Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
•
         0005 In                                                ...
booosting                      NIEU1NSBRIEF
~  vervalg van pagina 1


  Verslag Booosting biieenk...
NIEU1NSBRIEF                           booosting
met
daardgezin - steeds minder vol-
    ...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 6 Ad

More Related Content

Viewers also liked (18)

Similar to Booosting nieuwsbrief 011 (20)

Advertisement

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Booosting nieuwsbrief 011

 1. 1. • 0005 In stichting industrieel bouwen nederland N.EU~SBR.EF Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 3 - nr. 11 maart 1992 Secretariaat: Bankaplein 3 2585 EV 's-Gravenhage tel 070 - 350 71 71 fax 070 - 3504327 PRESENTATIE BOOOSTING BOEK IBOOOSTING IN BEDRIJF' ~ [[@@[f@]WUUUU @] [B@@ @ g) uD~ ® @~ @@ ~@QD w ~@]D V@ & WU&)V@[f@@]UUU DONDERDAG IN ZAAL 5 EN 6 16 APRIL 1992 11.00 Aankomst met koffie 11.15 Opening door J Westra, voorzitter Booosting 11.30 Archipel Ontwerpers, W. van der Kamer 12.15 J Westra overhandigt het eerste exemplaar van het 11.35 Handelsonderneming Krens, JJ Krens Booosting boek 'Booosting in Bedrijf' aan N. van Velzen, 11.40 Cepezed, J Pesman directeur Nationale Woning Raad. 11.45 Bruynzeel Keukens & Kasten, D.G. Kuijk 12.20 Dankwoord door N. van Velzen 11.50 Centrum Staal, Cl. Bijl 12.25 Afsluiting door 1. Westra 11.55 Henket Architecten, H. van laarhoven 12.30 Borrel 12.00 Holec, M . Tanuhardja N.B. U kunt zich uitsluitend via de bijgevoegde 12.05 Van Campen Bending Technics, JA van Campen antwoordkaart opgeven voor dit programma. 12.10 land mark, M. Vroom Dit geldt ook voor Booosting aangeslotenen! Verslag Booosting biieenkomst Kantoor van de Toekomst 12 februari il. Op 12 februari werd in het 'Kantoor van de Toekomst' door achtereenvolgens drs Chriet Titulaer, prof. Hans de Jong en drs Rob lands- man de toekomst van he~ kantoor geschetst. Na de poëtisch linguïstische exercitie over 23 varianten van het woord 'van' door Jan Westra, toonde Chriet Titu- laer, de initiator van dit project, de laatste technische novi- teiten. Hierin stonden vooral de ontwikkelingen op het ge- bied van de telematica centraal [het samenvoegen van informatica en telecommunicatie). In dit kantoor hebben alle werkplekken drie netwerk-aansluitingen, één voor glas- vezel, één voor shielded en één voor unshielded cabie. Een 6-delige glasvezel-verbinding zorgt voor een vrijwel onbeperkte communicatie tussen het 'Huis en het Kantoor van de Toekomst'. Hierdoor kan bijvoorbeeld de bewa- kingscamera van het Huis vanuit het Kantoor bestuurd wor- den, kan men experimenteren met telewerkplekken, video- conferenties enz. Beide projecten zou men voorbeelden van 'intelligente gebouwen' kunnen noemen. Hieronder KANTOOR VAN DE TOEKOMST verstaan we gebouwen waarin verschillende beheerssyste- FOTO: CHRIET TITULAER PRODUKTIES men [bijv. klimaat- en verlichtingsregeling, brand- en in- braakbeveiliging, toegangscontrole) geïntegreerd zijn. ~ vervolg op pagina 2 D
 2. 2. booosting NIEU1NSBRIEF ~ vervalg van pagina 1 Verslag Booosting biieenkomst Kantoor van de Toekomst Vooruitlopend op de Europese Home System Standard is in dit kantoor gebruik gemaakt van de 'Batibus' als techni- sche standaard. verschillende bedrijven maakten hiervan F at al gebruik. Voor dit kantoor is een speciaal netwerk ont- wikkeld waardoor ook elementen die niet bij deze stan- daard zijn aangesloten comptabel zijn. Hiermee is het ge- sloten netwerk verlaten en heeft men een flexibel systeem waarmee men kan anticiperen op toekomstige