Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แผ่นที่ 1 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 2 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 3 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 4 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 5 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 6 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 7 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 8 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 9 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครองป...
แผ่นที่ 10 รวม 10 แผ่น            ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555            ตำแหน่ง พนักงำนปกครอง...
ผลสอบข้าราชการกรุงเทพ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลสอบข้าราชการกรุงเทพ

3,833 views

Published on

พี่กูคือเก่งแท้....สอบได้ที่ 1 เลยอ่ะ 555+

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ผลสอบข้าราชการกรุงเทพ

 1. 1. แผ่นที่ 1 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 1 21202001 น.ส. ผกามาศ วงษ์อนทร์จันทร์ ิ 2 21201996 น.ส. อุบล ประทุมวัน 3 21200998 น.ส. ทิพย์ธารา นามตาแสง 4 21200079 นาง สุวรรณา อุดมศรี 5 21202006 น.ส. ปรัศนียาภรณ์ สายพล 6 21200173 น.ส. อาพิกา สง่าอารีย์กล ู 7 21203548 น.ส. วราศร ศิรสุทธา ิ 8 21200201 นาย นิธศ ิ คาภู 9 21201998 น.ส. สาธิดา จักรสันเทียะ 10 21203101 น.ส. สุภัค พุฒซ้อน 11 21202008 น.ส. ขวัญชนก อรัญมิตร 12 21201069 น.ส. กรสิริ นาคแสง 13 21201262 นาง พิชญาภา หาญทวี 14 21201378 น.ส. นิชานันท์ วงศ์สุวรรณ 15 21201413 นาย ปัญญา สัมฤทธิ์ 16 21203343 น.ส. ปัทมา เอียมประมูล ่ 17 21201997 นาย ภูษต ิ โพธิกลัด 18 21200321 น.ส. มัณฑนา หอมกรุ่น 19 21203092 นาง ณัฏฐณิชา คาพันธ์ 20 21200396 นาย ฐิตพงษ์ ิ ไตยราช 21 21202589 น.ส. นันทนา พวงจันทร์ 22 21202013 น.ส. รัตติภรณ์ ผาดา 23 21201991 น.ส. กัญญาณัฐ พิกลศรี ุ 24 21203083 น.ส. นุศรา โม้หอชัย 25 21200042 น.ส. จีระนันต์ นนทมา
 2. 2. แผ่นที่ 2 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 26 21200316 น.ส. สายฟ้า ชอบเลื่อ 27 21200203 น.ส. ศศินัญญา ทองเจริญ 28 21203422 นาย อลงกต หยงสตาร์ 29 21201452 น.ส. กัลยา สิทธิศกดิ์ ั 30 21201470 นาง นิสากร บัวจันทร์ 31 21203097 นาง อรทัย หนูพนธ์ ั 32 21201510 น.ส. กัญญา โดดสู้ 33 21200603 น.ส. พิชญา ธรรมสุโข 34 21201164 น.ส. พิชญาณัฏฐ์ สุขอารมภ์ 35 21201985 น.ส. เขมะสิริ แสงรอด 36 21202663 น.ส. จริญญา บุ้งทอง 37 21200839 น.ส. ปราณี นพพิบูลย์ 38 21200260 นาง สุภาวดี ศิลปักษา 39 21203390 น.ส. ปิยาภรณ์ สงนุย ้ 40 21200043 นาย สมโภช ใจอยู่ 41 21201966 น.ส. เปรมฤดี ดวงพิเกิด 42 21200470 น.ส. ปวีณ์พร เงินยิ่งสุข 43 21202060 น.ส. ปิยะวรรณ ทองกก 44 21203033 น.ส. ไพวรรณ์ เพ็ญธิสาร 45 21201057 นาย สุวต ั ช่างสากล 46 21200020 น.ส. ปราณีต ไชโย 47 21200220 น.ส. บุญนา ตาหนิงาม 48 21202483 น.ส. จิตอาภา ภูใจเที่ยง ่ 49 21201313 น.ส. สุธาสินี สุรินทร์ 50 21200574 นาง ภัทรดา ธิเขียว
