Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เทคนิคการจ ัดการเรียน
การสอนโดยใช ้ Social Media

บุญเลิศ อรุณพิบลย์
ู
ฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานัก...
2536

2551

ปั จจุบน
ั

NECTEC

STKS

์
ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ิ
นักวิชาการ
ศูนย์ฝึกอบรม
เนคเทค
...
•

•

•

•
•
•
•

อาจารย์พเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
ิ
ี
และสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา, ม.เชยงใหม่,
ม.หอการค ้าไทย, จุฬาลงกรณ์...
ห ัวข้อ
• Social Media : ความหมายและขอบข่าย
้
• ประเภทของ Social Media ทีสาคัญทีนามาใชใน
่
่
การเรียนการสอน
้
• การนา Soci...
5
ื่
สอใหม่ (New Media)
ื่ ่ ้ ่
ื่
• สอทีใชชองทางเทคโนโลยีการสอสารหรือ
อินเทอร์เน็ ต
ื่ ่
ื่
• สอทีไม่จากัดพืนทีและเวลาในกา...
ื่ ั
สอสงคม (Social Media)
ื่
ื่
• สอประเภทสอใหม่ ทีพัฒนาภายใต ้เทคโนโลยี
่
เว็บ 2.0

ื่ ั
การนิยามความหมายของคาว่า สอสงคม...
ื่ ั
สอสงคม
• เครืองมือหรือรูปแบบการถ่ายทอดเนือหาบนฐาน
่
้
้
ิ
เว็บ 2.0 ทีนามาใชในเชงบูรณาการของเนือหา
่
้
่
ผ่านการถ่ายทอ...
ขอบข่าย
ื่
ั
ิ ั
• เป็ นสอสร ้างปฏิสมพันธ์เชงสงคม - ก่อให ้เกิด
ั
ั
ื่
ปฏิสมพันธ์ของสงคมมนุษย์ผานสอเทคโนโลยี
่
ื่
ั
• เป็ ...
ื่ ั
การเติบโตของสอสงคม
้
สถิตการใชงานอินเทอร์เน็ ตของไทย เดือน ก.ย.55
ิ

11
http://wilas.chamlertwat.in.th/thailand-digital-statistic/
12
http://thnic.or.th/wp-content/uploads/2012/10/16-10-2555-17-05-10.png
13
http://wilas.chamlertwat.in.th/thailand-digital-statistic/
การเรียนการสอนยุคดิจท ัล
ิ
• การเรียนรู ้ทีมงเน ้นให ้ผู ้เรียนเรียนรู ้ระหว่างกันควบคูกบ
่ ุ่
่ ั
การเรียนการสอนในรูปแบบป...
แนวคิดในการนา Social Media
้
ใชในการจ ัดกิจกรรมการเรียนรู ้
้
ื่ ่
• ใชในฐานะแหล่งเรียนรู ้ โดยการสารวจเลือกสอทีเหมาะสม แล...
Social Media ก ับการจ ัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ระบบ Community แห่งการเรียนรู ้บนเครือข่าย
ั
อินเทอร์เน็ ตทีมการปฏิสมพันธ์กนระ...
การเรียนรูก ับ Social Media
้
•
•
•
•
•

การเรียนเพือจะ “รู ้”
่
การเรียนเพือจะ “ทา”
่
การเรียนรู ้เพือจะ “อยูด ้วยกัน”
่
...
19
แนวปฏิบ ัติการใช ้ Social Media
• กาหนด eMail Account เฉพาะ
– กาหนดรหัสผ่านแบบปลอดภัยเพียงชุดเดียวที่
้
สามารถใชได ้ก ้บทุ...
แนวปฏิบ ัติการใช ้ Social Media
• ให ้ความสาคัญกับความเป็ นเจ ้าของ
– Embedded Metadata มีความสาคัญ
ั
– ประเภทสญญาอนุญาต
–...
www.newsbroadcastingcouncil.or.th

