Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The 21st century-online-media

2,160 views

Published on

การสร้างสื่อนวัตกรรมออนไลน์ให้ถูกต้องในศตวรรษที่ 21 .... ประเด็นควรใส่ใจ

Published in: Technology
 • Be the first to comment

The 21st century-online-media

 1. 1. การสร ้างสื่อนวัตกรรมออนไลน์ให ้ถูกต ้อง ในศตวรรษที่ 21 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู ้อํานวยการฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ boonlerta@gmail.com www.thailibrary.in.th Facebook.com/boonlert.aroonpiboon 1
 2. 2. การทํางาน • ปฏิบัติงานด ้านเทคโนโลยี สารสนเทศ วังสระปทุม • พัฒนาระบบ eMuseum วังสระปทุม • สนับสนุนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า • คณะทํางานหนังสือเก่าพม่า ตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • คณะทํางานโครงการไอทีตาม พระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2
 3. 3. การทํางาน • ประธานคณะทํางานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี • ที่ปรึกษาคณะทํางานจัดการองค์ความรู้สําหรับ ข ้าราชการผ่านสื่อออนไลน์ สํานักงานคณะกรรม ข ้าราชการพลเรือน • กรรมการกําหนดแนวทางการจัดการสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างบทเรียนออนไลน์ของ ศาลปกครอง • กรรมการพัฒนาคลังข ้อมูลความรู้ของสํานักงาน ศาลปกครอง • กรรมการกําหนดแนวทางในการจัดการสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของศาลปกครอง • กรรมการพัฒนาศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม • กรรมการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดีผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานศาลปกครอง • คณะทํางานขับเคลื่อนเครือข่ายจดหมายเหตุ • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการใช ้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิต • อาจารย์พิเศษ/วิทยากรสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม. เชียงใหม่, ม.หอการค ้าไทย, มศว, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ม.ขอนแก่น • อาจารย์พิเศษการบริหารจัดการข ้อมูล มธ. • อาจารย์พิเศษการบริหารจัดการจดหมายเหตุและ สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ม.ศิลปากร • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา สํานักหอสมุด ม.บูรพา และสํานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พิบูลสงคราม, หมู่บ ้านจอมบึง, ราชนครินทรฯ • กรรมการดําเนินโครงการหนังสือเก่าชาวสยาม • ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิตสารสนเทศศึกษา ม.เชียงใหม, ม.บูรพา • คณะทํางานการพัฒนาคลังผลงานวิจัยไทย • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา • กรรมการการจัดหาระบบห ้องสมุด ศาลปกครอง, TK Park, ม.บูรพา 3
 4. 4. • แนะนํา สวทช. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) 4
 5. 5. www.sciencepark.or.th Central Building Pilot Plants Residential Area Innovation Cluster 1 (Multi-Tenants Unit) Garden of Innovation Innovation Cluster II Convention Center อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย Sirindhorn Science Home 5
 6. 6. 6
 7. 7. ยุคที่เปลี่ยนไปของประเทศไทย 7 เทคโนโลยีดิจิทัล คือ เทคโนโลยีที่เกิดจากการหลอมรวมของเทคโนโลยี (Convergence) ทั้งสามด ้าน ได ้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcast) ที่ส่งผลให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง “อย่างรวดเร็ว”
 8. 8. ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช ้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข ้อมูล ทุนมนุษย์ และ ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ วิสัยทัศน์ 8
 9. 9. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ดิจิทัลนําไปสู่... วิธีการคิดใหม่ - กระบวนการเรียนรู้ใหม่ – กระบวนการทํางานใหม่ - โมเดลธุรกิจใหม่ - วิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทย 1.0 สังคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0 สังคมอุตสาหกรรมเบา ประเทศไทย 3.0 สังคมอุตสาหกรรมหนัก ประเทศไทย 4.0 9
