ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การประชุมวิชาการ STKS ประจาปี 2556
...
ความร่วมมือการปฏิรูประบบวิจัยโดยความร่วมมือการปฏิรูประบบวิจัยโดย 55สส ++วชวช
ความ
ร่วมมือ
วช.
สกว.
สวรส.
สวก.
สวทน.
สวทช.
...
การ
วิจัย
2. วิจัยเพื่อ
ประโยชน์
ทาง
เศรษฐกิจ
1. วิจัยเพื่อ
ความเป็ น
เลิศทาง
วิชาการ
3. วิจัยเพื่อ
สังคมและ
ชุมชน
4. วิจั...
เป้าหมายงบวิจัยและการพัฒนาคนตามนโยบายรัฐบาลเป้าหมายงบวิจัยและการพัฒนาคนตามนโยบายรัฐบาล
No. of research personels 6:10,000
...
• มติ ครม. เมื่อ 27 พ.ย. 50 : “ให้ วช. หารือร่วมกับ สงป. และ สศช. นา
ระบบ NRPM เป็นเครื่องมือบริหารกระบวนการงบประมาณการวิจ...
ระบบ NRPM : มี 3 ระบบหลัก และ 3 ระบบสนับสนุน
6
ระบบงานของระบบ NRPM
1. NRPM Pre-audit System :
ประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
(เร...
ข้อมูลในระบบ NRPM
1. ข้อเสนอการวิจัยและผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและอยู่ระหว่าง
ดาเนิน...
วช. ได้นาเรื่องเสนอในการประชุมสภาวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 ม.ค.
56
มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 56
๑ : ...
เห็นชอบในหลักการตามที่ วช. เสนอ เพื่อให้ทราบแหล่งทุนในการดาเนินงาน
อย่างครบถ้วน และสะดวกต่อการบูรณาการในการตั้งงบประมาณราย...
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ของการวิจัย ครั้งที่๑/๒๕มิย.๕๖
ณ ทาเนียบรัฐบาล
• ประธาน : รองนายกฯ สุรพงษ์ โตวิจั...
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ของการวิจัย ครั้งที่๑/๒๕มิย.๕๖
ณ ทาเนียบรัฐบาล(ต่อ)
๒. การติดตาม / รวบรวม งปม. วิ...
GDP ปี 2555 = 11,375,349 ล้านบาท
(ที่มา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=95)
 0.2% ของ GDP = 22,750.698 ล้านบาท
...
• เริ่มจากปี พ.ศ. 2553 โดยความร่วมมือของ
หน่วยงานบริหารการวิจัยของประเทศ
คือ 5 ส. (สกว.,สวทช.,สวรส.,สวทน., สวก.) และ วช.
•...
• ได้มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนาและบูรณาการ
ระบบข้อมูลวิจัยของประเทศขึ้น
• ดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย
สนั...
• ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อดาเนินงานพัฒนาระบบงานฐานข้อม...
• ดาเนินงานโดยความร่วมมือของ
“เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยของชาติ”
• เชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัย และข้อมูลนักวิจัย หลาย
...
: ความเชื่อมโยงของระบบและฐานข้อมูลใน TNRR
3
ฐานข้อมูล
นักวิจัย
ลงทะเบียน ระบบ
Single Windows
Login ฐานข้อมูล
วิจัยหน่วยงาน...
• ผลการดาเนินงาน และการให้บริการ
ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก
• บริการข้อมูลผลงานวิจัยที่
เสร็จแล้ว แก่สาธารณชน
“คลังข้อ...
ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก
• บริการค้นหาข้อมูล
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
แก่สาธารณชน
(Expert Finder)
• ใช้ข้อมูลจากระบบท...
ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก
• บริการ การติดตาม
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
และอยู่ระหว่างดาเนินการ
(On Going Projects)
• อ...
ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก
• บริการการยื่นขอทุนวิจัย
แบบที่เดียว
(Single Window)
• อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
เป้ าหมายกา...
ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก
• บริการค้นหาสิทธิบัตรไทย
และความร่วมมือด้าน
Commercialization
• การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจ...