 3. 3. แผ่นที่ 3 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 51 21200305 น.ส. กาญจนา ดีดวงพันธ์ 52 21202156 น.ส. วรรณวนัช ทองเข้ม 53 21201986 น.ส. ปรียาพร อุณวงค์ 54 21202506 น.ส. จารุวรรณ ชานาญค้า 55 21203042 นาง ชุลีพร สิงห์เหาะ 56 21203271 น.ส. วรรณวิสา มาป้อง 57 21202824 นาง อัญชิษฐา กล้าหาญ 58 21203473 น.ส. วิภาดา เทศนาบูรณ์ 59 21200665 น.ส. สโรชา แซ่เบ๊ 60 21200080 น.ส. รฐารินทร์ เลิศชรินพัฒน์ 61 21203063 น.ส. จุฬาภรณ์ วรรณกุล 62 21203202 น.ส. เย็นฤดี พรหมบิน 63 21201639 นาง ศตวรรณ ตะกะศิลา 64 21200376 น.ส. ทิราภรณ์ พรมนิล 65 21202068 น.ส. กนกพร เจริญสุขพลอยผล 66 21201662 น.ส. นฤมล รอดรุ่งเรือง 67 21200461 น.ส. ดวงพร มณีศรี 68 21200688 น.ส. ธนพร สิงห์ทอง 69 21201492 น.ส. มนัสสวาท ชืนเทศ ่ 70 21201181 นาย อนันต์ มิทาโช 71 21202096 น.ส. สาวิตรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ 72 21202933 น.ส. ฐิตา ฤทธาพรม 73 21202441 น.ส. จิรารัตน์ รีส้มซ่า 74 21202270 นาง แสงรพี จงสวัสดิ์ 75 21200422 น.ส. วัชรี แสนไชย
 4. 4. แผ่นที่ 4 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 76 21200819 น.ส. นัฐติยาพร นุพพล 77 21200732 น.ส. สุกญญา ั พุตตาล 78 21200431 น.ส. ฌาริศา กางขอนนอก 79 21201106 น.ส. พลอยมณี สายยืด 80 21203602 น.ส. อินทิรา โชติพนธ์รุจิวงศ์ ั 81 21202245 น.ส. วิไล สุดถนอม 82 21200021 น.ส. กนกอร จันครา 83 21201192 น.ส. ปุณณภา บุญมา 84 21201640 น.ส. อักษรา วงษ์ขวัญเมือง 85 21201793 นาง นงนุช วิริยะวัฒนา 86 21203143 น.ส. รัชนีพร มีหิริ 87 21202436 น.ส. วันดี บุตรนิล 88 21202476 น.ส. ชัญญานุช ทองฤทธินน ์ ุ่ 89 21202966 น.ส. เนาวรัตนน์ โปซู้ 90 21200192 น.ส. โชติกา ถาวรเลิศทวี 91 21200349 น.ส. ศิรยา ิ เกษียร 92 21201987 น.ส. ปนัดดา พรีพรม 93 21201055 นาง กรรณิการ์ ขุนชู 94 21203109 น.ส. จันทร์จิรา วรรณโร 95 21200447 น.ส. วันทนี อภินันทรักษ์ 96 21203001 น.ส. นภารัตน์ นิลรัตน์ 97 21200796 น.ส. สุนิสา พุทธขันธ์ 98 21200227 น.ส. ดวงแก้ว มงคลแท้ 99 21201333 น.ส. วาสนา อินทร์สาราญ 100 21200208 น.ส. สรณัชญาณ์ ไตรรัตนศิริกล ุ
 5. 5. แผ่นที่ 5 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 101 21200648 นาง บุศราวดี แจ้งประโคน 102 21200218 นาง นภาพร เอียมอิทธิพล ่ 103 21201142 น.ส. พิกล ุ กระแสโสม 104 21200022 น.ส. กาญจนา ปิละออม 105 21200906 น.ส. ชลธิชา ไกรสิน 106 21201046 น.ส. ทัศนีย์ โลเกตุ 107 21203230 น.ส. สุวรรณี อาจศิริ 108 21200824 น.ส. จันเพ็ญ อนุวาร 109 21200723 น.ส. กัญญาณัฐ พุฒพงษ์ 110 21202884 น.ส. มยุรา ขันทะเสน 111 21201944 น.ส. ชนิตา บนใหม่ 112 21202239 น.ส. ศยามล จันทร์แดง 113 21203622 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรษา อยู่เย็น 114 21202371 น.