hiermee een programma in aanmerking te komen, moeten bijdrage leveren aan het vergrofen van her projCClcn voldoen ""n cwee voorwaarden: in nov.rievermogcn vtll hel Nederlands bouw- . de milieubewuste technieken, m'lerialen bedrijF en he! yemerken van de concuHCtl - of produkrcn moelen het oncwikkelings- en ticposit ie. Icstcircuic :U voorbij 2ij n, Dto Stuurgroep Experimemcn Volkshuisvesting • het projea moe! relevant zijn voor de (SEV) tC Roucrdam is verantwoordelijk voor noo(ds! room van j,tot bouwbedrijfsievert. werving, select ie en begeleiding v-an projecten Vernieuwende projecten die zeer hoge binnen her Expidemo-progr.lmma. Het kosfen mer zich mee brengen of slechts op concentreert zich op [Wee thcm~'s, 'Consum ent- ccn genng maatscnappcJijk draagvlak gericht bouwen' en 'Ouurl.1am houwen'. Bij kun n~n rekenen, komen mi.nder snel in 'Consllffienlgerich I bouwen' SI3.~t de gebruiker a:lJlmcrking voor de EXPIDEMO-Sl':HUS. van het bouwwerk centr3:tl en is het tocgespilSr De Expidemo-bijdrage ($ nier bedoeld voor op nieuwe I'rodukliemethodclI die inspelen op produ1crontwikkcli ng. maar heeft her karakter de vr;o.ag vlll verschi lIende gebruilcers. ~i j van een aanvullende IIn:tnciering, die primai r 'Consumentgericht bouwen' giMIl hel Dm gcrieh I is op het lOt stand brengel) van optimale nieuwe (markering) methoden om dc consu- ovcrdradu van de uil' een dem005tratieprojccr of ment opti maal (c informeren en in Slaat te experiment voorc/{Omende kennis. Deze kennis- S!cUcn produktcn tC vergelijken op b.'lSis v-an prijs oven1 radj( kan gebeuren io de vorm van en kwaJileit. Binnen h~( Ihcma <Duurzaam brochures, a.rrikden.. symposia en audio-visuele bouwen' worde ge70cht naar nieuwe 'miJi~'U­ produkties. Oeelnemcl"S die een Expidemo- vdendd ijkt' (ceh n ieken, marcrialen ~n bijdrage aanvragen moe.ten zdE beschikken over produkten om de volgende dodstellingen (van middelen om hetcxperiment ofhe! dcmonsuaóc- het Narionaal Milieubdeidsplan eo Noca proieCt ook dandwerkdijk uit re voeren. De Ouu!"Ua mllouwen) na rc streven: integraal j nhoudclijke ondersteuning door de SEV beslaaI kClenbeheer. encrgie-ex tcmivcring en kwalircilS- uir d" u irwi>~eli ng van kennis en el'laring rus.sen zorg. I ntcgr.l~ kelcnbeheef conccnlre<!rI zich op proje<:lcn en het direcr adviseren V~!l de projecten wtlarin nieuwe. ",ilieuvrimdel ijkc projecren zelf. produkten o( bouwmethoden wordert Ont- SEV, telefoonnummer 010-413 09 35 wikkeld en toegepast. Voor proj~'C!cn op het terrein v.n energie--extensivering l.:J de SE.V ? samenwerking :weken m~1 Novcm dat projeCten Voor mc.er informariec rouwer & Schrerden, rond energiebesparing onderslcunt. Bij kwaJilcilS- mbsidie-adviseufs re Rorrerdam 0 lO-4S2 1 J 22. <I L ...J
 15. 15. verslag 6 oktober 1994 Verfrissende rondl ei di ng uat architcçtc:n toch nkt door t'Cn gebouw lopen Tussen Il:Zingcn door wnder dat direct d3<lrop een borrel volgt. Dan loopt je programma UTen uit. 7,1! ûuen voortdurend met hun tengels overal aan Rukken aan showborden, nagden aan becladding. springen op dun uitziende ondergrondjts ,en rammen met hamer op beveiligd glas. Het loopt dus uit. Jammer, want daardoor komen de leirngell na de pauze enj~ns onder druk te staan. Cm-Jan Kooi, projectleider van het LEEp programma "~rrcll over ûjn eerste ervaring mc:t al:hitcçrcn. Hij had er nog nooit ('en onrmoer voor hijàan dil project Degon. Hij bouwde chemische fabrieken en dat is toch wel iets anders. Architecten zijn nene mensen.met een dikke Vli!