Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
•
        0005 In
                                                ...
booosting                   NIEU""SBRIEF In het Centre Pompidou te Pariis was
 in december 1990 en j...
NIEUvtlSBRIEF                                             booosting
 dOOf ...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 6 Ad

Booosting nieuwsbrief #7

Download to read offline

Booosting nieuwsbrief #7 - mei 1991
In deze nieuwsbrief:

01
Programma Booosting bijeenkomst Rockwool, 20 juni 1991
Universitair Centrum v Bouwproductie

02 / 03
Over Jean Prouvé, constructeur

04
Agenda
Bestuur
Participanten

Booosting nieuwsbrief #7 - mei 1991
In deze nieuwsbrief:

01
Programma Booosting bijeenkomst Rockwool, 20 juni 1991
Universitair Centrum v Bouwproductie

02 / 03
Over Jean Prouvé, constructeur

04
Agenda
Bestuur
Participanten

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (12)

Similar to Booosting nieuwsbrief #7 (20)

Advertisement

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Booosting nieuwsbrief #7

 1. 1. • 0005 In stichting industrieel bouwen nederland N • E U V+I 5 B R • E F Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 2 - nr. 7 mei 1991 Secretariaat: Bankaplein 3 2585 EV 's-Gravenhage tel 070-350 71 71 fax 070-350 4327 Programma BOOOSIING biieenkomst-....., [bOD ill@(Ç~W@@11 • PROGRAMMA 1: 16.00-18.45 uur: Rockwool, IndUSh'ieweg 15 te Roermond, tel. 04750-88888. DONDERDAG • PROGRAMMA 2: 18.45-21.45 uur: Boshotel, Boslaan 1 te Vlodrop, tel. 04752-4959. 2DJUNI 1991 Hel programma voor delE. bijeenkomst is als volgt: 16.00 Aankomst mei koffie 19.40 CONROCK: kern voor rondwichponelen 16.30 Bezoek aan produktiecentrum: • produkten en eigenschappen • audio-visuele presentatie • toepassingsmogelijkheden • demonslrotieruimle • toekomst • bezoek produktielijn 20.00 ROCKWOOl service • bezoek brandlaboratorium • technische advisering (test volgens NEN 3884) • klantgerichte oplossingen in prefabrikage 18.30 Vertrek van ROCKWOOl naar Bosholel 20.20 KOFFIE 18.40 Aankomst Boshotel te Vlodrop 20.50 BOOOSTlNG·lezing door Or Ir M. Eekhout von Octalube Spoce Structures 18.45 BROODMAALTUD 21.20 Discussie 19.30 Welkom en introduklie ROCKWOOl 21.45 Sluiting en barrel N.B. Dit programma is onder voorbehoud. U kunt zich uitsluitend door middel van de bitsestoten antwoordkaart VOCH' deze middag opgeven. Dit geldt ook voor BooostÎng aangeslotenenl Op de bijgesloten antwoordkcwrt dienl u duidelijk aan te geven of u zich voor programma 1 of 2 of beide opgeeft. Voor programma 1 (16.00-18.4.5) kunnen uch maximaal 60 personen opgeven en voor programma 2 (18.45-21.45) kunnen zich mgximgcll 100 personen opgeven. Universitair Centrum , " -' O ~ nlangs werd er een somenwerkingsovereenkomst ge- lekend tussen 12 bedrijven en de focuheil Bouwkun- o ., de von de T.U. Eindhoven waarmee een stichting in het le- ven geroepen werd met de naam Universitair Centrum voor Bouwproduktie (UC8) De Slichting gaal zich bezig ca houden mei hel initiëren en hel doen uitvoeren von onder- zoek noor bouwproduklie ef) uitvoerirtg VOrt bouwwerken. o Dit is uniek irt de wereld VOrt het techrtisch wetenschappe- c lijk onder zoek. De bestoonde oooerzoeksinslituten houden zich o.o . bezig met de vorm, moteriaolkwolileit en sterkte von het gerede bouwprodukt, dil nieuwe instituut houdl zich bezig met de produktie. Twaalf gerenomeerde Neder- ~ landse bedriiven ondersleunen doeze gedachte ef) verbin· "tJ dividuele bedrijven uit elk von de sectoren die rechlstreeks den zich met hel onderlekenen van de overeenkomst lOl het beschikbaar stellen van financiële middelen en het deelnemen in het bestuur en een Rood von Advies in de Stichting waarvan he~ onderzoekscentrum