 10. 10. ยุทธศาสตร์ ๑.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัล ประสิทธิภาพสูง ให ้ ครอบคลุมทั่วประเทศ เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้ ๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ๓. สร้างสังคมคุณภาพ ด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ๕. พัฒนา กําลังคนให ้พร ้อม เข ้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจาก ภายใน ๔. ปรับเปลี่ยน ภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาล ดิจิทัล โปร่งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียว ๖. สร้างความเชื่อมั่นในการใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย แนวทางประชารัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัย ก้าวทันเวทีโลก ด้วยดิจิทัล สร้างโอกาส สร้างความเท่าเทียม ยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสู่รัฐบาล ดิจิทัล สร้างคนไทย 4.0 + ดิจิทัล สร้างระบบนิเวศดิจิทัล ยั่งยืน เป็ นที่ยอมรับใน ระดับสากล 10
 11. 11. • ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข ้าถึงและใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล • ประชาชนทุกคนมีทักษะการใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ • ประชาชนสามารถเข ้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบ ดิจิทัล ๓.๑ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางดิจิทัล ๓.๒ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ๓.๓ สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ๓.๔ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๓.๕ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๓. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช ้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แผนงาน เป้ าหมาย 11
 12. 12. โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน MOOC ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สําหรับมหาชนคลังความรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) พัฒนาอาชีพผ่าน IPTV และ Smart Classroom พัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 30 วิชา ส่งเสริมวิชาชีพ อาชีวะ 12 สาขาตามมาตรฐาน อาเซียน Lifelong Learning Space - สืบค ้นสื่อการเรียนรู้ข ้ามระบบได ้ - เก็บข ้อมูลผู้เรียนและครูแบบ single sign-on เพื่อติดตามการ เรียนตลอดช่วงชีวิต - สามารถเทียบโอนหน่วยกิตข ้ามสถาบัน (สกอ.) (สกอ.) (สพฐ.) 12
 13. 13. 13 https://oer.learn.in.th/search_detail/result/44580
 14. 14. ความเสี่ยงของ “สื่อนวัตกรรมออนไลน์” โปรแกรมที่ใช ้สร ้างสื่อ ... อาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ภาพ, ฟอนต์, สื่อประกอบที่ใช ้สร ้างสื่อ ... อาจจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา... อาจจะละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา 14
 15. 15. ยุทธศาสตร์ที่ ๖. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย แผนงาน เป้ าหมาย • มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัล • มีมาตรฐานข ้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช ้ประโยชน์ในการ ทําธุรกรรม • ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการทําธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ๖.๑ พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกเพื่อธุรกิจ ๖.๒ ผลักดันชุดกฎหมายดิจิทัล ๖.๓ สร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมออนไลน์ 15
 16. 16. ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข ้มแข็งจากภายใน แผนงาน เป้ าหมาย • บุคลากรวัยทํางานทุกสาขามีความรู้และทักษะดิจิทัล • บุคลากรในวิชาชีพด ้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สาขาที่ขาดแคลน หรือมีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล • เกิดการจ ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๕.๑ พัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับทุกสาขาอาชีพ ๕.๑ พัฒนาความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะด้าน ๕.๓ พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 16
 17. 17. ประโยคฮิตที่เกี่ยวข ้อง ไม่มีปัญหาหรอก เพราะ “ใช ้ในราชการ/การเรียนการสอน” หรือ “ใช ้โดยบรรณารักษ์” การได ้รับการยกเว ้น หรือสิทธิที่เป็นธรรม 17
 18. 18. ข ้อยกเว ้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทําเพื่อหากําไร (2) ใช ้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติ สนิท (3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็นเจ ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็นเจ ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (5) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให ้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ ้า พนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว (6) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให ้ปรากฏโดยผู ้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อัน มิใช่การกระทําเพื่อหากําไร (7) ทําซํ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผู ้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อ แจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่ผู ้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต ้องไม่เป็นการกระทําเพื่อ หากําไร (8) นํางานนั้นมาใช ้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 18
