Thai DOI - Digital Object Identifier

1,694 views

Published on

การริเริ่ม DOI - Digital Object Identifier ในประเทศไทย โดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในงานประชุมวิชาการ STKS 2556

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
205
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thai DOI - Digital Object Identifier

 1. 1. การริเริ่ม ในประเทศไทย Digital Object Identifier : DOI International Standard รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภำวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช nwipawin@gmail.com
 2. 2. Digital Object Identifier (DOI) = Permanent URL ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ องค์ประกอบ การใช้ DOI ในไทย
 3. 3. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรหัส DOI (Digital Object Identifier) • มำตรฐำน ISO 26324 : 2012 • DOI ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากล ISO 26324 เมื่อ 1 พฤษภำคม 2555 • ปัจจุบันมีการให้เลขรหัส DOI แล้วจานวน 60 ล้านชื่อ/รายการ(2512) ปัจจุบัน (2513) 85 ล้ำนชื่อใน 9,500 องค์กร • จานวนการป้ อนข้อมูลเพื่อสืบค้นเลขรหัส DOI จาก Handle system (dx.doi.org) จานวน 87 ล้านครั้งต่อเดือน • จานวนเลขรหัส prefix มี 213,000 ชื่อ (ภายใต้การจัดการของ Registration agencies 9 แห่ง) • จานวนการใช้ Short DOI มีมากกว่า 21 ล้านรายการ ส่วนใหญ่ใช้ผ่าน Crossref
 4. 4. Digital Object Identifier 1.DOI คืออะไร Digital Object Identifier (DOI) หรือ DOI name เป็นมาตรฐาน ใหม่ของ ISO 26324:2012 ในการระบุชื่อไฟล์ดิจิทัล(digital object) เป็นข้อมูลการจัดเก็บและการอ้างถึงในลักษณะคล้ายๆการกาหนดเลขประจาหนังสือ (ISBN)และเลขประจาวารสาร(ISSN) ระบบDOI จึงเป็นกรอบที่ระบุสื่อดิจิทัลที่บันทึกเนื้อหา(objects of content) ที่ช่วยให้รู้ว่าสื่อดิจิทัลนั้นจัดเก็บไว้ที่ใดและจะเข้าถึงได้อย่างไร ระบบDOIจึงช่วยในการจัดการเนื้อหา (content management)จัดการ ฐานข้อมูล และเมตะดาตา ที่เชื่อมโยงผู้ใช้เข้าหาผู้ผลิตและแหล่งผลิตเนื้อหาคือผู้จัดพิมพ์ หรือสานักพิมพ์ ซึ่งช่วยในการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการข้อมูล DOI Prefix Suffix 10.1000/123456 DOI (http://www.doi.org/)
 5. 5. Digital Object Identifier : DOI = “ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)” รำชบัณฑิตยสถำน DOI ควรเรียกเป็นภำษำไทยว่ำ อย่ำงไร รหัสดีโอไอ ตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล ตัวบ่งชี้ของเอกสารดิจิทัล รหัสประจาเอกสารดิจิทัล มาตรฐานสากลประจาเอกสารดิจิทัล สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีหนังสือไปยังราชบัณฑิตยสถานเพื่อ สอบถามศัพท์บัญญัติของ Digital Object Identifier (DOI) โดย ที่ ประชุมคณะกรรมการการจัดทาพจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน พิจารณามีมติให้ บัญญัติศัพท์ว่า “ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)”
 6. 6. มาตรฐานสากล Physical Object and Digital Object Thai National ID Card รหัสบัตรประชาชนประจาตัวเรา จดทะเบียนที่สานักงานทะเบียนราษฎร International Standard Book Number : ISBN รหัสประจาหนังสือแต่ละชื่อ จดทะเบียนที่หอสมุดแห่งชาติ Digital Object Identifier : DOI รหัสประจาไฟล์ดิจิทัลแต่ละชื่อ จดทะเบียนที่ Registration Agency
 7. 7. 2.ความเป็นมาของ Digital Object Identifier มูลนิธิ ไอดีเอฟ (International DOI Foundation: IDF) ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 (2541) เพื่อสนับสนุนความต้องการของชุมชน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทางดิจิทัลจึงได้พัฒนาระบบ DOI ขึ้นมาเพื่อ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการเนื้อหาทางดิจิทัล มูลนิธิตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ดาเนินงานโดย กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรสมาชิก สมาชิกเป็น สมาคมสานักพิมพ์ซึ่งเปิดรับทุกองค์กรที่มีความสนใจในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาดิจิทัลและการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
