Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0) กับแนวทางการพัฒนาบริการห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการความรู้ทางว...
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and...
ประเด็น <ul><li>รู้จักกับเว็บ 2.0 </li></ul><ul><li>ก้าวสู่เว็บ 2.0 ได้อย่างไร </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้งานเว็บ ...
Web 1.0 & Web 2.0
Web 2.0 <ul><li>การบริการ / ระบบงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ </li></ul><ul><li>ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน </li></ul><ul><li>ทุกๆ คนมี...
เป็นไปได้จริงหรือ ? <ul><li>งบประมาณ </li></ul><ul><li>กำลังคนที่มีความรู้ทางเทคนิค </li></ul><ul><li>เครื่องคอมพิวเตอร์ ...
ก้าวไปด้วยกันไม่ยาก <ul><li>ฐานะผู้รู้ และผู้ใช้ </li></ul><ul><li>ฐานะผู้นำระบบมาประยุกต์ </li></ul><ul><li>ฐานะผู้ร่วมพั...
รู้และเลือกใช้อย่างเหมาะสม <ul><li>การบริการ / ระบบงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>จัดเก็บเว็บไซต์ยอดนิยมด้วย...
 
นำระบบมาประยุกต์ใช้ <ul><li>Open Source Software คือทางเลือกที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ปรับแต่งได้ตามต้องการ </li></ul>...
CMS <ul><li>Content Management System </li></ul><ul><ul><li>Joomla, Mambo, Drupal </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.cm...
CoP ด้วย Blog <ul><li>Community of Practice </li></ul><ul><li>Blog == Web Log </li></ul><ul><li>สื่อสารได้ง่าย ทันใจ อนุ...
Wiki <ul><li>สร้างสรรค์ความรู้ออนไลน์ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย </li></ul><ul><li>เน้นสาระมากกว่ารูปแบบ </li></ul><ul><ul...
ร่วมทางด้วยกันดีไหมครับ เริ่มจาก เปิด ผสาน ในองค์กร
ท่านคิดเห็นอย่างไรกับ Web 2.0 ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ถ้าสนใจ ใช้ยากหรือไม่
ข้อคิดเรื่องงบประมาณ OSS กับ Web 2.0 <ul><li>บนพื้นฐานที่มีความพร้อมระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน </li></ul><ul><ul>...
อย่าลืม “นโยบาย” ที่ชัดเจน แผนปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน Open Content Creative Commons Open Standard
ขอขอบคุณ <ul><li>แหล่งข้อมูล </li></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th </li></ul></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th/blog </l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web 2.0 for Library Services

