Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 4 Ad

Booosting nieuwsbrief #1

Download to read offline

Booosting nieuwsbrief 01 - Februari 1990
In deze nieuwsbrief:

01 Booosting avond 28 maart 1990

02 Architecture Space Structures, proefschrift Mick Eekhout

03 Bouwbeurs 1991: Booosting Building

04 Agenda 1990-1991

Booosting nieuwsbrief 01 - Februari 1990
In deze nieuwsbrief:

01 Booosting avond 28 maart 1990

02 Architecture Space Structures, proefschrift Mick Eekhout

03 Bouwbeurs 1991: Booosting Building

04 Agenda 1990-1991

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (19)

Similar to Booosting nieuwsbrief #1 (20)

Advertisement

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Booosting nieuwsbrief #1

  1. 1. • 0005 In stichting industrieel bouwen nederland N • EU"., S B R • E F Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 1 - nr. 1 Secretariaat: Bankaplein 3 2585 EV 's-Gravenhage tel 070-3507171 fax 070-3504327 Programma BOOOSTING avond op 28 maart 1990 Deze avond wordt georganiseerd in de Glazen Muziekzaal in de Beurs van Berlage te Amster- dam, ontworpen door Pieter Zaanen en Mick Eekhout en gebouwd door Octatube -------:';::--~~'-=" Space Structures BV. te Delft. "I_~'~"'- Het Programma voor deze avond is als volgt: 1.8.30 Ontvangst met koffie 19.00 Voordracht van architect Pieter Zaanen en een rondleiding door het beursgebouw door Kees Spanjers Voordracht van acousticus Rob Metkemeyer19.45 20.00 20.15 20.45 Muzikaal intermezzo Nederlands Philharmonisch Orkest Pauze Voordracht van Mick Eekhout over constructieF glas, tevens presentatie van zijn tweede boek, getiteld 'Product Development in Glass Struclures' / 21.30 21.45 22.00 Tegenlezing door ProF. Dick Dicke Discussie AFsluiting door Jan Brouwer U kunt zich uitsluitend via de bij deze nieuwsbrief bijgesloten antwoordkaart voor deze avond opgeven. Dit geldt ook voor BOOOSTING aangeslotenenl Er zijn 150 plaatsen beschikbaar, aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behon- deld. Bij overinschrijving wordt er slechts één enkele plaats per deelnemer beschikbaar gesteld. booosting: In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, BOOOSTING, opgericht vanuit een gecombineerd initia- tief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling van BOOOSTING is het be- vorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging van de kwaliteit van de ge- bouwde omgeving. De achtergrond van dit streven is het feit dat de ontwikke- lingsprocessen van gebouwen en gebouwonderdelen veel- al gescheiden plaatsvinden. Architecten zijn op de hoogte van de beschikbare onderdelen en bouwtechnieken maar hebben nauwelijks kennis over ontwikkelingen in de indus- triële materialen en -produktietechnieken. Dit werkt niet stimulerend op het doorvoeren van innovatie- ve ontwikkelingen in de bouw. Daarnaast richt de industrie zich bij de ontwikkeling van bouwprodukten voornamelijk op efficiëntie verhoging en kostenbeheersing van het bouwproces en nauwelijks op verbetering ven de gebruikskwaliteit en het uiterlijk. Teneinde fundamentele en structurele produktvernieuwing C.q. -verbetering in de bouw te bewerkstelligen, beoogt BOOOSTING een koppeling van bovenstaande processen door het nastreven van langdurige samenwerkingsverban- den. D Dit wordt bereikt door bouwprodukten te loten ontwikkelen door teams, bestaande uit een architect, een industrieel ontwerper en een industrie. Een eerste uiting van deze sa- menwerking heeFt zich gemanifesteerd onder de naam 'BOOOSTING Experimenteer!', een tentoonstelling van de ontwikkelde produkten, gehouden gedurende november en december 1988 bij het ioN te Rotterdam. De volgende manifestatie zal zijn het plaatsen van een zo- genaamd BOOOSTING BUILDING op de Bouwbeurs te Utrecht in 1991. Hierover vindt u elders in deze nieuws· brief meer informatie. Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent in meer informatie over de stichting BOOOSTING. booosting participanten: Ahrend Design Team Archipel Ontwerpers Brouwer Associates Brouwer & Koning Bruynzeel Keukens/Kosten Bruynzeel Multipanel Cepezed Generol Electric Plastics Holec Hoogovens Klimaat IBouw De Koek Produktontwikkeling Friso Kramer Krupe Bomatex Landmark Viclor Mani De Meeuw Oirschot Octatube Space Structures SCH Holland Frans van den Toorn Voorbi j Prefab Beton F. van Wees Architectuur Wavin KPS Jan Westra