 8. 8. องค์กรที่สนับสนุนเทคโนโลยีระบบ DOI พัฒนาโดย CNRI (Corporation for National Research Initiatives - non-profit, federally-funded research organization based in Reston, VA) ผู้ริเริ่มคือ Dr. Robert Kahn, one of principal inventors of the Internet (co-inventor of TCP/IP & packet switching, builder of the ARPAnet) ทำหน้ำที่ President’s Internet Advisory Council) ระบบDOI มีหลักการคล้ายๆระบบ DNS: a distributed global directory, แต่สามารถเพิ่มจานวนการเติบโตได้มากกว่า เริ่มใช้ในทางธุรกิจสานักพิมพ์ในปี 1997 (2540)
 9. 9. © 2000 CONTENT DIRECTIONS, INC. DOI เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของอุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์ • สมำคมสำนักพิมพ์อเมริกัน Association of American Publishers (เริ่มโครงการในปี1996) • สมำคมผู้จัดพิมพ์นำนำชำติ International Publishers Association (IPA endorsed its launch at the Frankfurt Book Fair 1997) • สมำคมสิ่งพิมพ์ออนไลน์ของ STM International • สำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นSTM Journals, textbooks, professional books, trade books, research reports, photos/images, etc.
 10. 10. ด้านความร่วมมือของสานักพิมพ์ ระบบ DOI เกิดจากความร่วมมือของสมาคมสานักพิมพ์แห่ง สหรัฐอเมริกาที่ต้องการมาตรฐานการให้รหัสของเอกสารดิจิทัล ร่วมกับองค์กรต่างๆเช่น International Publishers Association; International Association of Scientific,Technical and Medical Publishers; Association of American Publishersโดยได้ก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรเรียกว่า มูลนิธิ DOI เรียกว่าThe International DOI® Foundation (IDF) ในปี 1977
 11. 11. ต่อมา IDF ได้ทางานร่วมกับองค์กร CNRI ( Corporation for National Research Initiatives) ในการพัฒนาระบบ Handle System เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบสาคัญทางเทคนิคของ ระบบ DOI ในปีต่อมาคือ 1998-2000 IDF ร่วมกับ indecs project ได้กาหนด Indecs framework เป็น Data model องค์กรที่เป็น Registration Agency แห่งแรกเริ่มขึ้น ในปี 2000 โดยการเชื่อมโยงบทความวารสารเรียกว่า CrossRef Registration Agency
 12. 12. ใครใช้รหัส DOI วำรสำรทำงวิทยำศำสตร์/วำรสำรวิชำกำรScientific Journals – 200 of the largest international journal publishers funding permanent non- profit DOI tagging operation (“CrossRef”),, based on a common “DOI Lookup” database อุตสำหกรรมสำรสนเทศ Information Industry – Using DOI to cross-link and cross-sell content from different “silos” สำนักพิมพ์หนังสือ Book Publishers – Selling more physical (print) books, not just eBooks – http://www.publishers.org/home/press/monthly.htm#ebook ) อุตสำหกรรมคอนเท็นต์ ที่เป็นดนตรี ภำพ และเสียง รวมถึง ซอฟต์แวร์ Content Industries (Music, Video, Photography, Software...) ตัวแทนจำหน่ำยเทคโนโลยี Technology Vendor support: Adobe, Microsoft, Digital Rights Mgmt (DRM) vendors, Content Mgmt vendors, “infomediaries”
 13. 13. องค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการใช้รหัส DOI ในหลายประเทศ • เดือนมีนาคม 2555 IDF ได้เห็นชอบให้ The Institute of Scientific and Technical Information of China (ISTIC) เป็น DOI Registration Agency เช่นเดียวกับ The Japan Link Center โดย Japan Science and Technology Agency (JST) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ทาหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการ ให้แก่องค์กรที่ เกี่ยวข้องเช่น libraries, universities, research institutes, commercial publishers and public information providers.