~cn, 7.onuer stropdas citeert hij uit de kinderb ijbtge ':ln de NRC. Inmiddels weet hij, dar je met architecten moct spl"ckcn in termen van spanlend, niet saai en cultUlII ' overdragend. Provocerend èn dynamisd was dc opdracht. Hij W:lS blij toen L-en schok van herkenning door hem hL'Cn #ng tocn hij de eerSte ontwerpen van het gebouw onder ogen kreeg: 'cen kcrelhuis. Dit kan ik begrijpen.' Kooi vCrba:l$1 zich vervolgens over de enorme hoeveelheid afval die de bouw generèert, zo'n 30 %, voornamelijk aan verpakkingen en verkeerde levenngen. De controle tijdcl1$ her bOllwproce~ mo(;t gwtcr zijn. In her ontwerp van LEEp is benadrukt dat GE systeembouwers moeten zijn. Een nieuwe ontwikkeling nu is plastic beron bekisting, dat opnieuw re gebruiken is. GE bewijst een volw:lssen bouwpanner te zijn. Houter <";ehcd in ItlIdiric van de Booosting bijeenkomst volgt de t~enk-nog v:m.}ilf1 Wt'Jl7nclit keer, even:us die van Brouwer gelardeerd me! woordspelletjes. Tmdirie? Bij Booosung? Dat 20U loch tol diep nadenkell mo«cn $tcrntnen of herdenken zo Mtll wil, w.t.'U'bij niCI mctecm aan gmfr<:de(n) gedacht hoen te worden. Het prefIX 'her' immers betekent in strikte zin 'opnieuw. W~ttll betoog! de basis V"AA Booostiog. Kernachtig en duidelijk. Noodzakelijk om te herhalen omdal de doelen voorlopig niet veJ:vezcnlijkc wllen zijn. Hij doet dat aan de: hand van zijn interpretatie van de letters GEP: Genenc, Eeleenc en Product. Her generieke produkt wordt inge7.c! als volwaardige vervangtr van 2.ijn nabootsing; een soort cult fetisjisme dus, aldus Westra. Plastic nabootsen van bakstenen is daar een griezelig voorbedd van. Goed tout: plastic houe dm houter i~ dan hout. Wtscr.l Slelt dat vanuit de kunSTStof producerende en verwerkende industrie hel begrip generic nieuw leven ingeblazen zou moefen worden door de gangbare verhullende bouwconstructies opnieuW tc bekijken. Eclectisme of V
 16. 16. het bouwen op ideeën van de voorganger is niet noodzakelijkerwijs aUeen re zien als p.lagiaar, dar jaloers kopiëren împliceen. In die belangstelling schuilt immers ook de waardcting van het produkr. Toch moet gezegd dat niC:.lwe materialen de kans tot werkelijke vernieuwing hebben laten liggen. Vorm. produkt en presuuie worden in onvoldoende mate door hel nieuwe materiaal be'invlooL In tegendeel het nieuwe mal<:riaal volgr dociel in vorm de gedragslijnen van ,eerdere materialen en probeert "ZO weinig mog<.'lijk op te vllkn en ZiCh tO weinig mogelijk rc profileren. Architecruur is verhullend. Architc([cn pillen graag in. En daarmL"é komen we op her generieke bOlJwprodlikl. Crisco heen ges piekt bij de archi!ecruur: huid om huid om huid. Niets van het oorspronkelijke blijft Ûchtb;.<lr. En veelal hangt het van de verpakking af of een gebouw ook ed[ interessant is. De verpakkingsmaTerialen zijn in (eic de bouwprodukren die nu worden aangeboden. Helns is het nog steeds zo dar een architeCt met een catalogus in z'n hand een 'verpakking' uiooesr en de loeIeverende indusuie in die orders hun bouwprodukr beven ,gd zien, D.11 sraar vernieuwing in hoge m~le in de weg. I-lee produkt ga~ r in de meeste gevallen <chuil onder de specificaties van wat men maakt, terwijl de ontwerper builen de platgetreden paden wil. En dan heb je een probleem.. Het gçnerickc bouwprodukc il cr een waMbij Jal probl«m sl1=ol worde opgelost. Als voorbeeld laar Wcsrra een Japans huis 7jen. Hel hele huis, inclusiáhel interieur, kasren en [afcl zijn van kunststOf aan beide zijden bekleed met beton; e<:n sandwich bouwprodukl is als uitgangspLl.l1t gebruikt en in al zij Il materiaalspecific.1lies ui Igebuit. Je zal cr in moerco wonen. Ze hebben echr goed geluiste('d bij GE: n~ afloop ontvangt i~-dereen cçn di!&~ pen meI een zwarte vulling. MimuJan.un

×