• http://tnrr.in.th
๒๓
24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thai Research Databases

1,169 views

Published on

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2556 วันที่ 27 มิถุนายน 2556

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
402
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thai Research Databases

 1. 1. ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การประชุมวิชาการ STKS ประจาปี 2556 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ๑
 2. 2. ความร่วมมือการปฏิรูประบบวิจัยโดยความร่วมมือการปฏิรูประบบวิจัยโดย 55สส ++วชวช ความ ร่วมมือ วช. สกว. สวรส. สวก. สวทน. สวทช. ปฏิรูป 9 มิติของ ระบบวิจัย 1. นโยบาย 2. การ สนับสนุน ทุนวิจัย 3. งบวิจัย 4. สถาบัน วิจัย 5. บุคลากร วิจัย 6. โครงสร้าง พื้นฐาน 7. มาตรฐาน 8. การ จัดการ ผลผลิต 9. การ ประเมิน เป้าหมายปฏิรูป 9 มิติสาคัญ๒
 3. 3. การ วิจัย 2. วิจัยเพื่อ ประโยชน์ ทาง เศรษฐกิจ 1. วิจัยเพื่อ ความเป็ น เลิศทาง วิชาการ 3. วิจัยเพื่อ สังคมและ ชุมชน 4. วิจัยเพื่อ นโยบาย Stakeholders AStakeholders A Stakeholders B Stakeholders CStakeholders C Stakeholders D ๓
 4. 4. เป้าหมายงบวิจัยและการพัฒนาคนตามนโยบายรัฐบาลเป้าหมายงบวิจัยและการพัฒนาคนตามนโยบายรัฐบาล No. of research personels 6:10,000 R&D budget: 0.2%GDP Public:Private: 55:45 2555 No. of research personels: 15:10,000 R&D budget: 0.5%GDP Public:Private 50:50 2559 20,000ล้าน฿ ๔
 5. 5. • มติ ครม. เมื่อ 27 พ.ย. 50 : “ให้ วช. หารือร่วมกับ สงป. และ สศช. นา ระบบ NRPM เป็นเครื่องมือบริหารกระบวนการงบประมาณการวิจัยของ ประเทศในภาครัฐเพื่อนาไปสู่ความเป็นรูปธรรมของการปฏิรูประบบการ วิจัยของประเทศ” • NRPM เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ใช้บริหารจัดการ งบประมาณ และ งานวิจัย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นักวิจัย วช. และ สงป. ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ๕
 6. 6. ระบบ NRPM : มี 3 ระบบหลัก และ 3 ระบบสนับสนุน 6 ระบบงานของระบบ NRPM 1. NRPM Pre-audit System : ประเมินผลข้อเสนอการวิจัย (เริ่มใช้ 2549) 2. NRPM Ongoing monitoring System : ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับ งบประมาณ (เริ่มใช้ 2551) 3. NRPM Post-audit System : การ ติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย (เริ่มใช้ 2552) ระบบหลัก 1. ระบบสารองข้อมูลคู่ขนานของระบบ NRPM (เริ่มใช้ 2550-2553) 2. ระบบสารองข้อมูลโดย สท. (เริ่มใช้ 2554) 3. ระบบเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต : CAI ระบบ NRPM Ongoing monitoring สาหรับผู้ประสานหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการ (เริ่มเผยแพร่ 2553) ระบบสนับสนุน ๖
 7. 7. ข้อมูลในระบบ NRPM 1. ข้อเสนอการวิจัยและผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและอยู่ระหว่าง ดาเนินการ 3. โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว 4. ข้อมูลหน่วยงานและนักวิจัย 5. สารสนเทศภาพรวม ๗
 8. 8. วช. ได้นาเรื่องเสนอในการประชุมสภาวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 56 ๑ : อนุมัติให้เร่งรัดตามที่ประธานสภาวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้รับความเห็นของ และ และ ไปดาเนินการ ๒ : ให้ วช. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ของการวิจัย โดยมีรอง นายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นประธาน สศช.สงป. มติคณะรัฐมนตรี เรื่องประสิทธิภาพการดาเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2551-2553 ๘
 9. 9. เห็นชอบในหลักการตามที่ วช. เสนอ เพื่อให้ทราบแหล่งทุนในการดาเนินงาน อย่างครบถ้วน และสะดวกต่อการบูรณาการในการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี รวมทั้งทราบถึงผลงานวิจัยของหน่วยงาน เพื่อจะได้นาผลงาน ดังกล่าวไปต่อยอดให้เกิดความคุมค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม 1. เห็นชอบให้เร่งติดตามผลสาเร็จของงานวิจัยปี 2551-2553 และให้ถือ ปฏิบัติในการรายงานผลการดาเนินงานวิจัยในระบบ NRPM อย่าง เคร่งครัด 2. ควรรายงานเฉพาะงานวิจัยที่กาหนดเสร็จในปีงบประมาณ (ไม่รวม โครงการต่อเนื่อง) และควรให้หน่วยงานระบุปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อ ความล่าช้า และมีการรายงานผลการดาเนินงานในกลุ่มโครงการที่ สอดคล้องกับนโยบายสาคัญของประเทศ 3. ในระยะต่อไปควรขยายงานให้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กร อิสระ/องค์กรมหาชน ความเห็นของความเห็นของ สศชสศช.. :: ความเห็นของความเห็นของ สงปสงป.. :: ๙