 14. 14. อุตสาหกรรมบันเทิงใช้มาตรฐาน EIDR และเมทาดาทา • มาตรฐาน EIDR (The Entertainment ID Registry) ร่วมกับระบบ DOI กาหนดเลขรหัสประจาไฟล์ภาพยนตร์และรายการ โทรทัศน์ ในเดือนมีนาคม 2555 โดยบริษัท Red Bee Media รวมถึง Warner Bros, Universal และ Walt Disney Studiosได้ตกลงใช้รหัส EIDR ที่พัฒนาตามมาตรฐาน ISO DOI ในการกาหนดเมทาดาทาให้แก่ไฟล์ภาพยนตร์และรายการ โทรทัศน์ โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับผู้ชม
 15. 15. โครงการห้องสมุดดิจิทัล Europeana.eu DOI ร่วมกับโครงการห้องสมุดดิจิทัล Europeana.eu ในการ กาหนดมาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลที่มีมากกว่า 23 ล้านรายการจาก 2200 สถาบันใน 33 ประเทศในการจัดทาห้องสมุดดิจิทัล และ เมตาดาตา โดยการใช้ EDM data model
 16. 16. 3.วัตถุประสงค์ในระยะแรกในปี 1996 (2539) 1. ช่วยในการสร้างตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเนื้อหา ดิจิทัลFacilitating the creation of an e- commerce market for digital content. 2. ช่วยในการปกป้ องลิขสิทธิ์และการละเมิดสิทธิใน สภาพแวดล้อมทางดิจิทัล Enabling copyright protection and anti-piracy in the digital environment.
 17. 17. วัตถุประสงค์ของการใช้รหัส DOI • เพื่อควำมเป็นเอกลักษณ์ของเอกสำรดิจิทัล (uniqueness) มี กำรจัดกำรระบบโดยใช้ handle (resolution) มีกำรใช้งำน ร่วมกัน( interoperability) และควำมคงที่ของข้อมูล (persistence) การกาหนดรหัสประจาของเอกสารดิจิทัลจึงทาให้ เกิดความสะดวกในการค้นหา การสร้างระบบเชื่อมโยงไฟล์ดิจิทัล การ ทา transaction ทางธุรกิจเช่นการซื้อ ขาย การจัดเก็บและเผยแพร่ ไฟล์ดิจิทัลในระยะยาว โดยไม่เสียเวลาในการเปลี่ยน location ที่ จัดเก็บ เมื่อมีการย้ายไฟล์ไปไว้ที่อื่น และให้ความสะดวกในการรวบรวม เอกสารดิจิทัลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการวิจัย
 18. 18. ด้ำนกำรส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำ • การกาหนดนโยบายในการกาหนดตัวบ่งชี้ดิจิทัลให้กับเอกสารดิจิทัลที่ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าของแต่ละองค์กร โดยกำรกำหนด ประเภทของเอกสำรดิจิทัลที่ต้องกำรจัดเก็บไว้เพื่อใช้ในระยะยำว ด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ • ตัวบ่งชี้ดิจิทัลของเอกสารดิจิทัลใช้ประโยชน์ในกำรทำพำณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์แก่สำนักพิมพ์ในกำรซื้อขำยเอกสำรดิจิทัลตำม มำตรฐำนสำกลในกำรเชื่อมโยงข้อมูล
 19. 19. ด้ำนกำรปกป้ องลิขสิทธิ์ • กำรที่เอกสำรดิจิทัลมีรหัสประจำจึงช่วยให้เจ้ำของเอกสำรดิจิทัล ได้รับสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำของและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกสิทธิ ควำมเป็นเจ้ำของนั้น ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล • กำรมีรหัสประจำเอกสำรดิจิทัลจึงช่วยในกำรเข้ำถึงข้อมูล ซึ่งอำจ เป็นกำรเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเล่มหรือกำรเข้ำถึงเฉพำะ บำงบทควำม
 20. 20. ด้านมาตรฐานเปิด (open standard) และการ อ้างถึง(citation) การใช้มาตรฐานเปิด (open standard) เพื่อการอ้างถึง (Citation)สารสนเทศตามมาตรฐานสากล กำรจดทะเบียนรหัสดี โอไอช่วยให้ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ในกำรเขียนรำยกำร บรรณำนุกรมและกำรอ้ำงถึงเอกสำรดิจิทัลตำมหลักสำกล ซึ่งทำ ให้ทรำบจำนวนเอกสำรดิจิทัลในแต่ละสำขำและกำรเชื่อมโยง ข้อมูลของแต่ละชื่อเรื่องที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างรูปแบบการอ้างถึง (Citation) Irino, T; Tada, R (2009): Chemical and mineral compositions of sediments from ODP Site 127‐ 797. Geological Institute, University of Tokyo.doi:10.1594/PANGAEA.726855. http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.726855