 19. 19. 19
 20. 20. ข ้อยกเว ้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ 2537 • วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทําเพื่อหากําไร • ติชม วิจารณ์ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ ้าของลิขสิทธิ์ใน งานนั้น • ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให ้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ใน การสอนของตน อันมิใช่การกระทําเพื่อหากําไร • ทําซํ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผู้สอนหรือ สถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบัน ศึกษา ทั้งนี้ ต ้องไม่เป็นการกระทําเพื่อหากําไร • นํางานนั้นมาใช ้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จาก งานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ ้าของ ลิขสิทธิ์ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ ด ้วยกฎหมายของเจ ้าของลิขสิทธิ์ เกินสมควร 20
 21. 21. https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1624:2014-04-24-07-58-18&catid=8&Itemid=332 21
 22. 22. http://www.thairath.co.th/content/515758 22
 23. 23. http://www.opensource2day.com/component/content/article/ 3-2011-04-07-09-19-08/936-police-2012.html 23
 24. 24. มาตรการในการป้องกันและตรวจสอบการ ลักลอกผลงานวิชาการ • มาตรการสร ้างจิตสํานึก • มาตรการป้องปราม • มาตรการติดตามและตรวจสอบ 24
 25. 25. ระบบตรวจสอบความเป็นต ้นฉบับของเอกสาร ภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (Anti-KobPae) http://vivaldi.cpe.ku.ac.th/~noom/new_kobpae/select_wp_input.php 25
 26. 26. ระบบตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและ วิทยานิพนธ์ (CopyCat) http://www.copy-cat.in.th 26
 27. 27. พิจารณาลงโทษปลดข ้าราชการครู ออกจากราชการ กรณีคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น • นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห ้องประชุมราชวัลลภ • รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได ้พิจารณากรณีที่มีข ้าราชการครูรายหนึ่งไปคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน ทางวิชาการของผู ้อื่นมากถึง ๔๒ หน้า เพื่อนําไปใช ้ในการเสนอขอปรับปรุงการเลื่อน วิทยฐานะให ้สูงขึ้น ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ เห็นชอบด ้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ว่าผลงานทางวิชาการของข ้าราชการครูรายนั้นเป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ของผู ้อื่นตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งถือเป็นวินัยร ้ายแรง โดยบทลงโทษกําหนดไว ้เพียง ๒ ประการคือ ปลดออก และไล่ ออก • ที่ประชุม ก.ค.ศ.จึงมีมติปลดออกจากราชการ • จึงขอให้ครูที่จัดทําผลงานทางวิชาการต่างๆ ได้รับทราบว่า การลอกเลียนผลงานทาง วิชาการของผู้อื่นมา บทลงโทษที่กําหนดไว้รุนแรง จะได้ระมัดระวังและรอบคอบ ไม่นํา ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาลอกเลียน http://www.moe.go.th/websm/2013/jan/042.html27
 28. 28. คู่มือการใช ้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม • ตัวอย่างรูปและภาพถ่าย • ใช ้ได ้อย่างน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพต่อ ผู้สร ้างสรรค์ 1 ราย • หรือร ้อยละ 10 ของจํานวนภาพของผู้สร ้างสรรค์ (แล ้วแต่ จํานวนใดน้อยกว่ากัน) • ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ตเพื่อใช ้ ในการศึกษาได ้ในปริมาณเท่ากับข ้อต ้น • แต่จะอัพโหลดงานนั้นกลับขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได ้ หาก ไม่ได ้รับอนุญาตจากเจ ้าของลิขสิทธิ์ 28
 29. 29. ความเชื่อของผู้ใช ้ รูปที่โพสต์ในเฟซบุ๊ค เป็นพื้นที่สาธารณะ ใครจะเอาไปใช ้อะไรก็ได ้ 29
 30. 30. ดาวน์โหลดใช ้ได ้ฟรี ... ความเชื่อ ความจริง สื่อมีเงื่อนไข ในการนําไปใช ้... จุดที่ถูกละเลยจาก คําว่า “ฟรี” 30
 31. 31. เนื้อหา ภาพ โปรแกรม แบบอักษร 31
 32. 32. แล ้วนานาชาติผ่านวิกฤต “ลิขสิทธิ์” มาได ้อย่างไร 32
 33. 33. เส ้นทางของ MOOC Creative Commons Licenses Open Courseware OER : Open Educational Resources 33