 10. 10. การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ของการวิจัย ครั้งที่๑/๒๕มิย.๕๖ ณ ทาเนียบรัฐบาล • ประธาน : รองนายกฯ สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล • มติการประชุมที่สาคัญ ๑. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓มีค่าเฉลี่ยแต่ละปีต่ากว่า ๘๐ % (ปี ๒๕๕๑=๗๙%, ปี ๒๕๕๒=๗๙%, ปี ๒๕๕๓=๗๓%) - ผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบNRPM) พบว่า นักวิจัย๑,๕๗๑คน จาก๑๑๗หน่วยงานติดค้างงานวิจัย๒,๐๑๓โครงการ - วช. จะส่งรายชื่อนักวิจัยที่ติดค้างงานวิจัยให้ต้นสังกัดเพื่อเร่งรัดต่อไป - กาหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อการปฏิบัติสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดสรร งบประมาณเพื่อการวิจัยปี ๒๕๕๗ และการเสนอของบประมาณปี ๒๕๕๘ : นักวิจัย จะต้องไม่ติดค้างการส่งผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 10 ๑๐
 11. 11. การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ของการวิจัย ครั้งที่๑/๒๕มิย.๕๖ ณ ทาเนียบรัฐบาล(ต่อ) ๒. การติดตาม / รวบรวม งปม. วิจัย และข้อมูล งปม. สนับสนุนการวิจัยครบถ้วน สะดวกต่อ การบูรณาการการตั้ง งปม. วิจัยประจาปี งบประมาณการวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย ๑. งบประมาณแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐ ส่งข้อเสนอวิจัยให้ วช. ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ ๒๕ กค. ๒๕๒๑ ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ๒. งบประมาณแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐได้รับจัดสรรตรงจาก สงป. ตามพันธกิจ ด้านการวิจัยของหน่วยงาน (โดยไม่ผ่านวช.) ๓. งบประมาณของหน่วยงานที่มีกิจกรรมจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย โดยไม่ใช้ งบประมาณแผ่นดินประจาปี มติที่ประชุม : ให้ติดตามข้อมูลงบวิจัยของหน่วยงานตามข้อ ๒ และ ๓ ประกอบด้วย ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย หน่วยงานสังกัด งบประมาณ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ คาสาคัญ ปีงบประมาณที่ได้รับงบวิจัย ระยะเวลา ดาเนินการ บทคัดย่อบทสรุป/รายงานฉบับสมบูรณ์ 11 ๑๑
 12. 12. GDP ปี 2555 = 11,375,349 ล้านบาท (ที่มา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=95)  0.2% ของ GDP = 22,750.698 ล้านบาท  0.5% ของ GDP = 56,876.745 ล้านบาท  1% ของ GDP = 113,753.49 ล้านบาท  2% ของ GDP = 227,506.98 ล้านบาท 12 ๑๒
 13. 13. • เริ่มจากปี พ.ศ. 2553 โดยความร่วมมือของ หน่วยงานบริหารการวิจัยของประเทศ คือ 5 ส. (สกว.,สวทช.,สวรส.,สวทน., สวก.) และ วช. • ปัจจุบันเรียกว่า “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยของชาติ • วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย : TNRR (Thai National Research Repository) 13 ๑๓
 14. 14. • ได้มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนาและบูรณาการ ระบบข้อมูลวิจัยของประเทศขึ้น • ดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ โดยให้มีศูนย์กลางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัย ของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ ประเทศและผู้ใช้งานวิจัย ในการเข้าถึงข้อมูลการวิจัย ของทั้งประเทศและสืบค้นได้จากแหล่งสืบค้นเพียงจุด เดียว คือ ““คลังข้อมูลงานวิจัยไทยคลังข้อมูลงานวิจัยไทย : TNRR”: TNRR” ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย : TNRR ๑๔