  2. 2. booosting N • E U ~ S · B R • E F. . . Recensie van het proefschrift ,Architecture inSpace Structures' van Dr Ir M. EekhoutISBN 90-645·080·0, uit 'de ARCHITECT' von september 1989 (pog 89). fenseCl"fy. memlxane 1/ ~ )~ ~ jt ~ ~~I ! E~7:r r-"pn'-e-u:....-(Q-,-bl~en-e~f '---'''-- 2 fensegnfy • 11 7 12 spoce frame . / ' ) . .,-. ,/ . ~ ..... ' ': • J .~;~;(,1':: • • ,: / ;0 space frame. ~:~~nef olrnder # rr:emOrane ~~~~~~ 9 ulinder· space ,---"-,------,5 fra~~ VERSCHILLENDE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN VAN RUIMTELIJKE CONSTRUCTIES DOOR IRJ. NIESTEN. In 1989 promoveerde Ir. Mick Eekhout cum laude aan de faculteit der Bouwkunde van de TU Delft. In zijn proef- schrift 'Architecture in Space Structures' heeft hij zijn erva- ringen en ideeën sinds zeven jaar geleden, toen hij om- schakelde van architect naar ontwerper/producent van ruimtelijke constructies, op papier gezet. Hij schrijft dit ge- daan te hebben om kritisch terug te blikken op die zeven jaar. Andere door hem aangegeven doeleinden zijn het toelichten van zijn specialisatie aan de hand van een ba- sis-filosofie over de wisselwerking tussen ruimtelijke con- structies en architectuur, alsmede het presenteren van pro- dukten en processen als een alternatief voor het traditionele ontwerpen. Het belang van de architectonische aspecten van ruimte- lijke constructies zegt hij hoger aan te slaan dan de con· structieve aspecten, zoals het bereiken van grotere over- spanningen, of de aspecten van produktie en economie. Er is in het boek dan ook geen enkele formule te vinden. Wel zijn er paragrafen over produktie en marketing in opgeno- men. Eekhout noemt zich produkt-architect, een door hemzelf geïntroduceerde benoming voor een beroep dat tussen ar- chitect en industrieel ontwerper in ligt. Uit Eekhouts beschrijving van het verloop van vijftien van zijn projekten blijkt dat een produkt-architect de souplesse moet hebben om de ene keer samen te werken met een functionalistische architect en de andere keer met een door High-Tech geïnspireerde architect. Ook de mate van in- breng varieert sterk. Soms verkeert hij bijna in de positie van mede ontwerper, zoals bij het door Wiek Röling ont- worpen muziekkoepeltje in Haarlem, dan weer is hij slechts één der sub-onderaannemers. Het zwaartepunt van het boek ligt bij de hoofdstukken over ruimtevakwerken en gespannen constructies (membra- nen, tensegrities en tuiconstructies). Vooral bij ruimtevak- werken loopt de auteur wel erg vlot over de grondprinci- pes heen. Ruimtevakwerken met staven in drie richtingen noemt hij bijvoorbeeld slechts terloops, waarschijnlijk om- dat hij deze niet zelf heeft vervaardigd. Minder te veront- schuldigen is dat hij aan algemene ontwerpregels, toch zeer nuttig voor projectarchitekten, te weinig aandacht geeft. Handig is dat Eekhout in een grafiek een globale koste- nindicatie geeft van diverse soorten ruimtevakwerken bij toenemende overspanning. Bij het bespreken van ruimtevakwerken gaat hij niet ver- der dan de in ons land gebruikelijke systemen. Daaraan heeft hij het onlangs door hem ontworpen 'Streamline' toe- gevoegd. Zoals de naam al aangeeft, zijn de knooppunten van het systeem gestroomlijnd, speciaal met het oog op toepassing door abstract ontwerpende architecten, die het ruimtevakwerk zo min mogelijk als constructie willen laten spreken. Relatief veel aandacht schenkt hij aan zelfdragende glas- constructies, de jongste loot aan ruimtelijke constructies. Aan de ontwikkeling hiervan heeft Eekhout op de hem ei- gen inventieve wijze veel bijgedragen. De algemene conclusie is dat het proefschrift veel, hoe- wel niet tot op de bodem uitgezochte informatie bevat. Dat neemt niet weg dat het een inspirerend boek is, onmisbaar voor een ieder die zich in ruimtelijke constructies wil ver- diepen.