ontwikke- lingen. Flexibiliteit en veranderingen zijn de twee kern- woorden die in het betoog van alle drie de sprekers opdui- Heeft de flat ken. Prof. Hans de Jong verwoordde het als volgt: 'de snel toekomst? veranderende markt vraagt om ondernemingen die flexibel Natuurlijk, de Nederlandse Wo- en slagvaardig kunnen reageren op veranderingen. ningvoorraad bestaat grofweg Schetste Titulaer de technologische stand van zaken, de uit 3,7 miljoen na-oorlogse wo- Jong plaatste kanttekeningen bij het efficiënte gebruik van ningen, waarvan, een belangrijk deze nieuwe verworvenheden. Immers het gaat niet alleen deel flats zijn. Alle flats slopen om een intelligent gebouw, maar veelmeer om een intelli- de plaats eensge- gent gebruik van gebouwen. Zo blijkt de gemiddelde werk- gaat ge- plek-bezetting van kantoren in Nederland 30 % te zijn. , een leven Volgens de Jong zullen de kantoren in de toekomst er als 'clubs' uitzien, binnen een structuur van 'kantoorhotels' waar men faciliteiten kan inhuren wanneer men die nodig heeft. De werkbesteding ziet er dan ongeveer als volgt uit: éénderde van de tijd besteedt men in de club om te verga- deren, éénderde is men thuis aan het telewerken en één- derde is men ambulant. Het verhaal van drs Rob Landsman focuste verder in op de implicaties van telematica. Lands- man gaf verslag van het experiment telewerken dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd heeft. De motivatie voor dit project is vooral te vinden in de noodzaak om te komen tot filebeperking en daaraan ge- koppeld de milieu-problematiek. 'Door de groei in economische bedrijvigheid die we nog zullen meemaken, door de Europese integratie en de extra mobiliteit die daar bijhoort, door veranderingen in de de- mografie zullen we - als we niets doen - in de komende twintig jaar een verkeersgroei van nog eens zeventig pro- cent meemaken. Dat is funest voor de bereikbaorheid van vitale economische centra als Rotterdam en Schiphol, fu- nest voor het milieu en als we alleen maar wegen zouden aanleggen funest voor de schatkist' aldus Landsman. Zestig medewerkers hebben aan dit experiment meege- werkt. Uitgerust met een fax, pc en telefoon kon eenieder tussen de 1 en 3 dagen thuis werken. Een drietal conclu- sies zijn, naast het aspect van file-reductie voorlopig te trekken: de produktiviteit is gestegen (tussen de 20 en 100 procent, wat vergelijkbaar is met dergelijke experimenten in de VS); er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de bereikbaarheid, bijv. door bloktijden in te stellen, waarin de telewerker telefonisch bereikbaar moet zijn en als derde speelt de factor 'algemene satisfactie', maar liefst 38 % van de telewerkers vindt dat het werken thuis het huiselijk leven heeft verbeterd. Samenvattend zou men kunnen stellen dat de toekomst van het kantoor voor een belangrijk deel thuis zal komen te lig- gen. Wellicht dat in die context het kunstmatig onderscheid tussen kantoor en huis in de toekomst niet meer relevant zal zijn. In dot geval zijn we nu druk bezig de renovatie- projecten van de toekomst te ontwerpen. Bijna 40 jaar terug schreef Robert Junek: 'de toekomst is reeds begon- nen' . •
 3. 3. NIEU1NSBRIEF booosting met daardgezin - steeds minder vol- VERNIEUWD GEVELAANZICHT toe omst doet. En daarnaast natuurlqk de groeiende zorg om ons mi- lieu en het steeds verwoeder zoeken naar milieuvriendelijker bouw- e leefwijzen. de regeling en bemetering is dankzij mikro-elektronika ge- heel geïndividualiseerd. Het GEB leest de stand op afstand. De ecollect flat