22
้
ร่วมก ันสร้างสรรค์เนือหาออนไลน์
แบบง่ายๆ
ื่ ั
สอสงคมก ับการจ ัดการรายการอ้างอิง
บรรณานุกรม และเอกสารดิจท ัล
ิ
่
• อ ้างอิง … สวนสาคัญของผลงานวิชาการ
– Zotero
– Men...
บ ันทึกเล็กๆ ทีมาของอ้างอิง
่

เปลียนมาบันทึก จัดเก็บ
่
ด ้วย Social Media
กันดีไหมครับ
http://www.zotero.org/groups
http://www.mendeley.com/groups/
ePorfolio
• LinkedIn
• Researchgate
• Academia.edu
ื่
สอเรียนรูดวย Social Media
้ ้

http://www.xmind.net/
http://www.mindmeister.com/
Infographics ด้วย Social Media
http://visual.ly/
http://www.pinterest.com/pin/279926933061910649/
Facebook Apps
• http://apps.facebook.com/citemeapp/
ื่
สอดิจท ัลห ัวใจสาค ัญของการบริการยุคดิจท ัล
ิ
ิ

ฟอนต์ Error

เข ้าถึงยาก
้
มีแต่ PDF โหลดชา
ี
เสยเวลา

ค ้นหายากมาก

ี...
36
37
การบริหารจ ัดการ Born-Digital Media
• เอกสารจาก Microsoft Office
สร ้างเอกสารแบบ Style
กาหนด Metadata
บันทึกเอกสารแบบฝั งฟ...
การบริหารจ ัดการ Born-Digital Media
• ภาพถ่ายดิจทัล
ิ
ตังค่าวัน/เวลาของกล ้องถ่ายภาพดิจทัล
้
ิ
ถ่ายภาพด ้วยค่า Config ในระ...
ภาษาไทย ... ปัญหาใหญ่ทตอง
ี่ ้
รณรงค์ตอไป
่

• คุณรู ้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง
• ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF...
ิ ์
ประเด็นลิขสทธิในยุคดิจท ัล
ิ

•
•
•
•

ิ ์ ้
ลิขสทธิเนือหา
ิ ์
ลิขสทธิโปรแกรมสร ้างสรรค์
ิ ์
ื่
ลิขสทธิภาพ/สอมัลติมเดี...
ิ
ประเด็นลิขสทธิ์
• คัดลอกมาโดยไม่ได ้ขออนุญาต
ื่
• คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชอตนเอง
ื่
• คัดลอกโดยไม่ได ...
43
Creative Commons - Level

44
www.dustball.com/cs/plagiarism.chec
ker
www.anti-kobpae.in.th
http://turnitin.com
http://slideshare.net
http://slideshare.net
Pingback & Trackback
From: YouTube no_reply@youtube.com
Date: December 28, 2011 18:32:52 GMT+07:00
To: xxxx@gmail.com
Subject: Information abou...
ิ ์
ลิขสทธิเพลง ภาพเคลือนไหว
่
้
ซอฟต์แวร์ทนามาใชงาน ...
ี่
ิ ์
ถูกลิขสทธิหรือไม่
http://openclipart.org/

55
การให้เครดิตผูสร้างสรรค์
้
http://easybib.com/
QR Code
่
ต ัวชวย
การเข้าถึง

57
ขอขอบคุณ
www.stks.or.th
www.thailibrary.in.th

facebook.com/boonlert.aroonpiboon

58
Social Media for Education
Social Media for Education
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social Media for Education

2,726 views

Published on

เทคนิคการจัดการเรียน การสอนโดยใช้ Social Media

Published in: Technology
 • ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าฟังการอบรมของอาจารย์อย่างมากมายคะ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมออนไลน์มากขึัน ขอบพระคุณมากคะ อาจารย์
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Social Media for Education