 21. 21. 4.DOI เป็นมาตรฐาน ISO เมื่อปี 2555 The DOI System within ISO TC46/SC9
 22. 22. DOI ไม่ได้มาแทนมาตรฐานอื่น Content Industries WIPO (World Intellectual Property Organization) ISO (International Standards Organization) NISO (National Information Standards Organization) IETF (Internet Engineering Task Force) W3C (World Wide Web Consortium) OeBF (Open eBook Forum) MPEG 21 (Moving Picture Experts Group)
 23. 23. Name resolution Name registration & Name resolution Name registration & Name resolution AuthorityAuthority PID URL PID1 PID2 PID3 URL1 URL2 URL3 Resource Metadata PID URL IdentifiesIdentifies LocatesLocates UserUser Key metadataKey metadata Global registryGlobal registry DOI เป็น Persistent Identifier (PI)
 24. 24. เปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวบ่งชี้ Identifier Opaque Governance Persistent Registration Metadata Acceptedstandard Global Widespreaduse Object Actionable Unique Interoperable Accession numbers - - V - V - - + + - - - LSID - - ? - V ? V ? - + + ? Gene names V - - - - + - + + - - - PURL - - - - + ? - - + + + + Taxid + - - - + - - ? + V + ? DNS - + - + - + + + - + + + Taxonomic names - + + v - + + + + - - - Handle + - + + + - + ? + + + + DOI + + + + + + + + + + + + Garrity, G. 2007
 25. 25. องค์ประกอบของ DOI 1 Numbering scheme หรือ Syntax 2 Policies โดยใช้ business model ของแต่ละ registration agencies 3 Internet Resolution โดยใช้ the handle system 4 Data Model เป็น Metadata tool ประกอบด้วย data dictionary และ indecs framework
 26. 26. DOI ในบทความวารสาร DOI forms a key feature of scientific primary publishing as part of the CrossRef system.
 27. 27. DOI ในเอกสารราชการ DOIs are being adopted for use in government • documents (such as EC, OECD, UK government) • TSO: UK Official Publications now have DOIs • EC: Office of Publications: from 2004 • OECD: all publications, tables, etc • DOD (with LON): – The Department of Defense and Professional Development, U.S. Department of Defense, August 2003 • Collaborating with CENDI etc
 28. 28. DOI ในการบริหารงานวิจัย http://dmp.data.jhu.edu/assistance/archiving-your-research-data/
 29. 29. DOI ในหอสมุดแห่งชาติ The Conference of European National Librarians (CENL) extends the scope of the participation in the International DOI Foundation to 43 national library members from 41 European countries. • National Libraries joined IDF: – CENL (41 countries) with “gatekeepers” BL, KB, DB • Digital Library Federation – Collaboration on “appropriate copy” (localisation) • DOIs for Data sets: – German National Library of Science and Technology (TIB), the world's largest library of science and technology. – Major project funded by DFG: use of DOIs to persistently identify scientific data sets.