ส. พิชชาภา ใจเลิศ 115 21201478 น.ส. นัยนา ซาฟีวงษ์ 116 21200663 นาย ปราบ โพธิศรีงาม ์ 117 21200333 น.ส. สุทธาทิพย์ ฤทธิมงคล 118 21202055 นาง กันทิมา โคตรสงคราม 119 21202998 น.ส. อรวรรณ บุตรรัด 120 21203180 นาย จาปา พงษ์สุวรรณ 121 21201656 น.ส. นาตยา คุมถินแก้ว ้ ่ 122 21201635 น.ส. ธนภัทร พรรณโรจน์ 123 21201627 นาง พิชยาพัชร์ ประสมพลอย 124 21202822 นาง จินตนา พุทธศรีเมือง 125 21201993 น.ส. ขันทอง ราญมีชย ั
 6. 6. แผ่นที่ 6 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 126 21203038 น.ส. กานดา พรหมฉิม 127 21202694 น.ส. เฉลิมศรี หม้อสุวรรณ 128 21201930 น.ส. ทัตพิชา วรรณทวี 129 21201432 น.ส. ลาวัณย์ สุตพรหม 130 21202505 น.ส. นาถตยา พัฒนชัย 131 21201193 น.ส. ณัฏฐาภรณ์ แก้วเนียม 132 21200689 น.ส. สุนันทา บุญญา 133 21201601 น.ส. ดวงรัตน์ ลือเกอ 134 21203078 น.ส. อาภรณ์ เสนากิจ 135 21202645 นาย จิรโชค ปัญญาแก้ว 136 21202723 นาง จีรนันท์ นาคะเวช 137 21200308 นาย ณพดล ขุนสุวรรณ์ 138 21200518 น.ส. วนาลี มีสวัสดิ์ 139 21200097 น.ส. นันท์นภัส ฤทธิภา 140 21200145 น.ส. ดรุณี บุญรื่น 141 21200581 น.ส. รัฐติกาล ละอาคา 142 21200086 นาย ไพศาล รันพิศาล 143 21203527 น.ส. ธนิษฐา บุญอินทร์ 144 21201885 น.ส. อภิญญา ทิพย์มอญ 145 21200880 น.ส. วิภาพร ภูคาสอน 146 21202975 น.ส. ทิพาภัสสร์ พุ่มจร 147 21201870 น.ส. ชุดากรณ์ เทศแก้ว 148 21200033 น.ส. สุทิสา เสมเสวก 149 21202591 น.ส. จิราวรรณ รักมิตร 150 21202924 น.ส. โสภา ศักดิศรีเมือง ์
 7. 7. แผ่นที่ 7 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 151 21202059 นาย นิพพิชฌน์ บัวจันทร์ 152 21202558 นาง นิตยา อันทชัย 153 21202374 นาง พิมพ์ชนก จันคณา 154 21201095 นาย อาทิตย์ ธรรมชัย 155 21201693 น.ส. นภาพร ไผ่แก้ว 156 21202455 นาง นงลักษณ์ ที่ชอบ 157 21201126 น.ส. พรนภัส เอกวรรณัง 158 21200402 นาย ชาญ ตัณฑปุตตะ 159 21200344 น.ส. จิราภรณ์ สมจิตร์ 160 21200027 น.ส. ธนัญญา ลังกาพยอม 161 21201691 น.ส. ปรีดา พยัฆฤทธิ์ 162 21201217 น.ส. วิไลพร ต๊ะกิติ 163 21202061 นาง หทัยภัทร ประเสริฐ 164 21200251 น.ส. ศศิธร ออกช่อ 165 21201889 นาง อรุณี ชาญชัยศิลป์ 166 21201101 น.ส. สุพรรษา บัวแก้ว 167 21202716 น.ส. พัฒน์ธนันตร์ สังข์สุวรรณ 168 21201121 น.ส. ปริศนา เดชบุรัมย์ 169 21202910 น.ส. พรรณปพร อุดรเขต 170 21202874 น.ส. จันทร์หอม ประโมศรี 171 21203165 นาย เอกรินทร์ ม่อมละมูล 172 21203446 น.ส. อรวรรณ กรรณิกา 173 21200150 น.ส. ทิพวรรณ์ พลหาญ 174 21202651 น.ส. กันตยา เล็กสาราญ 175 21203181 น.ส. เขมิกา เวียงนนท์