 1. 1. เทคนิคการจ ัดการเรียน การสอนโดยใช ้ Social Media บุญเลิศ อรุณพิบลย์ ู ฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) http://thailibrary.in.th
 2. 2. 2536 2551 ปั จจุบน ั NECTEC STKS ์ ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ิ นักวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม เนคเทค หัวหน ้างาน งานพัฒนาและบริการ ื่ สอสาระดิจทัล ิ ื่ รักษาการหัวหน ้างานพัฒนาสอสาระดิจทัล ิ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน ้างาน วิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน ้างานสนับสนุนทางเทคนิค ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค เจ ้าหน ้าทีระบบคอมพิวเตอร์ ่ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน ้างาน ื่ งานพัฒนาและบริการสอสาระดิจทัล ิ นักวิชาการ
 3. 3. • • • • • • • อาจารย์พเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ิ ี และสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา, ม.เชยงใหม่, ม.หอการค ้าไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ มศว., ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแก่น ทีปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ่ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุดอัตโนมัต ิ ่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทีปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุด ่ สานักราชเลขาธิการ ทีปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ ่ ห ้องสมุด สานักงานศาลปกครอง ทีปรึกษาคณะทางานพัฒนาเว็บไซต์ ่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • • • • • • • • • • ปฏิบัตงานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ิ วังสระปทุม คณะทางานโครงการไอทีตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ื คณะทางานหนั งสอเก่าพม่า ตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ื กรรมการดาเนินโครงการหนังสอเก่าชาวสยาม ิ ิ ศูนย์มานุษยวิทยาสรนธร (องค์การมหาชน) ิ ผู ้ทรงคุณวุฒปรับปรุงหลักสูตรศลปศาสตร ิ ึ ี บัณฑิตสารสนเทศศกษา ม.เชยงใหม่, ม.บูรพา ึ ผู ้ทรงคุณวุฒวพากษ์ หลักสูตรระดับอุดมศกษา ิ ิ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร ผู ้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมการประจา ิ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา
 4. 4. ห ัวข้อ • Social Media : ความหมายและขอบข่าย ้ • ประเภทของ Social Media ทีสาคัญทีนามาใชใน ่ ่ การเรียนการสอน ้ • การนา Social Media ไปใชในการจัดการเรียนการสอน ้ ่ ึ • ประโยชน์ของการนา Social Media มาใชเพือการศกษา ื่ • เทคนิคและวิธการสร ้างสอการเรียนรู ้รูปแบบมัลติมเดีย ี ี ึ เพือการศกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต โดยการใช ้ ่ Social Media รูปแบบต่างๆ • แลกเปลียนความคิดเห็น/ตอบคาถาม ่