 15. 15. • ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ • แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อดาเนินงานพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล 5 ระบบ คือ • ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ดาเนินการเสร็จแล้ว (TNRR1) : วช. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน • ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและระบบรายงานแบบ Expert Finder (TNRR2) : สวทช. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน • ระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุน (TNRR3) : สวทน. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน • ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (TNRR4) : สกว.เ ป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน • ระบบฐานข้อมูล Single window & Data Entry (TNRR5) : สวรส. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน : คณะทางานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ ๑๕
 16. 16. • ดาเนินงานโดยความร่วมมือของ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยของชาติ” • เชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัย และข้อมูลนักวิจัย หลาย ฐานข้อมูล เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ ผ่านเว็บไซต์เดียว คือ www.tnrr.in.th • การเชื่อมโยงอยู่บนพื้นฐานที่จะไม่มีการรวมศูนย์ ไม่มีการ รบกวนการดาเนินงานด้านฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือเข้ามาร่วมเชื่อมโยง • ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ และใช้ข้อมูล เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนร่วมกัน 5 ระบบย่อย : ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย : TNRR ๑๖
 17. 17. : ความเชื่อมโยงของระบบและฐานข้อมูลใน TNRR 3 ฐานข้อมูล นักวิจัย ลงทะเบียน ระบบ Single Windows Login ฐานข้อมูล วิจัยหน่วยงาน ระบบ On-going สกัดข้อมูล นำเข้ำตรง ระบบ Final Expert Finder ระบบ Anti-Kobpae ระบบสิทธิบัตร ตรวจสอบกำรคัดลอก TNRR-2 TNRR-2 TNRR-3 TNRR-1 TNRR-4 TNRR-5 Scopus ฐานข้อมูลสิทธิบัตร 1 2 4 5๑๗
 18. 18. • ผลการดาเนินงาน และการให้บริการ ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก • บริการข้อมูลผลงานวิจัยที่ เสร็จแล้ว แก่สาธารณชน “คลังข้อมูลงานวิจัยไทย” (TNRR : Thai National Research Repository) • บูรณาการฐานข้อมูลการวิจัย จานวน 23 ฐานข้อมูล (มิย.56) • มีปริมาณข้อมูล 120,000 รายการ (มิย.56) • อยู่ระหว่างขยายผลการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสู่ภูมิภาค • เปิดให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ www.tnrr.in.th ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 วช. ๑๘
 19. 19. ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก • บริการค้นหาข้อมูล นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ แก่สาธารณชน (Expert Finder) • ใช้ข้อมูลจากระบบที่ 1 พัฒนาระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ version 1.0 และเปิดให้บริการ ผ่านเว็บไซต์ www.tnrr.in.th ใน ปี พ.ศ. 2555 • อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ version2.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการ เป้ าหมายการเปิด ให้บริการปลายปี พ.ศ. 2556 สวทช. • ผลการดาเนินงาน และการให้บริการ ๑๙
 20. 20. ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก • บริการ การติดตาม โครงการวิจัยที่ได้รับทุน และอยู่ระหว่างดาเนินการ (On Going Projects) • อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เป้ าหมายการเปิดให้บริการ ปี พ.ศ. 2557 สกว. • ผลการดาเนินงาน และการให้บริการ ๒๐
 21. 21. ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก • บริการการยื่นขอทุนวิจัย แบบที่เดียว (Single Window) • อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เป้ าหมายการเปิดให้บริการ ปี พ.ศ. 2557 สวรส. • ผลการดาเนินงาน และการให้บริการ ๒๑
 22. 22. ระบบ ความก้าวหน้า หน่วยงานหลัก • บริการค้นหาสิทธิบัตรไทย และความร่วมมือด้าน Commercialization • การใช้ประโยชน์จาก ผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุน ในลักษณะ market place • อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เป้ าหมายการเปิดให้บริการ ปี พ.ศ. 2557 สวทน. • ผลการดาเนินงาน และการให้บริการ ๒๒
 23. 23. • http://tnrr.in.th ๒๓
 24. 24. 24

×