 4. 4. booosting NIEU'NSBRIEF Living De keuze voor een materiaal wordt bij sommige bureau's Environments al vroeg (bij de eerste schetsen) gedaan, of ligt zelfs al vast in de bureau-traditie. Bij andere wordt in de beginfase een richting gekozen, maar definitieve materiaalkeuzes worden uitgesteld om later te doen, als een samenhangend pro- Programme bleem voor meerdere elementen. Vormgeving Vorm is geen doel op zich. Extra grote vormvrijheid is dus Nabeschouwing geen reden om een materiaal toe te passen. Soms is juist de typische eigen vorm van een materiaal aanleiding om een ontwerp te maken. Booosting 8edriiven Workshop De vertegenwoordigde bedrijven hebben een verschillende 1 2 december 1991 manier van werken: Ahrend: Verkoopt in hoofdzaak complete kantoorinrichtin- Aanwezig: Sterk-Hoogovens, Dona-Ahrend, Westra-TU Eindhoven, gen en levert eindprodukten daarvoor via eigen verkoop- Vroom-Landmark, Cohen-Cepezed, Zuylenkom-EGM, Hoekstra-OD 205, centra in de Benelux en de UK, in het overige buitenland Vreedenburgh-Archipel, Ouwerkerk-GE Plastics, Lobée-GE Plastics. via dealers. Het grootste deel van de produkten wordt in ei- gen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Thema: Hoe kunnen communicatie en samenwerking op gebied van produktontwikkeling tussen ontwerpers en bedriiven verbeterd worden. Hoogovens: Maakt halffabrikaten maar levert via gespe- cialiseerde dochterondernemingen ook bouwcomponenten, bijvoorbeeld SAB. Hoewel het thema algemeen geformuleerd was spitste de discussie zich toe op het gevelbedekkings-programma van GE Plastics: Maakt kunststof plaatmateriaal, soms is dat GE Plastics, dit ondanks diverse pogingen haar een meer een bouwcomponent (beglazingsmateriaal), soms is dat algemeen karakter te geven. een halffabrikaat wat verdere bewerking nodig heeft. Voor Niet alleen de invalshoek van de deelnemers verschilde wat betreft gevelbekledingsmateriaal is GE Plastics dus een sterk, ook de manier van werken binnen een professie ver- grondstof leverancier. De afstand tot de markt is door de schilde. Het bleek dan ook niet makkelijk, uit de levendige tussenschakels groter dan bijvoorbeeld die van Ahrend. discussie eenduidige conclusies te trekken. Conclusies De architect Architecten hebben zelden mogelijkheden in het ontwerp- Invloed op produktontwikkeling. Voor een echte ontwikke- proces van een gebouw nieuwe bouwcomponenten te ont- ling van bouwcomponenten binnen een bouwproject zijn wikkelen. Dat geldt ook voor bij Booosting aangesloten ar- zelden middelen en mogelijkheden aanwezig (tijd, budget, chitect~n. Daarom zal het aanbieden van een halffabrikaat specifieke know-how etc.). Het ontwerpen van gebouwen weinig succesvol zijn, er moet een uitgewerkt produkt be- door de architect bestaat in de regel uit het verzamelen van schikbaar zijn. verkrijgbare componenten en het op een goede manier toe- Verdere uitwerking tot een produkt zal onvermijdelijk leiden passen en of het modificeren ervan. Belangrijke vernieuwin- tot een kleinere ontwerpvrijheid voor de architect. Er wor- gen van bouwcomponenten zullen door industrieën gereali- den keuzes gemaakt waarmee hij/zij moet kunnen leven. seerd moeten worden. Echter, de noodzaak om te komen tot concreet produkt is Met betrekking tot produktontwikkeling is het belangrijk te groter dan de behoefte aan volledige ontwerpvrijheid. beseffen dat er een grote diversiteit van architectenbureau's Voor die ontwikkeling is kennis van de bouwwereld en van is, met verschillen in organisatie en ontwerptraditie. Bouw- de grondstofleverancier nodig. Systeemontwikkeling moet component ontwikkeling zal meestal alleen kunnen gebeu- vooraf, misschien wel los van concrete bouwprojecten, ren