Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การปรับเว็บให้แสดงผลสีเทา

3,368 views

Published on

การปรับเว็บให้แสดงผลสีเทา

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การปรับเว็บให้แสดงผลสีเทา

  1. 1. คําแนะนําการปรับเปลี่ยน Joomla Template ใหมีสีโทนขาวดําเทา คําแนะนํานี้เปนตัวอยางการปรับเปลี่ยน Joomla Template ใหมีสีโทนขาวดําเทา ซึ่งขั้นตอนอาจจะ แตกตางไปตามแตละรุนของ Joomla อยางไรก็ตามก็จะใชแนวทางเดียวกันนี้ 1. ล็อกอินเขาระบบบริหารจัดการผูดูแล จากนั้นคลิกเมนูคําสั่ง Extenssions เลือกเมนูยอย Template manager • คลิกเลือก Template ที่ใชงาน 2. จะปรากฏจอภาพสวนปรับแกไข Template ดังภาพ คลิกปุม Edit CSS เพื่อเขาสูสวนแกไข CSS ของ Template ที่เลือก เลื่อนหาไฟล template.css (แตละ Joomla Template อาจจะมีไฟลแตกตางกันออกไป) แลวคลิกเลือกไฟล template.css ดังกลาว ตอดวยคลิกปุม Edit
  2. 2. เพิ่มคําสั่ง CSS ที่ชื่อ filter ลงไปดังนี้ html { filter: grayscale(100%); filter: gray; -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); } จากนั้นคลิกปุม Save เพียงเทานี้หนาเว็บรวมทั้งภาพประกอบตางๆ ก็จะถูกปรับใหแสดงผลในโหมดเทา ไดอยางอัตโนมัติ
  3. 3. คําแนะนําการปรับเปลี่ยนเว็บไซตใหมีสีโทนขาวดําเทา สําหรับทานที่เลือกใชเครื่องมืออื่น สามารถนํา CSS Code ดังกลาวไประบุในเว็บของทานได เชนกัน ตัวอยางหนาเว็บที่พัฒนาดวย HTML ปกติ <html> <head> <title>ทดสอบเว็บ</title> <style type="text/css"> html { filter: grayscale(100%); filter: gray; -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); } </style> </head> <body> ทดสอบการทําเว็บ <img src="14217977_10154509339459532_950549250_n.jpg" /> </body> </html>

×