 30. 30. DOI ในไทยควรเริ่มต้นที่ใคร •สำนักพิมพ์ •หน่วยงำนรำชกำร •หน่วยงำนวิจัย •หอสมุดแห่งชำติ
 31. 31. 5.International DOI Foundation (IDF)Members CHARTER MEMBERS Elsevier* John Wiley & Sons* Springer SBM* GENERAL MEMBERS EDP Sciences Joint Information Systems Committee (JISC)(UK)* New England Journal of Medicine Wolters Kluwer Health REGISTRATION AGENCIES Airiti, Inc. China National Knowledge Infrastructure (CNKI) CrossRef* DataCite* EIDR* The Institute of Scientific and Technical Information of China (ISTIC)* Japan Link Center (JaLC) mEDRA OPOCE (Office of Publications of the European Union)* R. R. Bowker* AFFILIATES International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) STM International Association Publishers Licensing Society
 32. 32. Datacite is a DOI registration agency. EPIC is controlled by its scientific user communities and organizations to ensure that it is devoted to the needs of the research community at large. http://datacite.org/members DataCite helps researchers to find, access, and reuse data.
 33. 33. DataCite is one of the REGISTRATION AGENCIES • REGISTRATION AGENCIES – Airiti, Inc. – CrossRef* –DataCite* – Japan Link Center (JaLC) – mEDRA – EIDR* – OPOCE (Office of Publications of the European Union)* – R. R. Bowker* – The Institute of Scientific and Technical Information of China (ISTIC)* • AFFILIATES – International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) – STM International Association – Copyright Agency Limited – Publishers Licensing Society http://www.doi.org/registration_agencies.html
 34. 34. DataCite Members • Technische Informationsbibliothek (TIB) • Canada Institute for Scientific and Technical Information (CISTI), • California Digital Library, USA • Purdue University, USA • Office of Scientific and Technical Information (OSTI), USA • Library of TU Delft, The Netherlands • Technical Information Center of Denmark • The British Library • ZB Med, Deutschland • ZBW, Deutschland • Gesis, Deutschland • Library of ETH Zürich • L’Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST), Frankreich • Swedish National Data Service (SND) • Australian National Data Service (ANDS) • The National Research Council of Thailand (NRCT) Affiliated members: • Digital Curation Center (UK) • Microsoft Research • Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR) • Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)
 35. 35. สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ สมัครเป็นสมำชิกของ DataCite ในเดือนสิงหำคม 2555 ได้รับกำรตอบรับจำกที่ประชุมDataCiteในเดือนธันวำคม 2555
 36. 36. NRCT runs the DOI training programme to their staff during the beginning period of DOI introduction and implementation. The VDO conferencing to DataCite main office also took place at NRCT. The DOI handbook has also been transtated into Thai language, and the DOI project in Thailand is now on running in an early stage of development.
 37. 37. DataCite Statistics http://stats.datacite.org/
 38. 38. Example:
 39. 39. Example: Swedish National Data Service : SND http://snd.gu.se/en
 40. 40. http://snd.gu.se/en/deposit-data/webform Example: Swedish National Data Service : SND
 41. 41. Example : The quality of DO Repository by Data Seal of Approval (DSA) Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR): Awarded Dec. 06, 2012 http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/landing.jsp
 42. 42. Example: The DSA focuses on the Repository as enabler of good Data Producer and Data Consumer practice http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/studies/28461?q=rice&permit%5B0%5D=AVAILABLE
 43. 43. การริเริ่ม DOI ในประเทศไทย : กรณีศึกษา Step 1 : Setting up the policy, DOI name, metadata Step 2 : Working with the DataCite Consortium such as the Metadata Store, the Metadata Search, and the Open Archives Initiative (OAI) Provider. Step 3 : Preparing the DOI infrastructure to link to the Metadata Store (MDS, DOI/Metadata management), the product of DataCite Developer Core Group which was founded in September 2010 to build a central registration infrastructure. Step 4 : Setting up a working group of DOI research data. Step 5 : Building the Thai research data index.
 44. 44. Technology Infrastructure for DOI Registration Service.