  3. 3. N • E U · ~ S B R • E F booosting BOOOSTING wil de Bouwbeurs van 4 tot en met 9 februari 1991 aangriipen om zich met medewerking van al haar aangeslotenen te presenteren. Hiertoe worden plannen voorbereid en op haalbaarheid getoetst die vooralsnog uit de volgende onderdelen bestaan: - een zwarte, afgesloten, semi-doorzichtige stand - een audio visuele presentatie - een BOOOSTING catalogus - een informatie biieenkomst B0005 NG BUILDING STAND De stand, een ontwerp van architectenbureau CEPEZED uit Delft, zal volledig afgesloten zijn, en uitgevoerd worden in zwart metalen panelen. Uit de stand worden wel geluiden en audiovisuele beelden waargenomen, maar om deze ook te kunnen waarnemen dient men deze 'black-box' in te gaan, voor een audiovisuele presentatie. AUDIO VISUAL BOOOSTING staat op de Bouwbeurs om haar filosofie en visie aan een omvangrijk, in innovatie in de bouw geïnte- resseerd, publiek duidelijk te maken. Deze visie heeft BOOOSTING na haar oprichting in mei 1988 trachten in te vullen middels filosofiebijeenkomsten, publicaties, een expositie en diverse lezingen en gesprekken. Bovendien zijn door het gegroeide BOOOSTING-netwerk diverse samenwerkings verbanden ontstaan tussen indus- trieën, architecten en industrieel ontwerpers. De audio-visual nu moet dit alles comprimeren en voor een beursbezoeker in maximaal 10 minuten een zodanig effect teweeg brengen, dat de interesse voor produktontwikke- ling in de bouw in het algemeen en voor BOOOSTING in het bijzonder, gewekt is. Deze interesse wordt vervolgens verder beantwoord door de BOOOSTING catalogus. BOOOSTING CATALOGUS Alle aan BOOOSTING deelnemende organisaties krijgen de gelegenheid zich middels één of meerdere pagina's in een informatie boek te presenteren. Dit boek is derhalve een neerslag van het BOOOSTING netwerk met de daar- binnen geboden mogelijkheden en een waardevolle in- gang voor geïnteresseerde bedrijven. Het boek is voor een ieder tegen inlevering van een visite- kaartje gratis verkrijgbaar. INFORMATIE BIJEENKOMST In de reeks 'BOOOSTING Bijeenkomsten' zal ook tijdens de Bouwbeurs presentatie een middag worden georgani- seerd waarop een aantal sprekers inhoud zullen geven aan de BOOOSTING Filosofie van het ontwikkelen van bouwprodukten met een verhoogde meerwaarde. TV PROGRAMMA In samenwerking met een video productie bedrijf gewerkt aan het scenario van een TV programma dat tijdens de Bouwbeurs zal worden uitgezonden . In dit programma krijgen 5 bedrijven de gelegenheid om te laten zien hoe zij met industrieel bouwen omgaan. Wie geïnteresseerd is in één of meerdere van de hierboven omschreven onderdelen van de Bouw- beurspresentatie kan dit op bijgevoegde antwoordkaart aangeven.
  4. 4. booosting NIEU""SBRIEF ..ut E o ~ ~ G» G» .-... .SI D e z ï=V) o oola bij De Meeuw Oirschot op 23 november 1989 De Meeuw in Oirschot is ca. 60 jaar geleden opgericht als carosseriebouwer. Via units voor tijdelijke huisvesting is het bedrijf leverancier voor 'gebouwen-units' geworden voor zowel tijdelijke als permanente huisvesting. De omzet bedraagt HFL 70 miljoen per jaar, er worden 100 units per week geproduceerd, en er werken 260 men- sen. De toekomstige groei wordt vooral gezien in bedrijfs- huisvesting. De Meeuw is via haar eigen ontwikkeling gekomen tot samenwerking met een architect en een industrieel ontwer- per. Via het ontwerpburo Neonis zijn zij opmerkzaam ge- maakt op BOOOSTING, waarvan zij lid zijn vanwege de vorming van contacten met bedrijven met dezelfde ideeën en gelijkgestemden, alsmede de toegang tot externe know- how. Op de bijeenkomst op 23 november jl., die door ruim 70 personen werd