 5. 5. 5
 6. 6. ื่ สอใหม่ (New Media) ื่ ่ ้ ่ ื่ • สอทีใชชองทางเทคโนโลยีการสอสารหรือ อินเทอร์เน็ ต ื่ ่ ื่ • สอทีไม่จากัดพืนทีและเวลาในการสอสาร ้ ่ ื่ ่ • สอทีไร ้ตัวตนไม่มเจ ้าของ (Anonymous) ี ื่ ่ ี ื่ • สอทีมการสอสารสองทาง ื่ ่ • สอทีไม่สามารถปิ ดกันได ้ ้ ่ • ทุกคนสามารถเข ้ามามีสวนร่วม
 7. 7. ื่ ั สอสงคม (Social Media) ื่ ื่ • สอประเภทสอใหม่ ทีพัฒนาภายใต ้เทคโนโลยี ่ เว็บ 2.0 ื่ ั การนิยามความหมายของคาว่า สอสงคม หรือ Social Media นั บได ้ว่าเป็ นเรืองทียงยากพอสมควร ่ ่ ุ่ ั ึ่ เนืองจากเป็ นศพท์ซงมีความหมายทีกว ้างและ ่ ่ ิ ื่ มีความหลากหลายในเชงคุณลักษณะของสอ
 8. 8. ื่ ั สอสงคม • เครืองมือหรือรูปแบบการถ่ายทอดเนือหาบนฐาน ่ ้ ้ ิ เว็บ 2.0 ทีนามาใชในเชงบูรณาการของเนือหา ่ ้ ่ ผ่านการถ่ายทอดจากการเขียนและการสงผ่าน ข ้อมูล ื่ ่ ุ • สอทีทกๆ คนหรือแต่ละบุคคลสามารถทีจะ ่ ิ่ แลกเปลียนประสบการณ์ได ้ในทุกสงทุกอย่าง ่ ื่ ทุกสถานทีและทุกเวลาทีจะสามารถสอสารได ้ ่ ่ ถึงกัน
 9. 9. ขอบข่าย ื่ ั ิ ั • เป็ นสอสร ้างปฏิสมพันธ์เชงสงคม - ก่อให ้เกิด ั ั ื่ ปฏิสมพันธ์ของสงคมมนุษย์ผานสอเทคโนโลยี ่ ื่ ั • เป็ นสอแห่งสงคมเครือข่าย - สามารถทีจะสร ้างความ ่ ื่ เชอมโยงเครือข่ายไปได ้ทุกหนทุกแห่งทังกลุมเพือน ้ ่ ่ ั้ สนิท กลุมเพือนบ ้าน คณะทางาน หรือเพือนร่วมชน ่ ่ ่ เรียน/โรงเรียน ื่ ั ่ • เป็ นสอแห่งการสร ้างสมพันธภาพข ้ามมิต ิ - ชวย เสริมสร ้างทักษะความรู ้และโอกาสทีดบนฐานความ ่ ี แตกต่างหลากหลายทังเชงสงคม วัฒนธรรม วิถชวต ้ ิ ั ี ี ิ คุณธรรม จริยธรรม
 10. 10. ื่ ั การเติบโตของสอสงคม
 11. 11. ้ สถิตการใชงานอินเทอร์เน็ ตของไทย เดือน ก.ย.55 ิ 11 http://wilas.chamlertwat.in.th/thailand-digital-statistic/
 12. 12. 12 http://thnic.or.th/wp-content/uploads/2012/10/16-10-2555-17-05-10.png
 13. 13. 13 http://wilas.chamlertwat.in.th/thailand-digital-statistic/
 14. 14. การเรียนการสอนยุคดิจท ัล ิ • การเรียนรู ้ทีมงเน ้นให ้ผู ้เรียนเรียนรู ้ระหว่างกันควบคูกบ ่ ุ่ ่ ั การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ • การเรียนรู ้ควรเปิ ดกว ้างให ้มีผู ้เข ้าร่วมได ้โดยไม่ม ี อุปสรรค • การเรียนรู ้ควรทาให ้ผู ้เข ้าร่วมสามารถเข ้าถึงข ้อมูลและ ความรู ้ได ้โดยไม่มอปสรรค ี ุ
 15. 15. แนวคิดในการนา Social Media ้ ใชในการจ ัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ้ ื่ ่ • ใชในฐานะแหล่งเรียนรู ้ โดยการสารวจเลือกสอทีเหมาะสม และ ึ เป็ นประโยชน์กบการเรียนรู ้ของนักเรียน/นักศกษา แล ้วรวบรวม ั ึ ึ เผยแพร่ เพือให ้นักเรียน/นักศกษาเข ้าศกษาด ้วยตนเอง ่ ้ ื่ ื่ ่ ้ • ใชในฐานะสอการสอน โดยเลือกสอทีสามารถนามาใชในการ ั ื่ จัดการเรียนรู ้ และออกแบบการสอนโดยอาศยสอเหล่านัน ้ ประกอบตามความเหมาะสม ้ ื่ ึ • ใชในการสอสาร รับทราบปั ญหาของนักเรียน/นักศกษา ้ ่ ่ • ใชเป็ นชองทางในการมอบหมายงานและสงงาน ้ • ใชเป็ นแหล่งพักสมองพร ้อมกับการได ้รับความรู ้จากเกม