 34. 34. • บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได ้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา • มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข ้อมูลที่บูรณาการไม่ ซํ้าซ ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน และการ ให ้บริการประชาชนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ • ให ้ประชาชนเข ้าถึงข ้อมูลภาครัฐได ้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔.๑ พัฒนาบริการอัจฉริยะสําหรับประชาชน ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๔.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาลดิจิทัล โปร่งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว แผนงาน เป้ าหมาย 34
 35. 35. รู้จักกับสัญญาอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์ Copyright (c) CreativeCommons (cc) สมบัติสาธารณะ Public Domain (pd) OpenAccess (OA) 35
 36. 36. สงวนลิขสิทธิ์ Copyright © 36
 37. 37. 37
 38. 38. Creative Commons - Level 38
 39. 39. 39
 40. 40. Plosone.org OA Open Access 40
 41. 41. Plosone.org PPT Slide 41
 42. 42. http://openclipart.org/ 100% Public Domain License 42
 43. 43. 43
 44. 44. Online Image Editor 44
 45. 45. ทิศทางสื่อเรียนรู้ระดับโลก 45
 46. 46. www.khanacademy.org 46
 47. 47. www.coursera.org 47
 48. 48. www.udemy.com 48
 49. 49. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ เริ่มจาก MOOC 49
 50. 50. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 50
 51. 51. 51 https://oer.learn.in.th/search_detail/result/44582
 52. 52. หน่วยงานตั้งต ้นโครงการ • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี • สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) • กระทรวงศึกษาธิการ • สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี • สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 52
 53. 53. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ คลังทรัพยากร การศึกษา แบบเปิด คลังบทเรียน ออนไลน์ แบบเปิด สร ้างสรรค์ นําเข ้าสื่อเรียนรู้ บนฐาน CreativeCommons จัดทํา บทเรียนออนไลน์ อาสาสมัคร องค์กร สถาบันการศึกษา อาสาสมัคร องค์กร สถาบันการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา • แก ้ปัญหาขาดแคลนครู • แก ้ปัญหาความรู้ที่เหลื่อมลํ้า • แก ้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณ • สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างธรรมาภิบาล • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ • ความโปร่งใสของการพัฒนาสื่อเรียนรู้ ต่อยอดระบบต่างๆ • การพัฒนากําลังคน • การประเมินทางวิชาการ • ระบบการเรียนแบบเทียบโอน 53
 54. 54. สื่อมีเยอะมากในอินเทอร์เน็ต เหตุใดต ้องพัฒนา OER • สื่อดังกล่าวไม่มีความชัดเจนใน “ลิขสิทธิ์” และ “เงื่อนไขการให ้ใช ้สิทธิ์” • ผู้สร ้างสรรค์ไม่ประกาศ • ผู้ใช ้งาน “เข ้าใจเอง” ว่า “ผู้สร ้างสรรค์อนุญาต” • ผู้ใช ้งานนําไปใช ้งาน “เกินกว่าความยินยอมของผู้สร ้างสรรค์” • ผู้พัฒนา ขาดเครื่องมือ/กลไกช่วยเหลือในการ ลงทะเบียนสื่อ • ประเทศไทย ควรมีคลังสื่อเก็บไว ้ในราชอาญาจักร แทนที่จะไปเก็บไว ้ในระบบของต่างประเทศ 54
 55. 55. http://oercommons.org/ 55
 56. 56. oeru.org 56
 57. 57. https://www.openeducationeuropa.eu/ 57
 58. 58. http://search.creativecommons.org/ 58
 59. 59. คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER Digital Library บริการ eBook ฉบับเต็ม Digital Collection สื่อเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ มากมาย Digital Archive ย ้อนอดีตวันวาน Digital Learning สื่อเรียนรู้พร ้อม ใช ้ Digital Gallery รวมภาพ Clipart มากมาย สืบค ้นง่าย ใช ้งานได ้ปลอดภัย เสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรมทางการศึกษา ทุกสื่อเจ้าของ ผู้สร้างสรรค์อนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทิฟคอมมอนส์ 59
 60. 60. 60 https://oer.learn.in.th/search_detail/result/44581
 61. 61. ระบบหลักสูตรออนไลน์ MOOC นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร ทั่วไป ผู้ด ้อย โอกาส เกษตรกร เลือกเรียน เพิ่มทักษะ ด ้วยหลักสูตรออนไลน์หลากหลาย จากหน่วยงานเครือข่าย ทุกหลักสูตรเจ้าของ ผู้สร้างสรรค์อนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทิฟคอมมอนส์ 61
 62. 62. โครงการ Learn เฉลิมพระเกียรติฯ 62 L E A R N Lifelong Learning Educational Resources Archives Repositories National Collection
 63. 63. การศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในยุค “เปิด” 63
 64. 64. แหล่งข ้อมูล • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 • ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. …. • ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 64

×