bijgewoond, heeft Frans van Gassel een uiteenzetting van de De Meeuw Filosofie gegeven.Te- vens verzorgde architect Peter Gerssen een lezing over zijn jarenlange ervaringen met het industriële bouwen en de problemen rond pre-fabricage. bij Voorbij Prefab Beton op 24 januari 1990 De moderne geschiedenis van de Voorbij Groep Wilnis, opgericht in 1935, begint in 1979. In dat joar kwam de directie tot de slotsom, gezien de stagnatie van ontwikke- lingen in bouwprodukten in het bijzonder en de bouw- markt en de nederlandse economie in het algemeen, dot er .l!? o o <.9 Z I-- (/) 0 0 0 CO -0 0 "- 0 -Q) "- U Q) (/) ~O) c: c:o ._ ~~, ..... Ol « -0'o .~ U ~ ~ u11) c: o :::> a... I..L. CV) c "ij) Cl.. 0 ~ c 0 CO 0 "-.. Cl.. t: ~Q) 'oi: "E .2 .5 Q) "'U C .! "'5 >c "":E" Q) 0) 0 ...c c Q) > 0 "- <.9I (/) ~ >W I.l) CO I.l) N o Z o--' 5co 0...0 J?Z ~n= c:Vl OlO öO ~O O)co c:~ o Ol 0--'= 06Zo ;::::Ol VlE 00 0..5: 031co-o 00 een fundamentele verschuiving in hun denken over de markt noodzakelijk was. Op basis van hun goede naam op betongebied en de aanwezige know-how alsmede de gediversificeerde kwaliteiten van de bestuursleden, stelden zij zich op als subcontractor voor de ruwbouw. Zo speel- den zij in op de versmelting van de rollen van aannemer en projektontwikkelaar tot generaI contractor. In de praktijk betekent dit dat de verantwoording van Voorbij niet ophoudt bij levering van de prefab betonele- menten, maar dat zij tevens aansprakelijk zijn voor juiste montage in het bauwskelet. De architect heeft binnen dit proces de intermediaire taak om enerzijds antwoord te geven op vraagstukken met betrekking tot vormgeving en voorbereiding en tevens als adviseur van de generaI contractor te dienen, anderzijds moet hij binnen de beperking van het prefab·systeem een toegevoegde waarde geven aan het gebouw. Daar tegen- over staat dat hij vernieuwingen en flexibilisering van het systeem kan helpen ontwikkelen. Op de bijeenkomst die door ruim 80 personen werd bij- gewoond, gaf Dhr A.lM. Bisschops, directeur van Voorbij, een voordracht over deze filosofie en werd er een rondlei- ding langs de produktiestraat verzorgd. Vervolgens gaf Dhr H. Bonink, directeur van Copreal BV, een uiteenzetting van zijn CD-20 prefab-bouwsysteem, dat wordt geken- merkt door zijn volledige demontabiliteit, en de mogelijk· heid tot hergebruik van de losse onderdelen. Dit verhaal werd theoretisch ondersteund door Ir. J,J,M. Font Freide van ingenieursbureau Corsmit, die nog eens benadrukte dat een dergelijke hoogwaardige kwaliteit alleen bereikt kan worden in een industriële omgeving, met een strenge interne kwaliteitscontrole. Programma BOOOSTING 1990-1991 • 28 maart 1990, aanvang 18.30 uur BOOOSTING bijeenkomst in de glazen muziekzaal in de Beurs van Berlage te Amsterdam, ontworpen door Pieter Zaanen en Mick Eekhout en gebouwd door Octatube Space Structures b.v. te Delft. Zie voor het programma van deze bijeenkomst pag. 1 van deze nieuwsbrief. • 26 april 1990 BOOOSTING-Quality bijeenkomst over sandwich pane- len, bij TNO-I BBC te Delft. Een discussie tussen architec- ten, producenten en TNO over de jongste ontwikkelingen, hindernissen, bouwfouten en een strategie die moet leiden tot algemene verhoging van de produkt- kwaliteit. Vanwe- ge de vertrouwelijke détails, kan de discussie uitsluitend op uitnodiging worden bijgewoond. • 1 juni 1990, aanvang 13.00 uur Presentatie van het BOOOSTING boek, getiteld 'Tussen Traditie en Experiment', samengesteld door Jan Westra. Dit zal gebeuren middels een middag met 4 geselecteer- de lezingen in Kriterion, Rotterdam • 26 september 1990 BOOOSTING bijeenkomst in het 'Huis van de Toekomst' van Chriet Titulaer. • 28 november 1990 BOOOSTING bijeenkomst, gekoppeld aan ' een tentoon- stelling over produktontwikkeling bij de TU Eindhoven. • 2 februari 1991 BOOOSTING bijeenkomst op de bouwbeurs in de Jaar- beurs te Utrecht, voorafgaande aan de manifestatie van het BOOOSTING BUILDING.

×