uitgoot De T.U. a c.. bij de bouwprodukrie zijn betrokken I.w. bouwbedrijven, instollatie- en toeleveringsbedrijven, waardoor een breed terrein wordt bestreken. De verantwoordelijkheid voor de actiVIteit von de Stichting ligt bij een bestuur dot voor de Eindhoven slelt doorlegenover de inzet van personele en materiële middelen van eenzeIlde waorde. Verder worden bij hel uitvoeren von de anderzoeksopdrochten leden van de wetenschappelijke $101 en $Iudenten van de T.U. Eindho· ven, olsmede van medewerkers uit het bedrijfsleven inge- schakeld. Gekozen is voor deelnome von geselecteerde in· .. c ~ -. C'D helFt uit leden von de bedrijven en voor de helft uit afge· voardigden von de T.U. Eindhoven bes~aol. • Universitoir Centrum voor 8ouwproduktie Den Dalech 2, Postvok 31, 5600 M8 EINDHOVEN tel. 040-472688, fox. 040·4342A8 D
 2. 2. booosting NIEU""SBRIEF In het Centre Pompidou te Pariis was in december 1990 en januari 1991 de tentoonstelling I Jean Prouvé, Constructeur' te bezoeken. Constructeu r, H oewel hel 7 ioof geleden is dot deze grootmeester Beklemmend echter en ook zeker beschamend voor me- von hel lichtgewicht COI)~truer..,n in melaol is over- zelf, .".. waarschijnli jk tevens voor een hele generotie in leden, bood de tentoomtelling een uitstekend en techniek geïnteresseerde architectoni sch ontwerpers, is do t levendig overzicht over de ideeën en werken von jean Prouvé ol voor dE: Tweede Wereldoorlog, dus 50 Prouvé. Vonaf de periode in de smidswerkpiools ,,10k no jcu:n geleden, ontwerpen maakte en gebouwen vervaar· de Eers~ Wereldoorlog, viQ zijn constructiewerkplaats In digde in ,zijn fabriek met een toenmalige ~eer hoge nieuw· Nonçy, zijn ontwerpbureol.! onnex fabriek in Maxéville lot heidswoorde, en een niveau t O,v. de toenmalige stond 1953 en zijn onafhankelijke constructief vormgeversoclivi· van de techniek dot ons nu nog het schaamrood op de ko- teilen erna, lOl aan 1984. ken loogt I Tussen wol wij willen en wol we bereiken bevindl ~ich Tijdens het bezoek 001"1 de tentoonstelling bekroop me aan- meestol een grote kloof, moor tot onze schon de moeten we vankelijk een 'déjoNue' gevoe-I: veel von zijn ontwerpen bekennen dol wwot alles wat nu als 'nieuw ' wordt uiige· zijn bekend; ol eerder in mu~eum Boymans te ROHerdom vonden zo'n 50 jaar geleden ook ol losweg door Prouvé ~ tentoonge,teld (1981) Aan het werd gedaan, Wal is er dan nog oon nieuwheid in ons ei· .. < oeuvre van een overleden meester gen vak2 Hel moant ons tal uitersle bescheidenheid, Daar- ." volt immer~ niet~ meer toe Ie voe- mee is de tenloon~telling zowel als gehevgensleun en men- ~ .": gen, hoogstens te interpreteren De tole ~Ieun lom voorol door te gaon) zeer belongriik . Prouvé '" tentoon~telljng is o.o. opge~et door wo~ zijn tijd zover vooru il dot de meeste van zi jn ontwer- " Renw Piono (die ~ich ~eer geïnspi- pen nu nog steeds o ls ontwerpprincipes uiters t modern "'.... =~,;...k!..~~~~ reerd weet door Jean Prouvé) en zijn. Heloas zijn vel e van zijn ideeën en ontwikkelingen die gezorgd heeft VOOl" de daad- oon de andere kon t ook weer in vergetelheid geroakt werkelijke aanwezigheid van vele moketles, proef~l u kken Het onderstreept op een zeer navrante wijze het gezegde en proefmontages (waarvan een aantal noor tekeni ng ~pe­ 'Es isl niehts neues doss Wissen vergeht' Hel probleem ciaal VOOl" deze tentoonstelling oPflieuw vervoordigd!). met generatie wisselingen is dot er steeds opnieuw moet Daardoor ontstond op de tenloonstelling heel levendig de worden begonnen dot veel ontwikkelingswerk mer per· ontwerp- en werkotmosfeer von soonsgebonden blijkl Ie lijn, en dot techni!