 16. 16. Social Media ก ับการจ ัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ระบบ Community แห่งการเรียนรู ้บนเครือข่าย ั อินเทอร์เน็ ตทีมการปฏิสมพันธ์กนระหว่างผู ้สอนกับผู ้สอน ่ ี ั ผู ้สอนกับผู ้เรียน และผู ้เรียนกับผู ้เรียน ทีมการแบ่งปั น ่ ี ึ่ ความรู ้แลกเปลียนเรียนรู ้ซงกันและกัน ่ ื่ ั ระบบการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผานสอสงคม ่ (SMEBA :Social Media Experience-Base Approach) ระบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร ้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง
 17. 17. การเรียนรูก ับ Social Media ้ • • • • • การเรียนเพือจะ “รู ้” ่ การเรียนเพือจะ “ทา” ่ การเรียนรู ้เพือจะ “อยูด ้วยกัน” ่ ่ การเรียนรู ้เพือจะ “เปลียนตัวเอง” ่ ่ ั การเรียนรู ้เพือจะ “เปลียนสงคม” ่ ่
 18. 18. 19
 19. 19. แนวปฏิบ ัติการใช ้ Social Media • กาหนด eMail Account เฉพาะ – กาหนดรหัสผ่านแบบปลอดภัยเพียงชุดเดียวที่ ้ สามารถใชได ้ก ้บทุกบริการ • มีตวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ อักขระพิเศษผสมทุกครัง ั ้ • ใช ้ eMail ข ้างต ้นสมัครบริการ • กาหนด Profile/Privacy ทีเหมาะสม ่ – Profile เพือแสดงข ้อมูลผู ้สร ้างสรรค์ตอระบบ ่ ่ • ไม่ควรระบุข ้อมูลจริงทุกรายการ ่ – Privacy รักษาสภาพความเป็ นสวนตัว
 20. 20. แนวปฏิบ ัติการใช ้ Social Media • ให ้ความสาคัญกับความเป็ นเจ ้าของ – Embedded Metadata มีความสาคัญ ั – ประเภทสญญาอนุญาต – ตระหนักว่า “การติดตามย ้อนกลับ” มีจริง ื่ • ให ้ความสาคัญกับมาตรฐานการสร ้างสอดิจทัล ิ
 21. 21. www.newsbroadcastingcouncil.or.th 22
 22. 22. ้ ร่วมก ันสร้างสรรค์เนือหาออนไลน์ แบบง่ายๆ
 23. 23. ื่ ั สอสงคมก ับการจ ัดการรายการอ้างอิง บรรณานุกรม และเอกสารดิจท ัล ิ ่ • อ ้างอิง … สวนสาคัญของผลงานวิชาการ – Zotero – Mendeley
 24. 24. บ ันทึกเล็กๆ ทีมาของอ้างอิง ่ เปลียนมาบันทึก จัดเก็บ ่ ด ้วย Social Media กันดีไหมครับ
 25. 25. http://www.zotero.org/groups
 26. 26. http://www.mendeley.com/groups/
 27. 27. ePorfolio • LinkedIn • Researchgate • Academia.edu
 28. 28. ื่ สอเรียนรูดวย Social Media ้ ้ http://www.xmind.net/
 29. 29. http://www.mindmeister.com/
 30. 30. Infographics ด้วย Social Media
 31. 31. http://visual.ly/
 32. 32. http://www.pinterest.com/pin/279926933061910649/
 33. 33. Facebook Apps • http://apps.facebook.com/citemeapp/