 45. 45. DOI Infrastructure : Metadata Store (MDS)
 46. 46. http://search.datacite.org/ui?&q=rice
 47. 47. Step 1 : Set up the DOI policy The criteria to apply DOI for Thai research data /publications is the main issue for consideration. The major challenge for Thai Research publications is the need to develop the Thai National Research Database or Thai Research Data Index by using the global solution such as: Digital Object Identifier by; – Designing the research data management policy for deposit research data. = Data Management Policy – Setting up the working group for research metadata registries and research repositories. = Research Repository Policy – Joining the Thai DOI community to develop the Thai Research Data Index. = Thai DOI Community Policy
 48. 48. Step 2 : Design DOI Name or Syntax DOI Name or Syntax: All DOI numbers for digital objects begin with a 10 and contain a prefix and a suffix separated by a slash. The prefix is a unique number of four or more digits assigned to organizations; the suffix is assigned by the publisher and was designed to be flexible with publisher identification standards. Example DOIs for datasets: doi:10.4232/1.10079 -or- doi:10.1594/WDCC/dphase_mpeps
 49. 49. Step 3 : DOI Resolution /DOI Directory The components of DOI Registration Service. In order to be NRCT DOI registration service, NRCT must deal with the handle system or DOI directory and DOI Metadata as followed: . http://www.doi.org/doi_handbook/3_Resolution.html
 50. 50. ตัวอย่าง Multiple Resolution:Case Study of Medra doi>
 51. 51. Multiple Resolution:Case Study of Medra doi>ตัวอย่าง
 52. 52. Step 4 : Design data repositories or data centers Research data repositories or data centers : Corporation for National Research Initiatives (CNRI) has developed a new version of its Digital Object (DO) Repository Software, known as the DO Repository. Research data repositories and infrastructures for the permanent access to research data will focus on the current development of the re3data.org registry as well as on institutional and disciplinary strategies of research data management. The Memorandum of Understanding DataCite and re3data.org define their efforts to enhance accessibility and better visibility of research data. ( http://www.re3data.org/)
 53. 53. Metadata is needed in the DO Repository. • All registered data must include the mandatory metadata elements such as: • DOI • URL • Title • Creator • Pubisher • Publication Year Metadata Search / Advanced Search
 54. 54. DOI Repository http://datadryad.org/
 55. 55. References Brase, J.(2012) DataCite- A global registration agency for research data. Retrieved April 1, 2013 from http://www.ilds2009.eu/fileadmin/user_upload/.../DataCite_Brase_COINFO.pdf CNRI (2010) Digital Object Architecture. Retrieved April 12, 2013 from http://www.cnri.reston.va.us/doa.html DOI Handbook (2012) Retrieved April 11, 2013 from http://www.doi.org/doi_handbook/9_OperatingProcedures.html Garrity, G. 2007 An Overview of Persistent Identifiers Retrieved May 11, 2013 from https://services.namesforlife.com/announcements Graham, P, ed. (2012) Managing Research Data. London: Facet Publishing. Paskin, N.(2010) Digital Object Identifier(DOI)System. Retrieved April 10, 2013 from http://www.doi.org/overview/070710-Overview.pdf View shared post Reilly, S.(2010) Digital Object Repository Server : A Component of the Digital Object Architecture. D-Lib Magazine. Retrieved April 10, 2013 from http://www.dlib.org/dlib/january10/reilly/01reilly.html Simons, N.(2012) Implementing DOIs for Research Data. D-Lib Magazine. Retrieved April 10, 2013 from http://www.dlib.org/dlib/may12/simons/05simons.html
 56. 56. ข้อเสนอในการริเริ่ม ในประเทศไทย 1.สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (ได้ริเริ่มแล้ว) ผลงำนวิจัยและบทควำมวิจัย 2.สำนักพิมพ์ บริษัทที่ทำอุตสำหกรรมกำรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ บทควำมวำรสำร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนออนไลน์ 3.หอสมุดแห่งชำติ ห้องสมุดมหำวิทยำลัย ห้องสมุดเฉพำะ เอกสำรดิจิทัลที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำครัฐ สถำนศึกษำ 3.1 ควำมร่วมมือของกลุ่มห้องสมุดในประเทศไทย 3.2 ควำมร่วมมือของหอสมุดแห่งชำติในกลุ่มอำเซียน

×