>Che ontwikkelin· Prouvé (olsof hij de ruimte even had gen toch moar voor een deel door de bouw industrie hun verloten) Overigens was Prouvé ingang vind en nao( een geabsorbeerd worden als sIon· jury·voorzitter bij de prijwroog die daard produktiewerk, terw ijl veel ervon 'avant.gordisti sch' :~~~==:~~~:_JEi_JL_oon in de zin van experimenteel blijft, teveel persoon$gebon- Piano & Rogers de uitvoerings· opdracht toekende voor de bouw den en voor het g role publiek onbekend . van het eentre Pompldou in 197 1, hetgeen voornamelijk aan zijn vastberadenheid bij de be- O ntwikkelingen in de tij d hebben ervoor gezorgd dot we oordeling te donken was. Hij heefr daarmee wellicht het onze produkten nu gewoonliik wat per/eeter afwerken dan meest zichtbare spoor voor de verdere ontwikkeling van Prouve deed In zij/l tijd Die hong noor perfection isme zijn ideeën kunnen nalaten! moet echter los gezien worden van de basis schema's d ie
 3. 3. NIEUvtlSBRIEF booosting dOOf de pionier P'ouvé ook ol werden bedocht en uiIge- Het oeuvre van PrOl,lvé h heele len doge nouwelijks achler- welkt. Hij introduceerde ook altijd een hoge mate von ma hoold omdOI hi j zijn materiaol ee,lijk e n produklgerichl be- terioolgerecht en mO'er ioo~erich t OfIlwerpen. direct afge- handelde r oe lien de$~jner qv'on oe pui!o!.e con ~l,uire'). In leid von de m0gelijkheden van zi jn proouktiemogelijk- zijn liid waren slOoi en alvminium wellicht relotief kostboar- hedell, zools biiv. de ~ on ~ ze l bon~ , der don nu en orbeid relotiel goedkoper, reden woorom (1901-1984) Ë;~t~~r[~~~~ ; Welke fabrikant i~ hede ten doge zodon ig door moteriool wege de gewqzlgde ~ - r: orbeids/mo teri oo lko!olen. Voor sommigen von ons is 4 e ==[ en produktiemiddelen geslimuleerd dot hij daaruit voort· Prouvé produktien o~to l g ie . Moor wij worden er ook lui en vloeiend specifiek motoriool-optimaal ontwerpt? En anders- gemakzuchtig von en onze prodlJl:ten meel vervelend' De om, welke architectonisch/constructief ontwerper in niet- toenemde ObSlfoctiegrood bil de detai lleri ng von de lIitvoe· tradilianele moler iolen en technieken heelt nog dageliiks ring moakt gebouwen weli!owoor minder tiidgebonden pro· motenaal in honden mei de 'geur' von de cons tructie werk· dukten, moor kon leYen~ een ge· plaats en 1 001 zich zo direc t en mo;o:imool inspireren door de mogelijkheden von hel gebruikte moteriool en produk, tieprocessen? kM een gebrek Don ~enni~ iTeffende lnoleflolen en produktie- ~ technieken maskeren en :ZOt9 t voor be'Z makzucht von onrwerp"s d ienen, ....~~...~~"""';;; ~ ... In de z.ev~l ige r en lochlo961 lOten woorde d e geest von W weinig visuele prikkel ~ dal PO~ t · ~!....o.=_======,!t=="!l,,,= - Prauvé een tijdlang rond In Nederlond. onder andere ge· Moderne o((:huecten oonleiding slimuleerd door t ijn werk aan de gevel van de Medische hebben gevonden om ex/(o betekenissen aan de vormge- f ocullell te R Ollerdom en de toekenning van de Erosmu$' vingen YOn de diver1e elementen in de ruimtelijke zin loe te priis In 199 1 MooI steeds bleek die belangstelling vonuil voegen. Prauvé had geen 'Porno' nodig . Zijn hele leven is jonge o,chîlectour·shJdenlen te kOtnen. Geen van die ionge Prouvê doorgegoon Op :zijn mano te onlwerpen en Ie er men~en heeft z.ich loter ontpopt ols ontwerper cum prodv- bovwen ol te 1 0len bouwen met op- cent, :1:0ols Prouvê . Het bleef bij kijken vonaf de architec- ten ka ntlijn . Som~ indringend, meI begrip voor het wezen en de betekenis von Prouvés werk, moor heel vook gebio- timool moterioolgebtuik. Prouvé waS een bevlogen proch cenl, de kampioen yon het materia, j tr a logeerd door de resulterende vormgeving zonder alle gro- liseren, die ~Ierk aver zijn onrwer. _~J_~--_.c~~~---_L­ te interesse voor het ontstoon van deze vormgeving: mote- pen lilasoleerde moor er niet riool en processen . Prouvé