 34. 34. ื่ สอดิจท ัลห ัวใจสาค ัญของการบริการยุคดิจท ัล ิ ิ ฟอนต์ Error เข ้าถึงยาก ้ มีแต่ PDF โหลดชา ี เสยเวลา ค ้นหายากมาก ี เสยเวลาปรับแต่ง โห!! สร ้างสารบัญ ี เสยเวลาจัง เปิ ดไม่ได ้นะ คนละ version ตอบรับ เทคโนโลยีอบตใหม่ ุ ั ิ เปิ ดแล ้ว ี ฟอร์แมตเสย ทีเก็บกระจาย ่ ้ ทางานซ้าซอน ี เสยเวลา/เงิน ข ้อกาหนดมีการ ปรับเปลียน ่
 35. 35. 36
 36. 36. 37
 37. 37. การบริหารจ ัดการ Born-Digital Media • เอกสารจาก Microsoft Office สร ้างเอกสารแบบ Style กาหนด Metadata บันทึกเอกสารแบบฝั งฟอนต์ ่ สงออกเป็ น PDF/A
 38. 38. การบริหารจ ัดการ Born-Digital Media • ภาพถ่ายดิจทัล ิ ตังค่าวัน/เวลาของกล ้องถ่ายภาพดิจทัล ้ ิ ถ่ายภาพด ้วยค่า Config ในระดับสูง นาภาพมาบันทึก IPTC Metadata
 39. 39. ภาษาไทย ... ปัญหาใหญ่ทตอง ี่ ้ รณรงค์ตอไป ่ • คุณรู ้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง • ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8 40
 40. 40. ิ ์ ประเด็นลิขสทธิในยุคดิจท ัล ิ • • • • ิ ์ ้ ลิขสทธิเนือหา ิ ์ ลิขสทธิโปรแกรมสร ้างสรรค์ ิ ์ ื่ ลิขสทธิภาพ/สอมัลติมเดีย ี ิ ์ ลิขสทธิฟอนต์
 41. 41. ิ ประเด็นลิขสทธิ์ • คัดลอกมาโดยไม่ได ้ขออนุญาต ื่ • คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชอตนเอง ื่ • คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชอตนเองรวมทัง ้ ั เปลียนแปลงสญญาอนุญาต ่ ิ • เผยแพร่อย่างไร ไม่ให ้ถูกละเมิดลิขสทธิ์ ิ ์ ั • มีเนือหาอยากเผยแพร่ และอยากแสดง “สทธิ” ให ้ทุกคนเห็นอย่างชดเจน ้ ิ สงวนลิขสทธิ์ Copyright (c) สมบัตสาธารณะ ิ Public Domain (pd) CreativeCommons (cc) 42
 42. 42. 43
 43. 43. Creative Commons - Level 44
 44. 44. www.dustball.com/cs/plagiarism.chec ker
 45. 45. www.anti-kobpae.in.th
 46. 46. http://turnitin.com
 47. 47. http://slideshare.net
 48. 48. http://slideshare.net
 49. 49. Pingback & Trackback
 50. 50. From: YouTube no_reply@youtube.com Date: December 28, 2011 18:32:52 GMT+07:00 To: xxxx@gmail.com Subject: Information about your video “ปปปปปปป“ Dear xxxx, Your video, ปปปปปปปป, may have content that is owned or licensed by [Merlin] Ninja Tune Ltd. No action is required on your part; however, if you are interested in learning how this affects your video, please visit the Content ID Matches section of your account for more information. Sincerely, -The YouTube Team -© 2011 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 51
 51. 51. ิ ์ ลิขสทธิเพลง ภาพเคลือนไหว ่
 52. 52. ้ ซอฟต์แวร์ทนามาใชงาน ... ี่ ิ ์ ถูกลิขสทธิหรือไม่
 53. 53. http://openclipart.org/ 55
 54. 54. การให้เครดิตผูสร้างสรรค์ ้ http://easybib.com/
 55. 55. QR Code ่ ต ัวชวย การเข้าถึง 57
 56. 56. ขอขอบคุณ www.stks.or.th www.thailibrary.in.th facebook.com/boonlert.aroonpiboon 58

×