als er ruimte is om hier uit persoonlijke interesse aan te door de toeleveranciers worden gedaan. Uiteraard is daar- kunnen werken. bij inbreng van architecten nodig. Het is interessant om in dit licht de ontwikkelingen in de architectenopleiding, o.a. Materiaalkeuze aan de TU's, te bezien. Een toekomstige bijdrage aan dit soort ontwikkeling is te verwachten. De invloed van de opdrachtgever op de materiaalkeuze is vaak groot. De macht van de architect in deze wordt over- Hierbij wil ik nogmaals alle deelnemers bedanken voor hun schat. Er bestaat binnen bureau's soms een voorkeur om deelname aan de discussie en Landmark voor de geboden een bepaald materiaal wel of juist niet te gebruiken. De gastvrijheid. hoogte van beschikbare budgets laat niet altijd toe volgens de voorkeur te werken. Jos Lobée, GE Plastics
 5. 5. BOOOSTING uitnodiging alleen voor PARTICIPANTEN: Jan Brouwer Associates Cepezed aangeslotenen van E.G.M. Architecten BEDRIJVEN: Brakel Hilversum Bruynzeel Keukens & Kasten SCH Holland Tavenier Van Campen Bending Technics Henket Architectenbureau IMA Summis Victor Mani BOOOSTING: B & S Profiel Wateringen Voorbij Groep Wilnis Moen & van Oosten Architecten BETREFT: PRODUKTONTWIKKELINGSTEAMS BOOOSTING is in 1988 gestart H. Van Dam Wavin KPS OD 205 door een enthousiaste groep architecten, ontwerpers en industrieën die in teamverband ENITOR Wok'ega Panelen Post, ter Avest, van een 15-tal produkten hebben ontwikkeld. Deze produkten zijn vervolgens gedurende 2 General Electric Plastics Remundt Architecten maanden in Rotterdam tentoongesteld onder de titel 'BOOOSTING experimenteert'. Holec INDUSTRIEEL ONTWERPERS: Van Waes Architektuur Deze dynamische start heeft geleid tot enarm veel publiciteit en een redelijk aantal Hoogovens Ahrend Design Team opdrachten voor architecten en ontwerpers. Intal Brouwer & Koning OVERIGEN: Anno 1992 doet zich de behoefte voelen om wederom de vorming van Teams te eta me- Katan Holland Processing ACN Constructeurs Krens Handelsonderneming Klimaat/Bouw Centrum Staal ren en op deze manier op een zeer concrete wijze invulling te geven aan de doelstelling Krupe Bomatex De Kock Produktontwikkeling Corsmit van BOOOSTING. De Meeuw Oirschot Friso Kramer GeNie Consult Daarom nodigen wij u uit om dinsdag 31 maart a.s. om 10.00 uur aanwezig te zijn op Nevanco Groep Landmark KD Consultants het secretariaat van BOOOSTING (bij Winkelman & van Hessen), Bankaplein 3 te Den NYVA Nijmegen Produktcentrum TNO Kruisheer Partners Consultants Haag, voor een Teamvormingsbijeenkomst. Tevens zullen bij deze gelegenheid vertegen- Octatube Space Structures OBOM-werkgroep woordigers van het Ministerie van Economische Zaken, de uitvoeringsorganisaties StiPT Pandart ARCHITEKTEN: TU Delft en Expidema aanwezig zijn ten einde u de mogelijke subsidies toe te lichten. Polydak Archipel Ontwerpers TU Eindhoven U kunt zich voor deze bijeenkomst telefonisch aanmelden bij Eveline Leopold (070- Rockwool Böhtlingk Architectenbureau Van Triest.partners 35071 71), of door middel van het u toegezonden formulier. ANTWOORDKAART BOOOSTING Naam ~~ Adres Postcode Woonplaats Telefoon Functie/Afdeling. Secretariaat BOOOSTING o Ik geef mij op voor de presentotie van het p/a Bankaplein 3 o BOOOSTING boek 'Booosting in Bedrijf' op 16 april 1992 om 11.00 uur. met in totooi .. personen 2585 EV 's-Gravenhage PROGRAMMA o Ik ontvang graag informatie over het BOOOSTING aangeslotenschop BOOOSTING: o Ik wil graag een 'Ontwikkelteam' opzetten 16 april 1992 20 mei 1992 o Anders, n.l. 11 juni 1992 Krupe Bomatex 9 september 1992 Bruynzeel K & K 7 oktober 1992 Wolvega Panelen (AVAl

×