2,133 views

Published on

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 กับการบริการของห้องสมุด

Published in: Technology
 • Be the first to like this

Web 2.0 for Library Services

 1. 1. เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0) กับแนวทางการพัฒนาบริการห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.stks.or.th
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services ) ‏ </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ./NSTDA) ‏ </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักวิชาการ , เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ , วิทยากร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานบริหารวิชาการ </li></ul></ul></ul>
 3. 3. ประเด็น <ul><li>รู้จักกับเว็บ 2.0 </li></ul><ul><li>ก้าวสู่เว็บ 2.0 ได้อย่างไร </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้งานเว็บ 2.0 กับการบริการงานห้องสมุด </li></ul>
 4. 4. Web 1.0 & Web 2.0
 5. 5. Web 2.0 <ul><li>การบริการ / ระบบงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ </li></ul><ul><li>ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน </li></ul><ul><li>ทุกๆ คนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหา และสามารถควบคุมจัดการเนื้อหาตนเองได้ </li></ul><ul><li>เนื้อหาเป็นมากกว่าข้อความ </li></ul><ul><li>ได้รับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เน้นการแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ร่วมกัน </li></ul><ul><li>เนื้อหา / บริการเป็นระบบเปิดมากขึ้น </li></ul>
 6. 6. เป็นไปได้จริงหรือ ? <ul><li>งบประมาณ </li></ul><ul><li>กำลังคนที่มีความรู้ทางเทคนิค </li></ul><ul><li>เครื่องคอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่ายที่จะต้องรองรับ </li></ul><ul><li>นโยบาย </li></ul>
 7. 7. ก้าวไปด้วยกันไม่ยาก <ul><li>ฐานะผู้รู้ และผู้ใช้ </li></ul><ul><li>ฐานะผู้นำระบบมาประยุกต์ </li></ul><ul><li>ฐานะผู้ร่วมพัฒนา </li></ul><ul><li>ฐานะผู้พัฒนา </li></ul>เปิดใจ
 8. 8. รู้และเลือกใช้อย่างเหมาะสม <ul><li>การบริการ / ระบบงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>จัดเก็บเว็บไซต์ยอดนิยมด้วย Delicious </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำงานออนไลน์ด้วย Google Docs & Groups, Zoho, Gliffy, MindOmo </li></ul></ul><ul><ul><li>ประกาศข่าวรวมด้วย Twitterfeed + Twitter + RSS Application </li></ul></ul><ul><ul><li>ถังเก็บข้อมูลออนไลน์ Scribd, SlideShare </li></ul></ul><ul><ul><li>คลังภาพด้วย Flicker </li></ul></ul>
 9. 10. นำระบบมาประยุกต์ใช้ <ul><li>Open Source Software คือทางเลือกที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ปรับแต่งได้ตามต้องการ </li></ul><ul><li>ผสานด้วย Extension ที่หลากหลาย </li></ul>อย่าเสียเวลาเริ่มต้นจาก &quot;ศูนย์&quot; ดีกว่าไหม!!!
 10. 11. CMS <ul><li>Content Management System </li></ul><ul><ul><li>Joomla, Mambo, Drupal </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.cmsmatrix.org </li></ul></ul><ul><li>พัฒนาเว็บไซต์ได้ง่าย รวดเร็ว ทันใจ พร้อมด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>ปรับแต่งได้ตามต้องการ </li></ul>
 11. 12. CoP ด้วย Blog <ul><li>Community of Practice </li></ul><ul><li>Blog == Web Log </li></ul><ul><li>สื่อสารได้ง่าย ทันใจ อนุทินชีวิต / การงานฉบับออนไลน์ </li></ul><ul><li>จุดเด่นเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag </li></ul><ul><li>http://www.wordpress.org </li></ul><ul><ul><li>http :// wordcamp . kapook . com / th / </li></ul></ul>
 12. 13. Wiki <ul><li>สร้างสรรค์ความรู้ออนไลน์ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย </li></ul><ul><li>เน้นสาระมากกว่ารูปแบบ </li></ul><ul><ul><li>MediaWiki, Dokuwiki, TWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.wikimatrix.org </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.wikipedia.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// en . wikipedia . org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// stks . or . th / wiki </li></ul></ul></ul>
 13. 14. ร่วมทางด้วยกันดีไหมครับ เริ่มจาก เปิด ผสาน ในองค์กร
 14. 15. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับ Web 2.0 ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ถ้าสนใจ ใช้ยากหรือไม่
 15. 16. ข้อคิดเรื่องงบประมาณ OSS กับ Web 2.0 <ul><li>บนพื้นฐานที่มีความพร้อมระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน </li></ul><ul><ul><li>งบจัดซื้อ จัดหาซอฟต์แวร์ระบบ เท่ากับ ศูนย์บาท </li></ul></ul><ul><ul><li>งบพัฒนา ยังจำเป็นต้องมี หากต้องการระบบเพิ่มเติม หรือเลือกใช้ซอฟต์แวร์บางระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>งบค่าบำรุง ดูแลรักษารายปี เท่ากับ ศูนย์บาท </li></ul></ul>
 16. 17. อย่าลืม “นโยบาย” ที่ชัดเจน แผนปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน Open Content Creative Commons Open Standard
 17. 18. ขอขอบคุณ <ul><li>แหล่งข้อมูล </li></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th </li></ul></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th/blog </li></ul></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th/wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul></ul>

×