is aan de andere kont ook tegenop zog langdurig prolorypes te onTwikkelen, vook geheel aan prodocenten voorbi jsegoon . lij hebben door· vele simultaan, en er tegelij kerti jd voor zorgde dot de ont· mee een enorme s timulon~ en voorbeeld uit hel zichl verlo- wikkelde produkten ook werden gebouwd. AI1 zodanig ren die continu ontwerpen, produktontwikkeling, praktische was jean Plouvé een lichtend voorbeeld VOOI de Baoosling research en prototype-bauwen even belongrijk vond don gedachte. het dagelijk s monogement yan zi jn produktiebedrijl. (woor toch in 1953 meer don 200 mensen werkten oon de :;e- Dr Ir Mick Eekhout rieproduklie yan zij n ontwerpen) .
 4. 4. booosting NIEUW'SBRIEF BOOOSTING PRIJSVRAAG 1991 Traditie en Experiment INLEIDING Het bevorderen van de contacten en de samenwerking tussen de aangeslotenen van Booosting vindt olleen dan plaats als er con- crete onderW'erpen zijn te be5preken. De re5ultaten van de eer- ste Booosting produktontwikkelingssessie, in de vorm van de tentoonstelling '80005ti119 experimenteert', zijn een concrete aanwijzing voor bovengenoemde stelling. Verder worden op verzoek van aangesloten en ontwikkelingsteams geformeerd ten behoeve van concrete produktontw-ikkelingsopdrachten. Zonder zachte dwong en een vooropgesteld doel i5 samen· werking moeilijk te forceren. Enerzijds i5 dol een gevolg van he l ontbreken van een concreel ontwikkelmgsdoeL Anderzijds is het een gevolg van het ontbreken oon enige financiële tegemoetkoming of een economi~ch rendement. De Booosting prijwraog 1991 komt tegemoet oon beide noodwkelijke ingrediënten voor het 5limuleren van de samenwerking tussen architecten, iooustrieel ontwerpers en indumieën. l)OELSTELLING De krocht van innovatie ligt in het gerichl weken noor al- ternatieve oplossingen voor alledaagse problemen, waarbij ten aanzien van alle aspecten van het (bouw)produkt verbe- leringen worden gerealiseerd en nieuwe zinvolle luneties worden toegevoeg d en geïntegreerd. Succesvolle innovaties ziin biivoorbeeld het geintegreerde gevelponeel en de medio-eenheid uit de 'Booosling experi- menteert' opdracht. .... DOORSNEDE GEÎNTfGREERD GEVELPANEEL UIT DE '8000STING EXPERIMENTEERT' OPDRACHT In vervolg op het Booosting-boek 'TIJssen Traditie en Experiment' organiseer! Booostmg voor hoor aangeslolen leden de prilsvraag: TRADITIE EN EXPERIMENT. AVA - biieenkomsten De opdracht beue!! de ontwikkeling van een concept, een ontwerp ol een model van een bOlJwprodukt of gebouwon, derdeel, woorin een innovaTief experiment voor Irodillonele 'Alleen Voor Aange lotenen' AVA-bijeenkomsten is een fvnctie(sJ is gereoliseerd. Het werKterrein besloot helloToie nieuw initiatief van Booosting lIJm de band tussen de aan· bouwproces en is niet gebonden oon een specifieke toe· g eslote ne n te versterken en om xoveel mogelijk kennis te possing kunnen uitwisselen. De eerste AVA·bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden bij KO';Consul'ants 14 mei jl. over De opdr<Jchl moet worden lJilgevoerd door somenwerkende hef Consul.ation Paper. leams von ten minste twee oongeslotenen van divers pluim- De volgende AVA-bijeenkom.$t is geplond bij SCH-Hollond age. De voorkeur gaa t vanzel fsprekend lJit noor de ,amen· in Nijkerk op 3 juli 0 •.$. vonof '6.00 uur. werking van drie oongeslolenen van verschillende b~ed­ groepen HeT is de krocht van een goede >omenwerking De oongeslotenen krijgen het programmo voor de eerst- dot de specifieke kenniS van de indlvidlJele teamleden opll- volgende AVA toegezonden, w(lorbij tevens de oonkondi- mooi fOT hlJn rechT komen . • ging voor de daarop volgende- AVA en een bedrijfsprofiel von dit bedrijf i.$ vermeld. VÎg het ontwoordkaortje kon men xich don opgeven voor z'on AVA-biieenkomst.

×