 8. 8. แผ่นที่ 8 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 176 21200495 น.ส. กรรณิการ์ ศรีภรมย์ ิ 177 21203572 น.ส. ปิยะมาศ มูลมาตร์ 178 21200706 น.ส. รัดเกล้า ทองศรี 179 21201671 นาย ศักดิชย ์ั ชุมชืน ่ ่ 180 21202259 น.ส. ปวิตา บุบผะเรณู 181 21200400 น.ส. ชาลินี ขุนชู 182 21201411 น.ส. ปูริดา กลิ่นแก้ว 183 21203254 น.ส. นิตยา พันมิล 184 21201528 น.ส. สุธมนต์ ิ คาจุมพล 185 21202568 น.ส. พรรณิสา เจริญสุข 186 21200520 น.ส. อรนิศวร์ แย้มประยงค์ 187 21201972 น.ส. รวิสรา เชือจันทร์ ้ 188 21202902 นาง ทานตะวัน เจริญเรือง 189 21203570 น.ส. กรณิการ์ หงษ์ยี่สิบเอ็ด 190 21203193 น.ส. พิมพิศา แสวงทรัพย์ 191 21202710 นาง พรทิพย์ ถือทอง 192 21203095 นาย ฐิฏิพฒน์ ั จัดเฮียม 193 21201673 น.ส. อารียา สิงหราช 194 21200030 นาย อรรณพ เอียมสุขศรี ่ 195 21201083 นาง ปวรปรัช วะลัยใจ 196 21201852 น.ส. สาวิตรี มะโนรัตน์ 197 21201467 น.ส. อาภรณ์ พูลสวัสดิ์ 198 21202293 น.ส. ดวงชีวน ั บุญเกิด 199 21200945 น.ส. พวงเพ็ญ นิมมาลัยแก้ว 200 21202835 น.ส. แพร ยี่รัมย์
 9. 9. แผ่นที่ 9 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 201 21200244 นาง พจมาล เปรมศรี 202 21203009 น.ส. นาตยา มูฮาหมัด 203 21200455 นาย ชนากร สิงห์เปี้ย 204 21202446 น.ส. จันจิรา เรือนมี 205 21200119 นาย สันติ เที่ยงมาก 206 21201992 นาย เอกชัย พรีพรม 207 21200395 น.ส. ศศิวมล ิ เพ็งกระจ่าง 208 21200539 นาย ธนดล จันทรประทักษ์ 209 21200430 นาย กัมพล สินเจริญพิพฒน์ ั 210 21200979 น.ส. นวลอนงค์ คงหิรัญ 211 21202271 น.ส. ปนัดดา ทาเงิน 212 21202658 น.ส. จีรานันท์ พัฒนา 213 21202925 น.ส. สาวิกา มีพณ ิ 214 21200154 น.ส. วรัทยา ทิพย์มณฑา 215 21203429 น.ส. สุนิษา บัวแก้ว 216 21203266 น.ส. กรรณิกา ยิ่งหาญ 217 21201402 น.ส. วนิดา วงค์บุญมา 218 21200335 นาง จุฑามาส ชูชยธนากุล ั 219 21202639 น.ส. ประภัตรสร แสนสุข 220 21200391 น.ส. ศิรรักษ์ ิ เขียวขาว 221 21202253 น.ส. จินดานุช อ่องชาติ 222 21200181 น.ส. รัตติกา วรรณประภา 223 21200982 น.ส. สุดาวดี จินดา 224 21200352 นาง ลัดดา ศรีกาเหนิด 225 21200566 นาง พิมพ์ชนก จันตะ
 10. 10. แผ่นที่ 10 รวม 10 แผ่น ผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่ง พนักงำนปกครองปฏิบัตงำน ิ มีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 245 คนลำดับทีสอบได้ ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 226 21200017 นาย พิเชษฐ์พงศ์ มาตรสงคราม 227 21200410 น.ส. ปาริชาติ พ่อศรีชา 228 21200900 น.ส. ศิรนรัตน์ ิ คาแก้ว 229 21200559 น.ส. จิราภรณ์ ณ ลาปาง 230 21201468 น.ส. กรกช อ่อนละเอียด 231 21200094 นาง จินตนา จันทร์เหลี่ยม 232 21202263 นาง ยุรา คงชานาญ 233 21202823 น.ส. ปาณิกา ณัฎฐาอัมพร 234 21201695 น.ส. วัฒนพร แย้มเกษร 235 21202586 น.ส. ธีมาพร ธิยศ 236 21201250 นาง ชุตกาญจน์ ิ ศรีเภา 237 21200104 น.ส. กุลนิดา สารพันธ์ 238 21200976 น.ส. สุปรีดา ชูชวย ่ 239 21201134 น.ส. รัตนา พรมมา 240 21200120 น.ส. อังคณา ศิรสวัสดิ์ ิ 241 21202744 น.ส. อุศมา โตนดนอก 242 21202581 นาย สุรินทร์ ทองนอก 243 21201570 น.ส. ปาณิชฐา ทองประสาน 244 21201807 น.ส. นงลักษณ์ บุรีขนธ์ ั 245 21200667 นาง สุพตรา ั เล่าเลิศ

×